Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE TRANSPORT PACIENTI HEMODIALIZA SI DIALIZA PERITONEALA


Anunt de participare numarul 149191/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA
Adresa postala: str. LIBERTATII NR.1, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140009, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA APOSTOLESCU, Tel. +40 247311836, Email: [email protected], Fax: +40 247311836, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE TRANSPORT PACIENTI HEMODIALIZA SI DIALIZA PERITONEALA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA - STR.LIBERTATII NR.1
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 588, 000 si 756, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia lunar, in functie de numarul de pacienti comunicati de Sectia Dializa, cat si de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIESERVICII DE TRANSPORT PACIENTI HEMODIALIZA SI DIALIZA PERITONEALA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. minim km estimati Ac.cadru - 420000
Nr. maxim km estimati Ac. cadru - 540000
Valoarea estimata fara TVA: intre 588, 000 si 756, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP este de1% din valoarea maxima estimata a AC, cnf art 431din OUG 34/2006.Cuantumul GP este de 7560 Lei.GP se poate constitui prin virament in contul autoritatii contractante RO50TREZ6065041XXX000285, deschis la Trezorerie Alexandria , printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform HG 925/2006, art 86, valabil pe toata durata de valabilitate a ofertei sau cu chitanta prin casieria autoritatii contractante. Dovada constituirii garantiei de participare vafi trimisa in original autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor, la adresa;SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA;STR.LIBERTATII;NR.1;ALEXANDRIA;JUD.TELEORMAN;C.P 140009. Pe plic se va mentiona ?GARANTIE DE PARTICIPARE PENTRU PROCEDURA DE ACHIZITIE -SERVICII DE TRANSPORT PACIENTI HEMODIALIZA SI DIALIZA PERITONEALA?Pentru garantiile constituite in valuta se va face echivalenta la cursul BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valabilitatea garantiei de participare este cel putinegala cu termenul devalabilitate a ofertei.Pt ofertantii din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/ 2004, beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) . Se va atasa la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM cnf. Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 27/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare)Neconstituirea garantiei de participare si neprezentarea acesteia impreuna cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei.( cnf. Art.33 ? (3) din HG 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea de atribuire a fiecarui contract subsecvent fara TVA; mod deconstituire: conform prevederilor art.90 alin1-3 din HG 925/2006 coroborate cu prevederile hotaririi 1045 din 19.10.2011.Ordin de plata in contul autoritatii contractante, Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria RO50TREZ6065041XXX000285, deschis la Trezorerie Alexandria , cod fiscal 4253650, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Ofertantii din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii vor beneficia de reducere de 50% conform legii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare asiguratedeCasa de Asigurari de Sanatate Judeteana - ? PN ?Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea nr. 337/2006.Se solicita prezentarea formularului nr. 1 completat.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificareIn cazul unei asocieridocumentul trebuie prezentat de fiecare asociat.Documentul se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.fCerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea nr. 337/2006. Se solicita formularul nr. 2completat
In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G nr. 34/2006, autoritatea contractanta va exclude ofertantul de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.In cazul unei asocieridocumentul trebuie prezent de fiecare asociat.Documentul se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul.Pentru tertul sustinator se va depune documentul doar pentru literele a, c1 si d din OUG 34/2006.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f.
Cerinta nr. 3
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentaSe solicita formularulnr. 3 completat.
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.
In cazul unei asocieridocumentul trebuie prezentat de fiecare asociat.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f.
Cerinta 4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Se va completa formularul nr. 4 '. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura.Persoanele cu functii de decizie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria sunt : Manager ?Dr. Filip Valentin, Director Medical- Dr. Zahiu Ioana Georgica, Director de Ingrijiri medicale: As.Pisica Elena; Consilier Juridic: Plopeanu Ramona Magdalena-Coralia. Membrii Consiliului de administratie: Ec. Stuparu Floarea; Ing. Magheru Liliana; Ec. Ancu Florentina; Dr. Zana Sorina Mihaela; Nicolae Mariana
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.
In cazul unei asocieridocumentul trebuie prezent de fiecare asociat.Documentul se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f
Cerinta 5
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administratie fiscala al unitatii administrativ teritoriale privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat
Se prezinta Certificat de atestarefiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat in copie lizibila cu mentiunea, ,Conform cu originalul?, certificat din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere cnf.Art11 alin. (4) din HG 925/2006.
In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f
Cerinta 6
Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale, pe raza caruia societatea are sediul social.
Se prezinta Certificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local in copie lizibila cu specificatia, ,Copie conform cu originalul?, certificat certificat din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nuare datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere cnf.Art11 alin. (4) din HG 925/2006.In cazul unei asocieri aceste documente trebuie prezentate de fiecare asociat.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f.
Cerinta 7
Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se solicita formularulnr. 5 completat.
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.
In cazul unei asocieridocumentul trebuie prezentat de fiecare asociat.
Toate documentele se vor atasa scanat in format p.d.f. Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de O.N.R.C.
- pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.a) pentru persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.(in limba romana)Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare .
Cerinta nr. 2
Autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sanatatii conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.1519/2009.
Se va prezenta documentul in copie conform cu originalul .
Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Informatii privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Cerinta nr.2
Bilantul contabil la 31.12.2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita prezentarea formularului nr. 6 completatDocumentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.Bilantul contabilla 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente conform cu originalul care se va atasa scanat in format pdf.NOTA: Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna , sit.ec. si finance.se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Documentul scanatva fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Lista principalelor prestari de servicii efectuatein ultimii 3ani
Cerinta nr.2Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului
Cerinta nr. 3
Informatii referitoare la personalul de specialitate
Cerinta nr.4
Informatii privind subcontractantii
Certificate care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita prezentarea formularului nr.7 completat care se va atasa scanat in format pdfSe solicita prezentarea formularului nr.8 completat care se va atasa scanat in format pdfSe solicita prezentarea formularului nr.9 completat in original.Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare .1.Declaratie privind partea /partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora ? Formular nr. 10 ? original .Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru furnizarea serviciilor, conform ISO 9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, printr-o clarificare transmisa prin SEAP, o noua propunere financiara pe baza careia vor fi departajati.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria
Adresa postala: Str.Libertatii nr.1, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140009, Romania, Tel. +40 247311836, Email: [email protected], Fax: +40 247311836
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 18:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer