Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport persoane de la domiciliu la locul de munca si retur


Anunt de participare (utilitati) numarul 148629/19.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: A.I.Cuza, nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: dl. Grigorie DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: d-lui Silvica BOIANGIU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de transport persoane de la domiciliu lalocul de munca si retur
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Sucursala Electrocentrale Chiscani, loc. Chiscani, jud. Braila
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea serviciului de transport de persoane de la domiciliu la locul de munca si retur, pentru Sucursala Electrocentrale Chiscani
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
intregul serviciu conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 359, 277.07RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 7000 lei. Se va completa formularul 3.Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor; depunere la casieria autoritatii contractante a sumei in numerar, si prezentarea copiei chitantei, pana cel tarziu la data deschideri ofertelor;Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor)IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument de garantare emis de o societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive din sumele datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% din valoarea contractului. Achizitorul alimenteaza contul din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza prestatorul de varsamintele efectuate. Din cont pot fi dispuse plati atat de prestator, cu avizulscris al achizitorului, cat si de Trezorerie la solicitarea scrisa a achizitorului, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.GBEx se restituie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor contractuale.In cazul IMM - urilor, GBEx este 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 180 si 181 din OUG 34/2006 - se va completa formularul 15, art. 69^1 din OUG 34/2006 - se va completa formularul 17 ; calitatea de participant la procedura - se va completa formularul 9; participare cu oferta independenta - se va completa formularul 16; incadrare IMM - se va completa formularul 19; declaratie conform art. 69^2 din OUG 34/2006, privind datele de identificare ale ofertantului - se va completa formularul 18.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
1. Dan Laurentiu CIUREL - Director General Executiv
2. Maria SCURTU - Director Divizie Financiara
3 Grigorie DADALAU - Director Achizitii
4. Laura Elena MANEA - Sef Departament Juridic
5. Silvica BOIANGIU - Sef Serv. Achizitii Lucrari si Servicii
6. Georgeta SANDU - Serv. Achizitii Lucrari si Servicii
1) daca ofertantul uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 (4) HG 925/2006, va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare si anexa mentionand succint modul concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitarea autoritatii contractanta, in termen care nu trebuie sa fie mai mic de 3 zile
lucratoare. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.
2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/precizari/confirmari suplim. ofertantului.3)- Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertamtului din procedura.
- Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura.
- Incadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertamtului din procedura . 1.Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatia de atribuire.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
3.Licenta de transport rutier public(In conformitate cu Ordinul Ministrului transporturilor si infrastructurii nr 980/2011, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederiilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere).
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
In etapa de evaluare oferte si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, AC isi rezerva dreptul de a solicita ofertantuluiclasat pe primul loc, prezentarea pt. conformitate a Certificatului constatator emis de ONRC, in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa informatii generale.
Prezentarea cifrei medii anuale de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care sa fie
cel putin egala cu 700.000 lei.Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o
alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.Daca ofertantul demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, are obligatia de a dovedi sustinerea, prin
prezentarea unui angajament ferm din partea persoanei sustinatoare care confirma punerea la dispozitie a resurselor financiare invocate, conform art.11^1 HG 925/2006.
Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prevederile art. 69^1, 180 si 181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 10
In cazul sustinerii se va completa formularul 13
Pentru echivalenta leu ? valuta se va folosi cursul mediu anualcomunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea listei principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioada si locul prestarii serv, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc.
Ofertantului va prezenta documente/certificate constatatoare, care confirma prestarea in ultimii 3 ania cel putin unui contract, maxim 3 contracte de servicii similare celor ce fac obiectul procedurii de achizitie, a caror valoare cumulata este cel putin egala cu valoarea de 359.277, 07 lei.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul privat beneficiar.Capacitatea tehnica/profesionala privind experienta similara a ofertantului
poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinerea altei persoane, are obligatia dovedirii sustineri, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei sustinatoare care confirma punerea la dispozitie a resurselor tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HG 925/2006.Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit.a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 6 si anexa 1 la acesta.Completare Formulare 12, 12.1, 15, 17, pentru sustinator, daca este cazul.Pentru echivalenta leu ? valuta (daca este cazul) se va folosicursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Informatii privind subcontractantii, conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (dupa
caz) formularul model, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere asubcontractantilor propusi.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 14
Informatii privind dotarea tehnica cu mijloace, instalatii, echipamente tehnice, etc.Capacitatea tehnica/profesionala privind dotarea tehnica a ofertantului poate
fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu
sustinerea altei persoana, are obligatia dovedirii sustinerii, de regula prin
prezentarea unui angajament ferm din partea persoanei sustinatoare care
confirma punere la dispozitie a resurselor tehnice/profesionale, conform art.
11^1 HGR 925/2006.Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit.
a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 7.Completare Formular 12, 12.1, 15, 17, pentru sustinator, daca este cazul.
Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si ale persoanelor responsabile pentru
prestarea serviciilor.Prezentarea declaratiei referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Ofertantul are obligatia sa asigure cel putin un responsabil de contract, pentru care se va prezenta CV. Conducatorii auto care vor deservi cursele (traseele) trebuie sa sa fie atestati pentru transportul de persoane conform prevederilor legale;Capacitatea tehnica/profesionala privind dotarea tehnica a ofertantului poate
fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu
sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin
prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere ladispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006.Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit.
a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind personalulangajat in ultimii 3 aniSe va completa formularul 8.
Completare Formular 12, 12.2, 15, 17, pentru sustinator, daca este cazul.Se vor prezenta pentru fiecare conducator auto, urmatoarele documente:
-certificatul de competenta profesionala pentru conducatorii auto care efectueaza transport de persoane , in perioada de valabilitate (in copie conform cu originalul), prevazut de O.M.T.
nr.3/2008, publicat in Monitorul Oficial nr.34/16 ianuarie 2008;
Standarde de asigurare a protectiei mediului .
Prezentare certificat SR EN ISO 14001/2005 sau echivalent in domeniul de activitate al contractului valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificat SR EN ISO 14001/2005 sau echivalent in domeniul de activitate al contractului valabil la data limita de
depunere a ofertelor.
In cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la
Formular 5.
In cazul asocierii cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Standarde de asigurare a calitatii
Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in
domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita stabilita
pentru depunerea ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare in original/copie legalizata/copie conforma cu originalul certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
In cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la
Formular 5.
In cazul asocierii cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2014 11:00
Locul: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., registratura parter, str. A. I. Cuza, nr. 5, Tg. Jiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Daca sunt incertitudini/neclaritati asupra documentelor, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplimentare ofertantului/candidatului sau autoritatii competente.3.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla capacitatea tehnica a ofertantilor, ocazie cu care comisia de vizualizare si evaluare tehnica va verifica fisele tehnice ale mijloacelor de transport persoane si va incheia un proces verbal de vizualizare. In sedinta de deschidere a ofertelor se va stabili cu ofertantii programul inspectarii intregului parc de mijloace de transport persoane ofertat.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. b din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Departamentul Juridic
Adresa postala: Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253205428, Fax: +40 253227281
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 15:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer