Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport personal de zi


Anunt de participare (utilitati) numarul 137965/03.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: dl Ion VITEJANU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de transport personal de zi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii de transport anexe si auxiliare
Locul principal de prestare: SC Complexul Energetic Oltenia SA Turceni, Uzina Isalnitapt. loturile 1-5 adresasi S.E. Craiova pt. lotul 6 (adresa str. Unirii, nr.147 Craiova, jud. Gorj).
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 667, 770RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport personal de zi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
toate loturile
Valoarea estimata fara TVA: 667, 770RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 6.677, 70 lei, din care: lotul 1:980, 40 lei, lotul 2:798 lei; lotul 3:1.140 lei; lotul 4:1.436, 40 lei; lotul 5:1.527, 60 lei; lotul 6:795, 30 lei.Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor silichiditati depuse la casieria aut. contract. (suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi de catre ofertanti este de 5.000 lei).Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de primire a ofertelor)IMM constituie GP cuantum 50% valoare. Cuantumul GBE este in procent de 5 % din val contractului, fara T.V.A.Se constituie prin: - orice instrument de garantare emis in cond legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari;
- retineri succesive din val facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de catre contractant intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, sa nu fie mai mica de 0, 5% din val contractului, conf art. 90, alin.3, din H.G.925/2006, cu complet si modif aduse de H.G. 1045/2011. Din acest cont pot fi dispuse plati atat de contractant cu avizul scris al autorit contractante cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autorit contractante.Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constit a GBE, din modelul de contract, parte a docum de atrib, completand Formularul de oferta ? Formularul 2, pct.6.Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180, 181NOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referit la decl pe propria raspu, se accepta o decl autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare, daca uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 din H.G. 925/2006, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/conforma indeplinirea cerintelor de calif, la solicitarea autoritatii contractante, in termenul prevazut de lege.Certif de atestare fiscala privind indeplinirea obligatilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiei pentru asigurari sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formular tip eliberat de autoritatile competente), din care sa reiese ca nu are datorii scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu original?.Declaratie privindcalitatea de participant la procedurade achizitie, Certificat de participarela procedurade achizitiecu oferta independenta ? Formularul 13, Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, Completareaformularului tip.- Formularl 15
(Pers cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dir Gen Executiv ? Constantin BALASOIU, Dir Div Financiara ? Veronica NICA.
Autoritatea contractanta are dreptul/obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute la art.181/69^1, 180 din OUG 34/2006 Pers fizice/juridice romane, prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/alte documente echivalente, valabil la data procedurii de achizitie, din care sa rezulte obiectul de activ al operatorului economic (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din ONRC) in original/copie legalizata.Pers fizice/juridice straine, prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
Sa prezinte autorizatii emise de organisme competente astfel: - Licenta de operator transport persoane.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara. Se va prezenta
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea listei principalelor servicii similare prestatein ultimii 3 ani care sa continavalori, perioada si locul prestarii serviciului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc. Se vor prezenta in copie documente edificatoare privind executia unui contract de servicii similaresi o recomandare de la beneficiarul prestatiei prezentate pentru demonstrarea experientei similare.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu echipamentele specifice prestarii serviciului, de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Pentru lotul 6 cerinta minima: nr. autovehiculelor de transport va fi de cel putin 25% din RT1 detinut, iar tipul vehiculelor de rezerva trebuie sa fie similar cu cel din RT1
Pentru toate mijloacelor de transport inscrise in formulare RT1 si RT2, ofertantul va completa cate o Fisa de Prezentare a vehiculului ? FPV, la care se ataseaza urmatoarele documente:
copie certificat inmatriculare, inspectia tehnica, certificate specifice eliberate de ARR si RAR, privind incadrarea in categoria mijlocului de transport.
Informatii privind experienta personalului desemnat pt prestarea serviciilor
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor
Informatii privind subcontractantii
Se va completa formularul 7, anexat, continand informatii privind partea din contract pe care operatorul economic ofertant intentioneaza sa o subcontracteze
Prezentarea in copie a certificatului SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificarea sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celor ofertate, alte documente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.08.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.08.2012 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2012 11:00
Locul: SC Complexul Energetic Oltenia SA - Directia Achizitii - loc. Turceni, str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite ale operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla capacitatea de transport sau capacitatea tehnica a operatorului economic, ocazie cu carecomisia de vizualizare si evaluare tehnica vaverifica Fisele de prezentare ale vehiculelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. b din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Adresa postala: str. Uzinei, nr. 1, Localitatea: Turceni, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335081, Adresa internet (URL): www eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2012 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer