Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport rutier tehnologic de marfuri si persoane cu vehicule specializate


Anunt de participare (utilitati) numarul 148615/20.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Brajului nr.6, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540191, Romania, Punct(e) de contact: Sorin-Ioan Stan, Tel. +40 265404110, Email: [email protected], Fax: +40 265306098, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de transport rutier tehnologic demarfuri si persoane cu vehicule specializate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Sediile Beneficiarului
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 16, 614, 468RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): Trimestrial, bianual, anual sau la aparitia unei nevoi noi si la expirarea valorica si/sau cantitativa a primului contract subsecvent..
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport rutier de persoane cu vehicule specializate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Formularul 12 din cadrul Capitolului III cuprinde informatiile privind obiectul contractului si cantitatea solicitata
acord cadru-cantitati minime/maxime:
L-1 km?127.588/255.176
L-2 km?284.275/568.550, ore functionare brat, pompa-5.948/11.896
L-3 ore functionare brat, pompa-1.146/2.292, tone transportate-2.592/5.184
L-4 km?652.087/1.304.174
L-5 km ?324.934/649.868, ore functionare brat, pompa-10.899/21.798
L-6 ore functionare brat, pompa-2.868/5.736, tone transportate-968/1.935
contract subsecvent cantitati minime/maxime:
L-1 km ?38.276/127.588
L-2 km ?85.282/284.275, ore functionare brat, pompa-1.785/5.948
L-3 km?0/0, ore functionare brat, pompa-344/1.146, tone transportate-778/2.592
L-4 km ?195.627/652.087, ore functionare brat, pompa-0/0
L-5 km ?97.480/324.934, ore functionare brat, pompa-3.269/10.899
L-6 km ?0/0, ore functionare brat, pompa-860/2.868, tone transportate-290/968
Valoarea estimata fara TVA: 16, 614, 468RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP este de: L1-17.060, 41 lei, L2-93.564, 42 lei, L3-7.487, 04 lei, L4-78.452 lei, L5-123.169, 88 lei, L6-12.555, 60 lei.GP poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de Banca Nationala a Romaniei(BNR), la data publicarii invitatiei/anuntului de participare in SEAP.Daca oferta se face pentru mai multe loturi, GP va fi egala cu suma loturilor pentru care se depune oferta.Perioada de valabilitate a GP este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor;In cazul subcontractarii, GP se constituie numai de contractantul principal.In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.GP va fi exprimata in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: -Virament bancar vizat de banca in contul autoritatii contractante, cont IBAN RO30 CRDZ 002A 0018 1056 9001 deschis la Nextebank Tg.-Mures, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.-Instrument de garantare emis in conditiile legii de o Societate bancara ori de o Societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante care va fi prezentat in original.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, vor fi respinseCuantumul ce se va retine in conditiile art. 278^1 din OUG 34/2006 este de: L 1- 4.633, 02 lei, L 2-8.027, 82 lei, L 3-3.743, 52 lei, L 4-7.702, 60 lei, L 5-8.175, 85 lei, L 6-4.407, 78 lei.GP se va restitui in conditiile prevazute de art 88 din HG 925/2006 actualizata.GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. GBE 5% din pretul fiecarui contract subsecvent, fara TVA. GBE va fi exprimata in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: -Instrument de garantare emis in conditiile legii de o Societate bancara ori de o Societate de asigurari care devine anexa la contract Prevederile Art. 86 alin 2-4 din HG 925/2006 se aplica in mod corespunzator.- Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din plata cuvenita din facturile partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei de 5% din pretul contractului. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 91 din HG 925/2006 actualizata. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.Achizitorul are obligatia de restitui garantia de participare si a solicita livrarea produselor care fac obiectul prezentului contract numai dupa ce furnizorul a facut dovada deschiderii contului la Trezoreria Statului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
-Declaratie de eligibilitate
Declaratie de eligibilitate conform art.180 din OUG 34/2006 actualizata se va completa Formularul 1 din capitolul III Formulare
Cerinta nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, actualizataDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, actualizata se va completa Formularul 1.B din capitolul III Formulare.
(acest document va fi prezentat obligatoriu atat de catre ofertant/ ofertant asociat /tert sustinator).
Cerinta nr.3-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, actualizata.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, actualizata. Se va completa Fornularul 1.C din capitolul III Formulare Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Director general Metea Virgil Marius, Director adjunct Corin Cindrea, Director Departament Tehnic Achizitii Lucian Barsan, ing. Cristian Cioban, ec. Dorina Hasegan, ing. Ioan Stefan, ing. Ioan Scridon, c.j. Madalina Pirlea, c.j. Adina Zeces, ec. Matei Roxana, ec. Florin Ciopaian, cj. Radu Lechintan, cj. Andrea Cerghizan, ec. Nasalean Ovidiu, ec. Paul gheorghiu, cj Bogdan Oltean.
(acest document va fi prezentat obligatoriu atat de catre ofertant/ ofertant asociat /subcontractant/tert sustinator).
Cerinta nr.4
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Se va completa Formularul 1.D din capitolul III Formulare
Cerinta nr.5
- Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010;
Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independentase va completa Formularul ANEXA. din capitolul III Formulare
Cerinta nr.6
- Certificate privind datoriile
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la taxele locale din care sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care e prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG nr.925/2006 Conditie de calificare: autoritatea contractanta va considera indeplinita cerinta in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre ofganele competente in domeniunu.((Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul, neprezentarea certificatelor mentinate anterior duce la excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului
Un ofertant nu are voie in cadrul aceleiasi proceduri, sub sanctiunea excluderii de la procedura:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comuneb) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca si subcontractant in cadrul altei oferte
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociatIn cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind situatia personala trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte Cerinta nr.1
-inregistrare persoane juridice/fizice romane
Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar (in original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul), cu cod CAEN corespunzator obiectului contractului conform Anexeial Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.509/2011. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in forma: copie conform cu originalul.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Toate informatiile din certificatele/documentele prezentate trebuie sa fie reale la data limita de depunere ofertelor.
Cerinta nr.2
Licenta de transport persoane, licenta transport marfa conform Ordin nr. 980/2011
Ofertantul va face dovada existentei licentelor de transport, valabile la data limita de primire a ofertelor
Cerinta nr. 3
Copie conforma licenta de transport conform Ordin 980/2011
Ofertantul va prezenta copiile conforme ale licentei de transport autovehicul, valabile la data de limita de primire a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani de cel putin: L 1-853.020, 80 lei, L 2 ? 4.678.221 lei, L 3-374.352 lei, L 4-3.922.600, 20 lei, L 5-6.158.494 lei, L 6-627.780 lei.
Cifra medie de afaceri globala pe ultimi 3 ani va fi precizata si in alta valuta iar pentru aceasta se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.Daca oferta se face pe mai multe sau pe toate loturile cerinta privind cifra de afaceri se va raporta la lotul cu valoarea cea mai mare pentru care se depune oferta (raportat la VE acontractului subsecvent).
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind cifra de afaceri trebuie sa fie indeplinita prin cumulul cifrelor de afaceri a celor ce formeaza asocierea.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 2 din Capitolul III ? Formulare.
Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in lei, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)la nivelul careia sa se regaseasca cel putin 1 contract de prestari servicii din care sa reiasa ca ofertantul a prestat servicii similare prezentei proceduri a carui valoare sa fie cel putin egala cu: L 1-426.510, 40 lei, L 2-2.339.110, 50 lei, L 3-187.176 lei, L 4-1.961.300, 10 lei, L 5-3.079.247 lei, L 6-313.890 lei.Daca oferta se face pe mai multe sau pe toate loturile cerinta privind experienta similara se va raporta la lotul cu valoarea cea mai mare pentru care se depune oferta (raportat la VE acontractului subsecvent).In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind experienta similarava fi indeplinita in totalitate de unul din componentii asocierii
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular 4 din Capitolul III-Formulare
Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in lei, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Cerinta nr.2
- Contractul prezentat pentru dovedirea experientei similare conform cerintei 1 se confirma prin prezentarea unor certificate/documente constatatoare emise si contrasemnate de beneficiarul contractului prezentat.
Modalitatea de indeplinire
experienta similara se confirma prin prezentarea unor certificate/documente constatatoare emise si contrasemnate de beneficiarul contractului prezentat.
Cerinta nr.3Informatii privind dotarile specifice, utilajele, si alte mijloace fixe de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului.
Operatorul va face dovada ca are in dotare (proprie, asociere, sustinere tehnica, leasing, contract inchiriere, angajament) un numar minim de mijoace de transport raportat la cel mai mare contract subsecvent) astfel:
L 1 Transport persoane zona Mures - nr. min.- microbuz 15-19 locuri 3 buc., autobuz 37-55 locuri 2 buc.
L 2 Transport tehnologic zona Mures - nr. min.-autocamion cu platforma 12-16 to cu ADR - 2 buc.(conform OMTCT nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase - RNTR 3), Autotractor cu remorca pt transport lungimi 22-24 to ? 2 buc., Autovidanja 10.000 litrui ? 4 buc., Autocisterna carburanti 22.000 L ? 1 buc., Autoremorcher 40-60 to ? 2 buc., Automacara 12, 5-18 to ? 3 buc., Automacara 18, 1-35 to ? 2 buc.
L 3 Transport reparatii drumuri zona Mures - nr. min. Autobasculanta 16-24 to - 3 buc. , Buldoexcavator cu brat telescopic si cupa fractionala si picon 74kw ? 2 buc.L 4 Transport mixt marfa si persoane zona Medias - nr. min.- Autoutilitare pana la 5 to -.11 buc., microbuz 15-19 locuri buc., autobuz 37-55 locuri 2 buc.
L 5 Transport tehnologic zona Medias - nr. min. - autocamion cu platforma 12-16 to - 3 buc., Autotractor cu remorca pt transport lungimi 22-24 to ? 3 buc., Autovidanja 10.000 litrui ? 3 buc., Autoremorcher 40-60 to ? 2 buc., Automacara 12, 5-18 to ? 2 buc., Automacara 18, 1-35 to ? 2 buc.
L 6 Transport reparatii drumuri zona Medias - nr. min. - Autobasculanta 16-24 to - 2 buc. , Buldoexcavator cu brat telescopic si cupa fractionala si picon 74kw ? 1 buc
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 6 si Anexele din Capitolul III-Formulare
Cerinta nr. 4
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii. Operatorul economic va face dovada ca dispune de personal sau a obtinut angajament de participare pentru un numar de minim de conducatori auto (raportat la cel mai mare contract subsecvent)
L 1 Transport persoane zona Mures - nr. min.- microbuz 15-19 locuri 3 buc., autobuz 37-55 locuri 2 buc.
L 2 Transport tehnologic zona Mures - nr. min.-autocamion cu platforma 12-16 to cu ADR - 2 buc., Autotractor cu remorca pt transport lungimi 22-24 to ? 2 buc., Autovidanja 10.000 litrui ? 4 buc., Autocisterna carburanti 22.000 L ? 1 buc., Autoremorcher 40-60 to ? 2 buc., Automacara 12, 5-18 to ? 3 buc., Automacara 18, 1-35 to ? 2 buc.
L 3 Transport reparatii drumuri zona Mures - nr. min. Autobasculanta 16-24 to - 3 buc. , Buldoexcavator cu brat telescopic si cupa fractionala si picon 74kw ? 2 buc.L 4 Transport mixt marfa si persoane zona Medias - nr. min.- Autoutilitare pana la 5 to -.11 buc., microbuz 15-19 locuri buc., autobuz 37-55 locuri 2 buc.
L 5 Transport tehnologic zona Medias - nr. min. - autocamion cu platforma 12-16 to - 3 buc., Autotractor cu remorca pt transport lungimi 22-24 to ? 3 buc., Autovidanja 10.000 litrui ? 3 buc., Autoremorcher 40-60 to ? 2 buc., Automacara 12, 5-18 to ? 2 buc., Automacara 18, 1-35 to ? 2 buc.
L 6 Transport reparatii drumuri zona Medias - nr. min. - Autobasculanta 16-24 to - 2 buc. , Buldoexcavator cu brat telescopic si cupa fractionala si picon 74kw ? 1 buc
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 7 si Anexele din Capitolul III-Formulare
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, daca exista.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 14 din Capitolul III-Formulare
Cerinta 1
Implementarea standardului demanagement al sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta certificate sau documente emise de organisme abilitate care sa ateste implementarea sistemului calitatii: SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. Documentele vor fi prezentate in copie cu mentiunea , ,Conform cu originalul?.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind managementul calitati trebuie sa fie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract care o realizeaza.
Cerinta nr.2
Implementarea standardului de management al sistemului mediului din seria ISO 14001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta certificate sau documente emise de organisme abilitate care sa ateste implementarea sistemului mediului: SR EN ISO 14001:2008 sau echivalent. Documentele vor fi prezentate in copie cu mentiunea , ,Conform cu originalul?.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind managementul calitati trebuie sa fie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va avea in vedere completarea precizarilor de la art. 164 din O.U.G. nr. 34/2006.Conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 1660/2006, cu modificarile sicompletarile ulterioare, la licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatori economici a caror oferta a fost declarata admisibila la acesta procedura si sunt inregistrati in SEAP; acestora le vor fi transmise invitatii de participare la aceasta faza, conform prevederilor art. 165 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006.Autoritatea contractanta are obligatia de a invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi .Invitatia va contine informatii cu privire la data si momentul de start a licitatiei electronice si se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi ;Invitatia de participare va fi transmisa in maxim 3 zile de la data desemnarii ofertelor corespunzatoare;Licitatia electronica va fi organizata intr-o singura runda cu durata de ozi ( 24 ore ).Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total pe ofertafara TVAInformatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice sunt : - ofertantii pot vedea cea mai buna oferta : NU- ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie : NUIn cazul in care doua sau mai multe oferte depuse, au pretul total identic, in urma desfasurarii etapei finale de licitatie electronica, autoritatea contractanta va solicita in termen de 72 ore, o noua propunere financiara, in plic inchis, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut .Daca in urma procedurii de licitatie electronica ofertele rezultate se incadreaza la prevederile art. 202, din OUG 36/2006autoritatea contractanta poate accepta sau respinge acele oferte doar in conformitate cuart. 36 punct ( f )din H.G. 925/2006
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.02.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.02.2014 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2014 10:00
Locul: Sediul Autoritatii Contractante Tg.Mures Str. Barajului nr.6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei, expertii cooptati (daca e cazul) si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia incheierii unui acord-cadru cu mai multi operatori economici, cu reluarea competitiei, atunci cand doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc dupa efectuarea etapei de licitatie electronica, autoritatea contractanta va semna acordul cadru cu numarul maxim de ofertanti mentionat in anunt (3 ofertanti) astfel (3 oferte egale pe locul 1 sau 2 oferte egale pe locul 1 si ofertantul de pe locul 2 sau ofertantul de pe locul 1 si 2 oferte egale pe locul 2). In situatia cand sunt 1 oferta pe locul 1, 1 oferta pe locul 2, 2 oferte pe locul 3 sau 1 oferta pe locul 1, 3 oferte pe locul 2, departajarea ultimului ofertant semnatar al acordului cadru se va face prin reofertare in plic inchis (cele 2 oferte de pe locul 3 sau cele 3 oferte de pe locul 2) imbunatarirea ofertrei se va face pana la nivelul ofertantului clasat pe locul imediat superior lor si anumelocul 2 respectiv locul 1.Ofertantii incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.-In cazul in care mai multi operatori economici depun o oferta in asociere, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004 in situatia in care fiecare dintre membrii asocierii se incadreaza in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), -In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Se va completata Anexa 1 cuprinsa in Capitolul III.- Capacitatea economica si financiara si/sau Capacitatea tehnica si proferionala a unui ofertant pot fi sustinute, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva coform Art. 186 OUG 34/2006 si Art. 190 OUG 34/2006. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006 actualizata- Se va prezenta modelul de (acord cadru si contract subecvent), vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat (cu eventuale obiectiuni formulate) impreuna cu oferta la data limita de depunere aofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. In situatia in care ofertantul aduce amendamente la clauzele contractuale obligatorii prevazute in proiectul de contract, acestea vor fi analizate si eventual acceptate pana la termenul limita de depunere a ofertelor autoritatea contractanta instiintand ceilalti potentiali ofertanti despre eventualele modificari. In situatia in care ofertantul aduce amendamente la clauzele contractuale specifice prevazute in proiectul de contract, acestea vor fi analizate si eventual acceptate pana la stabilirea ofertantului castgigator. Daca autoritatea contractanta nu este de acord cu aceste modificari (clauze obligatorii respectiv clauze specifice), va comunica acest fapt ofertantului, iar daca acesta isi mentine pozitia, in conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, literele a si b, din HG 925/2006, oferta va fi considerata neconforma. La luarea hotararii privind atribuirea contractului, se va considera faptul ca aceste clauze contractuale sunt studiate, analizate si acceptate de catre ambele parti.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA - STTMTg MuresBiroul Juridic
Adresa postala: Str. Barajului nr.6, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540191, Romania, Tel. +40 265250501, Fax: +40 265306098
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 12:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer