Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport salariati de la domociliu la locul de munca si retur pentru anul 2013


Anunt de participare (utilitati) numarul 140745/27.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: ec. Aneta Blagu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de transport salariati de la domociliu la locul de munca si retur pentru anul 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. -Sucursala Electrocentrale Turceni, loc. Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport salariati de la domociliu la locul de munca si retur pentru anul 2013
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala: conform caietului de sarcini nr. 11893/01.11.2012.
Valoarea minima a intervalului(3000000 lei) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima(4000000 lei) reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 000, 000 si 4, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Prelungirea contr.cu 4 luni, daca e cazul.
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Intre 1 si 4 prelungiri posibile
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum GP=30000 lei.Ptr.GP constituita in euro, se va face echivalenta leu/euro la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile. Perioada de valab a GP, care va fi cel putin egala cu perioada minima de valab a of, este 90 zile de la data limita stabilita ptr depunerea of. Forma de constituire a GP care va fiaccept este cf prev art.86 alin(1)din H.G.nr.925/2006: - prin virament bancar (incl OP), in contul AC(S C Complexul Energetic Oltenia S.A.-Suc Electrocentrale Turceni, D.Comerciala, cu sediul in loc Turceni, str. Uzinei nr.1, judetul Gorj, cod postal 217520, avand C.U.I 30310453, inregistrata laORC de pe langa Tribunalul Gorj, sub numarul J18/338/2012, cont virament RO 86 RZBR0000060014677273, deschis la Raiffeisen Bank ? Suc. Tg ? Jiu), cu cond confirmariiacestuia de catre bancaemitenta pana la deschidofertelor;
- printr-un instrument de garantare emisin cond legii de o soc. bancara ori de o soc deasigurari, care se prezinta in original, conf.formular nr.13, Nota: Pentru ofertantii I.M.M ?uri, GP va fi insotita de declaratie ca firma este inscrisa in categoria I.M.M, in conf. cu conditiile art.3 din Legea 346/2004. In acest caz, ofertantii beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare.Ofertantul pierde garantia de participare daca: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei;b)oferta fiind castigatoare, nu constituie garantia de buna executie, in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea lui;c) oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.Daca CNSC respinge contestatia ofertantului ca nefondata, autoritatea contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1, lit. b) din OUG34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este in procent de 10 % din val contr., fara T.V.A.Modul de constituirea gar. de buna executie este prin: - scr.de gar. bancara de buna executie in cuantumul si pentru perioada prev.in doc.de atribuire;
- retineri succesive din val.facturilor partiale, cu conditia ca prima retinere sa fie mai mica de 0, 5% din val.contr. In acest caz , contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unit Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administr. acestuia un cont de disponibil distinct la dispoz. autorit.contractante.Ofertantul va opta pentru una dintre cele doua modalitati de constituire a gar.de buna executie, din modelul de contract, parte a doc.de atribuire.Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.Nota: IMM constituie garantia de buna executie in procent de 50% din cuantumul gar. de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse propriiModalitati de plata: prin ordin de plata sau alte modalitati de plata legale, in termen de 60 de zile de la acceptarea la plata a facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea conform art 180 din OUG nr.34/2006(cu modificarile ?i completarile ulterioare), inclusiv de tertul sustinator, daca este cazul.Completarea formularului nr.12 A, anexat.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, inclusiv de tertul sustinator, daca este cazul.
NOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Completarea formularului nr.12 B, anexat.
Cerinta nr. 3
Documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a celor locale.
Prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formulare tip eliberate de autoritatile competente), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Prezentarea certificatelor eliberate de autoritatile competente.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie.Completarea formularului nr.12 C, anexat.
Cerinta nr. 5
Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta- conf.Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010.Completarea formularului tip, anexat.
Cerinta nr.6
Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, care se va prezentaatat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator, conform Ordin ANRMAP nr.170/2012.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, sunt: Director? ing. Gheorghe VADUVA; Director economic-ec. Octavian Laurentiu GRAURE; Director Tehnic ?ing. Ionel LEU; Director Adj. Tehnic ? ing. Ion GILCEAVA; Director Adj. Comercial ? Ing. Ion VITEJANU; Presedinte Sindicatul Energia Turceni: ec.Eugen IOVAN; Sef Comp. Ad.tiv Transport Auto? ing.Cristian IOVAN; Sef Serv. Plan Devize ? ing. Paul PREDA; Sef Serv. Achizitii Serv si Lucrari- jr. Gheorghe GHEORGHE;Completarea formularului tip, anexat. Cerinta nr. 1
Persoane fizice/juridice romane
Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/ alte documente echivalente, valabil la data depunerii ofertelor, din care sa reiese ca are in domeniul de activitate, executia de lucrari, din categoria celor ce fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN). Certificatul constatatorse va prezenta, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Atentie: La solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc care a prezentat copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, va prezenta certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata.Prezentarea certificatului constatator.
Cerinta nr. 2
Persoane fizice/juridice straine.
Pentru persoane juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata.Se vorprezenta documenteleedificatoare .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind situatia economico-financiara
Prezentarea bilantului contabil la data de 31.12.2011, vizat de organele competente.
Cerinta nr. 2
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri.
Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic, potrivit formularuluiB2.
Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv media cifrei de afaceri globala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind experienta similara.
Prezentarea listei principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani, cuprinzand valori, perioade de prestare, locul de prestare, beneficiari, etc. Se va prezenta in copiedocumentul constatator al unui contract de servicii similare si o recomandare de la beneficiarul contractului prezentat, pentru demonstrarea experientei similare.
Cerinta nr. 2
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile tehnice cu utilaje, echipamente, instalatii si mijloace de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Cerinta nr. 3
Prezentareade catre ofertant a licentei de transport persoanein nume propriu, respectiv pentru fiecare autovehicul in parte. Dupa incheierea contractului, ofertantul castigator va prezenta in plus si licenta de traseu.
La solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc care a prezentat copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, va prezenta pentru conformitate, documentele , in original sau copie legalizata.
Cerinta nr. 4
Informatii privind personalul.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ale operatorului economic, in ultimii 3 ani. Prestarea serviciului se va efectua de personal calificatprofesional -conducatori auto, pentru prestarea serviciului ce urmeaza a se achizitiona si care vor respecta cerintele din caietul de sarcini.
Cerinta nr.5.Informatii privind subcontractantii
Daca anumite parti din lucrare urmeaza sa fie subcontractate, atunci toti subcontractantii vor fi declarati, indiferent de procent.
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii: certificat SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditatapentru certificare sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celui ofertat, alte documente echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.01.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2013 10:00
Locul: Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, Directia Comerciala, localitat
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Auroritatea contractanta isi rezerva dreptul de a diminua sau de a suplimenta numarul anual decurse, in limita a ± 10 % din valoarea contractului, functie de fluctuatia numarului de salariati. Modificarile numarului de curse se anunta de beneficiar cu minimum 48 de ore, iar modificarile de trasee, cu minimum 15 zile inainte.2. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla capacitatea de transport sau capacitatea tehnica a operatorului economic, ocazie cu carecomisia de vizualizare si evaluare tehnica, vaverifica starea tehnica a autovehiculelor, in concordanta cu certificatele de inmatriculare ale fiecarui autovehicul, prezentatin oferta, pentru indeplinirea contractului de servicii.3.Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSCconform art. 256^2, alin. 1, din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, Directia Comerciala, localitatea Turceni
Adresa postala: str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: localitatea Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253334263
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2012 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer