Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de verificare, reincarcare si reparatii stingatoare


Anunt de participare numarul 139329/02.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: biroul Atribuire Contracte P.L.S. al E.M.C. Rosia-Pesteana, Tel. +40 253371188 / +40 253371189 / +40 374176069, In atentia: cotruna cristina, Email: [email protected], Fax: +40 374176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana
Adresa postala: str. Constructorilor, nr.9, Registratura, etaj.1, jud. Gorj, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: biroul Atribuire Contracte P.L.S. al E.M.C. Rosia-Pesteana, Tel. +40 0374/176069, In atentia: cotruna cristina, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala nationala care desfasoara activitati relevante
Activitate (activitati)
Altele: Prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibili solizi
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de verificare, reincarcare si reparatii stingatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Cariera Rosia
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop achizitia serviciilor pentru verificarea, repararea, incarcarea, vopsirea, etichetarea si sigilarea stingatoarelor tip P, G si SM.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
stingatoare cu spuma mecanica tip SM 9 ? 410 buc;
stingatoare cu CO2 si praf tip P6 ? 154 buc;
stingatoare cu CO2 si praf tip P10 ? 15 buc;
stingatoare cu CO2 tip G3 ? 152 buc;
stingatoare cu CO2 tip G5 ? 880 buc., total 1.611 buc stingatoare
Valoarea estimata fara TVA: 16, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
330 lei Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia pentru participare se poate constitui in lei in urmatoarele forme: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire (de exemplu scrisoare de garantie bancara in original, completata conform formular nr. 2);b) prin depunerea la caseria autoritatii contractante: 1.a unui ordin de plata sau a unei fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor; Contul autoritatii contractante este RO97 RZBR 0000 0600 1467 8821 deschis la Raiffeisen Bank-Sucursala Tg-Jiu; 2.a sumei in numerar.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare situatiile prevazute la art.87 din HG 925/2006 actualizata.In cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC, indiferent de modul de constituire al garantiei de participare, nu se va retine nicio suma deoarece valoarea estimata este sub pragul prevazut la art. 278?1 din OUG 34/2006.In oricare din situatii dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschidere. IMM-urile, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004 beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare.Conditiile de restituire a garantiei de participare: in conformitate cu art.88 din HG 925/2006 actualizata la zi. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii); Modul de constituire al garantiei de buna executie: - de regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului, se va completa de exemplu formularul nr. 12 model anexat; - prin depunere la casierie ; - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conformitate cu art.90 al.(3) din HG 925/2006 modificata prin HG1045/2011. - garantia de buna executie se va restitui in conditiile prevazute de art.92 al.(2) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse prop.Mod.leg.de pl.de reg.prin compen.cu en.el.conf.HG 685/1999 cu ob.ca pres.sa fie init.circ. de comp.sau prin alte mod.leg.de pl.numai daca ex.disp.in ter.de 90zile de la emit.fact.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, in original, prezentarea Formularul nr. 12A model anexat;Cerinta nr. 2 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul ? conf. prevederilor art.181 lit.a), lit. c)1 si lit. d) din OUG 34/2006, in original, prezentarea Formularul nr. 12B model anexat;Cerinta nr. 3 Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura, prezentarea Formularul 12C, model anexat, Cerinta nr. 4 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind 1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care abroba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inlusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Matyas Moise Director E.M.C. Rosia-Pesteana, Pistol Ion Director directia economica, Mohora Marius sef Departament Achizitii Publice, Marilena Dinu, Cotruna Cristina, Andritoiu C-tin, Tivig Cerasela. Prezentarea Formularul 12D, model anexat, Se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de tertul sustinator- daca este cazul, Cerinta nr. 5 Declaratia de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/12.10.2010, prezentatea Formular 12E, model anexat Cerinta nr. 1 Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Prezentarea Certificatului constatator ? copie. Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata.Cerinta nr. 2-Autorizatie eliberata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta in conformitate cu Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.87/2010 (anexa 6 din ordin), pentru prestarea serviciilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu valabila la data deschiderii ofertelor - in copie xerox care sa prezinte stampila agentului economic si semnatura reprezentantului legal pentru conformitate cu originalul. Prezentarea Autorizatiei pentru prestarea serviciilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu (model anexa 6 din Ordinul 87/2010).Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata.Cerinta nr. 3-Autorizatiei eliberata de I.S.C.I.R. pentru activitatea de umplere, reparare, verificare tehnica, scoatere din uz si casare a recipientelor butelii in conformitate cu Prescriptia Tehnica C5-2003 (anexa J din prescriptia tehnica).Prezentarea Autorizatiei pentru activitatea de umplere, reparare, verificare tehnica, scoatere din uz si casare a recipientelor butelii (model anexa J din prescriptia tehnica).Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Bilantul contabil sau extrase de bilant in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul valabil la 30.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente, in copie lizibila cu Prezentarea Bilantului contabil/extras de bilantmentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prezentarea Formularului 12F model anexat
Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
Cerinta nr. 2
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze (daca este cazul)
Ofertantul declarat castigator, are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte contractele de subcontractare deja semnate, in aceleasi conditii in care semneaza si el contractul de servicii.In cazul in care ofertantul urmeaza sa subcontracteze parti din contract, va prezenta atat lista cu subcontractantii si specializarea acestora (conform formularului 12G, model anexat), precum si acordurile de subcontractare cu precizarea explicita a partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate (conform Anexei 22 model anexat); in acest caz toti subcontractantii vor trebui sa prezinte propriile date inscrise in Fisa de informatii generale (conform anexei 23 dar numai datele de recunoastere ale acestora ).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
NUMARUL DE RUNDE ELECTRONICE: 1 RUNDA; DURATA RUNDEI: 1 ZI. In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul (lei fara TVA), in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?. Eventualele limite ale valorilor pana la care elementul ofertei poate fi imbunatatit: nu exista limite. In cursul desfasurarii licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor sau noile preturi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
23067
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2012 10:00
Locul: str. Constructorilor, nr.9, Sala de sedinte, etaj.1, loc. Rovinari, jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, dupa derularea etapei de licitatie electronica, se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie, o noua oferta de pret in plic inchis.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf. art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , completare formular nr. 10, model anexatIn cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Audit, Legislatie si Control al S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, Localitatea: ROMANIA, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253222015, Fax: +40 374171114, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2012 08:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer