Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de verificare, reparare, incarcare, sigilare, vopsire si etichetare stingatoare


Anunt de participare (utilitati) numarul 139318/02.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: dl Puscu Remus, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG.-JIU ? EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERA JILT
Adresa postala: str. Minei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Matasari, Cod postal: 217295, Romania, Punct(e) de contact: Exploatarea Miniera de Cariera Jilt, Biroul Atribuire Contracte P.L.S., Tel. +40 253376585, In atentia: dl. Puscu Remus, Email: [email protected], Fax: +40 253376915, Adresa internet (URL): www.elicitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG.-JIU ? EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERA JILT
Adresa postala: str. Minei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Matasari, Cod postal: 217295, Romania, Punct(e) de contact: Exploatarea Miniera de Cariera Jilt, Biroul Atribuire Contracte P.L.S., Tel. +40 253376585, In atentia: dl. Puscu Remus, Email: [email protected], Fax: +40 253376915, Adresa internet (URL): www.elicitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG.-JIU ? EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERA JILT
Adresa postala: str. Minei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Matasari, Cod postal: 217295, Romania, Punct(e) de contact: Exploatarea Miniera de Cariera Jilt, Biroul Atribuire Contracte P.L.S, Tel. +40 253376585, In atentia: dl. Puscu Remus, Email: [email protected], Fax: +40 253376915, Adresa internet (URL): www.elicitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de verificare, reparare, incarcare, sigilare, vopsire si etichetare stingatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Exploatarea Miniera de Cariera Jilt.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acest serviciu este necesar pentru intretinerea si incarcarea stingatoarelor din cadrul E.M.C. Jilt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
870 buc. stingatoare
Valoarea estimata fara TVA: 15, 154RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 300 lei.Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 97 RZBR 0000 0600 1468 8230, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor , printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original, ordin de plata sau fila CEC confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor silichiditati depuse la casieria autoritatii contractante. (suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi de catre ofertanti este de 5.000 lei).Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de primire a ofertelor)IMM-urile, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004 beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este in procent de 5% (2, 5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului, fara T.V.A.Modul de constituirea garantiei de buna executie este prin: - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.- retineri succesive din valoarea facturilor partiale, cu conditia ca prima depunere sa nu fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului, conform prevederilor HG 1045/19 oct. 2011, art. I.Ofertantul va opta pentru una dintre cele doua modalitati de constituire a garantiei de buna executie, din modelul de contract, parte a documentatiei de atribuire, completand formularul nr.1.Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, in original
- Formularul nr. 3, model anexat
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul ? conf. prevederilor art.181 lit.a), lit. c)1si lit. d) din OUG 34/2006, in original- Formularul nr. 4, model anexat
Cerinta 3
Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura - Formularul 5, model anexat
Cerinta nr. 4
Certificat de participare cu oferta independenta conform Formularul 6, model anexat.
Cerinta nr. 5
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.- Formular 7, model anexat
Va informam ca persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Paraschiv Ion Director E.M.C. Jilt, Ceausescu Cosmin Director Tehnic, Cioanca Cornel Director Directia economica, Zamfir Mihai sef Departament Achizitii Publice, Garjoaba Corneliu- Sef Departament R.U.A. Pers fizice/juridice romane, prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului emis cu maximum 30 zile inainte de data de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din ONRC. Acest certificat va fi prezentat in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Pers fizice/juridice straine, prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul /ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie cel putin egala cu 30.000 lei.Pentru conversia leu ? euro se va folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 2
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 3
Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.)
Ofertantul declarat castigator, are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte contractele de subcontractare deja semnate, in aceleasi conditii in care semneaza si el contractul de servicii.
Cerinta nr. 5
Informatii privind experienta similara ? prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, in valoare, cel putin egala cu suma de 15.154 lei.Ofertantul va prezenta cel putin un document/contract/proces-verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani conform prevederilor art.13(1) din Ordinul 509/2011, emis de Presedintele ANRMAP (calculati prin raportare la data limita pentru depunerea ofertelor), (valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor mai multor contracte).Echivalenta lei/alta moneda luata in calcul de catre ofertant va fi cea stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de BNR, pentru anii 2009, 2010, 2011.In situatia in care echivalenta luata in calcul de catre ofertant este lei/euro, nevelurile acesteia sunt; 4, 2373 lei/euro pentru anul 2009, 4, 2099 lei/euro pentru anul 2010, 4, 2379 lei/euro pentru anul 2011.
Cerinta 1Prezentarea in copie a certificatului, acordat de catre un organism de certificare acredit pentru certificare sistemului de asigurare a calitatii (ISO 9001/2008) pentru servicii similare celei/celor ofertate, alte documente echivalente cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de ofertant.
Cerinta 2.Prezentarea in copie a certificatului, acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificare sistemului de asigurare a protectiei mediului(ISO 14001/2005) pentru servicii similare celei/celor ofertate, alte documente echivalente. cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de ofertant
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.10.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2012 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2012 10:00
Locul: Exploatarea Miniera de Cariera Jilt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputreniciti din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua oferta de pret depusa in plic sigilat, castigator fiind declarat ofertantul cu oferta cea mai mica de pret.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Audit, Legislatie si Control al S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, Localitatea: Tg.Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253222015, Fax: +40 374171114, Adresa internet (URL): www.cnlo.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2012 15:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer