Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de verificare, reparare si incarcare stingatoare


Anunt de participare (utilitati) numarul 137675/25.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Parter, ET 3-11, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Claudia Morarescu, Tel. +40 212009330, In atentia: Catalin Buzetelu, Email: [email protected], Fax: +40 212007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
intreprindere publica cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Servicii po?tale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de verificare, reparare si incarcare stingatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor de incendiu de tip P6 cu manometru (achizitionate in perioada 2007-2008), din dotarea administratiei centrale CNPR, a subunitatilor postale apartinand Centrelor Operationale Regionale si sucursalelor CN Posta Romana SA, in conformitate cu prevederile legislative si nomativele metodologice in vigoare. Achizitia serviciilor de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor se efectueaza pe 9 loturi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor de incendiu de tip P6 cu manometru (achizitionate in perioada 2007-2008), din dotarea administratiei centrale CNPR, a subunitatilor postale apartinand Centrelor Operationale Regionale si sucursalelor CN Posta Romana SA, in conformitate cu prevederile legislative si nomativele metodologice in vigoare. Achizitia serviciilor de verificare, reparare si incarcare stingatoare se va efectua pe loturi dupa cum urmeaza: lot 1 - incheierea unui contract servicii de verificare, reparare si incarcare pentru un numar de 428 stingatoare tip P6 cu manometru pentru Centrul Operational Regional Bucuresti;
Valoarea estimata fara TVA = 17120 lei.
lot 2 - incheierea unui contract servicii de verificare, reparare si incarcare pentru un numar de 630 stingatoare tip P6 cu manometru pentru Centrul Operational Regional Brasov;
Valoarea estimata fara TVA = 25200 lei.
lot 3 - incheierea unui contract servicii de verificare, reparare si incarcare pentru un numar de 550 stingatoare tip P6 cu manometru pentru Centrul Operational Regional Constanta;
Valoarea estimata fara TVA = 22000 lei.
lot 4 - incheierea unui contract servicii de verificare, reparare si incarcare pentru un numar de 1020 stingatoare tip P6 cu manometru pentru Centrul Operational Regional Ploiesti;
Valoarea estimata fara TVA = 40800 lei.
lot 5 - incheierea unui contract servicii de verificare, reparare si incarcare pentru un numar de 350 stingatoare tip P6 cu manometru pentru Centrul Operational Regional Craiova;
Valoarea estimata fara TVA = 14000 lei.
lot 6- incheierea unui contract servicii de verificare, reparare si incarcare pentru un numar de 570 stingatoare tip P6 cu manometru pentru Centrul Operational Regional Iasi;
Valoarea estimata fara TVA = 22800 lei.
lot 7 - incheierea unui contract servicii de verificare, reparare si incarcare pentru un numar de 655 stingatoare tip P6 cu manometru pentru Centrul Operational Regional Cluj;
Valoarea estimata fara TVA = 26200 lei.
lot 8 - incheierea unui contract servicii de verificare, reparare si incarcare pentru un numar de 860 stingatoare tip P6 cu manometru pentru Centrul Operational Timisoara;
Valoarea estimata fara TVA = 34400 lei.
lot 9 - incheierea unui contract servicii de verificare, reparare si incarcare pentru un numar de 475 stingatoare tip P6 cu manometru pentru CNPR - administratia centrala, Sucursala Fabrica de Timbre, Sucursala Muzeul National Filatelic, Sucursala Servicii Financiare (detaliere cf. caiet de sarcini);
Valoarea estimata fara TVA = 18550 lei.
Valoarea totala estimata fara TVA: 221, 070.00 RON
Valoarea estimata fara TVA: 221, 070RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie pt fiec.lot, astfel: Lot1 =257lei; Lot2 = 378lei;Lot3 = 330lei; Lot4 =612lei;Lot5 =210lei; Lot6=342lei; Lot7=393lei; Lot8 =516lei; Lot9=280lei. Cuantumul ce se retine cf.art.278^1 din OUG 34/2006 - nu este cazul.Modalitatea de constituire a garantiei de participare este conform art. 86 alin. (1) din H.G.nr. 925/2006. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria CNPR - adm centrala (coresp.lot pt care participa) a sumei in numerar. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul in lei este RO23BPOS85002717790ROL02 deschis la BancPost Reprezentanta. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse.Nota: a.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa respectand modelul prevazut in Sectiunea Formulare. b.In cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi constituita pe numele operatorului economic desemnat liderul asocierii. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de prestari servicii, pentru fiecare lot: 5% din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA. b) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii CN Posta Romana SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - completata in conformitate
cu Formularul A din Sectiunea Formulare;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul din Sectiunea FormularePersoane cu functii de decizie in cadrul CN Posta Romana SA in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ion SMEEIANU - Director General, Alexandru PETRESCU - Director Executiv Directia Strategie si Dezvoltare, Gabriel Eugen DUMITRU ? Director Directia Logistica, Gabriela Izabela MANTU ? Director Directia Economica si Dezvoltare, Rosita ALEXE - Sef Departament Juridic, Antonio Robert LORENTZ - Sef Birou Achizitii si Administrativ, Florin Nitu- Sef Birou Prevenire Protectie PSI.
Fiecare operator economic care participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator are obligatia de a depune declaratia privind art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj)- eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, in original/copie legalizata/copie cf cu originalul; se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale- eliberat de Primaria locala, in original/copie legalizata/copie cf cu originalul; se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completata in conformitate cu Formularul B1 din Sectiunea Formulare.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completat in conformitate cu Formularul B1a din Sectiunea Formulare.Nota: a. Existenta datoriilor privind obligatiile de plata la bugetul consolidat sau bugetul local vor conduce la descalificarea ofertantului.b. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor, ofertantul anexand documente justificative in acest sens.c. Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012.d. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. 1) Documente care dovedesc forma de inregistrarePentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;Pentru persoane fizice romaneAutorizatie de functionare / altele echivalentePentru persoane fizice/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se vor depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In etapa evaluarii ofertelor, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate, certificatul constatator in original/copie legalizata.2)Certificate de atestare si competenta eliberate de IGSU.Se solicita certificate de atestare si competenta eliberate de IGSU, conform OMAI 87/2010, art.1, pct. 1 si 2. Se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3) Autorizatie ISCIR sau atestat eliberat de un organism certificat la Bruxelles conform directivei 97/23.
Se solicita autorizatie ISCIR conform directivei europene 97/23 sau atestat eliberat de un organism certificat la Bruxelles conform directivei 97/23 care stabileste normele ce trebuie respectate de firmele care verifica, repara si incarca recipienti sub presiune. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente - in copie
cu mentiunea conform cu orginalul.
Nota: Operatorii economici nerezidenti (straini): In masura in care pentru operatorii economici nerezidenti, publicarea
bilantului contabil nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care
este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si
financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de
traducerea autorizata a acestora in limba romana.
b) declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani. Se va completa si depune Formularul B2 din Sectiunea Formulare.
Media cifrei de afaceri se calculeaza ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri
anuale pentru ultimii trei ani, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR aferent anilor de referinta, dupa cum urmeaza:
anul 2009- 1euro=4, 2373lei; anul 2010- 1 euro = 4, 2099lei, respectiv pt. anul 2011 - 1euro=4, 2379lei.
Nota: a) In cf. cu art.186 din OUG nr.34/2006 si art.11^1 din HG nr.925/2006, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d)." b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. ln cazul in care grupul beneficiaza
de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in cond. lit.a.
continuare Nota: Angajamentul ferm incheiat in forma autentica, in fata unui notar, va fi depus in original. Prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantantului resursele financiare invocate. Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele
solicitate in art. 11^1, alin (3) sau (4), dupa caz, din HG nr.925/2006, precum si prevederea ???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului) raspunde pentru
prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva
?????? (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (calculati panala data limita de depunere oferta), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Se va completa si depune Formularul C2 din
Sectiunea Formulare.
- se va prezenta cel putin un document/ contract prin care sa se confirme prestarea de servicii similare, din cele enumerate in lista. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, ofertantul poate prezenta paginile din contract care contin referinte privind partile contractului, obiectul contractului, durata contractului, pretul/valoarea contractului, precum si semnatura/stampila
partilor. Copiile respective vor fi certificate prin semnarea pe proprie
raspundere a documentelor (numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal), cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila ofertant
b) declaratie pe propria raspundere referitoare la studiile, pregatireaprofesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii- Se va completa si depune Formularul F din Sectiunea Formulare.
c) declaratie pe propria raspundere referitoare la echipamentele tehnice decare poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii-Se va completa si depune Form.E
din Sect.Formulare.Ofertantul va prezenta docum din care sa rezulte ca detine (in proprietate sau chirie) sau o declaratie de punere la dispozitie a minim urmat. utilaje: mijl.de transport auto pt colectarea stingatoarelor, stand de proba la presiune hidraulica (pt verif. la presiune hidrostatica a recipientilor), masina de sablat, inst de vopsit in camp electrostatic, masina automata de incarcat cu pulbere, inst de presurizat dotata cu elem. de filtrare si uscare a gazului de presurizare
d) declaratie pe propria raspundere privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze- Se va completa si depune Formularul D din Sectiunea Formulare.Nota: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea corespunzatoare in cadrul formularului mentionat mai sus.
Nota: a)In cf. cu art.190 din OUG nr34/2006 si art.11^1 din HGnr925/2006, daca ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, cf. prevederi art.180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d)."
b)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.ln cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor tertepersoane, capacitatea tehn. si profesionala se demonstreaza in cond lit.a.
continuare Nota: Angajamentul ferm incheiat in forma autentica, in fata unui notar, va fi depus in original. Prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantantului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate in art. 11^1, alin (3) sau (4),
dupa caz, din HG nr. 925/2006, precum si
prevederea???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului) raspunde pentru prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA ca
urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva ?????? (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
procedura CNPR nr 46/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.08.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2012 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, pe un lot, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valori totale egale, se va solicita ofertantilor respectivi, pentru departajare, prezentarea in plic inchis a unei noi propuneri financiare. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunerefinanciara are pretul cel mai scazut.In situatia in care egalitatea persista, comisia de evaluare va proceda la solicitarea prezentarii in plic inchis a unei noi propuneri financiare pana la diferentierea ofertantilor.a) documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP (www.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii "Documente si clarificari? din anuntul de participare;b) orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta poate fi obtinuta in conditiile mentionate la punctul a).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN POSTA ROMANA SA ? DepartamentulJuridic
Adresa postala: B-dul Dacia nr. 140, parter, etaj 3-11, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. +40 212009258, Fax: +40 212009260
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2012 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer