Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de verificare si intretinere a instalatiei de climatizare


Anunt de participare (utilitati) numarul 147724/05.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 251307138, In atentia: Roxana Ionescu, Email: [email protected], Fax: +40 251307108, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de verificare si intretinere a instalatiei de climatizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: ST Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de verificare si intretinere a instalatiei de climatizare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50730000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de verificare si intretinere a instalatiei de climatizare - conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 55, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
825leia) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare :60 zile de la termenul limita de primire a ofertelorb) Modul de constituire : - prin depunerea la sediul autoritatii contractante: a unui ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor Cont: RO21RNCB 0134 0416 5271 0001, sau-prin instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurare, care se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazuta la punctele a si b de mai sus, in original : in limba romana sau, in limba in care a fost emis, insotit de traducere legalizata in limba romana, si care trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: 1) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat;sau2) neconditionat, respectiv la prima cerere a autoritatii contractante, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.- prin numerar la casieria autoritatii contractante- prin virament bancarc) echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul in care operatorul economic se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta atasat dovezii constituirii garantiei de participare documentele care dovedesc inregistrarea ca IMM, in conformitate cu Legea 346/2004 cu modificarile in vigoare la data prezenta . III.1.1.b) Garantie de buna executieda ?nu ?Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara T.V.A.Ea se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din facturile partiale introduse la plata.In acest caz operatorul economic are obligatia , in conformitate cu prevederile art.90 alin (3) din HGR 1045 din 19 octombrie 2011, de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii/Ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
In sensul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertanii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin Presedinte ANRMAP nr.314/2010(Formular B1.3),
Cerinta nr. 2
Neincadrarea operatorului economicin prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (FormularB1.2),
Persoanele ce detin functii de conducere in cadrul ST Craiova ?Ion Merfu ? Director, Paul Dadulescu ?Director Tehnic, Ioan Florescu ? Director economic, Mirela Mateescu ? Oficiul Juridic, Cristian Chiper ? Sef serviciul exploatare, Mentenanta, Roxana Ionescu ? Responsabil achizitie, Robert Teodorescu ? Serviciul exploatare, Mentenanta
Cerinta nr. 3
Neincadrarea operatorului economicin prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratie privind eligibilitatea Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
FormularB0
Cerinta nr. 4
Neincadrarea operatorului economicin prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratie privind situatia personala a ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 181 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formular B1.1
Cerinta nr. 5
Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidatsi bugetul local, in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Prezentare Cerificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), care demonstreaza ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Prezentare Cerificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), care demonstreaza ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Certificatele se vor prezentain originalsaucopie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de operatorul economic pentru ?conformitate?cu originalul.
Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorul economic care inregistreaza datorii la bugetul consolidat general precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in termenul legal al scadentei la plata.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite conformitatea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006. Cerinta nr. 1
Inregistrare laOficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale . Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
In cazul in care acest document se prezinta in copie, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizataIn cazul in care acest document se prezinta in copie, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte certificatul constatator in original sau copie legalizata pentru conformitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind asociatii (daca exista) Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asiciati (Formular F7 din Formulare) ? fiecare asociat va prezenta propriul dosar cuprinzand documentele de calificare solicitate la pct. III.2 ? indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea tehnica si profesionala (pct.III.2.3) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Modalitatea de indeplinire
Formular F7
Cerinta nr. 2
Partea/partile din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o/le subcontracteze
Modalitatea de indeplinire
Declaratie (Formular B6)
Cerinta nr. 3
Prestarea de servicii similare . Lista principalelor servicii similare prestatein ultimii3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Declaratie ( Formular B5 si anexa). Declaratia va fi insotita de Certificate/Documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (minim 1). In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Formular 5 si Anexa
Cerinta nr.4
Resursele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului Declaratie pe proprie raspundere Formular B.7 si anexa
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe proprie raspundere Formular B.7 si anexa
Cerinta nr. 5
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii. Declaratia va fi insotita de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului.Din CV-urile acestora trebuie sarezulte ca au experienta in realizarea de proiecte similare
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe proprie raspundere Formular B8
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise simultan de catre SEAP, tuturor ofertantilor inregistrati in SEAP pe cale electronica la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca dresa de contact. Invitatia de participare va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Obiectul procesului repetitiv: pretul total al ofertei. Eventualele modificari ale valorilor pana la care poate fi imbunatatit pretul ofertei: nu exista limite, cu respectarea preved. Art. 202 din OUG 34/2006. In cursul desfasurarii licitatiei electronice nu se pot dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor sau noile preturi, nu se va utiliza pasul de licitatie. Etapa finala se desfasoara intr-o singura runda, avand durata de 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA2414
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2013 10:00
Locul: sediul CN TRANSELECTRICA SA - ST CRAIOVA, strada Brsetei, nr. 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si membrii comisiei de licitatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, in urma licitatiei electronice, doua sau mai multe oferte depuse, au pretul cel mai mic identic, autoritatea contractanta va solicita, in termen de 48 ore, o noua propunere financiara, in plic inchis, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, incepand cu data publicarii anuntului d eparticipare pentru continutul documentatiei de atribuire
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Transelectrica SA Bucuresti - Sucursala de Transport Craiova - Oficiul Juridic
Adresa postala: strada Brestei, nr. 5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel. +40 251307119, Email: [email protected], Fax: +40 251307108
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 09:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer