Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de verificari metrologice cantare


Anunt de participare (utilitati) numarul 148723/31.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Parter, ET 3-11, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Antonio Robert Lorentz, Tel. +40 212009313/+40 212009330/+40 2007338, In atentia: Ileana Mincu, Email: [email protected], Fax: +40 212007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
intreprindere publica cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Servicii po?tale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de verificari metrologice cantare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediile subunitatilor postale din cadruloficiilor judetene de posta, oficiul postal al municipiului Bucuresti, centre regionale de tranzit, sucursale specializate ale CNPR
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 068, 306EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual sau ori de cate ori se impune, intre 21 000 de euro si 46 000 de euro
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de verificari metrologice cantare si greutati cantare mecanice (M2) aflate in dotareasubunitatilor postale din cadrul oficiilor judetene de posta, oficiul postal al municipiului Bucuresti, centre regionale de tranzit, sucursale specializate ale CNPR. Achizitia serviciilor de verificari metrologice se efectueaza pe 8 loturi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50433000-9 - Servicii de calibrare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de verificari metrologice cantare si greutati cantare mecanice (M2)aflate in dotarea oficiilor judetene de posta, oficiul postal al municipiului Bucuresti, centre regionale de tranzit, sucursale specializate ale CNPR.
Achizitia serviciilor de verificari metrologice se efectueaza pe loturi:
Lotul I - servicii de verificari metrologicepentru un numar minim de 122 cantare30kg si un numar maxim de 244 cantare 30kg.
Lotul II- servicii de verificari metrologice pentru un numar minim de 188 cantare30 kg, 182 greutati cantare mecanice M2/numar maxim de376 cantare 30 kg, 363 greutati cantare mecanice M2.Lotul III - servicii de verificari metrologice pentru un numar minim de 249 cantare30kg, 366 greutati cantare mecanice M2/ numar maxim de 497 cantare 30kg si 732 greutati cantare mecanice M2.Lotul IV ? servicii de verificari metrologice pentru un numar minim de 180 cantare30kg, 332 greutati cantare mecanice M2/numar maxim de 360cantare < 30kg, 788 cantare >30 kg si 664 greutati cantare mecanice M2.Lotul V - servicii de verificari metrologicepentru un numar minimde215 cantare30kg, 390 greutati cantare mecanice M2/ numar maxim de430 cantare 30kg si 779 greutati cantare mecanice M2.Lotul VI - servicii de verificari metrologice pentru un numar minim de 235 cantare30kg, 93 greutati cantare mecanice M2/numar maxim de469 cantare 30kg si 185 greutati cantare mecanice M2.Lotul VII - servicii de verificari metrologice pentru un numar minim de 420 cantare30kg, 740 greutati mecanice M2/numar maxim de840 cantare 30kgsi 1480 greutati cantare mecanice M2.
Lotul VIII - servicii de verificari metrologice pentru un numar minim ce 164 cantare30kg, 88 greutati cantare mecanice M2/maxim de328 cantare 30kg si 176 greutati cantare mecanice M2.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 068, 306EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare astfel: Lot1=1757, 94euro sau 7970, 5lei; Lot2=2607, 78euro sau 11823, 67lei; Lot3=2690, 82euro sau 12200, 18lei;Lot4=3180, 84euro sau 11421, 93lei; Lot5=2690, 82euro sau 12200, 18lei; Lot6=3546, 26euro sau 16078, 74lei;Lot7=2574, 56euro sau 11673, 06lei; Lot8=2317, 1euro sau 10505, 73lei(1Euro=4, 5340lei, curs BNR la 20.06.2013).Garantia de participare poate fi constituita in orice alta valuta. Cursul leu/alta valuta utilizat pentru calculul echivalentei este cel comunicat de catre BNR la data de 20.06.2013. Cuantumul ce se retine cf.art.278^1 din OUG 34/2006: cf.anexaB, pt.fiec.lot. Modalitatea de constit.gar.de particip. este cf.art.86alin.(1)din H.G.nr.925/ 2006. Garantia de participare se va posta in SEAP(scanata, cu semnatura electronica extinsa)pana la data limita stabilita pt. dep. ofertelor si in cazul in care este constituita prin instrument de garantare emis in cond. legii de o societ.bancara ori de o societ.de asigurari, va fi prez., in acelasi termen limita si in original, direct sau pe cale postala, la Registratura CN POSTA ROMANA SA din Bucuresti, Bd-ul Dacia, nr.140, sect.2, cod postal020065.In cazul constituirii gar.de particip. prin virament bancar, contul in lei este RO23BPOS85002717790ROL02 deschis la BancPost Reprezentanta.Contul in euro este: RO53INGB0001008148690710 deschis la ING BANK, Bd.Iancu de Hunedoara, nr.48, sect.1Bucuresti. Perioada de valabilitate a gar.de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei(90 zile de la data limita de primire a ofertelor).Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse.Nota: a.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o soc.bancara/soc.de asigurari, se va completa respectand modelul din Sect.Formulare. b.In cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi constituita pe numele operatorului economic desemnat liderul asocierii. a) Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea de atribuire a contractului subsecvent, fara TVA.b) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin virament bancar, conform model prevazut in sectiunea FORMULARE. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului subsecvent de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea conform art.180 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- Completata in conformitate cu Anexa Nr.1 din Sectiunea Formulare2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006- Completata in conformitate cu Anexa nr.2 din Sectiunea Formulare3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Anexa Nr.3 din Sectiunea Formulare.
Persoane cu functii de decizie in cadrul CN Posta Romana SA in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General Ion SMEEIANU; Director Executiv Directia Strategie si Dezvoltare Alexandru PETRESCU; Director Directia Economica si Dezvoltare Gabriela MANTU; Sef Departament Bugete, Analize Economice si Controlling Cornelia BUSCU, Director Directia Logistica Gabriel Eugen DUMITRU; Sef Departament Fond Imobiliar si Administrativ Ileana MINCU, Director Executiv Juridic, Control si Resurse Umane Rosita ALEXE, Sef Departament Juridic si Reglementare Robert Nicolae NEGULESCU; Sef Departament Achizitii si Aprovizionare Antonio Robert LORENTZ, Sef Serviciu Achizitii Adrian ILIE. Fiecare operator economic care participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator are obligatia de a depune declaratia privind art. 69^1 din OUG nr. 34/2006
4.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj)- eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, in original/copie legalizata/copie cf cu originalul, din care sa rezulta ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;5.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale- eliberat de Primaria locala, in original/copie legalizata/copie cf cu originalul, din care sa rezulta ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;In masura in care procedura de emitere a celor doua certificate de mai sus (de la pct-le 4 si 5 ) nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura.-Anexa Nr.4 din Sectiunea Formulare.7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.-Anexa Nr.5 din Sectiunea FormulareNota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului.
Nota: a. Existenta datoriilor privind obligatiile de plata la bugetul consolidat sau bugetul local vor conduce la descalificarea ofertantului.b. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor, ofertantul anexand documente justificative in acest sens.c. Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2014.d. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana 1) Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul) emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca informatiile sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul acordului-cadru/contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator al ofertantului.Pentru persoane fizice romane: Autorizatie de functionare/ alte documente echivalente.Pentru persoane fizice/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.Nota: In etapa evaluarii ofertelor, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata.
2) Autorizatie, eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala, privind activitatea de verificare a mijloacelor de masurare - in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Autorizatia este solicitata in conformitate cu art. 3 din Ordonanta nr. 20 din 21 august 1992 (actualizata) privind activitatea de metrologie: "art. 3 din Ordonanta nr. 20/1992
Mijloacele de masurare si masurarile care sunt utilizate in domenii de interes public privind sanatatea si siguranta populatiei, ordinea publica, protectia mediului, protectia consumatorilor, perceperea taxelor si impozitelor si corectitudinea tranzactiilor comerciale, care afecteaza direct sau indirect viata cetatenilor, se supun controlului metrologic legal, conform prevederilor prezentei ordonante.
Activitatile agentilor economici, care au ca obiect mijloacele de masurare si masurarile prevazute la alin. 1, sunt supuse controlului metrologic legal, prin autorizare/avizare si supraveghere, conform prevederilor prezentei ordonante."
Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilantul contabil la 31.12.2012.
Operatorii economici nerezidenti(straini): In masura in care pentru operatorii economici nerezidenti, publicarea bilantului contabil nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci aceasta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata sau legalizata a acestora in limba romana.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune bilantul contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente.
2. Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune ANEXA NR.6 din Sectiunea Formulare. Media cifrei de afaceri se calculeaza ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale anuale pentru ultimii trei ani, la cursul leu/valuta mediu comunicat de BNR aferent anilor de referinta (2010, 2011, 2012).
Nota:
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
3) declaratie pe propria raspundere privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Nota: A se avea in vedere prevederile art. 96 din HG nr 925/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se vor completa si depune ANEXA NR 8 si ANEXA NR 8.1 din Sectiunea Formulare.
2) 1. declaratie pe propria raspundere referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.
2. Personalul de specialitate va fi reprezentat de minim 1 (unu) verificator metrolog care este autorizat pentru verificare metrologica cf art. 23 din Ordonanta nr. 20/ 1992 (actualizata) privind activitatea de metrologie.
Modalitatea de indeplinire
1. Se va completa si depune ANEXA NR 9 din Sectiunea Formulare.
1) Lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Se vor completa si depune ANEXA NR.7 si ANEXA NR. 7.1, din Sectiunea Formulare. Cursul lei/valuta mediu comunicat de BNR aferent anilor de referinta (2010, 2011, 2012).
Nota: a)In cf. cu art.190 din OUG nr.34/2006 si art.11^1 din HG nr.925/2006,
daca ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura rel.juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci obligatoriu sustinerea de care beneficiaza se dovedeste prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Sustinatorul nu trebuie sa se afle intr-o situatie care sa determine excluderea din procedura de atribuire, potrivit dispozitiilor art. 180, 181 lit.a), c1) si d) si art.69 indice 1 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006?.
Modalitatea de indeplinire
-
b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. ln cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in cond. prevazute la a) de mai sus.
Modalitatea de indeplinire
-
c) Angajamentul, va fi depus in original. Prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate in art. 11^1, alin (3) sau (4), dupa caz, din HG nr. 925/2006, precum si prevederea???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului) raspunde pentru prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva ?????? (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
39/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.02.2014 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, pe un lot, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valori totale egale, se va solicita ofertantilor respectivi, prin intermediul SEAP, pentru departajare, o noua propunere financiara. Ofertantii vor depune documentele solicitate in SEAP. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.In situatia in care egalitatea persista, comisia de evaluare va proceda la solicitarea in SEAP a unei noi propuneri financiare pana la diferentierea ofertantilor.Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locurile 2 sau 3 se va realiza prin reofertare, iar pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul economic clasat pe locul anterior.a) documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP (www.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul anuntul de participare; b) orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta se poate obtine la sectiunea "Intrebari" din cadrul anuntului de participare. Pentru fiecare lot, in valoarea estimata este inclusa contravaloarea cheltuielilor de transport conform art. 6.4 din Modelul de Acord Cadru. Valorile maxime ale cheltuielilor de transport pentru fiecare lot in parte se regasesc in Anexa 2 a Caietului de sarcini.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este in conformitate cu ART. 256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN POSTA ROMANA SA ? DIRESTIA JURIDICA
Adresa postala: B-dul Dacia nr. 140, parter, etaj 3-11, Sector 2, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. +40 212009258, Fax: +40 212009260
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 09:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer