Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE VIDANJARE (SERVICII DE VIDANJARE A SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI)


Anunt de participare numarul 138773/11.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: EXPLOATAREA LIVRARI CAI FERATE UZINALE, Str. CEFERISTULUI, nr.12, loc. Motru, jud. Gorj, ,Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: MODORAN CAMELIA, Tel. +40 253335045, In atentia: BIROU ACHIZITII PUBLICE, LEGISLATIE, Email: [email protected], Fax: +40 0253410085, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA
Activitate (activitati)
Altele: prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibili solizi
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE VIDANJARE (SERVICII DE VIDANJARE A SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: EL CFU MOTRU - SECTIA CFU MOTRU SI SECTIA CFU ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE VIDANJARE A SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90600000-3 - Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE VIDANJARE A SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI, CANTITATE=4 MC, VALOARE ESTIMATA PT. ANUL 2012=5000 LEI FARA TVA
Valoarea estimata fara TVA: 5, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
50 LEI Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia pentru participare se va constitui in lei, conform art.86 din HG 925/2006. Contul autoritatii contractante este RO 35 RZBR 0000 0600 1467 8870 RAIFFEISEN BANK MOTRU Ofertele vor fi insotite de dovada constituirii garantiei de participare. Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Ofertantii cu statut de IMM-uri vor prezenta documentele legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. 10%, (5% pt. IMM-uri) din valoarea contractului, fara tva. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu art.90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII .Plata in termen de 90 zile de la inregistr fact la ELCFU MOTRU prin ord. de compens. cu en. electr. Cf.HG685/1999 sau prin alte modalit.leg de plata in funct de disponib.achiz.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE DE ELIGIBILITATE, DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE la art.181 din OUG 34/2006,
DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 69.1 din OUG 34/2006 (Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Director ? Valentin Tatomir; Sef Departament tehnic ? Nicolae Giuran, Contabil Sef ? Marian Olaru; Sef Birou Achizitii Publice, Legislatie ? Camelia Modoran; ? C.Jr. Corinita Urucu).CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA CU OFERTA INDEPENDENTA, DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE
PARTICIPANT LA PROCEDURA. CERTIFICAT CONSTATATOR de la Oficiul Registrului Comertului emis cu 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor. Pentru ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FISA DE INFORMATII GENERALE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista princip prestari de servicii in ultimii 3 ani. Se completeaza form PRESTARI SERVICII efect in ultimii 3 ani. Ofertantii se pot asocia in vederea particip la proced de achizitie servicii prezentand o oferta comuna, cu respectarea prev de la art.44, pct.(1) din OUG 34/2006. In cazul asocierii mai multor ofert, cerintele privind eligibil, inregistrarea trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat; celelalte cerinte - privind capacit teh si capacit ec-fin, pot fi indeplinite de grupul de asociati prin cumulare. In cazul in care oferta care va fi declarata castigatoare va fi o oferta depusa in comun de mai multi op economici, asocierea ofertantilor respectivi in scopul indeplinirii contractului va fi legalizata la data semnarii contractului. Asociatii trebuie sa completeze cu propriile date , ,Fisa de informatii generale??.
Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatie de mediu pentru neutraliz. hidrocarburilor din separatoarele de hidrocarburi conform HG 1061/2008.
CERTIFICAREA SISTEMULUI CALITATII ? ISO 9001 Se va prezenta certificarea sistemului calitatii si copii dupa documentele emise de organismele acreditate care certifica implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii pentru ofertant sau dovada ca ofertantul respectiv este in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22874
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.09.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.09.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.09.2012 10:00
Locul: EL -CFU MOTRU -Sala de licitatie
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate sa participe la licitatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. -In cazul in care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va cere ofertantilor sa depuna noi oferte in plic inchis. -Contractul de servicii se va incheia de EL CFU MOTRU cu ofertantii castigatori in baza raportului procedurii de atribuire si se va semna la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta, conf. art.2562, alin (1), lit.b) din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EL CFU MOTRU ? BIROU ACHIZITII PUBLICE, LEGISLATIE
Adresa postala: STR. CEFERISTULUI NR.12, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 0758250687, Fax: +40 0253410085
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2012 09:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer