Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii expertiza: Pod pe DN 2B km 149+841 peste Prut, Galati-Giurgiulesti


Anunt de participare numarul 2888/21.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
D.R.D.P. IASI
Adresa postala: Str. Gh. Asachi 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232214430, In atentia: Serviciul Investitii+Birou Licitati, Email: [email protected], Fax: 0232214432
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
D.R.D.P. IASI
Adresa postala: Str. Gh. Asachi 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232214430, In atentia: Serviciul Investitii+Birou Licitati, Email: [email protected], Fax: 0232214432
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
D.R.D.P. IASI
Adresa postala: Str. Gh. Asachi 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232214430, In atentia: Serviciul Investitii+Birou Licitati, Email: [email protected], Fax: 0232214432
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: activitati de interes public national in domeniul administrarii DN
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii expertiza: Pod pe DN 2B km 149+841 peste Prut, Galati-Giurgiulesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: DN 2B km 149+841 peste Prut
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
expertiza tehnica pod
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231900-6 - Servicii de expertiza (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lungime totala 125, 60 m
Valoarea estimata fara TVA: intre 10, 000 si 12, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 200 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat si alte surse legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea este necesar sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conf. art. 181/OUG34/2006. Declaratie de eligibilitate. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat si cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat la 28.02.2007 si altele conf. documentatiei de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile ale anilor 2004, 2005 si balanta contabila la 31.12.2006, vizate si inregistrate de organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani 24000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de date a achizitiei. Lista principalelor contracte de servicii de expertizare din ultimii 3 ani. Atestat expert tehnic conf. HG 925/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada indeplinirii in ultimii 3 ani, din cel mult 1 contract de servicii de expertiza, a unei valori de min. 3600 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: cash sau OP in contul RO35RNCB0175008094080001 Suc. Iasi
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.04.2007 11:00
Locul: sediu DRDP IASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor- cel mult 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel IASI
Adresa postala: str. A. Panu, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.041232217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: b-dul Dinicu Golescu 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.R.D.P. IASI
Adresa postala: Str. Gh. Asachi 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232214430, Email: [email protected], Fax: 0232214432
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2007 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer