Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii financiare de acordare credit bancar ? impartite in 5 loturi


Anunt de participare (utilitati) numarul 148962/22.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Manole, Tel. +40 0213192428, In atentia: Sef Serviciu Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii financiare de acordare credit bancar ? impartite in 5 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: In conturile autoritatii contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii financiare de acordare credit bancar - impartite in 5 loturi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii financiare de acordare credit bancar - pentru refinantarea liniei de credit in valoare totala de: 43.339.800 lei impartita pe 5 loturi: Valoarea totala a liniei de credit pentru lot 1 - 8.600.000 leiValoarea totala a liniei de credit pentru lot 2 - 8.639.800 leiValoarea totala a liniei de credit pentru lot 3 - 8.650.000 leiValoarea totala a liniei de credit pentru lot 4 - 8.700.000 leiValoarea totala a liniei de credit pentru lot 5 - 8.750.000 lei
Valoarea estimata fara TVA: 3, 770, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot1:7483LEI, Lot2:7517LEI, Lot3:7526LEI, Lot4:7569LEI si Lot5:7612LEI, sau echiv.calc la curs leu/val stab de BNR inainte cu 6 zile de data limita stab pt dep ofertelor, valab 60 de zile de la termenul limita de dep a candid, conf mod. din sect form, va fi constit prin: -virament bancar sau OP in contul RO15 BPOS 70402775785ROL01, deschis la BancPost-Filiala Palat CFR-este obligatorie mentionarea obiectului procedurii pt care se constituie.-scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante, sau orice alt Instrument de garantare.Prin exceptie, gar de participare se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a)a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data desch candidaturilor;b)a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare.Candid care nu sunt insotite de dovada constituirii gar de participare vor fi respinse.AUTORITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia, candidatul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie gar de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contr;c)oferta sa fiind stab castigatoare, refuza sa semneze contr in per de valab a ofertei.In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prev art.2781*)din OUGnr.34/2006, autoritatea contractanta va retine contestatorului din gar de participare in raport cu val est a cont.aferenta loturi. Prev art 2781*)din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile si in cazul in care contestatarul renunta la contestatie. Restit gar se realizeaza potriv art.88 din HG nr.925/2006, in baza cererii depuse conform form M transmisa autoritatii contractante in original sau copie. Garantia de buna executie 1% fara TVA din valoarea contractului.Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: - scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare), -instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, - retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Decl pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispoz art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modif si completarile ulterioare, conform model formular A din sectiunea formulare; va fi depusa de operatorii economici candidati /asociati/ terti sustinatori2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010, conform model formular 4 din sectiunea formulare;3.Decl pe proprie raspundere conf. art. 69 1*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, conform model formular 9 din sectiunea formulare;In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Valentin DOROBANTU ? DIRECTOR GENERAL; Elena MIU- DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC;Carmen POPESCU ? DIRECTOR ACHIZITII; Cristina MANTESCU ? DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL; Georgeta MANOLE - Sef Serviciu Achizitii; Adriana FILIPESCU -ECONOMIST ; Ciprian HABASESCU - economist.In cazul unui grup de operatori economici care isi depun candidatura comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si/sau tert sustinator). 1.Pentru persoane juridice romane: - Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cerificatul constatatoremis de ONRC.- se va prezenta in: original/copie legalizata notarial sau copie certificata "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.Pentru persoane fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident.(documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata). In etapa evaluarii ofertelor autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita candidatului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire de a prezenta pentru conformitate Certificatul Constatator in original/copie legalizata.2.Autorizatie de functionare emisa de catre BNR in conformitate cu prevederile OUG 99/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ?Demonstrarea de catre operatorii economici candidati privind desfasurarea activitatii-in copie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2012 sau alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului.
Modalitatea de indeplinire
In copie.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SNTFC 3/2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.02.2014 11:00
Locul: SNTFC CFR Calatori S.A. Bdul Dinicu Golescu nr.38 , sector 1, Bucuresti, etaj IV, sala de consiliu.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai candidatilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Orice oferta valab. pt o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma. Numarul de agenti economici preconizat este 3. Numarul agentilor economici preconizat nu este limitativ. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati la etapa de negociere. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Note: a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita candidatilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b)candidatul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c)candidatul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei si a propunerilor tehnice si financiare - Romana - Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 2781*) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritate contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, sumele aferente pentru fiecare lot.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 213199528/122961
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer