Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii financiare de acordare credit bancar


Anunt de participare numarul 148623/20.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TIMIS
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI DIN 1989 NR. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA GOIA, Tel. +40 256406362, Email: [email protected], Fax: +40 256406424, Adresa internet (URL): www.cjtimis.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii financiare de acordare credit bancar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare
Contul Bancar al Consiliului Judetean Timis ? deschis la banca prestatorului cu care se va incheia contractul de achizitie publica
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii financiare de acordare a unui credit bancarin valoare de pana la 200.000.000 lei , in vederea finantarii investitiilor publice de interes local finantate din fondurile structurale ale Uniunii Europene si ale proiectelor de infrastructura finantate din bugetul propriu al judetului Timis, pentru o perioada de 168 luni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii financiare de acordare a unui credit bancarin valoare de pana la 200.000.000 lei , in vederea finantarii investitiilor publice de interes local finantate din fondurile structurale ale Uniunii Europene si ale proiectelor de infrastructura finantate din bugetul propriu al judetului Timis, pentru o perioada de 168 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 69, 876, 326RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
168 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 698.736 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate :120 zileDaca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO71TREZ6215006XXX000339 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Timisoara .Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Pierderea garantiei de participare se produce in situatiileprevazutede art 87 din HG 925/2006, iar in situatia respingerii contestatiei de catre Consiliu National de Solutionare a Contestatiei , Autoritatea Contractantava retine din GP sumele prev de art 278^1 Prevederile art.89, alin.(3) din HG nr.925/2006Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractuluisi se constituie conform art. 90 din HG 925/2006, respectiv printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau o societate de asigurari sau prin virament bancar . Operatorul economic declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie in maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget propriu CJ Timis
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.1)Cazier judiciar al operatorului economic - Cazier judiciar al administratorului/directorului general, prezentat in original2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Completare Formular nr.2 )
Pentru persoanele juridice romane documentul se prezinta in original, copie legalizata iar pentru persoanele juridice straine documentul se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Ordinul ANRMAP 314/2010, (completareFormular nr.5)
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr.34/2006Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.3)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Titu Bojin , Calin Dobra , Marian Constantin Vasile , Marcel Marcu , Danut Ardelean , Borza Petru , Daniela Goia , Maria Reut, Ninel Lupu , Sorin Chira , Danut Stelian Fenichiu , Lasuschevici Miriana Mirela5.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale de stat, eliberat de ANAF in original /copie legalizata/copie conform cu originalul , din care sa reiasa ca operatorul economic nu are obligatii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturii.
6.Certificat privind plata taxelor si impozitelor eliberat de Primaria Locala , in original /copie legalizata/copie conform cu originalul , din care sa reiasa ca operatorul economic nu are obligatii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturii.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a obligatiilor , taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante din tara de resedinta ( certificate , caziere fiscale , alte documente echivalente ) precum si un certificat de rezidenta fiscala ( evitarea dublei impuneri) valabilpt anul in curs . Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana .7.Declaratieprivind calitatea de participant la procedura ? semnata in original , in conformitate cu Formularul 4 Pentru persoanele juridice romane1.Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
2.Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
3.Autorizatie de func?ionare emisa de catre Banca Nationala a Romanieiin conformitate cu prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului / autorizatia acordata de autoritatea competenta din statul membru de origine.Pentru persoanele juridice romane documentele solicitate se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
In etapa evaluarii candidaturilor , se va solicita operatorului economic clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate , certificatul constatator in original/copie legalizata ( daca la deschiderea ofertelor a prezentat acest document in copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul ?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateInformatii despre cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractuluipe ultimii trei ani: 2010, 2012, 2013.Cifra medie de afaceripe ultimii trei ani (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie cel putin egala cu 69.876.326 lei .Capacitatea economica/financiara a candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.In situatia in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata, cf. prev art. 186 din OUG 34/2006, de o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a prezenta un angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea de la procedura de atribuire (va completa decl. art. 180 si art. 181, lit. a, c1 si d) . Conversia leu-valuta se va face prin raportarea la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte, Se va completa formularul anexat (Angajament) Tertul sustinator va completa declaratiile privind neincadrarea art. 180 si art. 181, lit. a, c1 si d si declaratia privind neincadrarea in prevederile art 69&1 din OUG 34/2006 pe modelele anexate. Se va completa pe modelul formularului anexat
Cerinta nr 2Prezentarea bilanturilor pe ultimii 3 ani :2011, 2012, 2013inregistrat de catre organele competenteConversia leu-valuta se va face prin raportarea la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte. Pt bilantul contabil pe 2013 vor fi acceptate si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa pe Fisa de informatii generale (formular 6 anexat). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Completarea formularului "Informatii generale ?Bilanturile vor fi vizate , conform cu originalul , inregistrate de catre organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2.3.1Lista principalelor servicii similare prestatein ultimii 3 ani ( 2010, 2011, 2012), calculati pana la data limita de depunere a ofertei , continand valori , perioade de prestare , beneficiari , indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privatiSe prezenta cel putin 1 document / certificat emis si /sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul berneficiar prin care sa se confirme prestarea a cel putin un contract de acordare credit si a maxim 3 contracte ( serviciu similar ) a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului .
Capacitatea tehnica si/sau profesionalaa candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.In situatia in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, cf. prev art. 190 din OUG 34/2006, de o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a prezenta un angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Conversia leu-valuta se va face prin raportarea la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte, astfel: - pentru anul 2010 - 1 euro = 4, 2009 lei - pentru anul 2011 - 1 euro = 4, 2379 lei - pentru anul 2012 ? 1 euro = 4, 4560 lei
Certificat ISO 9001 sau echivalent in domeniul prestarii serviciilor financiare. In cazul asocierii certificatul va fi prezentat de catre toti membrii asocierii
In cazul asocierii se va prezenta, conform Ordin 509/2011 de catre fiecare membru al asocierii , pentru partea de contract pe care o realizeaza
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr 7Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea de la procedura de atribuire (va completa decl. art. 180 si art. 181, lit. a, c1 si d) .Se va completa Formularul nr 3Se va completa formularul anexat (Angajament) Tertul sustinator va completa declaratiile privind neincadrarea art. 180 si art. 181, lit. a, c1 si d, pe modelele anexate. Se va completa pe modelul formularului anexat, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prev de art 69&1 din OUG 34/2006Prezentarea Certificatului , in copie conform cu originalul , valabil la data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2014 11:00
Locul: CONSILIUL JUDETEAN TIMIS, B-DUL REVOLUTIA DIN 1989, NR 17 , CAM 310 , ETAJ 3 , TIMISOARA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE , REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu art 110, al 1, lit cdin OUG 34/2006 , procedura selectata este : negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare . Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 zile incepand de la data limita de depunere a ofertelor . Numarul de agenti economici preconizat este 3. Numarul de agenti preconizat nu este limitativ . Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati in etapa de negociere . In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale , autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis , in vederea departajarii ofertelor .contractul de achizitie publica se va semna , respectiv va intra in vigoare si va produce efecte intre parti numai dupa ce autoritatea contractanta va obtine avizul favorabil al comisiei de autorizare a imprumuturilor locale cu privire la contractarea acestui credit , potrivit doc descriptive . In cazulneobtineriiavizului favorabil al comisiei de autorizare , respectiv in cazul in care contractarea creditului nu va fi autorizata , AC nu va semna contractul de credit cu ofertantul declarat castigator , si acesta nu va percepe nici un fel de taxe si/sau comisioane
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 ZILE DE LA LUAREA LA CUNOSTIINTA A UNUI ACT CONSIDERAT NELEGAL
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
JUDETUL TIMIS
Adresa postala: B-dul Revolutia din 1989 , Nr 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300084, Romania, Tel. +40 256406362, Email: [email protected], Fax: +40 256406424
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer