Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii financiare de creditare? - pentru finantarea proiectului ?Imbunatatirea infrastructurii de transport intre judetul Botosani si regiunea Cernauti: Modernizare prin betonare a drumurilor transfrontaliere din comuna Candesti ? Botosani(Romania)? C


Anunt de participare numarul 149234/10.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CANDESTI
Adresa postala: CANDESTI, BOTOSANI, Localitatea: Candesti, Cod postal: 717262, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAIE-STELIAN PATENSCHI, Tel. +40 231625519, Email: [email protected], Fax: +40 231625530, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
administratie publica locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Servicii financiare de creditare?- pentru finantarea proiectului ?Imbunatatirea infrastructurii de transport intre judetul Botosani si regiunea Cernauti: Modernizare prin betonare a drumurilor transfrontaliere din comuna Candesti ? Botosani(Romania)? Cod proiect MIS-ETC 836?;Creditul a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Candesti nr.12/23.05.2013.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Comuna Candesti, Judetul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui credt de investitii in valoare de 1.500 000 lei (RON) pe o perioada de132 luni, din care 12 luni gratie, pentru finantarea proiectului ?Imbunatatirea infrastructurii de transport intre judetul Botosani si regiunea Cernauti: Modernizare prin betonare a drumurilor transfrontaliere din comuna Candesti ? Botosani(Romania)? Cod proiect MIS-ETC 836?, finantat prin Programul Operational Comun Romania Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;Prioritatea 1 Catre o economie mai competitiva a zonei de frontiera si surse proprii UAT Comuna Candesti. Creditul a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Candesti nr.12/23.05.2013.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unui credit de investitii in valoare de 1.500 000 lei (RON) pe o perioada de132 luni, din care 12 luni gratie, pentru finantarea proiectului ?Imbunatatirea infrastructurii de transport intre judetul Botosani si regiunea Cernauti: Modernizare prin betonare a drumurilor transfrontaliere din comuna Candesti ? Botosani(Romania)? Cod proiect MIS-ETC 836?, finantat prin Programul Operational Comun Romania Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;Prioritatea 1 Catre o economie mai competitiva a zonei de frontiera si surse proprii UAT Comuna Candesti. Creditul a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Candesti nr.12/23.05. 2013.Comuna Candesti isi rezerva dreptul de a opta pentru rambursarea anticipata, integrala sau partiala a creditului din surse proprii, fara perceperea nici unui cost suplimentar sau comision de rambursare anticipata.
Rambursareacreditului se face dindoua surse:
1. in suma de 700.0000 lei dupa finalizarea proiectului si decontarea transei finale, cel mai tarziu in luna decembrie 2014
2. diferenta in 120 de luniin transe egale, din bugetul local al comuneiValoarea estimata a costului creditului este de 550.000 lei, fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 550, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
132 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o GP in cuantum de 8900lei.Per. de valab.a GP = per.de valab. a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de dep a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valab. ofertei per. de valab.a GP va fi prelungita in mod coresp. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.GP se constituie in conf. cu art.86 din HG 925 /2006 prin: - virament bancar sau printr-un instr. de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc.de atrib.-a unui ordin de plata in contul achizitorului (RO53TREZ1175006XXX000095deschis la Trezoreria Dorohoi, cod fiscal15676397, ), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor;Aut.contr. are dreptul de a retine GP in sit. prev. la art. 87 din HG 925/2006, iar in masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata , se va retine contestatorului din GP, in conf. cu preved. art.278^1, alin (1) , lit b) din OUG 34/2006.In masura in care instanta competenta admite plangerea formulate impotriva deciziei CNSC de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta va returna contestatorului suma retinuta in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata. Restituirea GP se face in conf cu preved. art. 88 din HG 925/2006.Ofertele care nu sunt insotite de dovada GP in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse ca inacceptabile. In cazul IMM-lor care participa la proced.de atribuire, acestea pot beneficia de prev. Legii nr. 346/2004, art.16, alin 2 si vorprez. anexat GP o Declaratie pe propria raspund. privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. Ptr. garantia constituita in alta moneda se va avea in vedere curs BNR la data publicarii anuntului de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: Bugetul Local si sume alocate de finantator conform proiectului MIS-ETC 836?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
- Declaratie privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: -Completarea formularului H din Sectiune Formulare- declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G.nr.34/2006).Cerinta 2. Declaratie privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare1.Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii, tertul sustinator) trebuie sa completeze: Formularul G - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.Formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine: 2.Certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata fata de bugetul general consolidat al statului din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, candidatul va prezenta o Declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei
asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nota:
- pentru persoanele juridice romane certificatele de atestare fiscala vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
- pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in limba in care au fost emise, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de o traducere autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
3.- Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ - teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social;
Certificatul sa ateste ca societatea ofertanta nu inregistreaza debite la bugetul local .
Certificatele sa prezinte situatia datoriilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii:
1.- Completarea formularului G din Sectiunea formulare- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUGnr.34/2006;2.- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul deadministrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social;Certificatul sa ateste ca societatea ofertanta nu inregistreaza debite la bugetul consolidat.
Certificatele sa prezinte situatia datoriilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
3.- Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ - teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social;
Certificatul sa ateste ca societatea ofertanta nu inregistreaza debite la bugetul local .
Certificatele sa prezinte situatia datoriilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Atentie: -Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni , conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
Cerinta nr. 3
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: -Completarea formularului A din Sectiunea formulare-?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?;Declaratie privind calitatea de participant la procedura pentru asociat, tert sustinator, subcontractant, ?Formular E, in original
Cerinta nr. 4
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioareAtentie
- Ofertantul/ candidatul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69, lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane ce detin
functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.ATENTIE:
1. In situatia in care din documentele prezentate reiese ca ofertantul sau oricare dintre asociati, daca este cazul, se afla in una din situatiile
prevazute la art.180, art. 181, art. 69^ 1 din OUG nr.34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare sau de Ordinul 314/2010 al ANRMAP,
acesta va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica ce face obiectul prezentei proceduri.
2. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva
nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere , o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati
administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.3. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de o traducere autorizata si legalizata a acestora in limba romana
Pentru persoane juridice straine:
Prezentarea a oricarui document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, prin care
demonstreaza faptul ca nu se incadreaza in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cum ar fi Certificate,
caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: Se va copleta formularului I din sectiunea formulare. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: -
1.d-l Ciornodolea Constantin ? primarul comunei
2.d-l Niculai Giuraniuc- viceprimarul comunei3.d-na Caliman Cristina Monica ? secretarul comunei
4.d-l Patenschi Nicolaie Stelian - contabil sef5.d-l Hanceriuc Adrian - consilier
6.d-l Munteanu Dragos - consilier
7.d-na Seucaliuc Veronica - consilier
8.d-l Vasilcau Ioan - consilier
9.d-l Voloseniuc Gheorghe - consilier
10.d-l Gramada Aurel - consilier
11.d-l Iavorenciuc Dumitru - consilier
12.d-na Fera Sanda - consilier
13.d-l Cotofrec Stefan - consilier
14.d-l Onisor Emil ? consilierDocumentele solicitate mai sus vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor . Cerinta nr. 1
A. Persoane juridice/fizice romane
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional;Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorialModalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial , din care sa rezulte ca: a)-ofertantul desfasoara activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii.
b) -informtiile cuprinse trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Atentie:
a. Obiectul contractului prezentei proceduri trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
b. Certificatul constatator va fi prezentat in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? .
c. In cazul ofertantului declarat castigator, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarilor privind
rezultatul procedurii, prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata
B. Persoane juridice /fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional;Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte
competenta persoanei juridice/fizice straine de a executa lucrarile care fac obiectul prezentei ahizitii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.Atentie:
a. Documentele sa fie valabile la data la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata
si stampilata cu mentiune ?conform cu originalul ? insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
b. In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o
solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza
-Cerinta nr, 2
?Autorizatie de functionare? conform OUG 99/2006 -copie semnata si stampilata?conform cu originalul"
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Declaratie privind cifra medie de afaceri. Se va completa si depune, in original, Formularul J din Sectiunea Formulare.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, documentul mentionat se va prezenta pentru fiecare asociat.
Se va completa si depune, in original, Formularul J din
Sectiunea Formulare.
Cerinta nr. 2
Cifra de afaceri medie anuala globala pe ultimii trei ani (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie egala sau mai mare decat 700.000 lei. Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru echivalarea valorilor prezentate in alte valute decat leul, se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta raportat de BNR pentru fiecare an in parte;Datele se vor completa in formularul J
Capacitatea economico financiara poate fi sustinuta, pentru indeplinirea
contractului, si de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in cf cu prevederile
art.186 din OUG.34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune, in original, Formularul J dinSectiunea Formulare.Datele se vor completa in formularul Jart.186 din OUG.34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori,
perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati
contractante sau privati.Pentru echivalarea valorilor prezentate in alte valute decat leul, se va avea
in vedere cursul mediu anual leu/valuta raportat de BNR pentru anul respectiv;
Operatorul economic va prezenta certificate/documente emise sau
contrasemnate de autoritatea beneficiara/declaratie a operatorului economic cu privire la clientul privat
Se va completa si depune, in original, Formularul K din
Sectiunea Formulare.
Cerinta 2.Se va prezenta dovada prestarii a cel putin 1 contract - maxim 3 contracte, din ultimii 3 ani, care au avut ca obiect de activitate servicii financiare de creditare din care sa reiasa prestarea la nivelul unui contract, maxim 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie >= 550.000 lei. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic conform prev. art. 188 alin. 2 lit. a) din OUG 34/2006 si Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011.
Modalitatea de indeplinire
Se vor completa formularele M, M1
Cerinta 3.Capacitatea tehnica si profesionala poate fi sustinuta, pentru indeplinirea
contractului, si de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in cf cu prevederile
art.190 din OUG.34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune, in original, Formularul K dinSectiunea Formulare.Se vor completa formularele M, M1Declaratie cf. art.190 din OUG.34/2006
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.02.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.02.2014 12:00
Locul: Primaria Comunei Candesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati.In cazul in care doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu valori egale, se va solicita reofertarea in plic inchis, pentru departajare.Documentele prezentate in alta limba decat romana, vor fi obligatoriu insotite de traducerea efectuata de un traducator autorizat.In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara, modalitate de depunere in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Ofertantii care vor depune o noua oferta financiara vor fi invitati sa participe la sedinta in cadrul careia vor fi deschise plicurile cu noile oferte financiare.Conditii pentru participantii la sedinta de negociere: Reprezentantii imputerniciti ai candidatului preselectat, cu dovada scrisa a imputernicirii, insotita de o copie a actului de identitateDerularea negocierilorComisia de evaluare deruleaza negocieri cu fiecare candidat preselectat in parte. In cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare si juridice ale viitorului contract.Negocierile se vor derula pana in momentul in care fiecare participant la negocieri declara ca oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi imbunatatita, fapt care se consemneaza explicit in procesul-verbal de sedinta. In acest caz comisia de negociere va stabili o intilnire finala cu fiecare participant in parte in cadrul careia va fi prezentata oferta finala, pentru care urmeaza sa se aplice criteriul de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Term.dep.contest.este de 5 zile incepand cu ziua urmat.luarii la cunos. despre un act al aut.contr. considerat nelegal in conf.cu prev.art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretariatul Comunei Candesti
Adresa postala: Comuna Candesti, Judetul Botosani, Localitatea: Candesti, Cod postal: 717262, Romania, Tel. +40 231625519, Email: [email protected], Fax: +40 231625530, Adresa internet (URL): www.candestibt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer