Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii generale de consultanta in management- externalizare partiala echipa management


Anunt de participare numarul 125223/05.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA HARGHITA
Adresa postala:  Str. Fratiei nr.2, Localitatea:  Miercurea-Ciuc, Cod postal:  530114, Romania, Punct(e) de contact:  Aciobanitei Iulian, Tel. +40266-313423, In atentia:  Aciobanitei Iulian, Email:  [email protected], Fax:  +40266-312885, Adresa internet (URL):  www.harghita.anofm.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii generale de consultanta in management- externalizare partiala echipa management
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: - AJOFM Harghita: Miercurea Ciuc, B-dul Fratiei nr. 2- AJOFM COVASNA: Sfantu Gheorghe, B-dulGen. G. Balan nr. 14- AJOFM BRASOV: Brasov, Strada Lunga nr. 1 A- AJOFM MURES: Targu Mures, StradaIuliu Maniu nr. 2- AJOFM SIBIU: Sibiu, Strada Morilor nr. 51 A- AJOFM ALBA: Alba Iulia, StradaN. Titulescu nr. 10 B bloc Columna- AJOFM HUNEDOARA: Deva, Piata Unirii nr. 2- AJOFM BACAU: Bacau, StradaI.S. Sturza nr. 63- CRFPA BRASOV: Brasov, Strada Poienilor, nr.5
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 26 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 177, 780RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Externalizarea partiala a managementului de proiect, cu exceptia activitatilor prestate de managerul de proiect, responsabilul financiar si asistentul manager de proiect.Prin externalizarea partiala a mangementului se vor externaliza activitatile management-coordonare si monitorizare tehnica precum si activitati de management financiar la nivelul partenerilor.Subiectul externalizarii nu este inchirierea de forta de munca, ci un set de activitati specifice mangementului de proiect, nu se externalizeaza posturi sau functii ci activitati.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform fisei de date si caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 177, 780RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
26 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 1% din total valoarea estimata -21778 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat de FSE, conform prevederilor contractului de finantare FSE/POSDRU/82/5.1/S/48625 din 20.08.2009
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie eligibilitate; Declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006; Certificat de atestare fiscala buget consolidat si certificat de atestare fiscala taxe si impozite locale copie certificata "in conformitate cu originalul??; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat de participare cu oferta independenta; Declaratiei privind neincadrarea in art. 69^1 din OUG 34/2006; Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului copie certificata "in conformitate cu originalul??.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale, din care sa reiasa cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani.2.Bilantul contabil la data de 31.12.2010 vizat si inregistrat de organele in drept (copie).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor prestari de servicii in ultimii trei ani
- Lista privind personalul propus: CV, copii ale diplomelor si certificatelor profesionale; copie certificata "in conformitate cu originalul??
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
50%
100
Descriere: Componenta financiara
2.
Modul in care ofertantul intelege obiectivele proiectului si rezultatele asteptate
25%
50
Descriere: componenta tehnica
3.
Metode de prestare a serviciilor, detalierea etapelor si utilizarea resurselor pentru fiecare etapa
15%
30
Descriere: componenta tehnica
4.
Descrierea metodologiei pentru activitatea de raportare si monitorizare
10%
20
Descriere: componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
Pondere componenta tehnica: 50 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.08.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.08.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: damembrii comisiei de evaluare Reprezentanti imputerniciti al fiecarui ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat de FSE, conform prevederilor contractului de finantare FSE/POSDRU/82/5.1/S/48625 din 20.08.2009
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40213104641, Email:  [email protected], Fax:  +40213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic
Adresa postala:  B-dul Fratiei, nr.2, Localitatea:  Miercurea Ciuc, Cod postal:  530114, Romania, Tel. +40266313423, Email:  [email protected], Fax:  +40266312885, Adresa internet (URL):  www.harghita.anofm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2011 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer