Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii Generale de Suprafata si Transport


Anunt de participare (utilitati) numarul 147291/17.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: Petrom City, strada Coralilor 22, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Divizia E&P, Unitatea de Afaceri Mentenanta si Logistica, Tel. +40 372428496, In atentia: Ion Adrian ENESCU, Email: [email protected], Fax: +40 212069817, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii Generale de Suprafata si Transport
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Aplasamente OMV Petrom in toate regiunile Romaniei.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 60 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 977, 000, 000 si 1, 712, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor subsecvente: aproximativ la 12 luni. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent / a celui mai mare contract subsecvent (RON): Lot1:10000/24000000; Lot2:10000/53000000;Lot3:10000/41000000; Lot4:10000/23000000; Lot5:10000/39000000; Lot6:10000/36000000; Lot7:10000/39000000
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
OMV Petrom intentioneaza sa transfere activitatea de ?Servicii Generale de Suprafata si Transport? avand urmatorul obiect: mentenanta preventiva, corectiva, reparatii, revizii generale, depistarea defectelor, lucrari de instalare, inlocuire si demontare precum si inspectii initiale si de rutina pentru toate echipamentele de suprafata in cadrul disciplinelor principale: echipamente statice, echipamente dinamice si echipamente electrice, automatizari si instrumentatie si respectiv in cadrul disciplinelor secundare: servicii pentru valve, protectie impotriva coroziunii, izolatie si schelarie. Obiectul Acordului Cadru include de asemenea furnizare de materiale, servicii de transport si activitati conexe: ex. transportul marfurilor (echipamente, subansamble, piese de schimb, materiale etc.), transportul marfurilor periculoase, servicii generale cu echipamente specializate, servicii de utilizare/exploatare a autovehiculelor cu instalatii de produs abur la sonda. Serviciile vor fi prestate pentru Autoritatea Contractanta OMV Petrom S.A. (denumite in continuare ca "Servicii Generale de Suprafata si Transport") pentru o durata standard pe industrie de 5 ani.
In primele luni ale Acordului Cadru, in timpul perioadei de mobilizare, Contractorul va face toate investitiile pentru a asigura ca toate resursele necesare precum personalul, materialele, consumabilele, echipamentele, sculele, procedurile, procesele, aprobarile si alte cerinte de orice natura sunt pregatite, achizitionate, transportate, licitate sau altfel pregatite si, in special, trebuie sa se familiarizeze cu activitatile convenite de mententanta periodica. In plus, Contractorul trebuie sa-si organizeze amplasamentele si conexiunile relevante pentru electricitate, instrumentatie, telefonie, calculatoare, apa si apa uzata.
In timpul perioadei de demobilizare, Contractorul va face toate investitiile pentru a asigura ca intreaga activitate este transferata la sfarsitul Acordului Cadru.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
45100000-8-Lucrari de pregatire a santierului (Rev.2)
51000000-9-Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul intregului acord cadru:
Lot 1 Crisana - Banat: servicii pentru sonde (min 1283 / max 1569), parcuri (min 68 / max 83), depozite de titei (min 5 / max 7), statii injectie apa (min 6 / max 8), statii compresoare (min 8 / max 10)
Lot 2 Oltenia: sonde (min 602 / max 736), parcuri (min 38 / max 46), depozite de titei (min 5 / max 7), statii injectie apa (min 9 / max 11), statii compresoare (min 13 / max 15), 1 atelier central
Lot 3 Muntenia Vest: sonde (min 1829 / max 2235), parcuri (min 66 / max 80), depozite de titei (min 6 / max 8), statii injectie apa (min 8 / max 10), statii compresoare (min 13 / max 15),
Lot 4 Moesia Nord: sonde (min 833 / max 1019), parcuri (min 27 / max 33), depozite de titei (min 2 / max 4), statii compresoare (min 4 / max 6)
Lot 5 Muntenia Central: sonde (min 1488 / max 1818), parcuri (min 66 / max 80), depozite de titei (min 7 / max 9), statii injectie apa (min 8 / max 10), statii compresoare (min 7 / max 9)
Lot 6 Muntenia Est: sonde (min 698 / max 853), parcuri (min 37 / max 45), depozite de titei (min 14 / max 17), statii injectie apa (min 3 / max 5), statii compresoare (min 4 / max 6)
Lot 7 Moldova Nord: sonde (min 1872 / max 2288), parcuri (min 59 / max 73), depozite de titei (min 5 / max 7), statii injectie apa (min 28 / max 34), statii compresoare (min 14 / max 18)Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent:
Lot 1 Crisana - Banat: servicii pentru sonde (min 5 / max 1569), parcuri (min 1 / max 83), depozite de titei (min 1 / max 7), statii injectie apa (min 1 / max 8), statii compresoare (min 1 / max 10)
Lot 2 Oltenia: sonde (min 5 / max 736), parcuri (min 1 / max 46), depozite de titei (min 1 / max 7), statii injectie apa (min 1 / max 11), statii compresoare (min 1 / max 15)
Lot 3 Muntenia Vest: sonde (min 5 / max 2235), parcuri (min 1 / max 80), depozite de titei (min 1 / max 8), statii injectie apa (min 1 / max 10), statii compresoare (min 1 / max 15)
Lot 4 Moesia Nord: sonde (min 5 / max 1019), parcuri (min 1 / max 33), depozite de titei (min 1 / max 4), statii compresoare (min 1 / max 6)
Lot 5 Muntenia Central: sonde (min 5 / max 1818), parcuri (min 1 / max 80), depozite de titei (min 1 / max 9), statii injectie apa (min 1 / max 10), statii compresoare (min 1 / max 9)
Lot 6 Muntenia Est: sonde (min 5 / max 853), parcuri (min 1 / max 45), depozite de titei (min 1 / max 17), statii injectie apa (min 1 / max 5), statii compresoare (min 1 / max 6)
Lot 7 Moldova Nord: sonde (min 5 / max 2288), parcuri (min 1 / max 73), depozite de titei (min 1 / max 7), statii injectie apa (min 1 / max 34), statii compresoare (min 1 / max 18)
Valoarea estimata fara TVA: intre 977, 000, 000 si 1, 712, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Candidatul va prezenta o Garantie de Participare odata cu Candidatura. Garantia va fi constituita in moneda RON, distinct pentru fiecare Lot in parte, in valoare de 100000 RONGarantia de participare se constituie prin virament bancar (in contul IBAN RO63RZBR0000060002406702 deschis la Raiffeisen Bank S.A.) sau printr-un instrument de garantare emis in favoarea Autoritatii Contractante OMV Petrom S.A., in conditiile legii, de o societate bancara/de asigurari conform art. 86 alin. 1, 2, 3, 4 si 6 din HG 925/2006.In cazul in care garantia este constituita in alta moneda decat RON (lei), sursa oficiala pentru cursul de schimb care trebuie luat in calcul este Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) din data anterioara cu 5 zile datei limita de depunere a Candidaturilor.Garantia de participare va fi valabila 365 zile de la data limita pentru depunerea Candidaturii. OMV Petrom are dreptul, in anumite cazuri, de a solicita o prelungire a perioadei de valabilitate a garantiei de participare conform prevederilor legale. In scopul implementarii Acordurilor cadru si a Contractelor Subsecvente pentru fiecare lot in parte, cuantumul Garantiei de Buna Executie pentru fiecare contract subsecvent reprezinta 7% din valoarea Contractului Subsecvent respectiv, exclusiv TVA.Garantia de Buna Executie in cadrul Contractelor Subsecvente se constituie, prin mecanismul negociat cu Ofertantul castigator astfel: -fie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari-fie prin retineri succesive din facturi, in conformitate cu prevederile art. 90 alin (3) din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale Autoritatii Contractante.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care un Candidat depune cate o candidatura pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos, ca modalitate de indeplinire a cerintelor, trebuie prezentate in cadrul candidaturii depuse pentru fiecare lot in parte.CERINTA nr. 1:
Un operator economic este exclus din procedura daca se afla in oricare din situatiile de la art. 180 din O.U.G. 34/2006si poate fi exclus din procedura daca se afla in oricare din situatiile de la art. 181 din O.U.G. 34/2006.Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea:
1.Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006;
2.Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006;
3.Declaratiei privind calitatea de participant la procedura;4.Cazier judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent;Documentele specificate la punctele 1-3 se vor prezenta conform formularelor din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii?.Declaratiile prin care Candidatul demonstreaza ca nu se afla in situatiile ce determina/ce pot determina excluderea din procedura de atribuire, asa cum sunt acestea reglementate prin art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie semnate de catre reprezentantul imputernicit al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat prin documentele prezentate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Candidatul este stabilit.
In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.CERINTA nr. 2: Certificarea participarii la procedura cu Oferta independenta.Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea declaratiei "Certificat de participare la procedura de achizitie cu Oferta independenta" conform formularului din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii ?.
Declaratia privind certificarea participarii la procedura cu Oferta independenta trebuie semnata de catre reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este/sunt acest(i) reprezentant(i) identificat(i) in documentele prezentate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Candidatul / Ofertantul este stabilit.
In cazul unei asocieri, declaratia se va prezenta in numele Asocierii si va fi semnata de catre persoana autorizata/imputernicita de catre toti membrii Asocierii sa semneze Oferta.CERINTA nr. 3: Certificarea inexistentei unui conflict de interese, conform art. 69^1 din O.U.G. 34/2006.
Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (inexistenta conflictului de interese) din O.U.G. nr.34/2006 conform formularului din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii?. Declaratia mentionata se va prezenta si de catre subcontractant(ii) nominalizat(i) si/sau tertul(ii) sustinator(i), daca este cazul.Formularele care atesta inexistenta conflictului de interese vor fi utilizate de catre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile art. 69^2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, modificata si completata prin OUG nr. 77/2012.
Reprezentantii autorizati ai OMV Petrom, respectiv persoanele cu functii de decizie care aproba, semneaza documentele in legatura cu aceasta procedura de achizitie (prin negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare) sunt: Mariana GHEORGHE - Director General Executiv
Andreas Peter MATJE - Director Financiar, Membru al DirectoratuluiNeil Anthony MORGAN - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing
Gabriel SELISCHI - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie
Cristian SECOSAN - Membru al DirectoratuluiAlina Gabriela POPA - Director Departament Financiar
Catalin Vasile DITULESCU - Director Unitate de Afaceri Mentenanta si Logistica CERINTA - aplicabila pentru fiecare lot in parte.In cazul in care un Candidat depune cate o candidatura pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos, ca modalitate de indeplinire a cerintelor, trebuie prezentate in cadrul candidaturii depuse pentru fiecare lot in parte.Candidatul trebuie sa demonstreze capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.Demonstrarea acestei cerinte se face de catre Candidat prin prezentarea de:
1. certificat constatator (copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?), emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a operatorului economic ? dupa caz), sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a Candidaturilor. Pentru ofertantul castigator clasat pe primul loc in cadrul unui lot, se va solicita certificatul constatator in copie legalizata. In cazul unei asocieri, fiecare membru trebuie sa transmita acest document.
2. atestat pentru competentele tehnice ale operatorilor economici care proiecteaza, executa si verificainstalatii electrice emis de ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energie) in conformitate cu Ordinul ANRE 23/2013 sau declaratie pe proprie raspundere privind declansarea procesului de atestare / reatestare a operatorului economic in fata ANRE sau orice certificat/ atestat echivalent emis in tara de origine a Candidatului pentru urmatoarele categorii de lucrari:
? de tip A pentru "incercari de echipamente si instalatii electrice"
? de tip B pentru "proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 kV"
? de tip C1A pentru "proiectare de linii electrice aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV"
? de tip C2A pentru "executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV"
? de tip F pentru "executare de lucrari de vopsire a elementelor de sustinere a retelelor electrice / defrisare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene".In cazul unei asocieri, certificatul / declaratia va fi prezentata de catre cel putin unul din membrii asocierii, respectiv acel membru care va presta serviciile respective.
3. autorizatie pentru activitatile ce fac obiectul Acordului Cadru emisa de INSEMEX in conformitate cu Nex 01 - 06 ? Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive sau declaratie pe proprie raspundere privind declansarea procesului de autorizare de catre INSEMEX sau orice alt certificat echivalent emis in tara de origine a Candidatului. In cazul unei asocieri, certificatul va fi prezentat de catre cel putin unul din membrii asocierii, respectiv acel membru care va presta serviciile respective.
4. autorizatie pentru activitatile ce fac obiectul Acordului Cadru emisa de ISCIR in conformitate cu Legea 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil sau declaratie pe proprie raspundere privind declansarea procesului de autorizare de catre ISCIR sau orice certificat/atestat echivalent emis in tara de origine a Candidatului. In cazul unei asocieri, certificatul / declaratie va fi prezentat de catre cel putin unul din membrii asocierii, respectiv acel membru care va presta serviciile respective.
In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste orice document prezentat in cadrul candidaturii, autoritatea contractanta OMV Petrom are dreptul de a se prevala de dispozitiile art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Toti Candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba engleza ale documentelor solicitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? aplicabila pentru fiecare Lot in parte (in cazul in care un Candidat depune cate o candidatura pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos, ca modalitate de indeplinire a cerintelor, trebuie prezentate in cadrul candidaturii depuse pentru fiecare lot in parte.)Media cifrei de afaceri globale aferenta anilor 2010, 2011 si 2012 sa fie de cel putin (RON): Lot 1:48000000; Lot 2:106000000; Lot 3:82000000; Lot 4:46000000; Lot 5:78000000; Lot 6:72000000; Lot 7:78000000Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana http: //www.ecb.int
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin completarea sidepunerea urmatoarelor documente:
i. Extrase din bilanturile contabile pentru exercitiile financiare aferente anilor 2010, 2011 si 2012, din care sa reiasa cifra de afaceri globala;
ii. Declaratie privind media cifrei de afaceri globale aferenta anilor 2010, 2011 si 2012
iii. Angajament ferm pentru sustinerea situatiei economice si financiare de terta parte acolo unde este aplicabil.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea acestei cerinte.
continuare CERINTA 1: Daca o asociere depune o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare (cumulare) a resurselor tuturor membrilor asocierii. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita prin cumularea resurselor financiare a tuturor membrilor asocierii.Toti Candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba engleza ale tuturor documentelor prezentate. In cazul unei asocieri, fiecare membru trebuie sa transmita aceste documente.In cazul in care Candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (Terta Parte) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al tertei parti prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Candidatului resursele economice si financiare invocate.
Modalitatea de indeplinire
-
continuare CERINTA 1: Angajamentul ferm prezentat de Terta Parte trebuie:
- sa prevada mecanismul de sustinere, prin descrierea explicita a felului in care se materializeaza sustinerea;
- daca este cazul, sa precizeze care sunt resursele care pot fi puse la dispozitia Candidatului, evidentiind faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii Acordului Cadru si Contractelor subsecvente pentru fiecare Lot in parte; - daca este cazul si sustinerea vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare, (i) sa garanteze autoritatii contractante ca, in cazul in care contractorul intampina dificultati pe parcursul derularii acordului cadru, tertul sustinator va asigura indeplinirea completa si corecta a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa si (ii) sa fie sustinut de documente relevante care sa confirme mentiunile din angajament.
Modalitatea de indeplinire
-
continuare CERINTA 1: Din angajamentul ferm trebuie sa rezulte in mod clar ca Terta Parte raspunde pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura, asa cum sunt acestea descrise in cadrul cerintelor minime referitoare la ?Situatia personala a Candidatului? din fisa de date a achizitiei. Pentru a-si demonstra situatia personala, persoana care asigura sustinerea trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 literele a), c)1 si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de Transmitere a Candidaturii?.
Modalitatea de indeplinire
-
Cerinta nr. 2? aplicabila pentru fiecare Lot in parte (in cazul in care un Candidat depune cate o candidatura pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos, ca modalitate de indeplinire a cerintelor, trebuie prezentate in cadrul candidaturii depuse pentru fiecare lot in parte.)Candidatul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii Acordului Cadru, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada precizata, in valoare de cel putin (RON): Lot 1:3900000, Lot 2:8700000; Lot 3:6700000; Lot 4:3800000; Lot 5:6400000; Lot 6:5900000; Lot 7:6400000
Modalitatea de indeplinire
Adresa/comunicare/document in original, emis de o organizatie/institutie financiara care sa precizeze ca situatia financiara a Candidatului a fost examinata si ca pe baza acestei examinari, Candidatul este in masura in orice moment sa aiba acces neconditionat la resurse financiare, conform valorii descrise pentru fiecare lot in parte. Acest document trebuie sa contina in mod obligatoriu datele de contact ale persoanei care a semnat aceasta adresa/comunicare/document, dupa caz.
continuare CERINTA 2: In acceptiunea Autoritatii Contractante si pentru scopul prezentei proceduri, ?perioada precizata? se refera la fluxul de numerar necesar in primele 2 luni de executie a respectivului contract subsecvent.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci demonstrarea acestei cerinte se face prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Toti Candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba engleza ale documentelor prezentate.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana http: //www.ecb.int.
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA ? aplicabila pentru fiecare Lot in parte (In cazul in care un Candidat depune cate o candidatura pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos, ca modalitate de indeplinire a cerintelor, trebuie prezentate in cadrul candidaturii depuse pentru fiecare lot in parte).
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea experientei similare se realizeaza prin completarea si depunerea urmatoarelor documente:
i. Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a candidaturilor;
ii. Fisa de detaliere a experientei similare, unde se va scoate in evidenta natura serviciilor prestate;
iii. Certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor similare din care sa rezulte tipul serviciilor realizate, perioada in care s-au realizat si modalitatea de realizare a acestora;Suplimentar, OMV Petrom poate solicita, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a Candidatilor, informatii privind partea/partile din Acordul cadru/Contractele subsecvente pe care respectivul Candidat are eventual intentia sa o/le subcontracteze. In acest scop Candidatii vor depune o declaratie cu privire la partea/partile din Acordul cadru/Contractele subsecvente pe care Candidatul intentioneaza sa le subcontracteze inclusiv nominalizarea subcontractantilor, daca este cazul.
continuare CERINTA:
Candidatul trebuie sa demonstreze experienta similara, prin prezentarea unui numar maxim de 9 contracte / documente / procese verbale de receptiecare sa confirme prestarea unor servicii similare celor descrise in Sectiunea B - Caietul de Sarcini aferent lotului pentru care depune candidatura, respectiv: - mentenanta echipamentelor electrice, a instalatiilor industriale cu nivele de tensiune de pana la 20 kV, a instrumentatiei si a dispozitivelor de automatizare (pneumatice si electrice) si a sistemelor de control; echipamentelor dinamice incluzand compresoare (centrifugale si cu piston), pompe (cu piston, centrifugale si cu miscare alternativa) si cutiile de antrenare; echipamentelor statice (rezervoare, cazane, recipiente, schimbatoare de caldura), si servicii la conducte/tevi/supape.
Modalitatea de indeplinire
-
continuare CERINTA:
Serviciile similare trebuie sa fi fost prestate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a Candidaturilor in cadrul prezentei proceduri, in valoare cumulata (RON, fara TVA) de cel putin:
Lot 1 ? 24000000; Lot 2 ? 53000000;Lot 3 ? 41000000; Lot 4 - 23000000; Lot 5 ? 39000000; Lot 6 - 36000000; Lot 7 ? 39000000Toate referintele trebuie sa se refere la contracte de servicii din industria de petrol, gaze sau petrochimica sau similar.Toti Candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba engleza ale documentelor prezentate.Pentru contractele / documentele / procesele verbale de receptie exprimate in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana http: //www.ecb.int.
Modalitatea de indeplinire
-
CERINTA ? aplicabila pentru fiecare Lot in parte (in cazul in care un Candidat depune Candidatura pentru mai mult de un Lot, documentele trebuie prezentate in cadrul Candidaturii pentru fiecare Lot in parte).Candidatul trebuie sa demonstreze asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu standardul ISO 9001:2008 sau echivalent.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din Acordul Cadru pe care o realizeaza.Toti Candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba engleza ale documentelor prezentate.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin depunerea Certificatului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
GSTS
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
Altele
Orice Document trebuie redactat / tradus in limba engleza
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2013 10:00
Locul: Petrom City, Infinity Building, Str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti, cod postal: 013329
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comsiei de evaluare si reprezentantii autorizati/mandatati ai Candidatilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Alte informatii cu privire la procedura de atribuire se regasesc in celelalte sectiuni ale documentatiei de atribuire. Intreaga documentatie de atribuire, este disponibila in SEAP, utilizand interfata www.e-licitatie.ro.Orice solicitare de clarificare va fi trimisa in scris la punctul de contact mentionat in prezenta fisa de date, precizand numarul de referinta al anuntului de participare si denumirea data proiectului de catre Autoritatea Contractanta.Referitor la Selectarea Candidatilor: Procesul de selectie va fi desfasurat in mod independent in fiecare dintre Loturi in parte. Pentru fiecare lot in parte, vor fi selectati primii cinci (5) candidati calificati cu punctajul cel mai mare. In cazul unor punctaje egale, punctajul primit pentru criteriul experientei similare va fi decisiv. Orice punctaj obtinut in baza criteriilor de selectie de mai sus va fi calculat numai cu o zecimala.Calcularea punctajului aferent medii cifrei de afaceri globale se face in felul urmator: Candidatului cu media cifrei de afaceri globale cea mai mare ii vor fi atribuite 100 de puncte. Pentru restul candidatilor punctajul va fi atribuit in mod direct proportional cu valoare mediei cifrei lor de afacere globale.Calcularea punctajului aferent experientei similare se face in felul urmator: Candidatului cu cel mai mare volum al experientei similare ii va fi atribuit 100 de puncte. Pentru restul candidatilor punctajul va fi atribuit in mod direct proportional cu volumul (valoarea) experientei lor similare.Calcularea punctajului final se face in felul urmator: Se calculeaza media aritmetica dintre punctajul aferent mediei cifrei de afaceri globale si punctajul aferent experientei similare pentru fiecare Candidat in parte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu capitolul IX intitulat ?Solutionarea contestatiilor? din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department
Adresa postala: str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Tower Building, 4th fl, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer