Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii hoteliere privind asigurarea cazarii participantilor si a suportului logistic in vederea organizarii cursurilor de formare si perfectionare profesionala, in cadrul proiectului DEZVOLTAREA ABILITATILOR ANTREPRENORIALE IN SECTORUL ENERGETIC


Anunt de participare numarul 86164/10.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei
Adresa postala: B-dul Lacul Tei nr. 1-3 sector 2, et. 6-7, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Punct(e) de contact: Laurentiu Popper, Tel.021-2114155, Email: [email protected], Fax: 021-2114157, Adresa internet (URL): www.cnr-cme.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
asociatie profesionala
Activitate (activitati)
Altele: promovarea dezvoltarii durabile a energiei in Romania
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii hoteliere privind asigurarea cazarii participantilor si a suportului logistic in vederea organizarii cursurilor de formare si perfectionare profesionala, in cadrul proiectului DEZVOLTAREA ABILITATILOR ANTREPRENORIALE IN SECTORUL ENERGETIC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: SERVICII HOTELIERE, prestarea lor in Bucuresti, Litoralul Romanesc al Marii Negre si Statiunile turistice de pe Valea Prahovei, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de cazare in Bucuresti, Litoralul Romanesc al Marii Negre si Statiunile turistice de pe Valea Prahovei, conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55100000-1 - Servicii hoteliere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de cazare in Bucuresti, Litoralul Romanesc al Marii Negre si Statiunile turistice de pe Valea Prahovei, conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 16.11.2009 pana la 30.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare la licitatie 9000 lei, garantia de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
proiect finantat din fonduri comunitare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea
declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006
certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si locale
certificat constatator la zi emis de Oficiul Registrului Comertului
certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului
Pentru persoane juridice straine documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare, insotite de traduceri legalizate in limba Romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2008, vizat si inregistrat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de informatii generale
lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, recomandari
informatii referitoare la echipamentele tehnice
informatii refe5ritare la studiile, pregatirea profesionala
informatii privind subcontractantii(dupa caz)
informatii privind masurile de protectia mediului
informatii privind standardele de asigurare a calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2009 13:00
Locul: Sediul SC Formenerg SA, B-dul Gheorghe Sincai, nr.3, sector 4, Bucuresti, Romania, etaj 2, sala 210
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, pe baza de imputernicire scisa, carte de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU /9/3.1/S/7
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42, Adresa internet (URL): www. cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curte de apel Bucuresti
Adresa postala: str. Splaiul Independentei, nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO050091, Romania, Tel.+40 21 319 51 80, Email: [email protected], Fax: +40 21 319 51 83
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
]n termenul de 10 zile de la data luarii la cunostinta ce de catre contestator despre actul pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier juridic
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel.021 306 99 36, 0722 719 885, Email: [email protected], Fax: 021 306 99 36, Adresa internet (URL): www.proiect-fse.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2009 10:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer