Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii hoteliere si de restaurant in cadrul proiectului romano - elvetian ?Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi?


Anunt de participare numarul 142971/09.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Adresa postala: CALEA PLEVNEI NR 141B, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060011, Romania, Punct(e) de contact: ANCA GHEORGHIU, Tel. +40 0213116959, Email: [email protected], Fax: +40 0213116959, Adresa internet (URL): www.csm1909.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii hoteliere si de restaurant in cadrul proiectuluiromano - elvetian?Asistenta pentru consolidarea capacitatiiinstitutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii hoteliere si de restaurant pe perioada derularii activitatilordin cadrul proiectuluiromano - elvetian?Asistenta pentru consolidarea capacitatiiinstitutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi? potrivit activitatilor descrise in caietul de sarcini si in listele anexate privinddata si locatiile evenimentelor .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55110000-4 - Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55120000-7-Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se prezinta detaliat in caietul de sarcini unde se specifica activitatilorsi se prezinta listeleprivinddata si locatiile evenimentelor .
-107seminarii la nivel descentralizatcu durata de 2 zile/seminar
- 1conferintanationala cu durata de 2 zile, organizata in Bucuresti
-3 conferinte internationale cu durata de 3 zile, organizate in Bucuresti- 5 seminariila nivel centralizat carese vor desfasura la Bucuresti si Timisoara
-8 intalniri cu durata de 2 zile organizate in Bucuresti
Valoarea estimata fara TVA: 1, 141, 580RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare :5.500 lei .Forme de constituire acceptate: conform art.86 din H.G. nr.925/2006. Contul in care se poate constitui este RO21TREZ7005005XXX000950 deschis la ATCPMB . Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor . Forma de constituire a garantiei de participare agreata este sub forma de scrisoare de garantie bancara completata conform formularului anexat ca model . Ofertantii I.M.M. vor depunere pana la termenul de depunere a ofertelor, declaratia pe proprie raspundere semnata de catre reprezentantul legal al I.M.M., in conformitate cu modelul prevazut in anexele nr. 1-2 ale Legii nr.346/2004. pt. a beneficia de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de participare, conform art.16, alin.2 din Legea nr.346/2004. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila conform art.86, alin.2 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile ulterioare. Restituirea garantiei de participare se face in conditiile art. 88 din H.G. nr.925/2006. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare astfel: -in oricare din situatiile prevazute de art. 87, alin. 1 din H.G. 925/2006 ofertantul pierzand suma constituita; -in situatia prevazuta de art.278^1, alin.1 din OUG nr.34/2006 ATENTIE! Neprezentarea dovezii constituirii garantiei de participare, ce va fi postata in SEAP cu semnatura electronica panala data limita pentru depunereaofertelor si va fi prezentata in original si la sediul autoritatii contractante , in cuantumul si in una din formele acceptate , conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila. Data echivalenta este data publicarii in SEAP a invitatiei de participare pentru leu-euro la cursul BNR. Cuantumul garantiei de buna executie a contractuluieste de 5% din pretul contractului, exclusiv TVA. 2) Modalitati de constituire a garantiei de buna executie a contractului: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare va fi valabil pe perioada de derulare a contractului si va fi prezentat in original in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. In cazul constituirii garantiei prin scrisoare de garantie bancara se va utiliza formularul tipizat echivalent folosit de banca. - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale cf prev art.90 alin.(3) din HG 925/2006 asa cum a fost modificat prin HG 1045/2011. Autoritatea contract are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie cf art.91 din HG 925/2006. Autoritatea contract are oblig de a elibera/restitui garantia de buna executie cf art.92 alin.1 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse : fonduri comunitareProiect co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediulContributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea - Prezentarea Formularului nr. 12.Declaratie privind neincadrarea in preved. art. 181 din O.U.G. 34/2006 - Formularul nr. 23.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006- Prezentarea Formularului nr. 54.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
5.Certificat de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, eliberat de Ministerul Finantelor Publice ? Agentia Nationala de Administrare Fiscala, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
6.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 - Prezentarea Formularului nr. 6Ofertantul/Ofertantul asociat care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: 1.Procuror Schmidt-Haineala Oana Andrea - Presedinte CSM ;2.Judecator Adrian Bordea ?Vicepresedinte CSM ;3.Judecator Roza Marcu ? Secretar General ;4.Procuror Alexandru Daniel Ionescu - Secretar General Adjunct ;5.Consilier juridic Otilia Luiz -Sef Birou Contencios ;6.Economist Rodica Zaharia Motoc -Director Directia Economica si Administrativ ;7.Procuror Alin Domenic GEORGESCU -Sef Birou Achizitii Publice ;8. Economist Stana Capata ?Sef serviciu Salarizare si Buget9. Inginer Anca Gheorghiu - Sef serviciu Administrativ si Aprovizionare10. Florin Razvan RADU ? director ? DAERIP
11. Marius Tudor- Personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor
12. Economist Constantin Catalina Elena ? consilier DEA
13 inginer. Popa Marin ? consilier ? biroul achizitii publice
14. EconomistOtilia Apostolescu ? consilier DEANota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu este eligibil sau se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si/sau art. 181 din OUG nr. 34/2006, sau are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Persoane juridice/fizice romanePentru persoane juridice: - Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, care sa cuprinda informatii actuale/reale la termenul limita de primire a ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Pentru persoane fizice: - Cazierul judiciar (document eliberat de autoritatile competente), valabil la data limita de depunere a ofertelor ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - Autorizatia de functionare pentru a dovedi apartenenta la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Persoane juridice/fizice straine - Certificat emis de autoritatea competenta din tara in care operatorul economic este stabilit, din care sa rezulte forma de inregistrare a acestuia si care este obiectul de activitate ? documentele vor fi prezentate in traducere autorizata. Nota: Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru conformitate documentul corespunzator mentionat mai sus, in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita Media cifrei de afaceri globale din ultimii trei ani sa fie de cel putin: 500.000 lei, fara TVA, respectiv cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contractcare poate fi atribuit pe durata contractului, in masura in care aceste informatii sunt disponibile; in acest ultim caz se va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala. Media cifrei de afaceri globale pentru operatorii economici incadrati conform legii in categoria IMM va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul minim impus.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune o declaratie Informatii generale -Formular 3.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita Lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani, in domeniul obiectului contractului. Este obligatoriu ca in ultimii trei ani sa fi prestat servicii in domeniul specific achizitiei, confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise de catre beneficiar. Se va lua in considerare data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
Se solicita un certificat edificator care atesta ca acesta are implementat un sistem de management al calitatii, emis de un organism acreditat in domeniu, respectiv certificat din categoria ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor completa si depune Lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani, in domeniul obiectului contractului-Formular 4. Este obligatoriu ca in ultimii trei ani sa fi prestat servicii in domeniul specific achizitiei, confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise de catre beneficiar. Se va lua in considerare data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Seva prezenta un certificat edificator care atesta ca acesta are implementat un sistem de management al calitatii, emis de un organism acreditat in domeniu, respectiv certificat din categoria ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a)elementele ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertei;b)eventualele limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a)pot fi imbunatatite: nu exista limite; c)informatii referitoare la: clasament, preturi, valori noi, nr. total de part.;d)inf.relevante: vor fi invitati numai ofertantii care au depus oferte admisibile;e)Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: ofertele depuse nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior . In cazul in care ofertantul declarat admis nu modifica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in S.E.A.P. de autoritatea contractanta.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 runda;Licitatia electronica va incepe dupa doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei;Durata rundei o zi. Nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4590/1154/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectromano - elvetian?Asistenta pentru consolidarea capacitatiiinstitutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi?.Proiect co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediulContributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (Co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei)
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul contencios
Adresa postala: CALEA PLEVNEI NR.141B , SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060011, Romania, Tel. +40 0213116953, Email: [email protected], Fax: +40 0213116953, Adresa internet (URL): www.csm1909.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2013 14:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer