Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii hranire in regim cantina


Anunt de participare numarul 59219/22.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Unitatea militara 01668
Adresa postala: Soseaua Bucuresti-Ploiesti, km 12, 5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 075100, Romania, Punct(e) de contact: Laurentiu Nicolae, Tel.+40213511179 int. 107, Email: [email protected], Fax: +40213516797, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii hranire in regim cantina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 38 luni
Valoarea estimata fara TVA: 18, 717, 710RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: primul contract subsecvent de la 03.11.2008 pana la 31.12.2008 cu valoare maxima estimata de 1009022 lei, urmatoarele trei contracte subsecvente de la 01.01.al fiecarui an pana la 31.12. al fiecarui an cu valoare maxima estimata fiecare de 5902896 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii hranire in regim cantina in doua locatii din bucuresti si constanta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55510000-8 - Servicii de cantina (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
hranirea unui efectiv maxim de 630 persoane pe o perioada de maxim 1156 zile
Valoarea estimata fara TVA: 18, 717, 710RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 03.11.2008 pana la 30.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie participare de 23500 lei si garantie de buna executie in procent de 8% din valoarea fara TVAa fiecarui contract subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor califica operatorii economici a caror situatie personala nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr.34/2006.Documente solicitate: 1. Cazier judiciar sau certificat echivalent emis de autoritati competente din tara de origine sau din tara in care operatorul economic este stabilit. In situatia in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute anterior sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr.34/2006, operatorii economici vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere (model Formular 1 si 2).2. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, emise de autoritati competente dintara de origine sau din tara in care operatorul economic este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor califica operatorii economici a caror cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a fost de cel putin 4.200.000 lei.
Documente solicitate: 1. Bilantul contabil pe anul 2007 (sau extrase de bilant), impreuna cu anexele acestuia, vizat si inregistrat de organele competente, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul;
2. Declaratii privind cifra de afaceri globalape ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor califica operatorii economici carefac dovada indeplinirii, in bune conditii, a cel putin 2 contracte avand ca obiect prestari servicii de hranire.Documente solicitate:
1. Lista a contractelor de hranire avute in ultimii 3 ani, insotite de certificari de buna executie (recomandari) pentru cele mai importante.
2. Informatii referitoare la personalul /organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.3. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile de derularea contractelor(formularul nr. 6A);
4. Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
5. Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;
6. Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S133-177490 din 11.07.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.09.2008 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.09.2008 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 15.12.2008
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.09.2008 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213199565
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC ALUM 01668-PCC POPESCU DRAGOS
Adresa postala: SOS. BUCURESTI-PLOIESTI, KM. 12.5, SECTOR1 , BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213511180 int 107
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.07.2008 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer