Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii informatice IT (Servicii de arhivare computerizata; Servicii de procesare si stocare de date; Servicii de recuperare a aplicatiilor in caz de accident informatic; Servicii de dezvoltare si configurare de software)


Anunt de participare (utilitati) numarul 146269/04.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA CLAUDIU TITA, Tel. +40 212085309, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii informatice IT (Servicii de arhivare computerizata; Servicii de procesare si stocare de date; Servicii de recuperare a aplicatiilor in caz de accident informatic; Servicii de dezvoltare si configurare de software)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Locatiile filialelor:
- sediul S.C. ELECTRICA S.A.- S.C. FDEE ?ELECTRICA DISTRIBUTIE? MUNTENIA NORD S.A.;
- S.C. FDEE ?ELECTRICA DISTRIBUTIE?TRANSILVANIA SUD S.A.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 5, 502, 843EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza a se incheia cate 3 contracte subsecvente pentru fiecare unitate beneficiara a achizitiei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii informatice IT (Servicii de arhivare computerizata; Servicii de procesare si stocare de date; Servicii de recuperare a aplicatiilor in caz de accident informatic; Servicii de dezvoltare si configurare de software)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72252000-6 - Servicii de arhivare computerizata (Rev.2)
72251000-9-Servicii de recuperare a aplicatiilor in caz de accident informatic (Rev.2)
72265000-0-Servicii de configurare de software (Rev.2)
72310000-1-Servicii de procesare de date (Rev.2)
72317000-0-Servicii de stocare de date (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii informatice IT (Servicii de arhivare computerizata; Servicii de procesare si stocare de date; Servicii de recuperare a aplicatiilor in caz de accident informatic; Servicii de dezvoltare si configurare de software)pentru S.C. Electrica S.A. si 2 filiale de distributie (S.C. FDEE "ELECTRICA DISTRIBUTIE" MUNTENIA NORD S.A. si S.C. FDEE "ELECTRICA DISTRIBUTIE" TRANSILVANIA SUD S.A.)
Valoarea estimata fara TVA: 5, 502, 843EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara(scrisoare de garantie bancara etc.), de o soc. de asigurari sau prin virament bancar, in valoare de 400.000 lei, valabila 120 zile(de la data limita de depunere a ofertelor). Conversia leu/valuta pentru echivalarea gar. de part. se va face la cursul BNR valabil la data de 02.08.2013.La cererea scrisa a AC, institutia care a emis instrumentul de garantare va da curs cererii AC in cazul aplicarii disp.art.278^1 alin(1)din OUG 34/2006.In cazul constit. gar. de part. prin virament bancar, contul in care se va vira garantia este IBAN RO30RNCB0072022253590013?BCR, sector 1. Dovada constituirii garantiei prin virament bancar, se va prezenta cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor. In conf. cu art.16, alin(2) din Legea 346/2004 priv stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Astfel se va completa o Decl. privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor.AC are dreptul de a retine gar. de part., ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;in cazul aplicarii disp.art.278^1 din OUG nr.34/2006, se va retine suma de 9.995, 28 lei curs BNR valabil la data de 02.08.2013, 1euro=4, 4255lei. Garantia de buna executie se va constitui in procent de 10% din valoarea de atribuire a contractului, exclusiv T.V.A. b) Modul de constituire: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. c) Modul de restituire a garantiei de buna executie a contractului de servicii: - conform art. 92, alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.d)Nu se accepta constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art.90, alin.(3) din HG n.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: surse proprii. Plata se face prin ordin de Plata conform contractului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea completat.Cerinta nr. 2
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: 1) Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completat.
2) Persoanele juridice romane vor atasa certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.
-Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3) Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit.- Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Mentiuni:
a) Se accepta existenta datoriilor in cazul in care exista inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de organele competente in domeniu.
b) Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat, in luna anterioara celei in care se depun candidaturile.Cerinta nr. 3
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa respecte regulile de concurenta, conform Ordinului nr. 314/2010 al Presedintelui ANRMAP.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: Formularul nr. 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completat.Cerinta nr. 4
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completat.
Observatie: Vor depune declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006toti Ofertantantii / Candidatii/ Ofertantii asociati / Subcontractantii/ Tertii sustinatori participanti in cadrul prezentei proceduri de atribuire. Pentru completarea acestei declaratii precizam persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
- Ioan ROSCA ? Director General- Ramiro-Robert-Eduard ANGELESCU ? Director General Adjunct
- Ioan DUMBRAVA ? Director Operatiuni- Marin PETRE - Director Adj. Operatiuni
- Emilia MARIN ? Director DEAC- Mircea Claudiu TITA ? Sef Serviciu APSL
- Cristinel Bogdan BARBULESCU - Sef Serviciu TICCerinta nr. 5
In cazul in care candidatura este depusa de o asociere, fiecare asociat va trebui sa indeplineasca conditiile prevazute la Situatia personala a operatorului economic si la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, precum si orice alte conditii solicitate a fi indeplinite de catre asociati din cadrul Documentatiei de atribuire. Din Acordul de asociere trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o vor indeplini asociatii si toate amanuntele necesare pentru evaluarea candidaturilor. Acordurile care nu vor contine aceste date vor fi considerate incomplete.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1) Formularul nr. 6 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora completat.
2) Acordul de asociere, in original, din care sa rezulte cine este liderul asocierii (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asocierii de a semna candidatura/oferta in numele asocierii. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa acorduri si traducere legalizata in limba romana dupa acestea.
3) Formularul nr. 7 - Imputernicirea liderului asocierii de a reprezentaasocierea la procedura de atribuire completat.
4) Se vor atasa toate documentele solicitate la Situatia personala a operatorului economic, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), Informatii privind situatia economico-financiara, Informatii privind capacitatea tehnica si profesionala, Standardele de asigurare a calitatii, Standarde de protectie a mediului (dupa caz) pentru fiecare asociat.
Atentie! Formularele privind asocierea nu se vor introduce in documentatia de calificare daca candidatul nu participa in asociere la procedura de atribuire. Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Persoane juridice/fizice romane
1) Se va atasa Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional, care sa cuprinda date reale si actualizate la data depunerii candidaturilor, din care sa rezulte ca unul dintre domeniile de activitate ale operatorului economic corespunde obiectului procedurii.
Persoane juridice/fizice straine
1) Se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducerecertificata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Observatie: Pentru operatorul/operatorii economici a carei oferta se claseaza pe primul loc in urma analizei comisiei de evaluare, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita operatorilor care au depus Certificatul Constatator emis de ORC in copie sa prezinte autoritatii contractante Certificatul ORC in copie legalizata sau originalul pentru verificarea conformitatii.Observatie: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in Limba Romana. Observatia este valabila atat pentru oferta inaintata cat si pentru documentele ce o insotesc.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr o declaratie a operatorului economic.
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, au prestat si dus la bun sfarsit cel putin un contract avand ca obiect prestarea de servicii similare de natura si complexitatea celor solicitate in prezenta procedura, a carui valoare sa fie de cel putin 700.000 euro (fara TVA).Pentru echivalenta RON/valuta in demonstrarea experientei similare, se vor lua in calcul cursurile valutare medii anuale publicate de BNR, dupa cum urmeaza: pentru anul 2010 - 4, 2099 RON/Euro, pentru anul 2011 - 4, 2379 RON/Euro respectiv pentru anul 2012 - 4, 4560 RON/Euro.
Modalitatea de indeplinire
Se va atasa Formularul nr. 10 - Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani completat, cu anexa aferenta reprezentand Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani.Precizare: Pentru echivalenta RON/valuta in demonstrarea experientei similare, se vor lua in calcul cursurile valutare medii anuale publicate de BNR, dupa cum urmeaza: pentru anul 2010 - 4, 2099 RON/Euro, pentru anul 2011 - 4, 2379 RON/Euro respectiv pentru anul 2012 - 4, 4560 RON/Euro
Cerinta nr. 2
Operatorul economic participant la procedura trebuie sa dispuna de resursele umane necesare, pentru indeplinirea in bune conditii a contractului (personal de specialitate care va avea rol esential in indeplinirea contractului). Se vor prezenta documente emise de organisme abilitate privind specializarea personalului propus pentru indeplinirea contractului, pentru instalarea, configurarea si acordarea de suport tehnic pentru produsele informatice utilizate in cadrul acordului cadru, in original, copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, care sa ateste acest fapt.
Se vor prezenta CV-uri si copii de pe orice act doveditor al studiilor de specialitate ale persoanelor din echipa propusa pentru realizarea serviciilor care fac obiectul contractului din care sa rezulte experienta similara. CV-urile trebuie prezentate in limba romana sau insotite de traducere in limba romana efectuata de catre un traducator autorizat.
O persoana din cadrul echipei propuse, poate cumula mai multe competente.In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament fermal persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionalanu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Se vor atasa:
1) Formularul nr. 12 - Personal responsabil pentru indeplinirea contractului completat.
2) Formularul nr. 13 - Angajamentul candidatului privind resursele umane completat.3) Formularul nr. 14 - Curriculum Vitae pentru specialistii angajati in contract conform Formularului nr. 12, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate.5) Formularul nr. 15 - Angajament in nume personal se va completa pentru fiecare dintre specialistii propusi de candidat pentru participarea la indeplinirea contractului conform Formularului nr. 13, in cazul in care nu sunt angajati ai candidatului. O persoana din cadrul echipei propuse, poate cumula mai multe competente.
Se va atasa de catre tertul sustinator Formularul nr. 16 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala, Formularul nr. 17 - Declaratie tert sustinator tehnic, Formularul nr. 18 - Declaratie tert sustinator profesional, Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea, Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (completat numai pentru literele care fac obiectul excluderii din procedura a tertului).
Cerinta nr. 3
In cazul in care parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit trebuie sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, operatorul economicare obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Mentiune:
Daca operatorul economic castigator va subcontracta parte sau parti din contract, autoritatea contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, pana la data incheierii contractului de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Se va atasa Formularul nr. 19 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora completat.
Atentie! Formularele privind subcontracterea se vor introduce in documentatia de calificare doar daca ofertantula nominalizat subcontractanti pentru prestarea serviciilor.
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii), in domeniul ce face obiectul contractului.a)In cazul in care un operator economic nu detine un certificat de calitate, astfel cum este solicitat autoritatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (art. 193 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).
b)In sensul celor prevazute la art. 193 din OUG nr. 34/2006 constituie o dovada ca operatorul economic respectiv are asigurat un nivel corespunzator al calitatii, un document emis de o societate de certificare in domeniul calitatii in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat cu succes urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.
Se vor atasa certificate/documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru candidati, respectiv ISO 9001 sau echivalent valabile la data limita de depunere a candidaturilor (copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).
In cazul in care exista asociati, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate.
Modalitatea de indeplinire
Se vor atasa certificate/documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru candidati, respectiv ISO 9001 sau echivalent valabilela data limita de depunere a candidaturilor (copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).In cazul in care exista asociati, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate.
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina certificat ISO 27001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al securitatii informatiei).a) In cazul in care un operator economic nu detine un certificat astfel cum este solicitat, autoritatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al securitatii informatiei.b) Constituie o dovada ca operatorul economic respectiv are asigurat un nivel corespunzator al securitatii informatiei, un document emis de o societate de certificare in domeniul securitatii informatiei in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat cu succes urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.Se vor atasa certificate/ documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al securitatii informatiei pentru candidatii participanti, respectiv ISO 27001 sau echivalent valabile la data limita de depunere a candidaturilor (copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).
In cazul in care exista asociati, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate.
Modalitatea de indeplinire
Se vor atasa certificate/ documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al securitatii informatiei pentru candidatii participanti, respectiv ISO 27001 sau echivalent valabile la data limita de depunere a candidaturilor (copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).Se va prezenta in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic.
In cazul in care exista asociati, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate.
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina certificat ISO 20000 sau echivalent (certificarea sistemului de management al serviciilor informatice).a) In cazul in care un operator economic nu detine un certificat astfel cum este solicitat, autoritatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului de management al serviciilor informatice.b) Constituie o dovada ca operatorul economic respectiv are asigurat un nivel corespunzator al sistemului de management al serviciilor informatice, un document emis de o societate de certificare in domeniul securitatii informatiei in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat cu succes urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.
Se vor atasa certificate/ documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al serviciilor informatice pentru candidatii participanti, respectiv ISO 20000 sau echivalent valabile la data limita de depunere a candidaturilor (copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).
In cazul in care exista asociati, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate.
Modalitatea de indeplinire
Se vor atasa certificate/ documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al serviciilor informatice pentru candidatii participanti, respectiv ISO 20000 sau echivalent valabile la data limita de depunere a candidaturilor (copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).
Se va prezenta in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic.
In cazul in care exista asociati, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
? Licitatia electronica, ca faza finala a procedurii de atribuire, urmeaza sa fie lansata dupa ce Autoritatea Contractanta va realiza o evaluare initiala a ofertelor depuse la sediul sau, in forma prevazuta in ?Cap. VI ? Prezentarea ofertei? din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, pentru a stabili ofertele admisibile. Acei operatori economici care au depus oferte admisibile, vor fi invitati sa participe la faza finala de licitatie electronica, potrivit prevederilor legale in materie.? Modul de desfasurare al fazei finale de licitatie electronica a procedurii de atribuire precum si legislatia aplicabila pentru procedura de atribuire sunt precizate mai jos.Precizari specifice: a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: ? Pretulb) Eventuale limite ale valorilor pana la care elementul prevazut la lit. a) poate fi imbunatatit? NU exista limitec) Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie candidatilor in cursul licitatiei electronice? Operatorii economici pot vedea cea mai buna ofertad)Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una);e) Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contactf) Durata rundei: 1 (una) zi.g) Autoritatea contractanta nu va dezvaluipe parcursul licitatiei electronice identitatea operatorilor economici participantih) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica prin invitatia de participare duratele mentionate precedenti) Pasul de licitatie ce va fi precizat in invitatia de participare la aceasta etapa transmisa prin mijloace electronice este de 0.01% din valoarea estimata a achizitiei.Alte precizariSe solicita ca operatorii economici participanti in SEAP in cadrul licitatiei electronice, in cazul imbunatatirii ofertei, sa depuna la sediul Autoritatii contractante in cel mult 2 (doua) zile lucratoare de la finalizarea licitatiei electronice, formularul de oferta si anexele aferente al ofertei financiare, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Acestea vor fi depuse la sediul autoritatii contractante in original si vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al operatorului economic sau de o persoana imputernicita expres, caz in care va fi anexata si imputernicirea formulata in acest sens.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9900/18221/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.10.2013 11:00
Locul: Sediul SC Electrica SA, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus candidaturi/oferte in cadrul procedurii de atribuire a acordului cadru.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati in vederea participarii cu oferta in etapa a 2-a de desfasurare a procedurii de atribuire a contractului.In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, oferteaza acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita ofertantilor cu oferte financiare egale o noua propunere financiara in plic inchis. In acest caz va fi declarata castigatoare oferta depusa de operatorul economic care a depus propunerea financiara cu cel mai mic pret.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile in conformitate cu dispozitiile art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.Data luarii la cunostinta a datelor din cadrul Documentatiei de Atribuire se considera a fi data publicarii Documentatiei de Atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrica SA ? Directia Juridica, Resurse Umane, Control Managerial si Comunicare
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Tel. +40 212085012, Email: [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2013 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer