Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii informatice (Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software internet si asistenta) necesare implementarii proiectului ?Dezvoltarea capacitatii institutionale a autoritatilor administratiei publice locale(comune) si a asociatiei acestora (A.Co.R


Anunt de participare numarul 108171/20.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Generala Financiara
Adresa postala:  Piata Revolutiei nr.1A, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010086, Romania, Punct(e) de contact:  Mihaela Miu, Tel. 0213037080 int.10851/10647, In atentia:  Mihaela Miu, Email:  mihaela.miu[email protected], Fax:  0213132761, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii informatice (Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software internet si asistenta) necesare implementarii proiectului ?Dezvoltarea capacitatii institutionale a autoritatilor administratiei publice locale(comune) si a asociatiei acestora (A.Co.R.) in vederea sustinerii dezvoltarii durabile a spatiului rural?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Ministerul Administratiei si Internelor ? Directia Generala pentru Relatia cu Comunitatile LocalePiata Revolutiei, nr.1A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii informatice (Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software internet si asistenta) necesare implementarii proiectului ?Dezvoltarea capacitatii institutionale a autoritatilor administratiei publice locale(comune) si a asociatiei acestora (A.Co.R.) in vederea sustinerii dezvoltarii durabile a spatiului rural?
Obiectivul contractului il reprezinta achizitionarea de servicii informatice (Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software internet si asistenta) necesare implementarii proiectului ?Dezvoltarea capacitatii institutionale a autoritatilor administratiei publice locale(comune) si a asociatiei acestora (A.Co.R.) in vederea sustinerii dezvoltarii durabile a spatiului rural?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Crearea unei aplicatii informatice destinata schimbului de informatii de catre partenerii implicati in proiect, precum si stocarii, prelucrarii si interpretarii datelor culese de la nivelul comunelor din Romania, in vederea sustinerii masurilor de dezvoltare durabila si modernizarii spatiului rural romanesc.
Valoarea estimata fara TVA: 395, 550RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare este de 7.500 lei.Garantia de buna executie se constituie in procent de 10% din valoarea fara T.V.A. a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contr.finantat din proiectul?Dezvoltarea capacitatii institutionale a autoritatilor adm.publice locale(comune)si a asociatiei acestora(A.Co.R.)in vederea sustinerii dezv.durabile a spatiului rural?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea(Formularul nr.4.);Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul nr.5.);Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale privind plata obligatiilor la bugetul de stat, sau echivalent;Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor, sau echivalent;Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor, sau echivalent;Cazier judiciar pentru administrator/administratori asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator sau pentru persoanele imputernicite sa semneze documentele ofertei;Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca societatea are ca obiect de activitate prestarea serviciilor solicitate prin prezenta procedura.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale(Formular nr.6.)Situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2007, 2008 si 2009, vizate si inregistrate de organele competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra de afaceri medie anuala a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici, impreuna) pe anii 2007, 2008 si 2009 sa fie mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 Euro;media rezultatului net al exercitiului financiar al ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici, impreuna) pe anii 2007, 2008 si 2009 sa fie pozitiva.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani(Formular nr.7.);
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarile persoanelor desemnate de prestatorul de servicii pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;Declaratie privind lista subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia(Formular nr.8.)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul (operator economic sau oricare din membrii asocierii de operatori economici) trebuie sa dovedeasca experienta profesionala in domeniul serviciilor informatice (Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software internet si asistenta).Personalul calificat desemnat sa presteze serviciile informatice trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele cerinte minime: Calificari si experienta profesionalaP.C.1-Manager de Proiect ? 1 specialist- studii superioare de lunga durata;
- experienta profesionala in domeniul IT&C de 10 ani;
- certificare profesionala cu recunoastere internationala in domeniul Project Management pentru o metodologie recunoscuta international (PMP, PRINCE 2 sau echivalent).- participarea ca manager de proiect la cel putin 2 proiecte in domeniul IT&C implementate cu succes.P.C.2 - Arhitect sisteme informatice? 1 specialist- studii superioare de lunga durata in domeniul IT&C;
- experienta profesionala in domeniul IT&C de 10 ani;
- participare ca arhitect sisteme informatice la cel putin 2 proiecte similare implementate cu succes; - experienta de minim 1 an in testarea sistemelor informatice similare, dovedita prin recomandarea privin participarea la testarea unor solutii implementate cu succes.P.C.3 - Expert programator ? 1 specialist- studii superioare de lunga durata;
- experienta profesionala in domeniul IT&C de 7 ani;
- studii aprofundate (master sau doctorat) in domeniul IT&C;
-cel putin 2 cursuri de instruire profesionala in domeniul produselor software, cu cel putin un curs absolvit cu certificat profesional;
- participare ca expert programator aplicatii informatice la cel putin 2 proiecte similare implementate cu succes.P.C.4-Specialist infrastructura IT - 1 specialist- studii superioare de lunga durata;
- experienta profesionala in domeniul IT&C de 5 ani;
- studii aprofundate (master sau doctorat) in domeniul IT&C;
-certificare profesionala in profesia de inginer de sistem emisa de catre producatori de platforme informatice recunoscuti la nivel mondial ( Microsoft Certified Systems Engineer sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2010 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 30.12.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2010 12:00
Locul: MAI-DGL Bucuresti, Strada Eforie, nr.3, Sector 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere pot participa si reprezentanti ai ofertantilor in baza unei imputerniciri scrise.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Acest contract este finantat din urmatorul proiect: ?Dezvoltarea capacitatii institutionale a autoritatilor administratiei publice locale(comune) si a asociatiei acestora (A.Co.R.) in vederea sustinerii dezvoltarii durabile a spatiului rural?- cod SMIS 2728 aprobat prin OMAI nr.230 din 23.09.2009
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  of[email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 0213321240, Email:  [email protected], Fax:  0213195183, Adresa internet (URL):  http: /portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Generala Juridica
Adresa postala:  Piata Revolutiei, nr. 1A, Sector 1, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010086, Romania, Tel. 0213141376, Fax:  0213130219, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2010 16:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer