Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii inspector de santier proiect ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgente Valui?.


Anunt de participare numarul 115637/17.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala:  Stefan cel Mare nr 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Punct(e) de contact:  Popica Nelu, Tel. 0235361095, In atentia:  Chircu MIhaela, Email:  [email protected], Fax:  0235361091, Adresa internet (URL):  www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii inspector de santier proiect ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgente Valui?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Vaslui, judetul Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit, este urmarirealucrarilor din cadrul proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgente Vaslui?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71521000-6 - Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor urmarilucrarile de executieconsolidare si reabilitare cladire spital , instalatii electrice, sanitare, termoventilatii, gaze naturale si gaze medicale, sistem de alarmare si stingere incendii, BMS, etc
Valoarea estimata fara TVA: 420, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 8.400lei. Garantie de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene si buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si contributiile pentru asigurarile sociale de stat. Certificatconstatator emis de oficiul registrului comertului, Certificat de inregistrare, Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional ? persoane juridicestraine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor servicii prestate;
-Experienta similara;
-Copii dupa contractul/contractele pentru serviciul/serviciile prezentate ca similare;
-Recomanadre din partea beneficiarului;
-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;
-Declaratie privind asigurarea cu personal responsabil direct de indeplinirea contractului de servicii
-CV-ul dirigintilor de santier;
-Copii dupa diplome/certificatele de studii mentionate in CV;
- Copii dupa autorizatii/atestate;
-Copii dupa contractele/conventiile de colaborare daca este cazul;
-Copii dupa contractele care probeaza experienta minima solicitata
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Indeplinirea in ultimii 3 ani cel putin a unui contract sau maxim doua contracte care au avut ca obiect prestarea unor servicii similare (inclusiv consolidari si instalatii aferente)cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat valoarea de 210.000 lei..-Ofertantul trebuie sa dispunade urmatorul personal: diriginte de santier autorizat domeniul 1 ? Consolidari constructii;diriginte de santier autorizat domeniul 2- Constructii civile, industriale si agricole ? categoria de importanta B; diriginte de santier domeniul 8.1 ? Instalatii electrice; diriginte de santier domeniul 8.2 ? Instalatii sanitare, termoventilatie; diriginte de santier autorizat domeniul 8.3 ? Instalatii gaze naturale
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.03.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2011 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene si buget local.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021310464, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui - Compartimentul juridic /-contencios
Adresa postala:  str. Stefan cel mare nr. 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Tel. 0235361089, Email:  [email protected], Fax:  0235361090
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.02.2011 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer