Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii integrate de telefonie mobila GSM si fixa


Anunt de participare (utilitati) numarul 107452/07.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala:  Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea:  Otopeni, Cod postal:  075150, Romania, Punct(e) de contact:  Victoria Mihut, Tel. 0212041408, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0212041976, Adresa internet (URL):  www.otp-airport.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
companie nationala sub autoritatea MTI
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii integrate de telefonie mobila GSM si fixa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: CN AB SA
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii integrate de telefonie mobila GSM si fixa
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64210000-1 - Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)
64211000-8-Servicii de telefonie publica (Rev.2)
64212000-5-Servicii de telefonie mobila (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii integrate de telefonie mobila GSM si fixa
Valoarea estimata fara TVA: 291, 600EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garant participare 12.300 lei. Garantia de buna executie a contractului 5 % din valoarea totala a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere, legalizat inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Conform paragrafului H1 din documentatia de atribuire documente care dovedesc situatia personala a ofertantului/ofertantilor asociati: pentru persoane juridice romane-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1, art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006 (formular H1), certificat de atestare fiscala emis de AFP, Certificat privind impozitele si taxele locale emis de DITL din cadrul Primariei iar pentru persoane juridice straine documente similare celor solicitate persoanelor juridice romane.-Conform paragrafului H2 din documentatia de atribuire documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a ofertantului/ofertantilor asociati: pentru persoane juridice romane-Certificat constatator detaliat si certificat deinmatriculare emise de ORC iar pentru persoane juridice straine documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Autorizatie pentru furnizarea de servicii, emisa de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii- fotocopieLicenta de utilizare a resurselor de numerotatie, emisa de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii- fotocopie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Acoperire geografica: Se solicita ca ofertantul sa detina o acoperire geografica pentru serviciile furnizate de minim 75% din teritoriul national.In dovedirea indeplinirii acestei cerinte se vor depune urmatoarele: - o declaratie pe proprie raspundere, din care sa reiasa ca administreaza o retea proprie cu acoperire nationala, asumandu-si exactitatea datelor prezentate in harta de acoperire radio a intregii tari (harta de acoperire a retelei publice mobile), la nivel de localitati si drumuri publice.- harta geografica de acoperire a semnalului si va inscrie in aceasta procentul de acoperire si data la care s-au efectuat masuratorile.Aceste informatii vor fi prezentate conform datelor furnizate si raportate catre autoritatea de resort (ANCOM) la data de 31.12.2008.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.10.2010 10:00
Locul: La sediul CN Aeroporturi Bucuresti SA - Corp logistic
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare din cadrul CN Aeroporturi Bucuresti SA si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
nu se accepta oferte alternative
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de ApelBucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021/3195180, Email:  [email protected], Fax:  021/3191649
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Aeroporturi Bucuresti SA - Serviciul Juridic
Adresa postala:  Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, Localitatea:  Otopeni, Cod postal:  075150, Romania, Tel. 021/2013517, Fax:  021/2014990
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2010 12:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer