Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii IT si IS


Anunt de participare numarul 143143/17.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Adresa postala: BD. POLIGRAFIEI NR.4 , SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013705, Romania, Punct(e) de contact: DL. DANIEL ANDRONIE, Tel. +40 0213193264, In atentia: D-LUI DANIEL ANDRONIE, Email: [email protected], Fax: +40 0213193264, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii IT si IS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul ADP Sector 1 din b-dul Poligrafiei nr. 4
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 9, 658, 200RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: An 2013= 1 contr.: 2.414.550 lei; an 2014= 1 contr.: 2.414.550 lei; an 2015= 1 contr.: 2.414.550 lei; an 2016= 1 contr.: 2.414.550 lei. Durata de realizare a celui mai mare contract subsecvenr: 12 luni.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de IT si IS. Serviciile sunt descrise in caietul de sarcini anexat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile maxime si minime aferente serviciilor de IT si IS sunt evidentiate, avand in vedere volumul acestora, in Lista de cantitati anexata prezentei documentatii.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 658, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 193.164 lei. Echivalenta pt. o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Pentru IMM-uri garantia de paticipare poate fi constituita in cuantum de 50% din valoare. In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de o declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM completata, prezentata in original, la vedere ( Formularul 12 - Sectiunea Formulare). Forma de constituire a garantiei de participare: Conform prevederilor Cap. VII sectiunea 1, din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 garantia de participare se poate constitui prin: 1. instrument de garantare irevocabil emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau 2. virament bancar in contul nr. RO50TREZ7015006XXX000219 deschis la Trezoreria Sectorului 1; cod fiscal: 4602068 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea autoritatii contractante. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. ? Dovada constituirii garantiei de participare va fi prezentata (in original) la sediul aut. contra. ( Servicul juridic ? etaj 1 cam. 3 ). In cazul unei contestatii ce va fi respinsa ca nefondata, se va retine contestatorului din garantia de participare o suma calculata conform prevederilor art. 278 ind. 1 din OUG nr. 34/2006. Cuantumul garantiei este de 5% din valoarea contractului fara T.V.A. Constituire - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Prin retineri din sumele datorate si cuvenite executantului. Executantul are obligatia de a deschide un cont la Trezorerie. Suma care se depune de catre executant in acest cont e de 0.5% din pretul contractului fara T.V.A. Perioada de valabilitate a garantiei trebuie sa fie cel putin egala cu durata contractului. Ofertantul declarat castigator este obligat sa constituie garantia in termen de 14 zile de la data incheierii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 completare formular 1 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus;
- In caz de sustinere, persoana care asigura sustinerea va prezenta declaratia mai sus mentionata.Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 - completare formular 2 din Sectiunea Formulare, in original.Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus;
- In caz de sustinere, persoana care asigura sustinerea va prezenta Formularul 2A.Atentie!In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.3. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie conforma cu originalul, semnata si stampilata;4. Certificat de atestare fiscala emis in conditiile art 113 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie conforma cu originalul, semnata si stampilata5. Certificat de cazier fiscalv valabilla data limita de depunere a ofertelor, in original sau copie conforma cu originalul, semnata si stampilata.Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie pe care se va mentiona, pe fiecare pagina, ?conform cu originalul?, semnata si stampilata, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.Nota: Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Nota: a. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.Nota: se accepta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor.c. Certificatele se vor prezenta pentru punctulde lucru implicat in derularea contractului.d. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru a demonstra ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.7. Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4 din Sectiunea Formulare , in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul mentionat mai sus.8. Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? completare formular 5 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.- De asemenea, declaratia trebuie prezentata si de catre fiecare subcontractant declarat prin oferta.- De asemenea, declaratia trebuie prezentata de catre sustinator, in cazul in care ofertantul apeleaza la aceasta modalitate.Subcontractanti: pe langa obligatia prezentarii Formularului 5 din Sectiunea Formulare ( Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1 din OUG nr. 34/2006)subcontractantii au obligatia prezentarii si a datelor de recunoastere.Nota: Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: - Dinu Marian Geani - director general adjunct;
- Liana Roxana Duta- director economic;
- Bechir Lucian- sef serv. tehnic - achizitii publice;
- Andronie Daniel- sef serv. juridic.NOTA: a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din declaratiile prezentate de ofertanti. 1) Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.Nota: a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.b. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.2) Autorizatie emisa de MAI - IGSU, - Conform prevederilor HG nr.259/2005, privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila , cat prevederilor Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr.87/2010 - pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.Documentul trebuie sa fie in valabilitate la data limita a depunerii ofertelor, in copie conform cu originalul, semnat si stampilat.Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, autorizatia in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii acesteia cu cea depusa in oferta
3) Licenta emisa de MAI- IGPR ? DPOP, conform cu art.34 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectie persoanei - in vederea avizarii activitatilor de intretinere sisteme de alarmare impotriva efractiei.Documentul trebuie sa fie valabil la data limita a depunerii ofertelor, in copie conform cu originalul, semnat si stampilat.Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, licenta in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii acesteia cu cea depusa in oferta.- Pentru persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, precum si documente din care sa reiasa autorizarea si licentierea acestuiaconform solicitarii autoritatii contractante. Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul si in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Bilant contabil- bilanturile contabile vizate si inregistrate de organele competente sau extrasele de bilant aferenteultimilor 3 ani 2010-2012. In cazul operatorilor economici ce nu audepus bilantul cotabil aferent anului 2012, se solicita, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
b) Cifra de afaceri- ofertantii trebuie sa demonstreze ca au realizat o medie a cifrei de afaceri globala, in ultimii 3 ani 2010-2012, de cel putin 4.800.000 lei. Pt. anul 2012, documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare, sunt lasate la aprecierea operatorului economic. Pt. calculul echivalentei lei/euro se va aplica cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pt. fiecare an in parte. Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii sumele mai sus mentionate se reduc cu 50%.
c) Scrisoare de bonitate- Ofertantul va depune scrisoare de bonitate bancara emisa de catre o institutie bancara sau Trezorerie, conform prevederilor art. 184 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile prin ulterioare.
Nota: Documente in original emise de banca, vor purta numele in clar a persoanei care atesta bonitatea.Scrisorile de bonitate din partea bancilor se vor prezenta in original.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la lichiditati sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a serviciilor in valoare de
603.637, 50 lei pentru o perioada de 3 luni. Suma respectiva poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul ofertei castigatoare.
Nota: Documente in original emise de banca, vor purta numele in clar a persoanei care atesta disponibilitatea.Scrisorile de cash-flow din partea bancilor se vor prezenta in original.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a)Copie certificata de ofertant pe propria raspundere.b) Completare formular 6 din Sectiunea Formulare, in originalFormular specific emis de catre emitent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original.Formular specific emis de catre emitent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Experienta similara- lista principalelor servicii similare realizate in ultimii 3 ani insotita de: certificari de buna executie ( pentru cele mai importante servicii care vor indica: beneficiarii, valoarea, perioada si locul, daca au fost executate in raport cu normele profesionale si daca au fost duse la bun sfarsit)/contracte/procese verbale de receptie/recomandari, conform prevederilor Ordinului 509/2011 al Presedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie, lit. a).Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) au realizat servicii similare (maxim 3 contracte) cu o valoare insumata de cel putin 900.000 lei (exclusiv T.V.A.) in care sa se regaseasca cel putin urmatoarele servicii ca natura si valoare (exclusiv T.V.A.), astfel:
-servicii de hosting e-mail in valoare de min. 160.000 lei fara TVA;
-servicii de backup online documente in valoare de min. 125.000 lei fara TVA;
-servicii de furnizare internet in valoare de min. 86.000 lei fara TVA;
-servicii de mentenanta retea calculatoare in valoare de min. 222.000 lei fara TVA;
-servicii de mentenanta calculatoare in valoare de min. 125.000 lei fara TVA;
-servicii de mentenanta imprimante in valoare de min. 50.000 lei fara TVA;
-servicii de mentenanta ups-uri in valoare de min. 78.000 lei fara TVA;
-servicii de mentenanta sistem telecomunicatii in valoare de min. 54.000 lei fara TVA;
- servicii de mentenanta sistem detectie incendiu in valoare de min. 54.000 lei fara TVA;
Precizari privind experienta similara: in situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.) Nota: In cazul asocierilor, cerinta minima mai sus mentionata se va considera indeplinita in mod cumulativ, prin luarea in considerare a tuturor membrilor asocierii.
b) Informatii privind personalul: - declaratie pe proprie raspundere privind numarul mediu al personalului angajat in ultimii 3 ani. - informatii privind personalul de specialitate solicitat + cv-uri. Ofertantul va prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea acestuia. Pe langa prezentarea de contracte de colaborare cu persoane de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, operatorii economici pot prezenta angajamente. In cazul in care ofertantul este declarat castigator, acesta are obligatia de a incheia contract/contracte individuale de munca.
Precizari privind personalul de specialitate: ofertantii trebuie sa faca dovada ca dispun de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: - operator calculator electronic si retele;
- programator de sistem informatic;
- administrator baza date.
In cazul personalului de specialitate solicitat, ofertantii vor prezenta copii ale documentelor de absolvire si/sau specializare/atestare/autorizare obtinute.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul. pe langa prezentarea de contracte de colaborare cu persoane de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, operatorii economici pot prezenta angajamente. In cazul in care ofertantul este declarat castigator, acesta are obligatia de a incheia contract/contracte individuale de munca.
c) Informatii privind asocierea - operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Se va prezenta acordul de asociere, din care vor rezulta cel putin urmatorele: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului; -nominalizarea liderului asociatiei; -comunicarile se vor face cu liderul asociatiei; -platile se vor face catre liderul asociatiei; -partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au obligatia de a depune documentele relevantemai sus mentionate, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei. Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Nota: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
d) Informatii privind sustinerea- art. 186. alin. (1) si (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: - alin. (1): `` Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva``. - alin. (2): `` In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.
- Precizari privind sustinerea: Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d). b) art. 190 alin.(1) si (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: - alin. (1): `` Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva``. - alin. (2): ``In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica.
Precizari privind sustinerea in privinta situatiei economice si financiare: - in privinta cifrei de afaceri: cifra de afaceri prezentata de catre sustinator ( in cazul in care operatorul economic apeleaza la aceasta modalitate ), nu se poate cumula cu cifra de afaceri prezentata de catre ofertant. Cerinta privind cifra de afaceri trebuia sa fie indeplinita integral, fie de catre ofertant fie de catre sustinator.
Precizari privind sustinerea in privinta capacitatii tehnice si profesionale si a standardelor: - in privinta resurselor umane ( certificate, atestate, autorizatii ): resursele umane prezentate de catre sustinator, se pot cumula cu resursele umane prezentate de catre ofertant. in privinta resurselor tehnice ( certificate, atestate, autorizatii ): resursele tehnice prezentate de catre sustinator , se pot cumula cu resursele tehnice prezentate de catre ofertant. - in privinta experientei similare: experienta similara prezentata de catre sustinator, nu se poate cumula cu experienta similara prezentata de catre ofertant. Cerinta privind experienta similara trebuia sa fie indeplinita integral, fie de catre ofertant fie de catre sustinator. Standardele de calitate nu pot fi sustinute de catre o alta persoana. - standardele de protectie a mediului, nu pot fi sustinute de catre o alta persoana.
e) Informatii privind subcontractantii- informatii privind partea din contractele ce urmeaza sa fie indeplinita de catre subcontractanti si specializarea acestora. In cazul in care o parte din contracte va fi indeplinita de catre un subcontractant, se va preciza partea din contract care urmeaza sa se subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi In cazul in care ofertantul este declarat castigator, se vor incheia subcontractele respective, pina la semnarea contractului.Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract.
Precizari privind subcontractantii: Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante. Nota: a. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus. b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
f)Recomandari- Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente: - indeplinirea obligatiilor contractuale; - daca pe parcursul derularii au fost inregistrate: neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale a serviciilor, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre executant(produse din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile executantului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindeplinrii sau indeplinrii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate de catre executant.
a)Standarde de asigurare a calitatii- Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 in domeniul ce face obiectul acordului cadru, sau echivalent. Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data limita de depunere a ofertelor. Nota : Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si ca din acestea reiese ca vor primi certificarea. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus pt. partea din contract pe care o realizeaza.
b)Standarde de protectie a mediului- Certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001 in domeniul ce face obiectul acordului cadru, sau echivalent. Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data limita de depunere a ofertelor. Nota: Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si ca din acestea reiese ca vor primi certificarea. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus pt. partea din contract pe care o realizeaza.
c)Standard: certificarea sistemului de management al securitatii informatiei conform ISO 27001 in domeniul ce face obiectul prezentului contract sau echivalent.Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data limita de depunere a ofertelor. Nota: Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si ca din acestea reiese ca vor primi certificarea. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a)Completare formular 7 din Sectiunea Formulare, in original.b)- Completare formular 8 din Sectiunea Formulare, in original.- Completare Formular 8 A din Sectiunea Formulare, in original.- Completare Formular 8B din Sectiunea Formulare, in original. Completare Formular 8C din Sectiunea Formulare, in original.c) Completare Formular 11 din Sectiunea Formulare, in original.d) Completare Formular 15 si 16din Sectiunea Formulare, in original.e)Completare Formular 10 din Sectiunea Formulare, in original.f)Completare Formular 13 din Sectiunea Formulare, in original.a)Certificat ISO 9001 sau echivalent.b)Certificat ISO 14.001 sau echivalent.c)Certificat ISO 27001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.06.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.06.2013 11:00
Locul: Sediul A.D.P. sector 1 din bd.Poligrafiei nr.4 -Sala de Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor egale situate pe primul loc: pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici prezentarea unui document de unde sa reiasa propunerea financiara imbunatatita. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: B-dul Poligrafiei nr. 4 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013705, Romania, Tel. +40 213193263, Email: [email protected], Fax: +40 213193264
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2013 12:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer