Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii mentenanta cladiri pentru Enel Distributie Banat, Enel Distributie Dobrogea si Enel Energie ?zonele Banat si Dobrogea


Anunt de participare (utilitati) numarul 149241/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara
Adresa postala: str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Punct(e) de contact: ADRIANA BAICAN, Tel. +40 0212065443, Email: [email protected], Fax: +40 372871911, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A.
Adresa postala: Str. Ion Mihalache , nr.41-43, sector 1, Corp C, Et.1, Achizitii Servicii, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Baican Adriana, Tel. +40 0212065443, Email: [email protected], Fax: +40 0372871911
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A.
Adresa postala: Str. Ion Mihalache , nr.41-43, sector 1, Corp C, Et.1, Achizitii Servicii, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Baican Adriana, Tel. +40 0212065443, Email: [email protected], Fax: +40 0372871911
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A.
Adresa postala: Str. Ion Mihalache , nr.41-43, sector 1, Corp C, Et.1, Achizitii Servicii, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Baican Adriana, Tel. +40 0212065443, Email: [email protected], Fax: +40 0372871911
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii mentenanta cladiri pentru Enel Distributie Banat, Enel Distributie Dobrogea si Enel Energie ?zonele Banat si Dobrogea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sedii/locatii ale autoritatii contractante sau ale asociatilor-conform anexelor de la caietul de sarcini;
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 594, 000 si 2, 700, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: pe fiecare lot se estimeaza ca se va incheia un contract subsecvent/8 luni; valoarea estimata a celui mai mare contract subsecventlot 1 :352.000, 00 RON, lot 2 :242.000, 00 RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 Servicii mentenanta cladiri pentru Enel Distributie Banat si Enel Energie ?zona BanatLot 2 Servicii mentenanta cladiri pentru Enel DistributieDobrogea si Enel Energie ?zona Dobrogeasi cuprind:
- Intretinere si reparatii imobile (reparatii de tamplarie, lacatasurie, zidarie, vopsitorie)- Intretinere si reparatii instalatii termice, electrice si sanitare- Service si intretinere ascensoare si platforme- Intretinere si reparatii sisteme PSI si extinctoare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50700000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)
50413200-5-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
50710000-5-Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)
50750000-7-Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)
50800000-3-Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si ale contractului subsecvent sunt estimate pe fiecare lot in anexele la caietul de sarcini.
Pe fiecare lot se va incheia un acord-cadru.Autoritatea contractanta are obligatia sa reia competitia ori de cate ori decide achizitionarea serviciilor care fac obiectul acordului cadru.
Pentru atribuirea contractelor subsecvente, autoritatea contractanta va relua competitia, in SEAP, cu semnatarii acordului cadru; Elementul care va face obiectul procesului de reofertare estepretul , fara TVA. Toate celelalte elemente/conditii stabilite in acordul cadru raman neschimbate.
Operatorii economici au dreptul ca in procesul de reofertare sa modifice pretul, numai in sensul imbunatatirii acestuia, fara sa afecteze restul conditiilor stabilite in acordul cadru semnat .In cazul in care, in urma reofertarii, autoritatea contractanta nu obtine imbunatatiri ale elementelor care fac obiectul reluarii competitiei, aceasta are obligatia de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc in cadrul procedurii aplicate pentru incheierea acordului-cadru, prin luarea in considerare a conditiilor si elementelor prevazute in oferta initiala a acestuia.
Valoarea estimata fara TVA: intre 594, 000 si 2, 700, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Cuantumul garantiei de participare :29700 RON /14850 RON(IMM), din care pe loturi : lot 1=17600 RON/8800 RON?(IMM), lot 2=12100 RON(IMM)/6050 RON(IMM)., conform Anexa Loturi.2.Perioada valabilitate garantie de participare : cel putin 90 zile si se va raporta la termenul limita de primire a candidaturilor.3. Modalitate de constituire: garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire sau prin virament bancar in contul S.C. ENEL DISTRIBUTIEBANAT S.A.: RO54 CITI 0000 0007 0042 7005, deschis in RON, la CITIBANK EUROPE plc.DUBLIN SUC. ROMANIA; cod SWIFT : CITIROBU4.In conformitate cu art. 86 alin. 6 din HG 925/2006, cu modificarile ulterioare : ?In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor? Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei conform art.33, alin.(3), lit.b) din HG 925/2006.5.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile .6.Autoritatea contractanta va retine garantia de participare in situatiile prevazute la art.87 alin.(1) lit.a) si c) din HG 925/2006 .7.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge pe fond contestatia, conform art.278ยน alin.1 lit b din OUG34/2006, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare urmatoarea suma : Lot 1=5379, 99 RON ; Lot 2=4879, 99 RON 1.Cuantum: 10% (5% pentru IMM) din valoarea contractului subsecvent fara T.V.A.; 2.Valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului subsecvent; 3.Mod de constituire: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/soc.de asigurari, conf.HGR 925/2006, art.90 alin(1);Prevederile art.86 alin. (2)?(4) se aplica in mod corespunzator;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular F1.1Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.180 din OUG 34/2006-Formular F2.1Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.181 din OUG 34/2006-Formular F2.2Pentru tertul sustinator se solicita documentul privind neincadrarea in art.181 lit.a), c1) si d) din OUG34/2006, in concordanta cu Declaratia corespunzatoare
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Formular F2.3Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG34/2006 cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Director GeneralEnel Distributie Banat si Enel Distributie Dobrogea?Fanizzi Giuseppe
Director General Enel Energie-Matteo Cassani
Director Achizitii ?Trofin CosminManager Achizitii Servicii-Lazaroiu Andreea CristinaPresedinte comisie evaluare-Baican AdrianaMembru comisie evaluare- Ivanescu Ana RoxanaMembru comisie evaluare- Alexe Adina GeorgianaMembru de rezerva comisie evaluare -Gheorghe ElenaCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta-Formular F2.4Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale ? original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita de depunere a candidaturii cu respectarea Ordinului MFP 752/2006, privind procedura de eliberare a certificatelor fiscale.
Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(daca este cazul)-Formular F2.5.ATENTIE: Prevederile art. 11 alin. (4), (5) si (6) din HG nr.925/2006 nu sunt aplicabile in cazul etapei de selectie a candidatilor participanti la procedura de negociere. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata , sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?, caz in care, pentru conformitate, autoritatea contractanta v-a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea certificatului emis de ORC, in original sau copie legalizata .Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator .Pentru persoane juridice straine, documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident .Ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in ac docum.sunt valabile/reale la data lim de depunere a ofertei.Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii urmatoarelor autorizatii:
1.autorizatie, eliberata de ISCIR-INSPECT, pentru serviciul de intretinere si reparatii ascensoare, conform prescriptiilor tehnicePT R2-2010, valabila la data limita de depunere a ofertei;
2.autorizatie, emisa de Centrul National pentru Securitatea la Incendiu Protectie Civila, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Ordinului MAI nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, valabila la data limita de depunere a ofertei.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati sau subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa presteze integral partea de contract pentru care se solicita autorizarea respective
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararatie cifra de afaceri globala (2011, 2012, 2013)Nivel specific minim necesar: media cifrei de afaceri globala, care vizeaza activitatea din ultimii trei ani, (2011, 2012, 2013), trebuie sa fie de minim: Lot 1=704.000RON (352.000 RON, pentru IMM).
Lot 2=484.000RON (242.000 RON, pentru IMM).Conform art.185 din OUG34/2006, pentru demonstrarea situatiei economico -financiare se prezinta documente relevante/declaratii bancare/bilant contabil/extras bilant/alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economico-financiare. In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri.Conversia RON-euro se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de B.N.R.: 2011-1 euro =4, 2379 RON ; 2012-1 euro =4, 4560 RON; 2013 - 1 euro = 4, 3854 ; Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Modalitatea de indeplinire
Formular F3 Informatii generale;documente relevante: /declaratii bancare/bilant contabil/extras bilant/alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economico-financiare. In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioada de prestare, beneficiari, indiferent daca sunt autoritati contractante sau clienti privati; Nivel specific minim pe fiecare lot : din lista sa rezulte ca au fost prestate servicii similare cu cele a prezentei proceduri, derulate prin cel putin un contract, maxim 5 contracte , avand ca obiect oricare din combinatiile de servicii ce fac obiectulacordului cadru, a caror valoare cumulata sa fie de minim : Lot 1=352.000 RON
Lot 2=242.000 RON
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente, emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau client beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unor certificari /confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; Conversia RON-euro se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de B.N.R.: 2011-1 euro =4, 2379 RON ; 2012-1 euro =4, 4560 RON; 2013 - 1 euro = 4, 3854 RON Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Modalitatea de indeplinire
Formular F5- Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani ;documente/certificate, emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau client beneficiar privat
Se va prezenta Declaratia cu privire la asigurarea cu personal de specialitate pentru toate serviciile incluse in acordul cadru, inclusiv personalul autorizat ISCIR pentru activitatea de intretinere si revizie tehnica ascensoare;Nivel specific minim pe fiecare lot : Ofertantul va face dovada ca dispune sau a obtinut un angajament de participare pentru urmatoarea structura minima de personal:
1.Personal de specialitate pentru prestarea serviciilor care fac obiectul acordului-cadru : minim 16 angajati specializati (minim 4 interventii simultan, in echipe de cate 4 persoane:
- 1 electrician, autorizat gradul II, conform Ordin ANRE nr.11/2013, pentru care se prezinta autorizatie/copie legitimatie
- 1 instalator, - 1 timplar, - 1 finisor.
In functie de situatie, poate fi necesar 1 sudor, autorizat pentru interventii in instalatii sub presiune, de pana la 6 bari, Ordinului Ministerului Economiei nr.1001/2013, privind aprobarea Prescriptiilor Tehnice ISCIR CR 9 ? 2013, pentru care se prezinta autorizatie/copie legitimatie
2.Responsabil tehnic cu executia 3.Responsabil cu protectia si securitatea muncii, PSI si protectia mediului, in conformitate cu Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 ?Legea securitatii si sanatatii in munca.; se accepta ca activitatea sa fie desfasurata si prin cumul de functii/contract, prin decizie de numire/angajamentul de participare;
Modalitatea de indeplinire
Formular F6-Declaratie privind asigurarea cu personal,
-pentru personalul tehnic reparatii ascensoare + resposabil cu verificarea tehnica a ascensoarelor se prezinta copie autorizatie ISCIR/legitimatie-pentru electrician, autorizat grad II, se prezinta copie autorizatie ANRE/legitimatie
-pentru sudor autorizat, se prezinta copieautorizatie ISCIR/legitimatie-pentru responsabil tehnic cu prestarea serviciilor si responsabil SSM se prezinta CV
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru.Nivel specific minim pe fiecare lot: Ofertantul va face dovada ca are capabilitatea tehnica pentru a asigura acoperirea teritoriala permanenta a sediilor Beneficiarului cu resurse tehnice astfel: a. Mijloace de transport: cel putin o masina pentru fiecare judet precizat in caietul de sarcinib. Masini de interventie si transport dotate cu atelier de specialitate (menghina, rotopercutor, flex, compresor, scari metalice de diferite inaltimi, schele etc), echipamente de masura si control conform normativelor, verificate metrologic de un laborator autorizat.c. Dotarea minima necesara persoanelor care efectueaza lucrari de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu (conform Ordinul M.A.I. nr.87/2010) va fi: ?Instalatie de vopsit (manometrul compresorului verificat metrologic de un laborator autorizat)
?Mijloace tehnice pentru masurarea cantitatii de substanta de stingere sau agent propulsor, adecvat dimensional (balanta, cantar, etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat: - 1 bucata in intervalul 5-50 kg- 1 bucata de minimum 100 kg
?Trusa de chei (fixe, inelare, tubulare)
?Cilindru gradat pentru apa, spumant
Modalitatea de indeplinire
Formular F7 ?Declaratie privind dotarea tehnica
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul ) In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract , are obligatia de a preciza : a.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze respectiv indicarea procentajului din total contract de achizitii. b.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, c.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora d.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract
Modalitatea de indeplinire
Formular F8
Informatii privind asociatii (daca este cazul) criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale(inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii, pentru partea din contract pe care o realizeaza, trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. In cazul in care o asociatie de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul asociatii declara in Acordul de asociere prezentat la deschiderea ofertei. Conform art.190 alin. 2 din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci aceasta, are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prez unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta la art.180 si art.181 lit a), c1) si d), conf. art 190, alin (2) din OUG 34/2006.Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art.69.1 din OUG34/2006
Modalitatea de indeplinire
Formularul F21 si a propriului dosar de calificare de catre asociat. In Formularul F21 se va specifica liderul asociatiei
Informatii privind respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabile la data limita de depunere a candidaturii. In cazul asocierii , cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din acordul cadru pe care o realizeaza
Informatii privind respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 14001/2005 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Certificate, emise de organisme independente, conform ISO 14001:2004, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protectie a mediului, prin raportare la : a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.Orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala licitatie electronica toti candidatii care au depus oferte admisibile la prima etapa a procedurii.a)elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare/reofertare : pretul din formularulde oferta (F9.)b)informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: -Durata rundei de licitatie electronica va fi de: -1 zi lucratoare -1 runda - licitatia electronica nu va incepe mai devreme de 2 zile lucratoare de la data transmiterii invitatieic).informatiile care urmeaza sa fie puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile : la momentul publicarii licitatiei electronice, ofertantii pot vedea cea mai buna ofertad).informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitati concrete de realizare a conectarii: operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAPPe fiecare lot, in urma licitatiei electronice, ofertantii clasati pe locul 1, 2 si 3 vor prezenta urmatoarele formulare: F9, F11.1/F11.2.+Anexa 7.1/7.2 , completate cu noile preturi rezultate in urma procesului deofertare/reofertare electronica. Formularele se vor transmite la sediul Autoritatii Contractante, in original.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SA2/2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
SA2/2014
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2014 12:00
Locul: sediul ENEL , din BUCURESTI , b.dul Ion Mihalache, nr.41-43, sector 1, corp C, et.1, Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati Daca pe primele 3 locuri ale clasamentului se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut, fara insa ca ofertantii clasati pe locurile anterioare sa fie afectati.Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul economic clasat pe locul anterior.Intocmirea clasamentului se va face dupa derularea etapei finale. Acord cadru cu maxim 3 operatori economici.Intreaga documentatie a fost publicata pe SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt prevazute la art.2562 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL SERVICII COMUNE SA Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: Ion Mihalache Nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 0212065045, Fax: +40 0372871911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 12:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer