Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii mentenanta corectiva si evolutiva pentru Sistemul Intergrat de Cadastru si Publicitate Imobiliara e-Terra si infrastructura hardware si software aferenta acestuia


Anunt de participare numarul 133844/10.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.202A, Sect.6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060022, Romania, Punct(e) de contact: Palangean Daniela, Tel. +40 0213152520, Email: [email protected], Fax: +40 0213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii mentenanta corectiva si evolutiva pentru Sistemul Intergrat de Cadastru si Publicitate Imobiliarae-Terra si infrastructura hardware si software aferenta acestuia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: sediul prestatorului, sediul achizitorului din Splaiul Independentei nr.202A, unitatile subordonate din tara
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 19, 343, 286RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Min.1 contract subs. /an bugetar. Valoarea estimata a celui mai mare contract subs.-7191018 lei, iar valoarea estimata a celui mai mic contract subs.-198450 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? servicii de suport tehnic si mentenanta corectiva/intretinere pentru software dezvoltat al Sistemului Informatic Integrat de Cadastru si Publicitate Imobiliara ? eTerra;
? servicii de mentenanta evolutiva pentru software dezvoltat al Sistemului Informatic Integrat de Cadastru si Publicitate Imobiliara ? eTerra;
? servicii de mentenanta pentru sistemul Content Manager al Sistemului Informatic Integrat de Cadastru si Publicitate Imobiliara ? eTerra;
? servicii de mentenanta pentru sistemul Websphere Application Server al Sistemului Informatic Integrat de Cadastru si Publicitate Imobiliara ? eTerra;
? suport tehnic si mentenanta pentru hardware si software de baza aferent serverelor pSeries: AIX, HACMP, VIO, GPFS;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50324100-3 - Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de suport tehnic si mentenanta corectiva/intretinere pentru software dezvoltat al Sistemului Informatic Integrat de Cadastru si Publicitate Imobiliara ? eTerra;servicii de mentenanta evolutiva pentru software dezvoltat al Sistemului Informatic Integrat de Cadastru si Publicitate Imobiliara ? eTerra;servicii de mentenanta pentru sistemul Content Manager al Sistemului Informatic Integrat de Cadastru si Publicitate Imobiliara ? eTerra;servicii de mentenanta pentru sistemul Websphere Application Server al Sistemului Informatic Integrat de Cadastru si Publicitate Imobiliara ? eTerra;suport tehnic si mentenanta pentru hardware si software de baza aferent serverelor pSeries: AIX, HACMP, VIO, GPFS;
Valoarea estimata fara TVA: 19, 343, 286RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
A.Cuantumul garantiei de participare 300.000 lei.B.Perioada de valabilitate a garantiei de participare - 60 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor.C. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (conform Formularului 11 - Scrisoarea de garantie de participare ? original sau traducere legalizata, unde este cazul).D.Garantia de participare este irevocabila.E.In cazul intreprinderilor mici si mijlocii garantia de participare va fi constituita in cuantum de 50% din valoarea mentionata mai sus. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate, privind incadrarea in categoria IMM. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conform modelului prevazut in Anexa nr.1 din Legea 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare si va fi prezentata in original.F.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Autoritatea contractanta va retine garantia pentru participare in conditiile art.87 din HG nr925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art.88 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.G. Suma care poate fi retinuta in conditiile prevazute la art.2781 din OUG nr.34/2006 este de 9.494, 33 lei. 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara tva.Gar.de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formularul 4 din Capitolul Formulare) si care va fi valabila pe toata perioada de derulare a contr. subs. Gar.de buna executie se va constitui si se va depune de catre prestator la sediul achizitorului in conditiile stabilite in contractul subsecvent. Pentru persoanele juridice straine, garantia de buna executie poate fi depusa in forma solicitata persoanelor juridice romane sau sub forma unei scrisori de garantie bancara in limba engleza, insotita de traducere legalizata in limba romana, intr-o formulare echivalenta cu modelul prezentat in Formularul 4 din Capitolul - Formulare al prezentei documentatii de atribuire.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform art.92, alin.2) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea -Completare Formular 5, Capitolul Formulare (original)
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 - Completare Formular 6 din Capitolul Formulare (original)
3. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul local si bugetul de stat (copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) Nota: Certificatele mentionate trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Completare Formularul 7 din Capitolul Formulare (original)
5.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006 - Completare Formular 8 din Capitolul Formulare (original) Nota: Persoanele cu functii de decizie din cadrul ANCPI implicati in prezenta procedura de achizitie sunt: Mihai BUSUIOC, Ileana SPIROIU, Silviu RADUTA, Camelia ZISU, Eduard GHERGHE, Daniela PALANGEAN, Nicoleta CERCELARU Persoane juridice romane
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) Ofertantului clasat pe primul loc, comisia de evaluare ii va prezenta documentul in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii rezultantului procedurii de atribuire.Persoane juridice /fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (traducere autorizata)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de minim 10.000.000 lei.
(Valoarea estimata minima a acordului-cadru este de14.382.036 lei, iar valoarea estimata maxima a acordului-cadru este de 19.343.286 lei)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari servicii
Cerinta minima: Prestarea in ultimii 3 ani a unui contract/contracte cu obiect similar care sa aiba o valoare cumulata minima de 5.000.000 lei.
Nota:
(1)Contract cu obiect similar ? contract/e al carui/caror obiect il reprezinta prestarea de:
i) servicii de integrare de sisteme in domeniul evidentei proprietatii imobiliare care sa fi continut dezvoltare de aplicatii cu componenta de Sistem Informatic Geografic, de minim 2000 zile x om, folosind tehnologia de sistem informatic geografic utilizata de modulul Cadastru al SICPI e-Terra;
ii) servicii de integrare de sisteme, care sa fi continut dezvoltare de aplicatii folosind sistemul de gestiune baze de date utilizat de SICPI e-Terra si limbajul de interogare structurata aferent;
iii) servicii de integrare de sisteme care sa fi continut dezvoltare de aplicatii folosind sistemul de gestiune baze de date utilizat de SICPI e-Terra si limbajul de programare utilizat la dezvoltarea
iv) servicii de integrare de sisteme care sa fi continut dezvoltare de aplicatii folosind sistemul de gestiune baze de date utilizat de SICPI e-Terra si limbajul de programare folosit la dezvoltarea modulelor de Registru General de Intrare si Carte Funciara;
v)servicii de integrare de sisteme, care sa fi continut dezvoltarea de aplicatii folosind platforma de content management utilizata de SICPI e-Terra(2) Cerinta minima se considera indeplinita daca:
i) operatorul economic face dovada ca a derulat toate tipurile de servicii enumerate mai sus inminimum un contract;
ii) contractul/contractele insumate are/au o valoare de minimum 5.000.000 lei.
Recomandari din partea altor achizitori
Informatii privind personalul tehnic de specialitate
Cerinta minima:
Formularul 11a va fi insotit de CV-urile expertilor, completate conform Formularului 11b din Capitolul Formulare (original /traducere autorizata), pentru minim urmatoarele persoane:
A.Manager de proiect - minim o persoana;
B. Adjunct Manager de Proiect ? minim o persoana;
C. Arhitect software ? minim o persoana;
D. Analist cerinte? minim o persoana;
E. Specialist dezvoltare aplicatii ? minim o persoana;
F. Specialist sistem informatic geografic ? minim o persoana;
G. Specialist limbaj de interogare structurata ? minim o persoana;
H. Specialist Content Management ? minim o persoana;
I. Specialist securitatea sistemelor informatice ? minim o persoana;
J. Specialist server de aplicatii ? minim o persoana;
K. Specialist testare - minim o persoana;
L. Specialist sistem de operare - minim o persoana;
Expert 1: Manager de Proiect
?Studii superioare tehnice sau economice;
?Minim 3 ani de experienta in Project Management;
?Experienta in minim 1 proiect de dezvoltare si integrare de sisteme, cu componenta de sistem informatic geografic si care implementeaza fluxuri de lucru, care sa contina dezvoltare de aplicatii in cuantum de minim 2000 de zile x om;.
Expert 2: Adjunct Manager de Proiect
?Studii superioare tehnice sau economice;
?Minim 3 ani de experienta in Project Management;
?Experienta in minim 1 proiect de dezvoltare si integrare de sisteme, cu componenta de sistem informatic geografic si care implementeaza fluxuri de lucru (care sa contina fiecare dezvoltare de aplicatii in cuantum de minim 500 de zile x om);
Expert 3: Arhitect Software
?Studii superioare IT&C;
?Minim 3 ani experienta ca arhitect software;
?Experienta in minim 1 proiect de integrare de sisteme informatice;
?Dovada absolvirii unui curs in arhitectura sistemelor informatice (TOGAF ? The Open Group Arh
Expert 4: Analist cerinte
? Studii superioare tehnice sau economice;
? Minim 3 ani experienta in analiza cerintelor utilizatorilor finali;
? Experienta in cel putin 1 proiect de dezvoltare de aplicatii de evidenta a proprietatilor imobiliare;
? Experienta in definirea cerintelor pentru minim 1 proiect de integrare de sisteme cu componenta de sistem informatic geografic.Expert 5: Specialist dezvoltare aplicatii
? Studii superioare IT&C;
? Minim 3 ani experienta ca dezvoltator folosind limbajul de programare utilizat la dezvoltarea componentelor de Registru General de Intrare si Carte Funciara, ale SICPI e-Terra;
? Experienta in minim 1 proiect de integrare de sisteme (care sa contina si dezvoltare de aplicatii folosind limbajul de programare utilizat la dezvoltarea componentelor de Registru General de Intrare si Carte Funciara, ale SICPI e-Terra);
? Experienta de minim 3 ani in lucrul cu sisteme de gestiune baze de date de tipul celui utilizat de SICPI eTerra.
Expert 6: Specialist sistem informatic geografic
?Studii superioare tehnice IT&C;
?Minim 3 ani experienta ca dezvoltator de sistem informatic geografic;
?Experienta in minim 1 proiect de integrare de sisteme, care sa fi continut si dezvoltare de sistem informatic geografic folosind sistemul informatic geografic utilizat de SICPI e-Terra, inclusiv tunning de performanta
?Experienta de minim 3 ani in lucrul cu sisteme de gestiune baze de date de tipul celui utilizat de SICPI eTerra
Expert 7: Specialist limbaj de interogare structurata? Studii superioare IT&C;
? Minim 3 ani de experienta ca dezvoltator folosind limbajul de interogare structurata aferent sistemului de gestiune baza de date utilizat de SICPI e-Terra
? Experienta in minim 1 proiect de integrare de sisteme, care sa fi continut si dezvoltarea de aplicatii folosind limbajul de interogare structurata aferent sistemului de gestiune baza de date utilizat de SICPI e-Terra.Expert 8: Specialist Content Management
? Studii superioare IT&C;? Minim 3 ani experienta ca specialist in Content Management;
? Experienta in minim 1 proiect de integrare de sisteme, care sa fi continut si componenta de Content Management, folosind tipul de sistem de content management utilizat de SICPI e-Terra
? Dovada absolvirii unui curs in design de solutii folosind sistemul de content management utilizat de SICPI e-Terra de la producator sau echivalent
Expert 9: Specialist in securitatea sistemelor informatice? Studii superioare IT&C;
? Minim 3 ani de experienta in asigurarea securitatii sistemelor informatice;
? Dovada absolvirii unui curs in asigurarea securitatii sistemelor informatice (CISSP -Profesionist Certificat in Securitatea Sistemelor Informatice sau echivalent).
Expert 10. Specialist server de aplicatii
? Absolvent studii superioare in domeniuIT&C;
? Minim 3 ani experienta in administrarea/dezvoltarea de sisteme informatice care au continut si o componenta de server de aplicatii folosind tipul de server de aplicatii utilizat de SICPI e-Terra;
? Experienta in minim un proiect de integrare de sisteme care a continut si servicii de instalare, configurare si administrare de server de aplicatii folosind tipul de server de aplcatii utilizat de SICPI e-Terra;
? Dovada absolvirii unui curs in administrarea de servere de aplicatii de tipul serverului de aplicatii utilizat de SICPI e-Terra;
Expert 11. Specialist testare
? Absolvent studii superioare in domeniuIT&C;
? Minim 2 ani experienta de lucru intr-o organizatie certificata CMMI 3 sau echivalent;
? Dovada absolvirii unui curs ISTQB sau echivalent;
? Dovada absolvirii unui curs pentru minim un instrument profesional de management al testarii, recunoscuta in domeniu
Expert 12. Specialist sistem de operare? Absolvent studii superioare IT&C;
? Minim 3 ani experienta in lucrul cu tipul de sistem de operare utilizat de sistemul de gestiune baze de date al SICPI e-Terra
? Dovada absolvirii unui unor cursuri in: o Administrare si Suport pentru sistem de operare utilizat de sistemul de gestiune baze de date al SICPI e-Terrao Administrare sistem de operare utilizat de sistemul de gestiune baze de date al SICPI e-Terra pe tipul de echipamente pe care acesta functioneaza pentru SICPI e-terrao Expert software de cluster high-availability pentru sistem de operare utilizat de sistemul de gestiune baze de date al SICPI e-Terra pe tipul de echipamente pe care acesta functioneaza pentru SICPI e-Terra
Informatii privind subcontractantii
Informatii privind asociatii
Informatii privind tertii
Certificat ISO 9001
Certificat ISO 27001
Certificat CMMI 3
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru a putea participa la faza finala de LE, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in S.E.A.P. ?Invitatia de participare la faza finala de LE se va transmite de catre autoritatea contractante, prin fax cu confirmarea primirii, catretoti ofertantii care au depus oferte admisibile;?Invitatia va contine data si momentul de start al fazei finale de LE*;?LE se va desfasura in doua runde succesive;?In cadrul fazei finale de LE, procesul repetitiv de ofertare se va referi la pret;?In cadrul rundelor, participantii au posibilitatea de a imbunatati pretul total ofertat.Nota*: In cazul decalarii datei si momentului de start al fazei finale de LE, acestea vor fi comunicate ofertantilor, prin intermediulSEAP (www.e-licitatie.ro)/fax/e-mail.LE poate fi oprita dacaoferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2012 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2012 11:45
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2012 12:00
Locul: Splaiul Independentei nr.202A, Bucuresti, etaj 1, Sala de Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Data si ora sunt precizate in anuntul de participare.Adresa unde se deschid ofertele: sediul ANCPI, Splaiul Independentei nr.202 A, sectorul 6, Bucuresti, camera 3.Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea ofertelor.Participantii la sedinta de deschidere a ofertelor, vor prezenta in acest sens o delegatie scrisa din partea ofertantului, prin care acesta din urma il angajeaza pe respectivul participant sa-l reprezinte. In cadrul sedintei de deschidere, nu va fi respinsa nici o oferta, cu exceptia celor care se incadreaza intr-una din urmatoarele situatii: a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in invitatia de participare;b) nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in Fisa de date a achizitiei. Sedinta de deschidere se va finaliza printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentantii operatorilor economici.Fiecare ofertant care a depus oferta, indiferent daca a fost sau nu prezent la sedinta de deschidere, va primi cate o copie a procesului verbal.Atributiile comisiei de evaluare sunt cele prevazute la art.72, alin.(2) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care, dupa aplicarea criteriului de atribuire pe locul 1 se claseaza doua sau mai multe oferte, comisia de evaluare va solicita ofertantilor o noua oferta de pret, iar oferta ofertantului care va avea pretul cel mai mic va fi stabilita ca fiind castigatoare. Comisia de evaluare poate solicita, ori de cate ori va fi cazul, clarificari si/sau completari ale documentelor prezentate de ofertanti in cadrul propunerilor tehnice si/sau financiare, pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate prin documentatia de atribuire, acordand termene de timp rezonabile in acest scop, de regula, in limita a 72 ore de la momentul solicitarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Cooperare Internationala si Achiziti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.202A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 0213152520, Email: [email protected], Fax: +40 0213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2012 08:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer