Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii mentenanta, suport si dezvoltare functionalitati sisteme informatice ERP, eCarte Funciara, DDAPT si RTI


Anunt de participare numarul 86621/17.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.202A, Sect.6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Palangean Daniela, Tel.021.3152520, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii mentenanta, suport si dezvoltare functionalitati sisteme informatice ERP, eCarte Funciara, DDAPT si RTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul operatorului economic si sediul autoritatii contractante (dupa caz)
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii mentenanta, suport si dezvoltare functionalitati sisteme informatice ERP, eCarte Funciara, DDAPT si RTI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72261000-2 - Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de suport tehnic si mentenanta corectiva/intretinere a aplicatiilor: 17 luni
Servicii de dezvoltare functionalitati suplimentare: 150 ore.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 714, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
17 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: 26.000 lei, garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului/fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii. Plata cu OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Declaratie privind eligibilitatea
b.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
c.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul local si bugetul de statd.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Bilanturile contabile la data de 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008
b.Fisa de informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima: Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de minim 2.500.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Declaratie privind lista principalelor prestari servicii b.Recomandari din partea altor beneficiari c.Informatii privind personalul tehnic de specialitate d.Autorizare de la producatorul aplicatiilor informatice e.Informatii privind asociatii f.Informatii privind subcontractantii, g.Informatii privind tertii(daca este cazul)
h.Certificat ISO 9001 i.Certificat OHSAS 18001
j.Certificat ISO 27001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime: in ultimii 3 ani, min.1 contract similar min.1.200.000 lei.Recom.pt.contr.respectiv CV-uri: Manager de proiect(minim 1)min.3 ani in pozitia de Manager de Proiect in dom.IT. Manager de Proiect in min.2 proiecte complexe finalizate, cu durata de min 1 an; Manager de Proiect in min.2 proiecte complexe finalizate;Experienta cu min.o Metodologie de Dezvoltare Software recunoscuta-min 1 proiect;Metodologii de Management de Proiect recunoscute (PMBOK, PRINCE2, TEMPO sau echivalent-min.2 proiecte.B. Analist IT (min 2)-Min. un curs de instruire profesionala in managementul cerintelor, analiza de business sau echivalente;min.5 ani in dom. IT, min.1 an in testare sist.software;proiectarea si implementarea proceselor de business-cel putin 2 proiecte mari;utilizarea tehnicilor de modelare si a limbajului UML in min.2 proiecte;min.o metodologie consacrate de implementare a sist. soft (RUPIBM, CDMOracle, echivalent)C.Inginer de suport(min. 2): min.5 ani dom.IT, min 3 ani suport pentru sist. soft;D. Inginer dezvoltare soft(min 3)-min.5 ani in dom.IT, min.3 ani in dezv.sist.soft;proiectare si dezvoltare aplicatiilor softmin 2 proiecte;E.Inginer de sistem (min 1): min5 ani in proiecte IT si comunicatii;Certificatprofesional recunoscut international pentru produse de retea CISCO, de nivel minim CCDP, CCVP, CCIP, CCSP;min. 2 proiecte implementare infrastructuri de comunicatii IP la nivel national/teritorial/zonal;F.Specialist securitate inform.(min 1): min 3 ani experienta in securitate informatica;min doua dintre certif: CISSP, CISA, auditor BS7799;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
326920/15.09.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.10.2009 23:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.11.2009 10:45
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.11.2009 11:00
Locul: sediul ANCPI, splaiul Independentei, nr.202A, sector 6, Bucuresti, etaj 10, camera 27 (DAP)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite de ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ESTE ATASATA LA PREZENTUL ANUNT SI POATE FI DESCARCATA GRATUIT.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd. Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti - Sectia Contencios Administrativ Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sect.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195176, Email: [email protected], Fax: 0213195176
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii Publice ANCPI
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.202A, SECT.6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060022, Romania, Tel.0213152520, Email: [email protected], Fax: 0213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.09.2009 17:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer