Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii mentenanta tehnica de calcul


Anunt de participare (utilitati) numarul 142620/21.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Simona Mihalcea, Tel. +40 372115089, In atentia: Serviciului Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 372871908, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere care desfasoara activitate sectoriala in baza unui drept special sau exclusiv
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii mentenanta tehnica de calcul
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Constanta, str. Nicolae Iorga nr. 89A, Timisoara, str. Pestalozzi nr. 3-5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 234, 950 si 8, 285, 550RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza ca primul contract subsecvent se va atribui odata cu semnarea acordului cadru. Frecventa: anuala.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia serviciilor de mentenanta tehnica de calcul, necesare bunei desfasurari a activitatii societatilor Enel: S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. (lider de asociere) in asociere cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A., S.C. ENEL ENERGIE S.A., S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A., S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A., S.C. ENEL ROMANIA S.R.L. si S.C. ENEL GREEN POWER ROMANIA S.R.L.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50312000-5 - Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul: achizitie servicii mentenanta tehnica de calculTotal cantitati/prestatii servicii/lucrariCantitati estimate ale acordului cadru: - minim: 4 posturi fixe, 500 ore reparatii la cerere si 537.000 lei, fara TVA, pentru piese de schimb ? total valoare 1.234.950, 00 lei, fara TVA- maxim: 8 posturi fixe, 3700 ore reparatii la cerere si 2.820.000 lei, fara TVA, pentru piese de schimb - total valoare 8.285.550, 00 lei, fara TVACantitati estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent:
- minim: 1 post fix, 10 ore reparatii la cerere;
- maxim: 8 posturi fixe, 3700 ore reparatii la cerere;Oferta depusa de ofertant va cuprinde obligatoriu toata cantitatea si toate tipurile de servicii mentionate in caietul de sarcini si solicitate pentru toate societatile beneficiare.Prestarea serviciilor se va face in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.Se va incheia un singur acord cadru de servicii intre asocierea autoritatilor contractante si ofertantii situati pe locurile 1, 2 si 3.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit (la care se vor raporta cerintele minime de calificare) este de 2.761.850, 00 lei, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 234, 950 si 8, 285, 550RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantum: 100.000 lei/50.000 lei-IMM. Cursul leu euro la care se vor raporta ofertantii in vederea constituirii garantiei de participare: euro = 4, 3698 lei/28.02.2013. 2. Perioada valabilitate: cel putin 90 zile si curge de la termenul limita de depunere a ofertelor. 3. Mod de constituire: a) prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original; se va prezenta in limba romana, pana la data si ora deschiderii ofertelor, si trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; SAU b) prin depunerea unui ordin de plata, pana la data si ora deschiderii ofertelor, cu conditia vizarii de catre banca (semnat si stampilat de catre banca), in contul S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A., RO 22054362: RO08 CITI 0000 0007 2507 0004, deschis la CITIBANK Romania S.A. ? pentru LEI. 4. Se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea ca IMM (daca este cazul), care va respecta formularistica din Legea 346/2004, actualizata la data prezentei si va fi prezentata in original. 5. Neprezentarea garantiei de participare duce la respingerea ofertei in conformitate cu art. 33 alin. 3 lit. b din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 6. In conformitate cu art. 278 ind 1 alin. 1 si alin 2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 8.388 lei, fara TVA, calculate conform lit. c. 7. Autoritatea contractanta va retine garantia de participare in conformitate cu art. 87 alin. 1 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 1. Cuantum: 10%(5%IMM)din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA. 2. Perioada pentru care se constituie: durata derularii contractului. 3. Mod de constituire: prin depunerea in 15 zile de la incheierea contractului a 0, 5% din valoarea contractului, in contul de garantie bancarade buna executie, restul pana la concurenta sumei stabilite, constituindu-se prin retineri succesive din facturile prezentate la plata sau prin Scrisoare de garantie bancara de buna executie sau instrument de garantie emis de o societate de asigurari, care se depune la autoritatea contractanta in 15 zile de la intrarea in vigoare a contractului si va constitui anexa la contract. Avand in vedere ca autoritatea contractanta este o societate comerciala cu capital majoritar privat si finantarea contractului se face din surse proprii, si nu din fonduri publice, nu se aplica prevederile HG 1045/2011. 4. Garantia se va intocmi in LEI (fara TVA). 5. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data finalizarii obligatiilor asumate prin contract, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.1. prin care ofertantul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- acest document trebuie prezentat si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz).Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Observatie: Potrivit art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: ?Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.?Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizata la data prezentei.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.2 prin care ofertantul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- acest document trebuie prezentat si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz), in ceea ce priveste neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Observatie: Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta nr. 3Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG 34/2006, actualizata la data prezentei.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.3. prin care ofertantul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- acest document trebuie prezentat si de catre SUBCONTRACTANT si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz), in conformitate cu art. 13 din Legea nr. 279/2011.Observatie: In conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 170/2012, situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese in sensul art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele: ?a) membri ai consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;b) actionarii sau asociatii ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sunt sot / sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;c) persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori;d) persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori.?Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director Achizitii - Cosmin Trofin, Presedinte comisie evaluare ? Simona Mihalcea, Membri comisie de evaluare ? Ana Ivanescu, Anca Ivanica, Membru rezerva comisie evaluare ? Adriana Baican.Cerinta nr. 4Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.4, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010.Observatie: Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, emis de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010 si a intrat in vigoare la data de 20 octombrie 2010.Cerinta nr. 5Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCerinte obligatorii: Se vor prezenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident): a) Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) in luna anterioara celei in care se depun ofertele;b) Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Observatie: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Cerinta nr. 1a) Pentru persoane juridice romaneModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.b) Pentru persoane juridice straineModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiDocumente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in echivalentul codului CAEN din documentul care dovedeste o forma de inregistrare ca persoana juridica. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de a primi comunicarea privind rezultatul procedurii, va prezenta, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 2
In conformitate cu art. 46 alin. 2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are obligatia de a transmite o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in carea acestea exista.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ofertant. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile, conform art 185 lit c din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa fie de cel putin 5.523.700 lei, fara TVA, pentru intreprinderile mari, respectiv 2.761.850 lei, fara TVA pentru IMM. Ofertantii vor prezenta bilantul contabil pe anul 2010, 2011, 2012. In cazul in care exista opertori economici care nu au depus inca bilantul anului 2012 se vor accepta orice alte documente relevante ale operatorilor economici din care sa rezulte cifra de afaceri a acestui an.
Modalitatea de indeplinire
Formular F3. Conversia leu - valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte si anume: 2010- 1 euro=4, 2099 lei, 2011- 1 euro=4, 2379 lei, 2012 ? 1euro=4, 4560 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Lista de servicii, care va cuprinde servicii similare de service retele calculatoare, servere si echipamente de retea prestate in ultimii 3 ani. Aceasta lista va fi insotita de cel putin un document sau de un nr de max.3 doc.(contracte, procese verbale de receptie etc.) prin care sa se confirme prestarea serv.similare in val.cumulata de cel putin 1.800.000 lei, fara TVA. Serv.cuprinse in aceasta lista vor fi insotite de certificari/recomandari emise de beneficiari. Cert./rec.vor preciza datele de contact ale benef.si modul de indepl.a oblig.contr.pe parcursul derul. contr.(daca pe parcursul prest.serv.au fost inreg.neconf.care au condus la refaceri partiale sau totale de lucr., cazuri de accidente tehnice produse din vina excl.a prest.de serv., receptii amanate sau resp. dat.neresp.param.de calit.etc.). Prez.de cert/rec.care nu au leg.cu serv.din lista, nu se iau in consid.Prez.de serv.care nu sunt insotite de cert/rec.nu se iau in consid.Nu se iau in calc.serv.care nu sunt similare.
Modalitatea de indeplinire
Formular F5. Conversia leu - valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte si anume: 2010- 1 euro=4, 2099 lei, 2011- 1 euro=4, 2379 lei, 2012 ? 1euro=4, 4560 lei. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
2) Lista de servicii, care va cuprinde servicii similare de asigurare de asistenta tehnica prin helpdesk cu personal specializat, prestate in ultimii 3 ani. Aceasta lista va fi insotita de cel putin un document (contracte, procese verbale de receptie etc.) prin care sa se confirme prestarea serviciilor similare. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Formular F5.
3) Declaratie care contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Formularul F6.
4) Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Formularul F6.1.
5) Ofertantul va face dovada cel putin a unei persoane responsabile pe tema securitatii si sanatatii in munca. Se va prezenta CV-ului persoanei responsabile SSM.
Modalitatea de indeplinire
CV-ului persoanei responsabile SSM.
6) Informatii privind subcontractantii, daca e cazul. Se solicita completarea F8. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, are obligatia de a preciza in F8: a) datele de recunoastere ale subcontractantului (inclusiv codul CAEN), precum si specializarea acestuia; b) partea/partile din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze; c) indicarea procentajului din total contract ce va fi realizat prin subcontractanti; d) lista activitatilor ce vor fi realizate de subcontractant (indicarea activitatii si valoarea acestora); La incheierea contractului (in situatia in care este castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si vor constitui anexa la contract. Resursele materiale si umane ale subctantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contract, daca sunt prezentate documente relevante.Daca ofertantul are subcontractanti, intreaga responsabilitate ii revine ofertantului, iar cerintele de calificare trebuie indeplinite de acesta.Subcontractantii nu pot subcontracta parte din activitatile alocate.
Modalitatea de indeplinire
Formular F8.
7) Informatii privind asociatii, daca este cazul. Se solicita completarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare de catre asociat. In cazul asocierii, criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala va fi intre autoritatea contractanta si liderul asocierii declarat, inclusiv facturarea.
Modalitatea de indeplinire
Formular F21.
8) Informatii privind tertul sustinator, daca este cazul. Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm incheiat in forma autentica prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, in cazul in care ofertul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata.Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm incheiat in forma autentica prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata.Tertul sustinator va prezenta completat Formularul F2.1. prin care va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Tertul sust va prezenta completat Formularul F2.2. prin care va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.Tertul sustinator va prezenta completat Formularul F2.3. prin care va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 69 ind 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Angajament ferm incheiat in forma autentica. Formular F2.1. Formular F2.2. Formular F2.3.
Informatii privind asigurarea protectiei mediului in conformitate cu standardele europene relevante - ISO 14001:2005
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de mediu, conform SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabile la data limita a depunerii ofertelor.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - ISO 9001:2008
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform SR EN ISO 9001:2008, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabile la data limita a depunerii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total. Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (LEI, fara TVA). Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare. Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta. In urma desfasurarii licitatiei electronice, ofertantii clasati pe locul 1, 2 si 3 vor prezenta urmatoarele formulare: F9 si F11, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Formularele se vor transmite la sediul Autoritatii contractante in original.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.04.2013 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor care au acelasi pret: Toti candidatii care indeplinesc criteriile de selectie precizate la punctul III.2 vor fi selectati la etapa de negociere; autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de candidati selectati. Daca pe primele 3 locuri ale clasamentului se afla doi sau mai multi ofertanti cu acelasi punctaj total, autoritatea contractanta se va lua in considerare oferta financiara cu pretul cel mai scazut. Daca si in acest caz, pe primele 3 locuri ale clasamentului se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi oferta financiara, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut, fara insa ca ofertantii clasati pe locurile anterioare sa fie afectati.Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul ecomonic clasat pe locul anterior.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, op.ec.trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acesta fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Eventualele clarificari la doc.de atribuire vor fi solicitate la fax: 0372/871.908 sau e-mail [email protected], originalele tuturor documentelor intocmite/emise de catre candidat/ofertant urmand a fi transmise in original la sediul aut.contractante: Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, in atentia Serviciului Achizitii, dnei. Simona Mihalcea. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant/candidat care in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 34/2006, art. 181, lit. c1). Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor): 90 zile
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recun dreptului pretins, in 10 zile incepand cu ziua urmat luarii la cunostinta, despre un act al aut contractante considerat nelegal/data publicarii documentatiei de atrib in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: bd-ul Ion Mihalache nr. 41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 372115089, Fax: +40 372871908
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2013 15:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer