Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru actualizarea proceselor si cadrului metodologic si informatic pentru preluarea, evaluarea si informarea cu privire la tezele de doctorat si gestionarea titlurilor universitare in cadrul Ministerului Educatiei Nationale- proiect SMIS 38699


Anunt de participare numarul 145633/09.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Strada Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: GABRIEL LEAHU, Tel. +40 214056202, In atentia: Vasile Nicolaescu, Email: [email protected], Fax: +40 0213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru actualizarea proceselor si cadrului metodologic si informatic pentru preluarea, evaluarea si informarea cu privire la tezele de doctorat si gestionarea titlurilor universitare in cadrul Ministerului Educatiei Nationale- proiect SMIS 38699
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Ministerul Educatiei Nationale, str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Imbunatatirea si modernizarea proceselor si activitatilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare va fi efectuata prin intermediul unui studiu exhaustiv al modului de lucru folosit in mod curent si reproiectarea proceselor identificate utilizand un sistem informatic dedicat modelarii, executiei si monitorizarii proceselor de lucru.
Concomitent cu analizarea si redefinirea proceselor de lucru va fi implementata si o solutie informatica de gestiune a tezelor de doctorat si a titlurilor universitare ce va fi integrata cu sistemul informatic dedicat modelarii, executiei si monitorizarii proceselor de lucru, formand astfel o platforma integrata ce va permite gestiunea tezelor de doctorat si a titlurilor universitare conform proceselor de lucru identificate si implementate. Solutia de gestiune a tezelor de doctorat si a titlurilor universitare va include si un modul de verificare anti-plagiatura ce va integra un serviciu extern prin intermediul carui vor putea fi efectuate verificari anti-plagiat.Implementarea acestor instrumente moderne de sprijinire a activitatilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare vor genera un cadru procedural clar, dedicat activitatilor vizate ce va ajuta la optimizarea muncii personalului ce ia parte la aceste activitati si la cresterea calitatii procesului doctoral.
Pentru a sustine implementarea instrumentelor software si derularea proceselor intr-un mediu sigur, proiectul include echipamentele si licentele software necesare pentru gazduirea sistemelor precum si echipamente ce vor permite securizarea prin certificate client, prin carduri si cititoare smart-card pentru toti beneficiarii proiectului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72212000-4-Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform detaliilor din Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 16, 729, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul este de 334.590, 00 Lei, se poate constitui, conf. prev. art.86, alin. (1) din HG nr. 925/2006: a)prin virament bancar in contul RO96TREZ7005005XXX000182 deschis la DTCPMB sau b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/asigurari si prezentat in original (Formularul 1 - Scrisoarea de garantie de participare ? insotita de traducere legalizata, unde este cazul).Valabilitate: cel putin egal cu termenul de valabilitate al ofertei: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.In cazul I.M.M.va fi constituita in cuantum de 50% din valoarea mentionata mai sus. Se va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundereDeclaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conf. modelului din Anexa nr.1, Legea 346/14.07.2004, in original.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Autoritatea contractanta va retine garantia pentru participare in conditiile art. 87 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Suma care poate fi retinuta in conditiile prevazute la art.278^1 din OUG nr.34/2006 este de 9.233, 00 lei.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conf. prev. art.88 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Echivalenta leu/alta valuta pentru garantia de participare depusa in alta valuta decat lei se va face la cursul BNR valabil la o data calculata cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din valoarea contractului atribuit fara TVA.Valabilitate: pe toata perioada de derulare a contractului.Se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari (conf. Formularului 16 ? Scrisoare de Garantie de buna executie - original insotita de traducere legalizata, unde este cazul) in conf. art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 (suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului).Ofertantul va putea constitui garantia de buna executie si prin virament bancar in contul: RO96TREZ7005005XXX000182 deschis la DTCPMB. Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art, 92, alin. (1) din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul Social European, Programul Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative". Detalii la cap.VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici trebuie sa nu se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentarea formularului 2 ?Declaratie privind eligibilitatea? conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 si original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia.
Cerinta nr. 2
Incadrarea in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului /asocierii de ofertantii.Prezentarea formularului 3 ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? in original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia
Cerinta nr. 3
Operatorul economic nu trebuie sa aiba datorii la bugetul consolidat general sau la bugetele locale. Va prezenta:
1.Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele
2.Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele.
Cerinta nr. 4
Operatorul economic va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la proceduraPrezentarea formularului 4 ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura? in original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia.
Cerinta nr. 5
Operatorul economic nu se va incadra in prevederile art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006
Se va completa si prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul 5) in original.
Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontratanti sau terti sustinatori
Numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele:
Gabriel Leahu, Ion Tramandan, Ileana Mihaela STAN, Vasile Nicolaescu, Mihai Paunica, Gigel Paraschiv, Remus Pricopie.Cerinta nr. 6
Operatorul economic va prezenta certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta
Prezentarea formularului 6 ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? in original in original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia.
In cazul unei asocieri, Formularului 6 ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, va fi completat de catre fiecare asociat.Note:
(1) Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente echivalente, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor/taxelor/contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.(2) Formularele solicitate trebuie completate, documente insusite de reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic.si prezentate in original, in conformitate cu modelele de Formulare prezentate in cadrul documentatiei de atribuire(3) In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus.
(4) Certificatele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
(5) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana
(6) In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unei terte persoane, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit.a), c1) si d). Acesta va prezenta, in plus fata de angajamentul ferm, urmatoarele declaratii: ?Declaratie privind eligibilitatea?- Formularul 2, ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?- Formularul 3 numai punctele aferente art 181 lit.a), c1) si d), Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formularul 5. Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Reg. Com. (informatiile cuprinse in certif. constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor), din care sa rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certif. constatator emis de Oficiul Reg. Com.. Doc. se va prezenta in original, copie legaliz. sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Aut. contr. va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rez. proc. de atribuire, sa prezinte pentru conformitate doc. in orig./copie legaliz.
Pers. fizice/juridice straine vor prezenta doc. care dovedesc o forma de inreg./atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care sunt stabilite.
In cazul unei asoc. de op. ec., fiecare va prezenta doc. solicitate mai sus.
Doc. emise in alta limba decat lb. rom. vor fi prezentate insotite de o trad. autorizata in lb. rom.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie de minim 32.000.000 Lei.
Valorile vor fi exprimate in Lei si in Euro. Echivalenta Lei/Euro se va realiza la cursul mediu anual Lei/Euro afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru anii de referinta raportati:
2010 ? 4, 2099 lei;
2011 ? 4, 2379 lei;
2012 - 4, 4560 lei.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Ofertantul va completa si prezenta Formularul 7 - Fisa de informatii generale, in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Cerinta nr. 2
In conformitate cu Ordinul 509 din 14/09/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei.
Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota:
(1) In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 7 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Valorile vor fi exprimate in Lei si in Euro. Echivalenta Lei/Euro se va realiza la cursul mediu anual Lei/Euro afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru anii de referinta raportati: 2010 ? 4, 2099 lei;2011 ? 4, 2379 lei;2012 - 4, 4560 lei.2012 ? 4, 4560 lei.Conform solicitarilor din cerinta.Conform solicitarilor din cerinta
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani - Ofertantul va completa si prezenta Formularul 8 ? Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Cerinta nr. 2Ofertantul va completa si prezenta Formularul 9 ? Fisa de experienta similara in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Cerinta nr. 2Ofertantul va completa si prezenta Formularul 9 ? Fisa de experienta similara in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa prezinte unul sau mai multe contracte realizate in ultimii 3 ani prin care sa demonstreze, in mod cumulat, experienta in prestarea urmatoarelor tipuri de servicii, indferent de modul de cumulare al tipurilor de servicii: 1. Servicii de consultanta privind evaluarea institutionala si dezvoltarea capacitatii administrative (indiferent de tipul de institutie: publica sau privata)2. Servicii de dezvoltare si implementare a unui sistem informatic destinat gestiunii documentelor si fluxurilor de lucru in domeniul administratiei publice sau private, care a curpins cel putin urmatoarele tipuri de servicii: analiza activitatilor si fluxurilor de lucru, proiectarea aplicatiilor software, dezvoltarea aplicatiilor software, instalarea aplicatiilor software, instruirea utilizatorilor.
Continuare Cerinta nr. 2.3.Servicii de asistenta tehnica pentru utilizatorii sistemului informatic in cadrul unui proiect desfasurat la nivel national.Ofertantul va prezenta cel putin un document/informatii relevante dintr-un contract/proces-verbal de receptie, saumai multedocumente/contracte/procese-verbale de receptie contrasemnat/e de beneficiar/i, care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul activitatilor prestate/ bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat contractul.Documentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi, insotite de o traducere autorizata in limba romana
Cerinta nr. 3
Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - Ofertantul va completa si prezenta Formularul 10 ? Lista cu personalul de specialitate, in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta nr. 3.0
Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati mai jos:
a)Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.
b)Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
c)Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 11A, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;
Un expert cheie poate fi nominalizat pentru o singura pozitie din cele identificate mai jos.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ contractele solicitate.
Nota: CV-urile sau declaratiile de disponibilitate ale altor experti decat expertii cheie nu trebuie sa fie incluse in oferta.
Cerinta nr. 3.1. Manager de proiect (1 pers):
Diplomafinalizare studii superioare
Certificat de absolvire curs in managementul proiectelor eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/ international sau certificare echivalenta.
Cel putin 1 anin coordonarea/managementul contractelor/proiectelor de consultanta acordata pentru institutii publice sau private. Experienta anterioara este esentiala pentru a putea aplica in acest contract lectiile invatate, pentru a gestiona eventualele riscuri si decalaje de la planul de implementare al contractului si pentru a putea asigura obtinerea rezultatelor asteptate.
Cerinta nr. 3.2Expert analiza institutionala (1 pers): Diploma finalizare studii superioareCertificare sau Diploma absolvent studii aprofundate in domeniul Managementului Institutiilor (publice sau private) sau certificare echivalenta5 ani experienta generala in domeniul studiilorExperienta profesionala in cel putin un proiect de consultanta (un proiect poate insuma mai multe contracte) in cadrul caruia sa fi avut responsabilitati similare celor solicitate pentru proiectul de fata, respectiv: analiza si evaluarea din punct de vedere institutional a procedurilor existente ?i participarea la formularea de recomandari privind optimizarea acestora.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.3Expert imbunatatire procese (1 pers): Diploma finalizare studii superioareCertificare in managementul imbunatatirii de procese, eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/ international sau certificare echivalenta5 ani experienta generala in domeniul studiilorExperienta profesionala intr-un proiect de consultanta (un proiect poate insuma mai multe contracte) in cadrul caruia sa fi avut responsabilitati similare celor solicitate pentru proiectul de fata, respectiv: analiza si evaluarea din punct de vedere institutional a procedurilor existente si participarea la formularea de recomandari privind optimizarea acestora.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.4 Analist BPR - redefinire procese utilizand instrumente informatice (1 pers): Diploma finalizare studii superioareCertificat de absolvire curs sau certificare echivalenta pentru a dovedi cunostinte in domeniul conceptelor de modelare a functiilor, proceselor si resurselor organizationale utilizand instrumente informatice 5 ani experienta generala in domeniul studiilorParticipare intr-un proiect de consultanta(un proiect poate insuma mai multe contracte) in cadrul caruia sa fi avut responsabilitati similare celor solicitate pentru proiectul de fata, respectiv: identificarea si documentarea detaliata a proceselor organizationale utilizand un instrument informatic adecvat de modelare organizationala sielaborarea de recomandari cu privire la optimizarea activitatii si administrarii resurselor organizatiei.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.5 Coordonator tehnic (1 pers): Diploma finalizare studii superioare Certificat de absolvire curs in managementul proiectelor eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/ international sau certificare echivalentaExpertiza atestata in aplicarea unei proceduri de dezvoltare sisteme informatice, certificat eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international sau certificare echivalenta5 ani experienta generala in domeniul studiilorExperientaintr-un proiect (un proiect poate insuma mai multe contracte) care a vizat dezvoltarea si implementarea de sisteme software, in cadrul caruia sa fi avut responsabilitati similare celor solicitate pentru proiectul de fata , respectiv: coordonarea activitatilor de proiectare, dezvoltare si implementare, alegerea celor mai adecvate solutii tehnice, corespunzator cerintelor de business ale utilizatorilor.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.6 Analist software (1 pers): Diploma finalizare studii superioare in domeniul IT&C, conform Anexei 2 din Ord MF nr. 748 din 13 mai 2004 Certificare profesionala ca analist utilizabilitate emisa de o organizatierecunoscuta la nivel national/ international sau certificare echivalenta5 ani experienta generalaExperienta intr-un proiect (un proiect poate insuma mai multe contracte) care a vizat dezvoltarea si implementarea de sisteme software, in cadrul caruia sa fi avut responsabilitati similare celor solicitate pentru proiectul de fata, respectiv: investigarea si documentarea cerintelor beneficiarului si elaborarea scenariilor de testare a modelului logic al datelorDoc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.7 Programator baze de date (1 pers): Diploma finalizare studii superioare Certificare ca programator baze de date in tehnologia ofertata emisa de o organizatierecunoscuta la nivel national/international sau certificare echivalenta5 ani experienta generala in domeniul studiilorExperienta intr-un proiect (un proiect poate insuma mai multe contracte) care a vizat dezvoltarea si implementarea de sisteme software in cadrul caruia sa fi avut responsabilitati similare celor solicitate pentru proiectul de fata , respectiv proiectarea, implementarea si intretinerea sistemelor de gestiune a bazelor de date, dezvoltarea/ integrarea de rapoarte.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.8Dezvoltator (5 pers): Diploma finalizare studii superioare Certificare ca programator in tehnologia ofertata emisa de o organizatierecunoscuta la nivel national/ international sau certificare echivalenta5 ani experienta generala in domeniul studiilorExperienta intr-un proiect (un proiect poate insuma mai multe contracte) care a vizat dezvoltarea si implementarea de sisteme software, in cadrul caruia sa fi avut responsabilitati similare celor solicitate pentru proiectul de fata , respectivdezvoltare aplicatii software, testare unitara, rezolvare disfunctionalitati(bug-uri).Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.9Instructor(2 pers): Diploma finalizare studii superioare Certificare ca Formator autorizat CNFPA sau certificare echivalenta5 ani experienta generala in domeniul studiilorExperienta intr-un proiect (un proiect poate insuma mai multe contracte) care a vizat dezvoltarea si/sau implementarea de sisteme software, in cadrul caruia sa fi avut responsabilitati similare celor solicitate pentru proiectul de fata , respectiv realizarea documentatiei de instruire, realizarea instruirii pentru utilizarea/administrareaaplicatiei.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.10 Inginer suport tehnic (2 pers): Diploma finalizare studii superioare in domeniul IT&C, conform Anexei 2 din Ord MF nr. 748 din 13 mai 20042 ani experienta generalaExperienta intr-un proiect (un proiect poate insuma mai multe contracte) care a vizat dezvoltarea si/sau implementarea de sisteme software, in cadrul caruia sa fi avut responsabilitati similare celor solicitate pentru proiectul de fata respectiv asistenta tehnica pentru utilizatorisi servicii de instalare, implementare si suport tehnic.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.11 Inginer testare (2 pers): Diploma finalizare studii superioareCertificare profesionala privind testarea aplicatiilor (ISTQB Advanced Level sau echiv)5 ani de experienta generala in domeniul studiilor Experienta intr-un proiect (un proiect poate insuma mai multe contracte) care a vizat dezvoltarea si/sau implementarea de sisteme software, in cadrul caruia sa fi avut responsabilitati similare celor solicitate pentru proiectul de fata respectiv a realizat activitatile de testare componente si testare functionala, a implementat si executat planurile, scenariile si cazurile de test, a livrat rapoarte de testare si implementare.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.12 Expert drepturi de autor (1 pers): Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul juridic Certificat de absolvire curs in domeniul proprietatii intelectuale emisa de o organizatierecunoscuta la nivel national/ international sau certificare echivalenta5 ani experienta generala3 ani experienta specifica in domeniul drepturilor de autorDoc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.13 Expert teze de doctorat (3 pers): Diploma finalizare studii superioare5 ani experienta generala3 ani experienta profesionala in calitate de conducator de doctoratDoc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.14 Expert gestionare titluri universitate (2 pers): Diploma finalizare studii superioare 5 ani experienta generalaExperienta in activitati de analiza, prelucrarea si raportarea datelor specifice gestiunii titlurilor universitare.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 4Inf. privind asociatii: Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se vor depune urmatoarele documente: a) Acord de asociere, document insusit de catre toti asociatii, cu mentiunea ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea ctr., iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor, toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a ctr. b) Declaratie, document insusit de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare, vor legaliza asocierea, iar ctr. de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de data semnarii ctr. In cazul desemnarii ofertei comune castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii.Formularul 12a - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora
Cerinta nr. 5Informatii privind subcontractantii: Fiecare subcontractant va prezenta: a) Formularul 4 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura, b) Formularul 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, c) Formularul 7 ? Informatii generale, mai putin informatiile privind cifra de afaceri.Ofertantul(liderul, in cazul asocierii) va completa si prezentaFormularul 12b ? Lista cu subcontractantii si specializarea acestora, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuiaAcordurile de subcontractare se vor solicita ofertantului castigator la incheierea contractului.
Nota:
(1) In cazul in care ofertantul isi dem. situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta pers (in conf. cu prev. art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al pers. respective, incheiat in forma autentica, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Pers. care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura conf. prev. art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
(2) In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de lb. romana, ofertantul va asigura pe cheltuiala lui servicii de traducere si interpretare de specialitate, in lb. romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri decalitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.
Cerinta nr. 1
Certificare privind managementul calitatii ISO 9001 sau echivalent - Se va prezenta documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Nu se accepta operatori economici in curs de certificare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 8 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.
Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parteFormularul 9 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Formularul 9 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parteFormularul 10 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularul 12a se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Formularele 4, 5, 7 si 12b se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerintaConform solicitarii din cerinta
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
2. CT1 ? Functionalitati si continut multilingv pentru instrumentul de modelare a proceselor de lucru
10%
Descriere: Functionalitatile multilingve vizeaza existenta meniurilor multilingve si posibilitatea de a gazdui continut in regim multilingv in cadrul instrumentului de modelare a proceselor de lucru. Astfel, o procedura va putea avea versiuni in mai multe limbi, versiuni asociate intre ele, iar modificarea fluxului unui proces intr-o limba are ca efect modificarea automata a tuturor fluxurilor acelui proces in limbile de utilizare selectate, solicitandu-se eventual din partea utilizatorului doar traducerea partii nou-introduse in limbile de utilizare selectate.
3.
3. CT2 ? Functionalitati privind asocierea de obiective vizate cu procedurile de lucru in cadrul instrumentului de modelare procese
10%
Descriere: Instrumentul de modelare a proceselor permite introducerea de obiective in proceduri ce pot fi asociate cu procesul descris pentru a masura performanta procesului prin intermediul unui set de indicatori de performanta si a unei plaje de valori tinta ce cuantifica gradul de indeplinire al obiectivelor procesului respectiv, permitand generarea unui raport cu privire la obiectivele definite pentru procese in cadrul organizatiei si gradul lor de indeplinire.
4.
4. CT3 ? Functionalitati privind gestionarea fisei de post prin intermediul instrumentului de modelare procese
10%
Descriere: Instrumentul permite gestionarea de fise de post versionabile care contin denumirea postului, unitatea organizationala asociata, clasificarea COR a postului, cerinte profesionale si atributiile postului pentru care sa poata fi preluate din activitatile procedurilor asociate proceselor modelate de catre instrumentul de modelare a proceselor, prin simpla selectie.
5.
5. CT4 ? Functionalitati pentru evaluarea calitatii procedurii din instrumentul de modelare a proceselor
15%
Descriere: Instrumentul de modelare a proceselor ofera posibilitatea evaluarii unei proceduri din punct de vedere al calitatii informatiei din aceasta, prin completarea unei tabele de scor si calcularea si afisarea unui indicator specific, avand in vedere aspecte precum resursele umane si alte resurse necesare pentru procedura, aspectele legislative si obiectivele procesului.
6.
6. CT5 ? Functionalitati privind calcularea si afisarea complexitatii proceselor modelate cu instrumentul de modelare procese
10%
Descriere: Instrumentul permite evaluarea complexitatii unui proces prin calcularea si afisarea unui indicator de complexitate a procesului modelat procentual sau in format grafic.
7.
7. CT6 ? Functionalitati privind dosarul de documente asociate executiei procesului de lucru de catre instrumentul de modelare procese
15%
Descriere: Instrumentul de modelare procese permite vizualizarea tuturor documentelor, sub forma de fisier atasat, formular si email, asociate executiei procesului intr-o pagina distincta pentru fiecare executie a procesului de lucru(nu doar in jurnal), pentru acces rapid la acestea.
Punctaj maxim componenta tehnica: 70
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2013 13:00
Locul: MEN, Str. Gen.Berthelot nr.28-30, parter caemra 4, sediul Poriect SMIS 38699
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social EuropeanProgramul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - Axa prioritara 1 - Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice - Domeniul de interventie - 1.2 - Cresterea responsabilizarii administratiei publice
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Operatorul economic (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a documentului atacat conform art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Educatiei Nationale
Adresa postala: Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 214056202, Email: [email protected], Fax: +40 213178519, Adresa internet (URL): http: //www.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer