Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII PENTRU ASIGURAREA SUPRAVEGHERII EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII (DIRIGENTIE DE SANTIER), IN CADRUL PROIECTULUI ?CRESTEREA ACCESIBILITATII CATRE PARTEA DE NORD A POLULUI DE CRESTERE, IN SPECIAL CATRE SPITALUL JUDETEAN PRAHOVA.


Anunt de participare numarul 143715/18.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: b-dul Republicii, nr 2-4, et.7, camera 727, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Bratosin Gheorghe, Tel. +40 244514844, In atentia: Berteanu vasile, Email: [email protected], Fax: +40 244511611, Adresa internet (URL): www.cjph.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII PENTRU ASIGURAREA SUPRAVEGHERII EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII (DIRIGENTIE DE SANTIER), IN CADRUL PROIECTULUI ?CRESTEREAACCESIBILITATII CATRE PARTEA DE NORD A POLULUI DE CRESTERE, IN SPECIAL CATRE SPITALUL JUDETEAN PRAHOVA.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La intersectia DJ 102 cu DN 1B in zona Spitalului Judetean Prahova localitatea Blejoi.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru asigurarea supravegherii executiei lucrarilor de constructii (dirigentie de santier), pentru obiectivul: ?Crestereaaccesibilitatii catre partea de nord a Polului de crestere, in special catre Spitalul judetean Prahova, prin realizarea pasajului rutier in continuarea Dj.102 peste Dn.1B? , cod SMIS: 41958.Perioada de derulare a contractului de servicii va fi de 78 luni, din care: 18 luni perioada de executie si receptia la terminarea lucrarilor si 60 luni perioada de garantie (notificare a defectiunilor), de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Valoarea contractului calculata prin insumarea tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului se ridica la suma de 790.000, 0 lei fara TVA , compusa din valoarea estimata a serviciului de supraveghere a lucrarilor in suma de 790.000, 0 lei fara TVA si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 0 lei , in devizul general/ bugetul proiectului nefiind prevazute cheltuiei diverse si neprevazute pentru serviciile supuse procedurii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii pentru asigurarea supravegherii executiei lucrarilor de constructii (dirigentie de santier), pentru obiectivul: ?Crestereaaccesibilitatii catre partea de nord a Polului de crestere, in special catre Spitalul judetean Prahova, prin realizarea pasajului rutier in continuarea Dj.102 peste Dn.1B? , cod SMIS: 41958.
Serviciile asigurate de Dirigintele de santier vor respecta legislatia romana in vigoare si cerintele din caietul de sarcini.Derularea contractuluide servicii incheiat intre Beneficiar si Dirigintele de santier va urmari prestarea serviciilor, respectiv exercitarea atributiilor, in perioadele de:
- Pre-constructie a lucrarilor- Mobilizare- Executie a lucrarilor
- Receptie a lucrarilor
- Perioada de garantie (de notificare a defectelor), pana la receptia finala.
Valoarea estimata fara TVA: 790, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
78 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Cuantumul garantiei de participare: 12.000, 00 lei.Perioada de valabilitate a garantiei trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire: 1)un instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari-se va completa Formularul nr.13 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular;2)ordin de plata in contul: RO72TREZ5215006XXX000119;3)numerar depus la casieria C.J.Prahova.Garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante pana la termenul limita de primire a ofertelor si va fi incarcata si in SEAP.Dovada constituirii garantiei de participare se face conform art. 86(6)din HG nr. 925/2006.GARANTIA DE PARTICIPARE SE VA PREZENTA IN ORIGINAL LA SEDIUL AUTAORITATII CONTRACTANTE PANA LA TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR.In cazul eliberarii garantiei de participare de o banca/societate de asigurari din strainatate, instrumentul de garantare va fi redactat intr-o formulare echivalenta cu modelul din Formularul nr. 13 si se va prezenta in conditiile de mai sus, insotit de traducerea in limba romana (autorizata si legalizata).In cazul depunerii unei oferte comune, garantia de participare poate fi constituita pe numele oricaruia dintre asociati.Pentru a beneficia de prevederile Lg.346/2004, toti membrii unei asocieri trebuie sa se incadreze in categoria IMM- urilor. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din HG nr.925/2006.In cazul in care C.N.S.C. respinge contestatia unui ofertant, Autoritatea contaratanta isi rezerva dreptul de a retine contestatorului din garantia de participare suma rezultata din aplicarea prevederilor articolului 278 1 alin.(1) lit.b)din OUG nr.34/2006, respectiv 4.569, 9 lei.Echivalenta leu/alta valuata se va face la cursul oficial BNR din data de 27.03.2013.. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: 1) prin retineri succesive din sumele datorate ptr. plata facturilor partiale. In acest caz se vor avea in vedere prevederile HG nr.1045/2011; 2)scrisoare de garantie bancara in cuantumul solicitat si valabila pana la expirarea perioadei de garantie de buna executie;3)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societete de asigurari. Garantia de buna executie va fi aplicata integral la valoarea totala a contractului si va fi eliberata astfel: 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea executiei lucrarii; restul de 30% din valoarea garantiei la expirarea perioadei de garantie de buna executie, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala)- 98 % (Proiect finantat din Programul Operational Regional 2007-2013); - Buget local - 2%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - se va completa si prezenta Formularul nr.1 - Declaratie privind eligibilitatea ( disponibil in sectiunea formulare), de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator dupa caz.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acestformular.
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarileulterioare- se va completa si prezenta Formularul nr. 2 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea inprevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, ( disponibil in sectiunea formulare), de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinteacestformular.
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr.337/2006) si Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit.a), lit. c) indice 1 si lit. d ), din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 337/2006), se vor solicita si tertului sustinator.
3. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - se va completa si prezenta Formularul nr. 3 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ( disponibil in sectiunea formulare), prin care se certifica faptul ca participarea la respectivaprocedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, In cazul unei asocieri aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.
4.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - se va completa si prezenta Formularul nr. 4 - Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura ( disponibil in sectiunea formulare).Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractor in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.c) sa depuna oferta oferta individuala /comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte , sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei care este ofertant asociat.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
5. Certificatul fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidate - bugetul de stat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit - Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice, din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Se va completa de catre ofertant/ofertant asociat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.Ofertele depuse de catre operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat consolidat sau catre bugetul local, vor fi respinse.
6. Certificatul fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, eliberat de Autoritatile Publice Locale ale administratiei locale, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local scadent in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Se va completa de catre ofertant/ofertant asociat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. Ofertele depuse de catre operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat consolidat sau catre bugetul local, vor fi respinse.7.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din ordonanta O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Completarea si prezentareaFormularului nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din ordonanta O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarileulterioare.Aceasta declaratie va fi depusa de ofertant / fiecare membru a asociatiei in cazul unei oferte comune / tertul sustinator / subcontractant, daca este cazul.
Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent Consiliului Judetean Prahova, la nivelul cerintei privind declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, modificata si completata prin Legea nr. 279/2011, respectiv: Mircea Cosma-presedinte Consiliul Judetean Prahova; Danielescu Sebastian - vicepresedinte; Rebega Constantin Laurentiu - vicepresedinte; Fabioara Ionescu ? administratorul public al judetuluiPrahova; Pavel Mihail ? secretarul judetului Prahova;Sepsi Daniel? consilier judetean; Ciolac Dan ? consilier judetean; Cord Ovidiu? consilier judetean; Costin Zaharia ? consilier judetean; David Simona ? consilier judetean; Dobre Adrian Florin ? consilier judetean; Dragomir Florin Auras ? consilier judetean; Enescu Rares Dan? consilier judetean;Ionescu Radu Cezar Liviu- consilier judetean; Ionica Ion ? consilier judetean;consilier judetean;Mesca Darius Dumitru ?consilier judetean; Mitrea Laurentiu Daniel ? consilier judetean; Neaga Gheorghe ? consilier judetean;Neagoe Dumitru Daniel ? consilier judetean; Negoi Constantin ? consilier judetean; Nicolai Marius? consilier judetean; Niculescu Georgiana Diana? consilier judetean; Nita Catalin Razvan? consilier judetean; Oprescu Nicolae- consilier judetean; Patrascu Vasile- consilier judetean; Pintoiu Toma ? consilier judetean;Popovici Elisabeta- consilier judetean; Sfirloaga Ludmila ? consilier judetean; Tabacu Jenica- consilier judetean;Toader Bogdan Andrei ? consilier judetean; Tudora Dorin? consilier judetean; Vasile Viorica? consilier judetean; Viter David Andrei -consilier judetean; Moraru Romu- consilier judetean; Sandu Ana ? consilier judetean; Manta Adrian- consilier judetean; Dosaru Elena Iuliana ? consilier judetean; Donache Gheorghe ? consilier judetean; Cornea Danut Marcel-consilier judetean;Maria Dovanca - Director executiv Directia Economica; Cristina Popescu - Director adjunct Directia Economica; Pana Alina Georgiana - Sef serviciu juridic; Marius Constantin Nicolae -Director executiv Directia Absorbtie Fonduri Europene; Ionita Corneliu Adrian- Director executiv Directia Tehnica; Silvia Constantinescu - Director executiv adjunct Directia Absorbtie Fonduri Europene; Georghe Bratosin - Director executiv adjunct Directia Absorbtie Fonduri Europene; Andreea Nachila - sef serviciuDirectia Absorbtie Fonduri Europene; Corina Badea ? consilier Directia Absorbtie Fonduri Europene; Adriana Dragan - consilier Directia Absorbtie Fonduri Europene; Berteanu Vasile ? consilier Serviciul AchizitiiPubice si Contracte; Cristina Chircu - consilier Directia Absorbtie Fonduri Europene; Serbanoiu Valentin- sef birou Administrativ-gospodarire; Pana Costea Livia Georgeta- consilier Directia Tehnica; 1. Documente edificatoare pentru dovedirea apartenentei la categoriile profesionale de indeplinirea contractului de servicii. Se va prezenta Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Operatoriieconomici nerezidenti (straini): se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.Se va prezenta de catre ofertant/ofertant asociat. In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata sau legalizata a acestora in limba romana.Documentele se vor prezenta in una din formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta la cererea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra medie de afaceri globala a ofertantului ( operatorului economic sau membrii asocierii impreuna ), pe ultimii trei ani financiari( ANUL I, ANUL II, ANUL III )
( 2010, 2011, 2012 )trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea de 1.560.000 lei.
In cazul unei asocieri media cifrei de afaceri se va demonstra de grupul de
asociati prin cumulare ( insumare ). In cazul tertilor sustinatori, cerinta va fi
indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare: Informatii generale aferente anilor 2010, 2011, 2012, prin completarea si prezentarea Formularului nr. 6 ?informatii generale, (disponbil in sectiunea formulare). Cursul de schimb mediu anual lei/euro, comunicat de Banca Centrala Europeana (www.ecg.int): -pentru , -pentru2010 -4, 2122 lei/euro, -pentru 2011 - 4, 3282 lei/euro, Pentru 2012 -4, 4560 lei/euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani:
ANUL I, ANUL II, ANUL III ( cei trei ani se calculeaza pana la data limita de
depunere a ofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti
privati.
2. Experienta similara. Din Lista pricip.serv.op.va extrage unul sau mai multe contracte de servicii ptr care se vor intocmi fise de exp.similara .
Valoarea cumulata a contractelor prezentate trebuie sa fie de minim 500.000 lei fara TVA.
Ptr.demonstr.exp.sim. de natura serviciului care se supune procedurii(Dirig.de santier)docum.depuse vor respecta prev.art.188 alin. 2 lit. a din OUG 34/2006. Exp.sim.poate fi dovedita de ofertant/asociati/un singur tert sustinator, dupa caz. Pentru demonstrarea experientei similare ofertantul trebuie sa faca dovada prestarii de servicii de supraveghere executie lucrari (Dirigentie de santier) de aceeasi natura cu lucrarea supusa procedurii.
3.Diriginte de santier ? drumuri , poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu -lider de echipa si de reprezentant al operatorului economic in relatia cu beneficiarul.- Diriginte de santier autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform legislatiei in vigoare , pentru sub-domeniul 3.1 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu ? de interes national.
4. Diriginte de santier ? Constructii edilitare si de gospodarie comunala- Diriginte de santier autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform legislatiei in vigoare , pentru domeniul 6. Constructii edilitare si de gospodarie comunala.
5. Diriginte de santier ? Constructii civile industriale si agricole- Diriginte de santier autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform legislatiei in vigoare , pentru sub-domeniul 2.3 Constructii civile industriale si agricole- categoria de importanta B.
6.Diriginte de santier - Retele- Diriginte de santier autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform legislatiei in vigoare , pentru sub-domeniul 9.1. Retele electrice.- Diriginte de santier autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform legislatiei in vigoare , pentru sub-domeniul 9.2. Retele termice si sanitare.- Diriginte de santier autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform legislatiei in vigoare , pentru sub-domeniul 9.3. Retele de telecomunicatii.- Diriginte de santier autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform legislatiei in vigoare , pentru sub-domeniul 9.4. Retele de gaze natural.- Diriginte de santier autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform legislatiei in vigoare , pentru sub-domeniul 9.5 . Retele pentru transportul produselor petroliere.- Activitatea se va desfasura pe toata perioada contractului de servicii de supraveghere a executiei lucrarilor, in conformitate cu graficul de executie si in perioada de garantie conform conditiilordin caietul de sarcini si la solicitarea beneficiarului.O persoana poate ocupa mai multe pozitii din lista de mai sus cu conditia sa indeplineasca cumulative cerintele solicitate pentru fiecare specializare in parte.
7. Informatii privind subcontractantii Ofertantii au obligatia de a prezenta, daca este cazul, Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora.
8. Informatii privind tert sustinator. In cazul in care cerintele de calificare referitoare la situatia economica si financiara si la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persoana, indiferent de natura
relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva,
atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art.69 1, ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006.
1.Certificatul privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, in domeniul contractului supus procedurii de achizitie .
Se va prezenta certificatul ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Cerinta va fi indeplinita de catre ofertant/fiecare ofertant asociat pentru partea de contract pe care o indeplineste.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Completarea si prezentarea Formularului nr. 7 - Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani: ANUL I, ANUL II, ANUL III( cei trei ani se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor).-Se va completa si prezenta Formularul nr.8.- Experienta similara, disponibil in sectiunea formulare.Se va preciza denumirea contractului, benef.perioada desfasurariicontractului, valoarea in lei/ euro, descrierea succcinta a naturiiserviciilor care au facut obiectul contractului .Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate ori de catre un client privat beneficiar.;Atunci cand un grup de operatori economici depune o oferta/candidatura omuna, capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului. Exp.sim.pe cerintele de mai sus poate fi dovedita de un operator singur; de un grup de asociati prin cumul de contr. sau de un singur tert sustinator.Prezentare: 1.Autorizatia emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, modificat si completat prin Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 277/2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, care da dreptul titularului de a desfasura activitatea de dirigentie de santier pentru sub-domeniul 3.1 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu ? de interes national. Legitimatia va fi valabila la data limita de depunere a ofertelor.2.Copie dupa contractual de munca / colaborare(se va prezenta de catre ofertantul castgator)3.CV-ul detaliat, semnat, datat, in care sa se prezinte pozitia si responsabilitatile persoanei respective si care sa contina mentiunea ? Declar pe propria raspundere cunoscand prevederile codului penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespundrealitatii?4.Declaratie de disponibilitate pe perioada desfasurarii contractului (Formular 13C)Prezentare:
1.Autorizatia emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, modificat si completat prin Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 277/2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, care da dreptul titularului de a desfasura activitatea de dirigentie de santier pentru sub-domeniul 6 Constructii edilitare si de gospodarie comunala.Legitimatia va fi valabila la data limita de depunere a ofertelor.
2.Copie dupa contractual de munca / colaborare(se va prezenta de ofertantul castigator)
3.CV-ul detaliat, semnat, datat, in care sa se prezinte pozitia si responsabilitatile persoanei respective si care sa contina mentiunea ? Declar pe propria raspundere cunoscand prevederile codului penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespundrealitatii?
4.Declaratie de disponibilitate pe perioada desfasurarii contractului (Formular 13C)Prezentare:
1.Autorizatia emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, modificat si completat prin Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 277/2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, care da dreptul titularului de a desfasura activitatea de dirigentie de santier pentru sub-domeniul 2.3 Constructii civile industriale si agricole- categoria de importanta B.
Legitimatia va fi valabila la data limita de depunere a ofertelor.2.Copie dupa contractual de munca / colaborare( se va prezenta de catre ofertantul castgator)
3.CV-ul detaliat, semnat, datat, in care sa se prezinte pozitia si responsabilitatile persoanei respective si care sa contina mentiunea ? Declar pe propria raspundere cunoscand prevederile codului penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespundrealitatii?
4.Declaratie de disponibilitate pe perioada desfasurarii contractului (Formular 13C)Prezentare:
1.Autorizatia emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionalesi Turismului nr. 1496/2011 pentru sub-domeniul 9.1. Retele electrice.
2.Autorizatia emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionalesi Turismului nr. 1496/2011 pentru sub-domeniul9.2. Retele termice si sanitare.
3.Autorizatia emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionalesi Turismului nr. 1496/2011 pentru sub-domeniu 9.3. Retele de telecomunicatii
4.Autorizatia emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionalesi Turismului nr. 1496/2011 pentru sub-domeniu 9.4. Retele de gaze natural.
5.Autorizatia emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionalesi Turismului nr. 1496/2011 pentru sub-domeniu 9.5 . Retele pentru transportul produselor petroliere
Legitimatiile vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
6.Copie dupa contractual de munca / colaborare(se va prezenta de catre ofertantul castigator).
7.CV-ul detaliat, semnat, datat, in care sa se prezinte pozitia si responsabilitatile persoanei respective si care sa contina mentunea ? Declar pe propria raspundere cunoscand prevederile codului penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespundrealitatii?
8.Declaratie de disponibilitate pe perioada desfasurarii contractului (Formular 13C)Se va prezenta formularul nr.12 , semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia. Subcontractatii vor completa Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 1( evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006Informatii privind tert sustinator. Angajament ferm al tertului sustinator, incheiat in forma autentica, prin care aceastaconfirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.Se va prezenta certificatul ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentrudepunereaofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional, Axa prioritara 1 ? ?Sprijinirea dezvoltarii durabile aoraselor - poli urbani de crestere?, Domeniul de interventie: 1.1. ? ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: Poli de crestere.Tipul de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Conform Lg.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM?urilor, acestea pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare, a garantiei de buna executie si a cifrei de afaceri globale medie anuala a ofertantului pe ultimii trei ani- prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 256 2 (1) lit.a)din OUG nr. 34/2006 - 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Prahova - Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Republicii, nr.2-4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel. +40 244529289, Email: [email protected], Fax: +40 244406700
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2013 16:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer