Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru campania si actiunile de promovare a jocurilor din portofoliul CNLR


Anunt de participare numarul 22839/10.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMINA S.A.
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Punct(e) de contact: GHERVASUC LILIANA, Tel.021.336.34.40/215, Email: [email protected], Fax: 021.406.77.82, Adresa internet (URL): www.loto.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru campania si actiunile de promovare a jocurilor din portofoliul CNLR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Canalele mass-media.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru campania si actiunile de promovare a jocurilor din portofoliul C.N. "Loteria Romana" S.A.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74422000-3 - Servicii de promovare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de promovare a jocurilor C.N. "Loteria Romana" S.A.
Valoarea estimata fara TVA: 422, 086EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 5000 lei, platibili conform OUG nr.34/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularele 4 si 5 privind eligibilitatea; Certificat constatator emis de ORC, in original, complet;Copie statut;Copie certificat inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate constatatoare de plata a fondului de somaj si asigurarilor sociale si a taxelor si impozitelor;Bilant contabil la 31.12.2006;Balanta la 30.04.2007; Declaratie bancara risc profesional.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa informatii generale;Contracte in derulare-minim 3;Informatii personal/organism tehnic;Declaratie efective medii anuale;Recomandari-3;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
69/09.07.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.08.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria CNLR din Str.Poenaru Bordea Nr.20 Sector 4 Bucuresti
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2007 12:00
Locul: Sediul CNLR din Str.Poenaru Bordea Nr.20 Sector 4 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite de operatorii economici ofertanti si orice alta persoana.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Str. Spaliul Independentei Nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.5180, Fax: 021/319.5183, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos Nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.4641, Email: [email protected], Fax: 021/310.4642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la comunicarea CNSC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii - Compania Nationala "Loteria Romana" SA
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea Nr.20 Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Tel.021/406.7700, Email: [email protected], Fax: 021/336.8576, Adresa internet (URL): www.loto.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2007 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer