Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii pentru dezvoltare aplicatie informatica de management a proiectelor cu specific antidrog


Anunt de participare numarul 142460/12.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Nationala Antidrog
Adresa postala: Bdul Unirii, nr. 37, bloc A4 parter, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051053, Romania, Punct(e) de contact: Virgil Vanatoru, Tel. +40 745762829, Email: [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii pentru dezvoltare aplicatie informatica de management a proiectelor cu specific antidrog
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante situat in Bucuresti, Bdul Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii privind dezvoltarea unei retele de management a proiectelor cu specific antidrog
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212331-8 - Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea proiectelor (Rev.2)
79824000-6-Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)
85312320-8-Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)
98341000-5-Servicii de cazare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 serviciu de intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice
1 serviciu de tiparire, multiplicare, distributiea 60 materiale
2 servicii de consultanta privind desfasurarea activitatilor proiectului
1 serviciu de cazare a 205 persoane in diverse locatii
Valoarea estimata fara TVA: 1, 774, 340RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare = 35486, 8 leiGarantia de participare se poate constitui in oricare din formele prevazute la art. 86 din H.G.R. nr. 925/2006, mai putin fila CEC. - Formular nr. 11Cont A.N.A garantii : RO64TREZ7035005XXX013279 deschis la Trezoreria sector 3Cod fiscal: 28652497In cazul IMM cuant. gar.de part. solicitat mai sus, va fi redus la jumatate. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate.Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conform modelului prevazut in Anexa nr.1 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea cuantumului gar.de part.se aplica numai in cazul in care asoc.este alcatuita exclusiv din IMM-uri, indiferent daca acestea sunt pers.fizice sau juridice, romane ori straine.In situatia prevazuta la art. 278^1 din O.U.G.nr. 34/2006, alin (1), lit b), se retine din garantia de participare suma de 5554, 33 lei.Orice oferta care nu este insotita de garantia de participare va fi respinsa ca fiind inacceptabila.2. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 75 zile de la data limita de primire a ofertelor.In cazul in care garantia de participare va fi depusa in alta valuta, echivalenta se va face, la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului - Formularul nr. 12.Nu se accepta constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partialeIn cazul IMM cuantumul gar.de buna executie solicitat mai sus, va fi redus la jumatate. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofert. va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentatilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conf. modelului prevazut in Anexa nr.1 din Legea 346/2004.Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea cuantumului gar.de buna executie se aplica numai in cazul in care asoc.este alcat. exclusiv din IMM-uri, indif.daca acestea sunt pers.fizice sau juridice, romane ori straine.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri externe neramburasbile prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (Contractul 313/2012) cod SMISS 1212
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul sau, in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos.Declaratie privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art. 180 O.U.G. nr.34/2006) - formular 1A
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/ 2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute al art.181 din O.U.G. nr.34/2006 - formular 1B
Incadrarea in situatia prevazuta la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Declaratie privind evitarea conflictului de interese-Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze Declaratia pe propria raspundere, in original, privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006, cu persoanele care detin functii de decizie, in cadrul autoritatii contractante privind procedura de achizitie publica, respectiv cu: Oprea Sorin, Dumitru Constantin, Timbus Delia, Virgil Vinatoru, Piscociu Laura, Negoi Nita Catalin, Dogaru Iulian - Formular 10
Formular de inscriere la procedura - formular 7
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular 8
Certificate de atestare fiscala care atesta plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat si bugetele locale care sa prezinte lipsa obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta, in original, copie legaliata sau copie certificata "conform cu originalul"semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
Toate documentele/declaratiile/certificatele in alta limba decat cea de redactare a ofertei vor fi prezentate in traducere legaliata in limba romana. Ofertantul sau, in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, din care sa reiasa obiectul de activitate al ofertantului, in original, copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. Informatiile din acest document vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC ofertantul trebuie sa dovedeasca corespondenta dintre obiectul sau de activitate si obiectul contractului.
Ofertantii straini vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale si Declaratie privind cifra de afaceri globala aferenta
perioadei 2010-2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 2 in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii
A.Informatii privind experienta din ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul(operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor, servicii de livrare si implementare aplicatii informatice similare.Serviciile prezentate ca dovada a experientei similare a ofertantului trebuie sa includa cel putin urmatoarele:
- analiza fluxurilor informationale ale beneficiarului;
- proiectare, dezvoltare, implementare si testarea aplicatiei;
- instruire pentru utilizatorii sistemului.
Cerinta minima de calificare: valoarea cumulata a contractelor prezentate ca dovada a experientei sale similare trebuie sa fie mai mare sau egala cu 1770000 lei, fara TVA. (Pentru contractele aflate in derulare se vor lua in calcul pentru indeplinirea cerintei minime de calificare numai partile din contract receptionate de beneficiar.
B. Informatii privind capacitatea profesionala.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie resurse de personal calificat pentru natura si dimensiunile acestui proiect. Cerinte minime obligatorii:
1. Coordonator de proiect: studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic, economic sau IT&C, certificare in management de proiect conform COR 242101 sau echivalent; Experienta profesionala generala cel putin 5 ani; Experienta profesionala specifica - minim 3 ani in derularea activitatilor specifice de management de proiect
2. Arhitect de solutie: studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic, economic sau IT&C; certificare de tip Microsoft Certified Solutions Associate sau echivalent; experienta profesionala specifica de minim 3 ani in derularea activitatilor specifice.
3. Specialist Analiza Busines: studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic, economic sau IT&C; certificat de competenta in domeniul analizei de business emis de catre organisme de drept public sau privat abilitate in acest sens, de tip Certification of Competency in Business Analysis(CBBA) sau echivalent, Curs de instruire in utilizarea unei platforme informatice pentru optimizarea proceselor de business(BPM) de tip MetaStrom ProVision sau echivalent; Cunostinte privind utilizarea limbajului UML, dovedite prin certificare de tip Certified UML Profesional sau echivalent, experienta profesionala generala de cel putin 2 ani, experienta profesionala specifica de minim 1 an.
4. Expert dezvoltare software - 3 specialisti: studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic, economic sau IT&C; competente certificate de specializare in dezvoltarea de software de tip MCTS NET Framenetwork 3.5 sau echivalent, experienta profesionala generala de cel putin 3 ani, experienta profesionala specifica - minim un proiect implementat in care a participat in calitate de expert dezvoltare software.
5. Expert Testare: studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic, economic sau IT&C; Certificari in domeniul testarii de tip ISTQB Certified Tester, Advanced Level, Test Analyst si ISTQB Certified Tester, Advanced Level, Test Manager sau echivalente, Experienta profesionala generala de cel putin 3 ani; Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in derularea activitatilor specifice de expert testare in domeniul IT.
6. Expert asigurarea securitatii informatiilor: studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic, economic sau IT&C; Competente avansate in asigurarea securitatii aplicatiilor software dovedite prin certificare Certified Secure Software LifeCycle Professional (CSSLP) sau orice certificare echivalenta; Competente avansate in auditarea securitatii sistemelor informatice dovedite prin certificari ca Certified Information Systems Auditor (CISA) sau orice certificare echivalenta;Competente avansate in managementul securitatii solutiei informatice dovedite prin certificari ca Certified Information Security Manager (CISM) sau orice certificare echivalenta; Experienta profesionala generala de minim 3 ani in domeniul asigurarii securitatii informatiilor; Experienta profesionala specifica: participarea in cadrul a cel putin unui proiect informatic in care a desfasurat activitati de proiectare, implementare a masurilor si solutiilor de securitate a informatiilor si auditarea securitatii sistemului in calitate de expert de securitate.
7. Expert testarea securitatii sistemului informatic: studii universitare finalizate cu diploma in de licenta domeniul tehnic, economic sau IT&C; Competente avansate privind realizarea unei testari multi-\ nivel a securitatii sistemelor informatice dovedite prin urmatoarele certificari profesionale: Offensive ; Security Certified Professional (OSCP) sau echivalent, Licensed Penetration Tester (LPT) sau echivalent, Certified Ethical Hacker (CEH) sau echivalent, EC-Council Security Analyst (ECSA) sau ; echivalent; Experienta profesionala generala de minim 3 ani in domeniul asigurarii securitatii si informatiilor. Experienta profesionala specifica: participarea in cadrul a cel putin unui proiect informatic in care a desfasuratactivitati de testare de ansamblu a securitatii sistemului informatic si realizarea de teste de penetrare a securitatii sistemului informatic.
8. Expert instruire: Studii universitare absolvite in domeniul tehnic, economic sau IT&C;Certificare profesionala de nivel inginer Microsoft Certified Trainer sau echivalent.
Experienta profesionala specifica de minim 3 ani de experienta in instruire.
Certificat ISO 9001 sau echivalent
Certificat ISO 14001 sau echivalent
Certificat ISO 27001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii privind subcontractantii - Formular nr. 9, in originalA.Informatii privind experienta din ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor - Formularul nr. 13, in originalOfertantul(operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor, servicii de livrare si implementare aplicatii informatice similare.Ofertantul sau asocierea de operatori economici va prezenta un contract pana la maxim 3 contracte incheiate in ultimii 3 ani.Pentru fiecare contract invocat in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul va prezenta documente suport: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, sau orice alte documente care sa certifice indeplinirea obligatiilor contractuale semnate si stampilate din care sa reiasa: valoarea contractului, obiectul, durata, beneficiar. Neconfirmarea din partea beneficiarilor a contractelor, informatiilor mentionate de ofertant, atrage automat neluarea in considerare a contractului. Daca din documentele prezentate reiese ca au existat disfunctionalitati in derularea contractelor, care au afectat executarea acestora, probleme survenite ulterior, ca urmare a calitatii defectuase a serviciilor prestate, ofertantul va fi descalificat.Documentele/contractele/ procesele verbale de receptie ce sunt in alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traduceri legalizate.Serviciile prezentate ca dovada a experientei similare a ofertantului trebuie sa includa cel putin urmatoarele: - analiza fluxurilor informationale ale beneficiarului;
- proiectare, dezvoltare, implementare si testarea aplicatiei;
- instruire pentru utilizatorii sistemului.Cerinta minima de calificare: valoarea cumulata a contractelor prezentate ca dovada a experientei sale similare trebuie sa fie mai mare sau egala cu 1770000 lei, fara TVA. (Pentru contractele aflate in derulare se vor lua in calcul pentru indeplinirea cerintei minime de calificare numai partile din contract receptionate de beneficiar.Pentru calculul pretului contractului exprimat in alta moneda decat in lei, se va folosi cursul mediu BNR pentru anii in care au fost incheiate contractele respective.B.Informatii privind capacitatea profesionala.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie resurse de personal calificat pentru natura si dimensiunile acestui proiect. Cerinte minime obligatorii: 1. Coordonator de proiect: studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic, economic sau IT&C, certificare in management de proiect conform COR 242101 sau echivalent; Experienta profesionala generala cel putin 5 ani; Experienta profesionala specifica - minim 3 ani in derularea activitatilor specifice de management de proiect2. Arhitect de solutie: studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic, economic sau IT&C; certificare de tip Microsoft Certified Solutions Associate sau echivalent; experienta profesionala specifica de minim 3 ani in derularea activitatilor specifice.3. Specialist Analiza Busines: studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic, economic sau IT&C; certificat de competenta in domeniul analizei de business emis de catre organisme de drept public sau privat abilitate in acest sens, de tip Certification of Competency in Business Analysis(CBBA) sau echivalent, Curs de instruire in utilizarea unei platforme informatice pentru optimizarea proceselor de business(BPM) de tip MetaStrom ProVision sau echivalent; Cunostinte privind utilizarea limbajului UML, dovedite prin certificare de tip Certified UML Profesional sau echivalent, experienta profesionala generala de cel putin 2 ani, experienta profesionala specifica de minim 1 an.4. Expert dezvoltare software - 3 specialisti: studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic, economic sau IT&C; competente certificate de specializare in dezvoltarea de software de tip MCTS NET Framenetwork 3.5 sau echivalent, experienta profesionala generala de cel putin 3 ani, experienta profesionala specifica - minim un proiect implementat in care a participat in calitate de expert dezvoltare software.5. Expert Testare: studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic, economic sau IT&C; Certificari in domeniul testarii de tip ISTQB Certified Tester, Advanced Level, Test Analyst si ISTQB Certified Tester, Advanced Level, Test Manager sau echivalente, Experienta profesionala generala de cel putin 3 ani; Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in derularea activitatilor specifice de expert testare in domeniul IT.6. Expert asigurarea securitatii informatiilor: studii universitare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic, economic sau IT&C; Competente avansate in asigurarea securitatii aplicatiilor software dovedite prin certificare Certified Secure Software LifeCycle Professional (CSSLP) sau orice certificare echivalenta; Competente avansate in auditarea securitatii sistemelor informatice dovedite prin certificari ca Certified Information Systems Auditor (CISA) sau orice certificare echivalenta;Competente avansate in managementul securitatii solutiei informatice dovedite prin certificari ca Certified Information Security Manager (CISM) sau orice certificare echivalenta; Experienta profesionala generala de minim 3 ani in domeniul asigurarii securitatii informatiilor; Experienta profesionala specifica: participarea in cadrul a cel putin unui proiect informatic in care a desfasurat activitati de proiectare, implementare a masurilor si solutiilor de securitate a informatiilor si auditarea securitatii sistemului in calitate de expert de securitate.Se vor prezenta urmatoarele documente: -CV-uri ale personalului calificat propus (expertilor)in formatul standard prezentat in Formularul nr. 14.CV-urile vor fi datate si semnate de catre fiecare expert in parte. Anii de experienta profesionala solicitati ca cerinta se vor calcula pana la data intocmirii CV-ului.- Documente suport din care sa rezulte indeplinirea cerintelor: diplome, atestate, certificari, autorizari etc. Toate diplomele sau certificarile vor fi emise de institutii abilitatidem ca la punctele A si B7. Expert testarea securitatii sistemului informatic: studii universitare finalizate cu diploma in de licenta domeniul tehnic, economic sau IT&C; Competente avansate privind realizarea unei testari multi-\ nivel a securitatii sistemelor informatice dovedite prin urmatoarele certificari profesionale: Offensive ; Security Certified Professional (OSCP) sau echivalent, Licensed Penetration Tester (LPT) sau echivalent, Certified Ethical Hacker (CEH) sau echivalent, EC-Council Security Analyst (ECSA) sau ; echivalent; Experienta profesionala generala de minim 3 ani in domeniul asigurarii securitatii si informatiilor. Experienta profesionala specifica: participarea in cadrul a cel putin unui proiect informatic in care a desfasuratactivitati de testare de ansamblu a securitatii sistemului informatic si realizarea de teste de penetrare a securitatii sistemului informatic.8. Expert instruire: Studii universitare absolvite in domeniul tehnic, economic sau IT&C;Certificare profesionala de nivel inginer Microsoft Certified Trainer sau echivalent.Experienta profesionala specifica de minim 3 ani de experienta in instruire.Diplomele, certificatele, atestatele, referintele ce sunt in alta limba decat romana, vor fi traduse autorizat in limba romana.Ofertantii (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii) trebuie sa prezinte documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, respectiv Certificatul ISO 9001 sau echivalent.Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, cu posibilitatea de confirmare cu originalul, la solicitarea autoritatii contractante.Documentele vor fi prezentate in termen de valabilitate la data limita de depunere ofertelor. Nu se accepta ofertanti in curs de certificare.Ofertantii (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii) trebuie sa prezinte documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, respectiv Certificatul ISO 14001 sau echivalent.Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, cu posibilitatea de confirmare cu originalul, la solicitarea autoritatii contractante.Documentele vor fi prezentate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Nu se accepta ofertanti in curs de certificare.Ofertantii (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii) trebuie sa prezinte documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, respectiv Certificatul ISO 27001 sau echivalent.Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, cu posibilitatea de confirmare cu originalul, la solicitarea autoritatii contractante.Documentele vor fi prezentate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Nu se accepta ofertanti in curs de certificare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a)elementul procesului de reofertare: pretul ofertei, in lei fara TVA.b)Se va organiza procedura de licitatie electronica ca etapa finala.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1(una).Durata unei runde: 1 (una) zi, (24 ore).Daca dupa incheierea rundei de reofertare, pe primul loc se regasesc oferte la egalitate de pret, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret ce va fi prezentata in plic inchis la sediul acesteia.Daca si dupa aceasta etapa, ofertele in cauza se regasesc la egalitate de preturi, autoritatea contractanta va solicita noi oferte de pret in plic inchis, in etape succesive, pana la ramanerea unui singur operator economic pe locul 1.Informatii suplimentare privind conectarea, inregistrarea la adresa: http: //www.e-licitatie.ro.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
75zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2013 11:00
Locul: Sediul autoritatii contractante din Bucuresti, Bd. Unirii, nr. 37, bloc A4, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Maxim un reprezentant imputernicit din partea fiecarui ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Achizitia face parte din Proiectul "Crearea si dezvoltarea unei retele de management a proiectelor cu specific antidrog" - cod SMISS 1212, finantat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (Contractul 313/2012)
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Nu se accepta oferte alternative.Deschiderea ofertelor se va face la sediul AGENTIEI NATIONALE ANTIDROG din Bucuresti, B-dul Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3.La sedinta de deschidere poate participa maxim un reprezentant din partea fiecarui ofertant, conditia obligatorie fiind prezentarea unei imputerniciri semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii - prezentare Formular nr.6Delegatii se vor legitima cu act de identitate aflat in termen de valabilitate.Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din O.U.G. 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169, alin. (2) din O.U.G. 34/2006.Dupa incheierea rundei de reofertare, se va solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante - Formularul de oferta (Formularul nr. 4 si anexa la acesta), completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente: a) Lista cuprinzand asociatii (Formularul nr. 16 - Declaratie privind lista asociatilor), completata de liderul Asocierii.b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.c) Ofertantul, in cazul in care este o asociere la care participa mai multi operatori economici, va prezenta o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatea contractanta, inainte de data semnarii contractului.Daca dupa etapa de reofertare, se constata ca ofertele clasate pe primul loc se regasesc la egalitate de preturi, autoritatea contractanta va solicita noi oferte de pret in plic inchis, in etape succesive, pana la ramanerea unui singur operator economic pe locul 1.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al Agentiei Nationale Antidrog
Adresa postala: B-dul Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014254, Romania, Tel. +40 213184400, Fax: +40 213166727, Adresa internet (URL): www.ana.gov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2013 12:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer