Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii pentru dezvoltarea si imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite


Anunt de participare numarul 92726/30.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
Adresa postala: Str. Spiru Haret nr, 12, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Punct(e) de contact: Anna-Maria Mares, Tel.021-43056084, In atentia: Anna-Maria Mares, Email: [email protected], Fax: 021-3055990, Adresa internet (URL): http: //proiecte.pmu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii pentru dezvoltarea si imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Serviciile vor fi prestate pe loturi, fiecare lot incluzand personalul angajat in gradinitele cuprinse in 2 regiuni de dezvoltare ale Romaniei (regiunea Nord Est si regiunea Nord Vest)
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 23 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 260, 621RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul serviciilor il reprezinta dezvoltarea si imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite, inclusiv directori si personal nedidactic, competente necesare promovarii unei abordari integrate a serviciilor de educatie, ingrijire si protectie a copiilor in serviciile de educatie timpurie prescolara, avind ca interes primordial dezvoltarea globala, sanatoasa a copilului si pregatirea acestuia pentru scoala si pentru viata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
80400000-8-Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)
80590000-6-Servicii de asistenta pedagogica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1 Nord Est: cantitate minima estimata de 2693.05 zile de mentorat, iar cea maxima de 2700
lot 6 Nord Vest: cantitate minima estimata de 2402.14 zile de mentorat, iar cea maxima de 2405
Valoarea estimata fara TVA: 2, 260, 621RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
23 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 5000 lei pentru lotul 6 si de 10000 lei pentru lotul 1
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Susrsa de finantare este bugetul si creditele externe pe anii 2010 si 2011Plata se efectueaza in baza rapoartelor lunare si a facturilor emise.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local (copie legalizata sau original)
4. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (copie legalizata sau original)
5. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate conform cod CAEN
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale
2. Rezultatul exercitiilor finaciare pe ultimii 3
3. Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Formularul 2B din capitolul de Formulare2. prezentarea Bilantului contabil pe ultimii trei ani financiari (2006, 2007, 2008), insotit de anexele explicative, vizat si inregistrat de organele competente (copie certificata pentru conformitate cu originalul)3. Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani sa fie egala cu cel putin: - 140287.15 lei pentru lotul 1 Nord Est- 85775 lei pentru lotul 6 Nord Vest
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
2. Experienta similara
3. Personalul solicitat pentru indeplinirea contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. prezentarea unui formular-tabel, cuprinzand valori, perioade de prestare, beneficiari/ cantitati, dupa caz, conform FORMULAR 12D din capitolul de Formulare2. prezentarea a cel putin 2 contracte de formare/mentorat derulate in ultimii 3 ani, in domeniul educatiei/formarii adultilor/formare profesionala pentru minim 200 de beneficiari cumulat pe contractrele prezentate.3. - 1 manager de proiect- 1 asistent de proiect- 14 mentori pentru fiecare lot in parte
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
S/PRET/12/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.02.2010 09:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.02.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.02.2010 11:00
Locul: sediul Unitatii de Management al proiectelor cu Finantare Externa din str. Spiru Haret nr. 12, etaj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicire in baza imputernicirii primite din partea operatorilor economici care depun
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021 332 12 40, Email: [email protected], Fax: 021 332 33 77
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic
Adresa postala: Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Tel.0213056084, Email: [email protected], Fax: 0213055990
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2009 12:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer