Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru dezvoltarea sistemului de management electronic al Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014-2020


Anunt de participare numarul 148084/21.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Laura Maciuceanu, Tel. +40 372111555, In atentia: doamnei Mihaela Voinea, coordonator Directia Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru dezvoltarea sistemului de management electronic al Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014-2020
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru dezvoltarea sistemului de management electronic al Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014-2020
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii pentru dezvoltarea sistemului de management electronic al Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014-2020, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 057, 661.29RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare (F12). se va constitui in conformitate cu HG nr. 925/2006, art 86 si 87 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Cuantumul garantiei de participare este de 21000 lei.Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.Date pentru constituirea garantiei de participare: Trezoreria Municipiului Bucuresti RO03TREZ7005005XXX004475, CUI 26369185.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Valabilitatea garantiei pentru participare-60 de zile calendaristice, de la termenul limita de depunere a ofertelor.Suma ce va fi retinuta de autoritatea contractanta in cazul in care contestatia depusa de ofertant va fi respinsa de catre CNSC va fi in conf. cu art 278 alin 1 lit b)din OUG 34/2006. Garantia de participare se va restitui in conf cu prevederile art 88 din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10%din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie poate fi dupa caz, instrument degarantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, virament bancar si retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractorul avand obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organismului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de asistenta tehnica al Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - F1
-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Formular 2- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Formular 3, ordinul 302/2011 al ANRMAP-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 din OUG 34/2006. Persoanele cu rol de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Liviu Nicolae Dragnea, ministru; Sevil Shhaideh, secretar de stat; Matache Iulian-Ghiocel, secretar de stat;Marian Niculescu, secretar general; Burduja Claudiu, secretar general adjunct;Cristian Robert Boldea, secretar general adjunct; Rusnac Melania, director general, Directia Generala Management Financiar, Resurse Umane si Achizitii; Vasile Ionela, Director General, Directia Generala Avizare, Contencios, Relatia cu Parlamentul si Dialog Social;Mihaela Voinea, coordonator, Directia Achizitii Publice; Friptu Gabriel Laurentiu, Director general, Directia Generala Programe Europene; Coporan Iuliana-Camelia, Director general adjunct, Directia Generala Programe Europene; Surcel Cornelia Doina, Director general adjunct, Directia Genrala Programe Europene; Surdeanu Catalin Virgiuliu, Director, Directia AM POR; Idu Pompilia, sef birou, Biroul Evaluare Program; Laurentiu Caprian, sef serviciu, Serviciul Contractare axe prioritare; Tigau Bogdan, Sef serviciu, Serviciul Asistenta tehnica si relatia cu organismele intermediare; Radu Luiza Nicoleta, sef serviciu, Serviciul planificare; Hertzog Iulia Stela, Director, Directia AM Programe Cooperare Teritoriala Europeana; Glavan Ioana Cristina, sef serviciu, Serviciul AM RO-BG; Cristea Oana Veronica, sef serviciu, Serviciul AM RO-SE; Popescu Daniela Antoaneta, sef serviciu, Serviciul AM RO-UA-MD; Dobrota Carmen Elena, Director, Directia pentru dezvoltarea capacitatii administrative; Vladoi Janina Mirela, sef birou, Biroul Verificare la fata locului; Baly Roxana Elena, sef serviciu, Serviciul management financiar; Zezeanu Luminita, Director, Directia autorizare programe; Voicu Gina Adela, sef serviciu, Serviciul autorizare programul operational regional; Enescu Florica Gheorghe Leonard, sef serviciu, Serviciul verificare achizitii publice si conflict de interese POR; Muresan Irina Oana, sef serviciu, Serviciul autorizare programe de cooperare teritoriala europeana; Costea Corina, Director, Directia plati si contabilitate; Voicu Daniel, sef serviciu, Serviciul Plati programe; Epure Iuliana, sef serviciu, Serviciul Contabilitate programe; Chiriacescu Cristina, sef serviciu, Serviciul gestionarea sistemului unic de management al informatiilor pentru programul operational; Paraschivescu Nicoleta, sef birou, Biroul Control Financiar Preventiv Programe; Stoica Roxana, sef serviciu, Serviciul urmarire si recuperare creante nereguli; Tudorache Diana Gabriela, director, Directia control prim nivel; Muceanu Theodora, sef serviciu, Serviciul Verificare cheltuieli FEDR si IPA; Enache Marieta, sef serviciu, Serviciul Verificare cheltuieli ENPI; Baicoianu Lucia Ioana, director, Directia Monitorizare; Nicolaescu Daniel Valentin, sef serviciu, Serviciul monitorizare POR; Calotita Gina Alexandra, sef serviciu, Serviciul Monitorizare Programe de Cooperare Teritoriala Europeana; Teodorovici Bogdanel Madalin, Director, Directia constatare si stabilire nereguli; Vasiliu Marius Mihai, sef serviciu, Serviciul Constatare si Stabilire Nereguli POR; Radutiu Mihai, sef serviciu, Serviciul Constatare si Stabilire Nereguli Programe Cooperare Teritoriala Europeana si Programe PHARE; Tanasoff George Valeriu, sef serviciu, Serviciul constatare si stabilire nereguli PODCA; Racovita Jalova Voinea Maria Magdalena, sef serviciu, Unitatea autoritati nationale pentru programe europene; Ghergut Mihaela Tamara, sef serviciu, Unitatea gestionare nereguli fonduri europene; Bobarnac Laura Liliana, sef serviciu, Serviciul Autoritatea Comuna de Management pentru POC Bazinul Marii Negre 2007-2013.-Formular 4Documentul se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca e cazul;e) Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor; Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin (4) din HG 925/2006.
Certificatele se vor prezenta in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;f) Declaratie privind calitatea de participant la procedura.- Formular 5 a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul ". In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata. Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoane fizice sau juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Avand in vedere importanta deosebita pe care o au serviciile pentru a evita riscul neindeplinirii obiectivelor contractului ce urmeaza a fi atribuit din cauza capacitatii financiare a ofertantilor se solicita Fisa centralizatoare a situatiei economico-financiare a ofertantului, cu indicarea cifrei de afaceri medii globale pe ultimii 3 ani (2010-2012) trebuie sa fie de minimum 2.100.000 lei. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicatde BNR pentru fiecare an in parte. In cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator economic) se va lua in considerare cifra medie anuala a acestuia pentru cei 3 ani de referinta indicati. In cazul ofertelor comune (depuse de o asociere), se va lua in calcul cifra de afaceri anuala a asocierii respective pentru fiecare dintre cei 3 ani de referinta mentionati, calculata ca medie aritmetica anuala a cifrelor de afaceri anuale individuale ale fiecaruia dintre asociati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
?Formular 11
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociatii/sub-contractantii
a) Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii, Declaratie privind lista asociatilor si asubcontractantilor, completata de liderul Asocierii.
b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere- Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in Asociere pe intreaga durata a contractului.
Curriculum vitae (CV) pentru fiecare expert cheieCV-urile trebuie sa fie suficient de detaliate astfel incat sa rezulte cel putin indeplinirea clarificarilor si experientei profesionale (generale si specifice) solicitate fiecarui expert. Astfel, CV-ul si documentele suport trebuie sa contina in mod obligatoriu titlul si obiectul proiectului la care expertul a participat, descrierea sarcinilor indeplinite de expertul respectiv si pozitia acestuia in cadrul proiectului, care sa faca dovada indeplinirii cerintelor mentionate pentru fiecare expert. Pentru a verifica indeplinirea cerintelor pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune:
- copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV;
- copii dupa documente, certificate si/sau referinte emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita documente si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din aceste formulare.
Avand in vedere faptul ca cel mai important factor in domeniul IT&C si care sa asigure dezvoltarea unui sistem de management eficient este resursa umana alocata pentru realizarea contractului, acest criteriu solicita ofertantului alocarea unui numar de experti cheie care sa indeplineasca experienta profesionala generala si specifica, concretizata in:
-studii superioare absolvite cu diploma de licenta, fie studii postuniversitare, fie cursuri recunoscute la nivel national/international
-cunostinte de limba engleza avand in vedere ca limba oficiala a programului este limba engleza, iar sistemul va fi constituit tot in engleza
-un minim de specializari certificate sau atestate in domeniile solicitate
- o experienta similara cu obiectul prezentei achizitii, respectiv servicii similare cu serviciile solicitate si care au indeplinit activitati similare cu cele pe care urmeaza sa le imndeplineasca in viitorul contract.
Ofertantul va prezenta o echipa de 5 experti cheie dupa cum urmeaza: - 1 manager proiect - 1 expert in analiza de sistem - 2 experti in programare software - 1 expert software in raportare Ofertantul trebuie sa faca dovada indeplinirii, din punct de vedere al capacitatii profesionale a expertilor propusi, a urmatoarelor cerinte minime obligatorii: Expert cheie 1- manager proiect cu urmatorul profil: - studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, - cunostinte de limba engleza - cunostinte privind managementul proiectelor (atestat/certificat manager de proiect sau echivalent) - experienta in proiecte de analiza/dezvoltare/implementare aplicatii software similare cu servicii solicitate Expert cheie 2- Expert in analiza de sistem/analist de business cu urmatorul profil: - studii superioare absolvitecu diploma de licenta sau echivalent, fie studii post univ, fie cursuri recunoscute national/intern in domeniul IT, economie sau inginerie - cunostinte de limba engleza - experienta in proiecte de analiza/dezvoltare/implementare aplicatii software si in proiectarea de sisteme informatice de management, similare cu serviciile solicitate Expert cheie 3, 4- 2 experti in programare software cu urmatorul profil: studii superioare absolvitecu diploma de licenta sau echivalent, fie studii post univ, fie cursuri recunoscute national/intern in domeniul IT- cunostinte de limba engleza ?experienta in proiecte de dezvoltare/implementare aplicatii software si in dezvoltarea de platforme software pe tehnologii open source, sisteme de management, sisteme online de tip portal, sisteme cu continut web, baze de date, modelare si dezvoltare procese BPEL, in folosirea de metodologii de dezvoltare/instalare/testare/validare soft, similare cu serviciile solicitate Expert cheie 5 ? 1 expert software in raportare cu urmatorul profil: - studii superioare absolvitecu diploma de licenta sau echivalent, fie studii post univ, fie cursuri recunoscute national/intern in domeniul IT- cunostinte de limba engleza -experienta in proiecte de analiza/dezvoltare/implementare aplicatii software de raportare si in dezvoltarea de instrumente pentru raportare, folosirea de metodologii de dezvoltare/instalare/testare/validare soft de raportare, similare cu serviciile solicitate.
Lista expertilor cheie propusi pentru implementarea contractului, cu numele si prenumele expertului, pozitia propusa, anii de experienta profesionala, nivelul educational, domeniile de specialitate, proiecte similare in care a derulat acelasi tip de activitati cu cele pe care le va derula in viitorul contract, limbi straine si nivelul cunoasterii lor.
Lista cu principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani. Ultimii 3 ani se vor calcula pana la data limita de depunere a ofertelor.Fisele de experienta similara pentru contracte al caror obiect corespunde serviciilor solicitate de autoritatea contractanta.Fisele de experienta similara vor fi insotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar, din care sa reiasa obiectul contractului, partile contractante si valoarea acestuia.
Operatorul economic va face dovada prin prezentarea de orice documente/contracte/procese verbale de receptie ca a prestat in ultimii 3 ani, un contract sau mai multe contracte, de servicii similare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 1.057.661 lei. Ultimii 3 ani se vor calcula pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care contractele sunt incheiate in alta moneda decat in lei operatorul economic va face conversia la cursul mediu anual lei /valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Se va prezenta cerificatul ISO privind managementul calitatii sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
conform formular 10conform formularului 8Prezentarea documentelor solicitateFormular 7Formular 6Prezentarea documentelor solicitatePrezentarea documentului solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 10:00
Locul: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, sala de Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa insotita de copia actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu preturi egale situate pe primul loc se va face prin reofertare in plic inchis depus la Registratura MDRAP. Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate.Pt ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.Cf Lg. 346/2004 -SECTIUNEA a 3-a, art. 16(2) IMM beneficiaza de reduceri cu 50% PENTRU CRITERIILE LEGATE DE CIFRA DE AFACERI, DE GARANTIA PENTRU PARTICIPARE SI PENTRU GARANTIA DE BUNA EXECUTIE.Societatile ofertante care se incadreaza in categoria IMM, conform Lg 346/2004 vor face dovada, pe propria raspundere, indeplinirii cumulative a conditiilor privind numarul mediu anual de salariati si a cifrei de afaceri anuala.Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare indeplineste conditiile de incadrare in categoria IMM. Lipsa acestei dovezi face ca asocierea sa nu mai beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 ind 2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administatiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111473
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2013 08:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer