Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru dezvoltarea unui sistem integrat IT de administrare a proceselor de munca in administratia publica prin sistemul work-flow si administrarea avansata a documentelor


Anunt de participare numarul 147438/24.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Adresa postala: Str. Latina Nr. 8 Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020793, Romania, Punct(e) de contact: Dorian Craciunel/ Iulica Tudor, Tel. +40 213169281, In atentia: Dorian Craciunel/ Iulica Tudor, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213169281, Adresa internet (URL): www.cnpas.org, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru dezvoltarea unui sistem integratIT de administrare a proceselor de munca in administratia publica prin sistemul work-flow si administrarea avansata a documentelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul operatorului economic
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Implementarea unui sistem IT de administrare a proceselor de munca in administratia publica prin sistemul work-flow si administrarea avansata a documentelor in vederea simplificarii procedurilor de lucru in cadrul institutiei. Sistemul integrat va fi format din doua subsisteme: i) subsistemul de Document Managent System (DMS) si ii) subsistemul de analiza si raportare;
Proiect: Imbunata?irea gestiunii documentelor in Casa Nationala de Pensii Publice si institutiile sale subordonate, cod SMIS 26933, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, axa prioritara 2 ? Imbunatatirea capacitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72212311-2-Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)
72212422-3-Suite de servicii de dezvoltare de software (Rev.2)
72262000-9-Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
A se vedea informatiile din Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 16, 158, 873.6 si 22, 703, 218.6RON
II.2.2) Optiuni
Da
Cf. art. art. 122 lit. b) si lit. j) din OUG nr. 34/2006. Pt. det. a se ved. Sect. VI ? Alte inf.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 323.177 lei. A se vedea nota de mai jos.Nota: Pentru calculul echivalentei garantiei de participare in alta moneda/valuta decat Lei (RON) se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru data publicarii anuntului de participare.In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.b) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 9.175, 88 Lei.c) Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurarisau2. ordin de plata (virament bancar) in contul Autoritatii Contractante RO10TREZ7005005XXX000178, deschis la ATCP-MB, beneficiar Casa Nationala de Pensii Publice, CIF 13574005, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana cel tarziu la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 14 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Gar. de participare se va completa si se va depune pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in original (la adresa mentionata la punctul I.1) ?i in format electronic in SEAP (cu condi?ia semnarii acesteia cu semnatura electronica extinsa valida). Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FSE prin PODCA, axa prioritara 2 ? Imbunat. calit. si efic. furniz. serv. pb., cu accesul pus pe procesul de descen., dom. major de interventie 2.2 ? Imbunat. calit. si efic. furniz. serv.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare. A se vedea si info. furnizate la cerinta nr. 4 de la Sectiunea III.2.3.a) ? ?Capacitatea tehnica si/sau profesionala?.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara termenului limita stablit pentru depunerea ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii fata de bugetele locale, scadente in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita pentru depunerea ofertelor;
- Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care de?in functii de decizie in cadrul autorita?ii contractante cum sunt: Ileana Ciutan, Tomita Murgoci, Nelia Barsasteanu, Mihail Angelica, Dumitriu Ivona, Serbu Mioara, Hustiu Constanta, Delia Buca, Andrei Marlena Carmen, Bontea Mirela, Dorian Craciunel, Tudor Iulica, Lucan Arjoca Marius, Toader Anghelina, Paun Elisabeta Dana, Savin Mitranescu.
Nota: a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, ofertantii vor avea in vedere imprejurarea potrivit careia, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ?i completarile ulterioare, certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.b. Astfel, pentru procedurile al caror termen limita de depunere a ofertelor este cuprins in perioada dintre cea de a 6-a zi lucratoare a lunii si ultima zi a lunii, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ?i completarile ulterioare, certificatele de atestare fiscala prezentate de ofertan?i vor confirma achitarea creantelor fiscale care provin din ultima luna dinainte de luna anterioara lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obliga?ii care au avut scadenta legala de plata pana la data de 25 a lunii anterioare celei stabilite pentru depunerea ofertelor.
c. Prin exceptie de la lit. b) de mai sus, pentru acele proceduri al caror termen limita de depunere a ofertelor este stabilit in perioada primelor 5 zile lucratoare ale lunii, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) din O.G. nr. 92.2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ?i completarile ulterioare, certificatele de atestare fiscala prezentate de ofertanti vor confirma achitarea creantelor fiscale care provin din penultima luna dinainte de luna anterioara lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obliga?ii care au avut scadenta legala de plata pana la data de 25 a ultimei luni dinaintea lunii anterioare celei stabilite pentru depunerea ofertelor.
d. Totodata, in situatia in care termenul limita de depunere a ofertelor este cuprins in perioada dintre cea de a 6-a zi si cea de a 10-a zi lucratoare a lunii, iar ofertantii nu pot obtine certificatele de atestare fiscala prin care se confirma achitarea creantelor fiscale scadente in conformitate cu cerinta de la lit. b) de mai sus (dat fiind termenul legal de eliberare a respectivelor documente) se accepta prezentarea initiala a certificatelor de atestare fiscala in conditiile stabilite la lit. c) de mai sus si a confirmarii indeplinirii cerintei in discu?ie prin prezentarea ulterioara (pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor) a certificatelor de atestare fiscala prin care se atesta achitarea creantelor fiscale cu respectarea indicatiilor de la lit. b) de mai sus.e. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf. art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
f. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal incheiat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie.g. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta:
- documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Nota:
a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
d. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
e. Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu suma de: 32.317.746 lei2. Cerinta nr. 2
Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta va avea acces la (va dispune de) o linie de credit (sau alte forme de finantare), pentru a realiza cash-flow-ul necesar si suficient desfasurarii activitatilor in cursul primelor doua luni de executie a contractului, care va fi destinata indeplinirii viitorului contract in suma de 4.616.820 lei, pentru o perioada de minim 60 de zile de la data semnarii contractului de achizitie cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: - Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.- Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi contabile din care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea economico-financiara;
- Dovezi din care sa rezulte posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, conform cerintei nr. 2, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, cum ar fi: documente eliberate de banca operatorului economic si/sau, dupa caz, declaratii sustinute de analiza de diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor gradului de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de lichiditate - lichididatea generala, lichiditatea curenta, lichididatea imediata, calculul indicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calculul indicatorilor de gestiune - durata de recuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor).Nota: a. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4.4560 lei, 1 USD = 3.39 leipentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.b. In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic, conform celor aratate mai sus.c. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita imobilizarea sumelor reprezentand dovada cash-flow-ului, respectiv a resurselor financiare la care operatorul economic are acces/le are disponibile potrivit documentelor prezentate pentru indeplinirea prezentei cerinte, la data semnarii contractului.d. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani (36 de luni) in cadrul unuia sau mai multor contracte similare cu o valoare cumulata de 16.158.870 lei, constand in cel putin urmatoarele tipuri de activitati/componente principale:
1) servicii de implementare a unui sistem informatic, care sa fi presupus cel pu?in o solu?ie de analiza - raportare si o solutie de management/gestiune a documentelor.
2) servicii de implementare a unui sistem informatic integrat (care sa fi presupus livrarea, instalarea si configurarea de platforme software si hardware, inclusiv servere, echipamente de stocare side comunicatii si de securitate, precum si instruirea si suportul personalului beneficiarului in vederea utilizarii sistemului);Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), decel putin urmatoarele instalatii/utilaje/echipamente specifice: - autovehicule prin intermediul carora se va asigura deplasarea echipei de experti la sediul autoritatii contractante / locatiile indicate de aceasta in vederea realizarii obiectului contractului (cate un autovehivul/fiecare 4 experti din cadrul echipei de proiect);
- calculatoare PC tip laptop pt. fiecare expert cheie nominalizat, cu software de birou(cate un laptop/expert);
- facilitati necesare pt. multiplicarea si imprimarea documentelor;
- platforme SW pentru realizarea proiectului, constand cel putin in: instrumente de dezvoltare integrate de programe si aplicatii precum Visual Studio, Eclipse sau echivalent;instrumente de urmarire a sarcinilor de lucru precum Atlassian JIRA, Bugzilla sau echivalent; instrumente de control al surselor programelor dezvoltate precum SVN, Team Foundation Server sau echivalent; instrumente pentru automatizarea release-urilor intermediare de dezvoltare si integrare continua precum Apache Continuum, CruiseControl sau echivalent- platforme HW pentru utilizarea de catre expertii (inclusiv ca statii de lucru) care vor desfasura activitati de analiza, dezvoltare, proiectare, testare, implementare, etc. cuperformante tehnice necesare pentru rularea instrumentelor/aplicatiilor aferente platformelor SW mai sus mentionate.
2. A se vedea cerinta nr . 1 si 2
3. Cerinta nr. 3
Profilul expertului cheie nr. 1 ? Manager de proiect/team leader (1 pers.):
a)Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b)Experienta profesionala generala de 5 ani in domeniul studiilor;
c)Detinerea de cunostinte aprofundate privind o metodologie de management a serviciilor de tehnologie a informatiei, respectiv a abilitatilor necesare si suficiente pentru crearea fluxurilor si proceselor de tehnologie a info. in cadrul organizatiilor(dovedite prin participarea la cel putin un prog. de perfectionarein acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echiv. cu ITIL Expert);d)Detinerea de competente avansate in domeniul managementului de proiect, respectiv a cunostintelor privind coordonarea proiectelor intr-o maniera standardizata(dovedite prin participarea la cel putin un prog. de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echiv. cu Project Management Professional/PRINCE 2);
e)Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect avand ca obiect implementarea unui sistem informatic a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea de documente(indiferent de poz. detinuta);
f)Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice de management de proiect/conducere/coordonare a unui proiect(indiferent de domeniul proiectului).
4. Continuare cerinta nr. 3
Profilul expertului cheie nr. 2 ? Analist (1 pers.)
a) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de 5 ani in domeniul studiilor;
c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind analiza proceselor organizationale (de tip business) in contextul sistemelor informatice, respectiv identificarea necesitatilor ale unei entitati in scopul de a determina cea mai buna solutie, identificarea, analiza, prioritizarea, managementul, comunicarea, verificarea si validarea cerintelor (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Certified Business Analysis Professional - CBAP);
d) Detinerea de competente privind modelarea proceselor organizationale (de tip business) in contextul sistemelor informatice, respectiv privind limbajele standardizate UML sau echivalent pentru modelarea proceselor de business (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international);
e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program similar (in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de analist sau o alta pozitie similara).Profilul expertului cheie nr. 3 ? Expert implementare solutii DMS (management al documentelor) (1 pers.)
a) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/cibernetica finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de 5 ani in domeniul studiilor;
c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind principiile si practicile de guvernare a tehnologiei informatiei in cadrul organizatiilor (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international cum ar fi cele echivalente cu CGEIT);
d) Detinerea de competente avansate privind instalarea si implementarea solutiei de DMS ofertata (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international);
e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect similar (in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de expert implementare solutii DMS sau o alta pozitie similara).Profilul expertului cheie nr. 4 - Expert implementare solutii de tip ?business intelligence? (analiza ?i raportare) (1 pers.):
a) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/cibernetica finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de 5 ani in domeniul studiilor;
c) Detinerea de cunostinte privind dezvoltarea modelelor de date/metadate pentru analiza tip ?business intelligence? (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international);
d) Detinerea de competente privind proiectarea si implementarea solutiilor de raportare tip ?business intelligence? (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international);
e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program similar (in cadrul caruia sa fiocupat pozitia de expert implementare solutii de tip ?business intelligence? sau o alta pozitie similara).
5. Continuare cerinta nr. 3
Profilul expertului cheie nr. 5 ? Arhitect sistem informatic (1 pers.)
a) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de 5 ani in domeniul studiilor;
c) Detinerea de cunostinte tehnice privind proiectarea si implementarea arhitecturilor orientate pe servicii - Service Oriented Architecture SOA (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Service Oriented Architecture - SOAdovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu echivalente cu TOGAF).
d) Detinerea de competente avansate privind dezvoltarea de arhitecturi complexe, de tip Enterprise, cu abordari globale de proiectare, planificare si implementare (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu TOGAF);
e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program similar (in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de arhitect sistem informatic sau o alta pozitie similara).Profilul expertului cheie nr. 6 ?Expert baze de date (1 pers.):
a) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/cibernetica finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de 5 ani in domeniul studiilor;
c) Detinerea de cunostinte tehnice privind managementul si administrarea bazelor de date (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Database Certified Administrator);d) Detinerea de competente avansate privind administrarea clusterelor si produselor storage in contextul bazelor de date (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Real Application Clusters and Grid Infrastructure Administration);
e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect similar (in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de expert baze de date sau o alta pozitie similara).Profilul expertului cheie nr. 7 ? Expert testare (1 pers.):
a) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/cibernetica finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de 5 ani in domeniul studiilor;
c) Detinerea de cunostinte tehnice privind automatizarea fluxurilor de testare de baza in vederea implementarii proceselor repetitive de testare si mententanta a sistemelor informatice (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Functional Testing);
d) Detinerea de competente avansate privind stabilirea activitatilor optime de testare pe baza efectuarii analizei de risc a sistemelor informatice si realizarea testelor in functie de metodologia specifica de dezvoltare a software-ului supus respectivelor teste (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu ITSQB Advanced Test Analyst);
e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect similar (in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia deexpert testare sau o alta pozitie similara).
6. Continuare cerinta nr. 3
Profilul expertului cheie nr. 8 ? Expert instruire platforme informatice si solutii DMS (1 pers.):
a) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/cibernetica finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de 5 ani in domeniul studiilor;
c) Detinerea de cunostinte privind tehnicile de instruire in contextul unor platforme informatice (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Certified Technical Trainer);
d) Detinerea de competente avansate privind instruirea utilizatorilor pentru solutia de DMS ofertata (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in acest domeniu recunoscuta la nivel na?ional/interna?ional);
e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program similar (in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia deexpert instruire pt. aplicatii informatice/pt. solutii DMS sau o alta pozitie similara).Profilul expertului cheie nr. 9 ?Expert suport tehnic solutii BI, baze de date si aplicatii SW (1 pers.):
a) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/cibernetica finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de minim 1 an in domeniul studiilor;
c) Detinerea de cunostinte tehnice privind acordarea de suport in materia solutiilor de tip ?business intelligence? (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu BI Support Specialist);
d) Detinerea de competente privind asigurarea suportuluitehnic pentru bazele de date si aplicatiile SW (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Technology Support Specialist);
e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program similar (in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia deexpert suport tehnic solutii BI/baze de date/aplicatii SW/sisteme informatice sau o alta pozitie similara).
7. Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii si/sau, dupa caz, asociatii.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatiipentru activitatile principale necesare ducerii la indeplinire a obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (activitati de dezvoltare/implementare sisteme informatice si produse software), prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Cerinta nr. 2
Informatii privind sistemul de management al securitatii informatiilor, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al securitatii informatiilor din punctul de vedere al controlului managementului asupra acestui domeniu, potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 27001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1 si 2: Se vor prezenta: - Formularul nr. 6 - Lista privind principalele servicii prestate impreuna cu certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar ? o autoritate contractanta sau un beneficiar privat) prin care se confirma prestarea serviciilor similare (pentru contractele similare prezentate in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara), din care sa rezulte cel putin informatiile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului);
- Formularul nr. 7 - Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii impreuna cu documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic poate dispune de utilajele/echipamentele respective pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, respectiv prin care se dovedeste posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare.Nota: a. Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat Lei se va folosi cursul stabilit de catre parti in respectivele contracte (daca este cazul) sau, in absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost derulate contractele in cauza respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei. In sensul celor anterior mentionate, pentru contractele derulate in anul 2013, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru perioada cuprinsa intre inceputul anului ?i luna anterioara depunerii ofertei.b. Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente. false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul prezentei proceduri.c. Serviciile prezentate in scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte servicii efectiv executate/prestate in perioada mentionata, sens in care se vor prez. dovezi coresp.priv. prestarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, valoarea si complexitatea, respectiv caracteristicile serviciilor prestate).d. Pentru indeplinirea cerintei privind nivelul valoric mininm al experientei similare se accepta: - fie prezentarea unui singur contract (care sa acopere prin obiect toate activitatile/componentele principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, respectiv serviciile/activitatile mentionate) in valoare de cel putin putin 16.158.870 lei, fara TVA;
- fie prezentarea a cel mult doua contracte distincte in orice combinatie a obiectului acestora (indiferent de modul de structurare al obiectului/valoarea respectivelor contracte), cu conditia ca prin contractele prezentate sa fie acoperite in asamblu toate tipurile de activitati/componente principale aferente experientei similare stabilite (conform cerintei 1, pct. 1 ? 2), iar valoarea cumulata a contractelor prezentate sa fie de cel putin 16.158.870 lei, fara TVA.e. Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Continuare modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1 si 2f. Pentru fiecare contractmentionat in cadrul Formularuluinr. 4 in scopul probarii experientei similare dar care nu poate fi prezentat in conditiile de mai sus, indiferent de motive, se va transmite cel putin o fisa sintetica de prezentare care va contine descrierea principalelor activitati desfasurate, lista / tipul de livrabile realizate si rezultate obtinute in cadrul respectivului contract, impreuna cu detalierea valorica a serviciilor prestate, in caz contrar contractul respectiv urmand sa nu fie luat in considerare in scopul probarii experientei similare. Aceste infrmatii vor fi sustinute fie prin insusirea fisei de prezentare de catre beneficiar (prin contrasemnarea si stampilarea acesteia), fie prin trimitere la surse publice de informare/alte documente suport edificatoare.g. In cazul in care operatorul economic are in dotarea sa/dispune de instalatiile/utilajele/echipamentele mentionate in Formularul nr. 7 prin contracte/conventii de inchiriere se vor prezenta contractele / conventiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, respectiv documentele din cadrul carora rezulta informatiile referitoare la dotarile de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Se vor prezenta: - Formularul nr. 8 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documente suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect;
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata autentic de titular, pentru fiecare astfel de specialist);
- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Continuare modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3Nota: a. Documetele suport se vor prezenta in original, copie legalizata sau, dupa caz, cu mentiunea ?cf. cu originalul?, autoritatea contractanta rezervandu-si dreptul de a face aplicarea preved. art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 in legatura cu toate documetele prezentate.b. Documentele suport prezentate vor trebuie sa releve faptul ca din punctul de vedere al cunostintelor si competententelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini. In acest sens, diplomele/certificarile mentionate in cadrul cerintelor aferente profilurilor expertilor au fost indicate cu titlul exemplificativ si sunt emise de autoritati publice competente sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare, in conformitate cu prevederile art. 177 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006. Operatorii economici au dreptul de a prezenta orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeaza, in mod concludent, indeplinirea respectivelor cerinte, cu conditia respectarii prevederilor legale anterior mentionate.c. In sensul prevederilor de la lit. a) - b) de mai sus, ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor stabilite, cum ar fi: - cartile de munca ?i/sau, dupa caz, contractele individuale de munca ale persoanelor si/sau contractele de prestari servicii incheiate intre ofertant si pers. respective/angajamentele/ acordurile de participare (care sa asigure trasabililitatea includerii in oferta a specialistilor) si/sau alte documente echivalente in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 din care sa rezulte inclusiv indeplinirea cerintelor privind profilul expertilor propusi;
- diplome privind specializarea personalului (studii, pregatire profesionala, calificari si atestari profesionale);
- autorizatii/certificate de atestatare profesionala/legitimatii aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor sau, in lipsa acestora, copii ale transcripturilor, declaratia pe propria raspundere semnate autentic de catre expert privind experienta/certificatele detinute si echivalenta acestora cu cerintele solicitate, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentrupozitia respectiva si copia documentelor de specializare in baza carora s-a realizat numirea.Continuare modalitatea de indelinire a cerintei nr. 3d. Avand in vedere complexitatea contractului ce urmeaza sa fie atribuit, implicarea expertilor cheie in realizarea prezentului proiect va fi de tip ?full-time? si, ca atare, nu se accepta propunerea de exper?i unor persoane de specialitate in cadrul echipei de proiect care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.e. In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretariat de specialitate in limba romana, pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate.f. Expertii din cadrul echipei de proiect au fost stabiliti la un nivel minim prin raportare la durata de executie a contractului maxim acceptata, sens in care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a contractului cu echipa de proiect propusa, suplimentand dupa caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel incat pe baza documentelor prezentate sa rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice.g. Prin contract/proiect/program similar in sensul parcursului profesional al expertilor (cu exceptia cazurilor in cadrul carora nu a fost impusa o astfel de conditionalitate) se intelege un contract/proiect/program in cadrul caruia s-au prestat servicii similare cu cele mentionate in caietul de sarcini, respectiv avand ca obiect implementarea unui sistem informatic a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea documentelor, specifice din punctul de vedere al pregatirii profesionale si/sau al atributiilor pe care le va indeplini respectivul expert in cadrul echipei de proiect.A se vedea modalitatea de indelinire a cerintei nr. 3Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 4: Se va prezenta: - Formularul nr. 11 - Lista cuprinzand subcontractantii/asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant/asociat in parte al acestuia).Nota: a.Pentru evitarea oricaror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, in cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.c. In cazul asocierilor de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia economica-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calificare vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia le vor executa in conformitate cu acordul de asociere prezentat. In acest sop ofertantii au obligatia de a prezenta documente relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective.d. In sensul prevederilor lit. c), acordul de asociere va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: - faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiileasumate prin acesta;
- nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asocierii, impreuna cu datele de identificare ale acestora;
- comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei;
- partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.c. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care acesta/acestia le realizeazaSe va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al securitatii informatiilor din seria ISO 27001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre unul dintre asociati.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
50%
50
Descriere: Componenta financiara
2.
Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului (NR)
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
3.
Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara afectarea cerintelor caietului de sarcini (NRER)
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
4.
Functionalitatile subsistemului DMS si subsistemului de Analiza si Raportare
30%
30
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
Pondere componenta tehnica: 50 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Elem. ofertei care vor face ob.procesului de reofertare: 1.Pretul ofertei- Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (cu prelungire)- Procentul pt. stabilirea pasului de licitare: 0, 05%
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
L5154/16.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantului/ofertentilor participanti si reprezentanti UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European prin Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacitatii Administrative, axa prioritara 2 ? Imbunatatirea capacitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
- In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj in urma reofertarii de pret din cadrul rundei finale de licitatie electronica, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autoritatea contractanta va reface clasamentul in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli.Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe pozitia 1 in clasament.In situatia in care prin aplicarea acestui sistem ofertele nu vor putea fi departajate in continare, autoritatea contractanta va regurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret)- Cerintele tehnice si cele referitoare la conditiile si modalitatea de participare laetapa finala de licitatie electronica si de desfasurare a acesteia sunt disponibile pe site-ul www.e-licitatie.ro in cadrul sectiunilor Termeni si conditii si Ajutor precum si in manualul de utilizare.Pe parcursul licitatiei electronice ofertantii vor avea la dispozitie informatii privind pozitia pe care o ocupa in clasament.- Obiecte suplimentare (in completarea informatiilor de la Cap. II.1.6 ? ?Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile?): 30210000-4 Masini de procesare a datelor (hardware) (Rev.2), 32420000-3 Echipament de retea (Rev.2).- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitia ulterioara de servicii (noi) similare (intretinere si mentanta) in conditiile prevazute la art. 122 lit. b) si lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pana la concurenta maximului valorii estimate, calculata astfel: minim 16.158.873, 60 lei (contract initial), fara TVA + 6.544.344, 00 lei (servicii similare noi), fara TVA = maxim 22.703.218, 60 lei, fara TVA.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE - Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: Strada Latina, Nr. 8, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020793, Romania, Tel. +40 213162664, Email: [email protected], Fax: +40 213162664
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2013 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer