Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru elaborarea Planului de Management integrat pentru ROSPA0009 Bestepe-Mahmudia si rezervatia naturala Dealurile Bestepe


Anunt de participare numarul 146551/14.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea
Adresa postala: STR.14 NOIEMBRIE NR.5, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 8900002, Romania, Punct(e) de contact: Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea, Tel. +40 240510620, In atentia: Parpala Sonia - Responsabil tehnic, Email: [email protected], Fax: +40 240510621, Adresa internet (URL): http: //apmtl.anpmro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru elaborarea Planului de Management integrat pentru ROSPA0009 Bestepe-Mahmudia si rezervatia naturala Dealurile Bestepe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Romania, judetul Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru elaborarea Planului de Management integrat pentru ROSPA0009 Bestepe-Mahmudia si rezervatia naturala Dealurile Bestepe care implica elaborarea de studii, harti si baza de date GIS, elaborarea planurilor de monitorizare si masuri de conservare si consultarea publica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73110000-6 - Servicii de cercetare (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
90713000-8-Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 721, 752RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 5.000 lei, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006. Garantia de participare tb. sa fie val. cel putin 60 de zile de la term. imita de dep. a ofertelor. In cazul extinderii per.de valab.a of., perioada de valab. a garant. Pt. partic. va fi prel. in mod coresp.. Garant. se poate constit. si prin Scris. de garant. bancara sau prin orice instrum. de garantare emis de o soc. bancara ori de o soc. de asig./sau alta forma de organiz., care se prezinta in original, in cuantumul si pt per. Prev. mai sus.(Formular A). Daca garantia se constit.prin viram. bancar, transf.va fi ef. in contul APM Tulcea cod fiscal 4994689 cod IBAN: RO54TREZ6415005XXX001977 deschis la Trez. Mun.Tulcea Garantia tb. sa fie irevocabila. Mod de prez. ? dov.constit.garantiei / instrumentul de garantare se prez. in original, atasat pe partea ext. a plicului continand oferta. In cazul dep. de of. in asociere, garantia de partic. tb constit. in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Scrisoarea de Garantie emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de trad. Autoriz.si legalizata in limba romana. Autorit. contractanta va retinecontestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondatata de catre CNSC, potrivit art. 278 indice 1, litera a) din OUG nr.34/2006, suma de 4502 lei reprezentand 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei in raport cu valoarea estimata a contractului .Ofertantii tip IMM care vor depune 50% din valoarea garantiei tb. sa faca dovada ca se incadreaza in aceasta categ. conform legii si vor depune Formularul 19 completat.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro/alta valuta se va face la cursul BNR de la data de 22.10.2013. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se depune dupa semnarea contractului in contul APM Tulcea , cod IBAN: RO54TREZ6415005XXX001977 deschis la Trezoreria MunicipiuluiTulcea. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din Tulcea un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite dreptgarantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art.91 din HG 925/2006. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Ofertantii tip IMM care vor depune 50% din valoarea garantiei trebuie sa faca dovada ca se incadreaza in aceasta categorie conform legii sivor depune Formularul 19 completat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial Mediu, Axa 490% din FEDR , 10% din Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.4) original2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local(indiferent de cuantumul acestora);Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.5) original
Pentru persoane fizice/juridice straine: Se va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Documentul se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6)original
4. Declaratie privind participarea la procedura:
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormularul 7) original
5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.8)original
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Liliana Marinescu, Elena Micu si Veronel Parpala.
Prezentarea unor Documene de confirmare a declaratiilor anterioare: 1. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, din care sa rezulte ca nu exista obligatii scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele.2. Certificat de atestare fiscala emis de DGFP, din care sa rezulte ca nu ezista obligatii scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele
Modalitate de indeplinire: Se vor prezenta certificatele in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota: Pentru impozitele si taxele amanate la plata se vor depune copii dupa conventia de esalonare(amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor. Se va prezenta in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?: ? Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului prin care se demonstreaza capacitatea de exercitare a serviciului solicitat.
Informatiile cuprinse in ORC vor fi valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: In etapa evaluarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii
privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.Pentru persoane fizice/juridice straine: ? Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in limba romana ? traducere autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2010, 2011 si 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu 650.000 Lei .Media cifrei de afaceri globala 2010-2012 este data de suma cifrelor de afaceri globale pe cei 3 ani care se imparte la 3 (cifra de afaceri globala este cea rezultata din toate activitatile desfasurate de societatea
respectiva).Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50% va prezenta anexat formularului pentru
garantie, o declaratie pe proprie raspundere (Formularul 19), conform
Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. In cazul ofertei depuse in comun, fiecare membru al asocierii trebuie sa demonstreze calitatea de IMM
Vor fi prezentate Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2010,
2011, 2012, vor fi vizate si inregistrate de organele competente in conditiile
art.185 din OUG 34/2006 modificata si completata, in copii semnate si stampilate?conform cu originalul?.
Nota: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul
economic nu are posibilitatea de a prezenta in vederea indeplinirii nivelului
aferent cifrei de afaceri a bilantului contabil, acesta are dreptul de a-si
demonstra situatia economica si financiarasi prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea Formularului 1 cu informatii generale privind ofertantul si a anexei la Formularul 1 cu media cifrelor de afaceriglobala din ultimii 3 ani.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducere autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anualleu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parteSituatia economica si financiara unei asocieri se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Declar. Priv. lista princip. Serv. prestate in ultim 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestiasunt autorit. contract. sau clienti privati.Cerinta minima: Prestarea de servicii in domenii similare celor solicitate in caietul de sarcini la nivelul a cel putin 1 contract sau a maxim 4 contracte in valoare minima totala cumulata de 500.000 lei fara TVA? Formularul 11 Se vor prezenta docum. care sa confirme prest. serv.
- Utilaje/Dotari: Informatii ref. la utilaje, instalati, echipamente tehnice de care poate dispune operat. econ. pt indeplinirea coresp. a contr. de servicii. Cerinte minime: Mijloc de transp., binocluri, lunete, aparate foto, PC, Laptop, Statie GIS, GPS, softuri MS Office, Softuri GISimprimanta, copiator, acces la internet, consume, harti satelitare, harti topografice, determinat. de pasari, determinat. de reptile, lit. de special., set de date de special. (mas.meteorologice ef.de INMH ? temp. multianuale, precip., viteza vant, etc. . stud. ped., geologice, hidromorf. etc.), studii statistice.Ofert.va prezenta docum. care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte formede punere la dispozitie) utilajelor, instalatiilor, echip. mentionate in Formularul 12- Personal: Se solicita Lista cu pers. ce va fi util. pt. contract insotita de CV-urile personalului resp. Pt. Indepl. Contr. de achiz..Cerinte minime: Echipatb sa aiba exp. in elab. de stud. de biodiv., elab. de harti si baze de date GIS si in elab. de planuri de management pt. arii nat. prot., sa fie interdiscipl. si sa acopere urmat. dom.: biologie (ornitologie, ecologia speciilor), socio-economie, manag. ariilor nat. prot., geografie fizica si umana, GIS, manag. general. Special.vor avea exp.prof. in dom. care vor fi abordate in cadrul contr..minim 4 exp. ornitologi : absolv. de stud. univ. de profil(biologie/ecologie/prot. Med.), exp. gener.in dom. biodiv.? minim 5 ani, exp. specifica in dom. stud. ornitologice - minim 7 stud. real. individual sau in echipa in cadrul unor teme similare;.minim 1 expert herpetolog: absolv. de stud. univ. de profil(biologie/ecologie/prot. med.), exp. gen. in domeniul biodiv.? minim 5 ani, exp. specif. in dom. stud. herpetologice - minim 7 stud. de cercet. real. individual sau in echipa in cadrul unor teme de de cercetare, minim 3 experti in GIS: absolv. de stud. univ. de profil (georgafie / ecologie / prot med / inginerie topometrie / inginerie in constructii / informatica) ? exp. gen. de utilizare a progr.GIS in dom. biodiv. si al ariilor nat. prot.? minim 3 ani , minim 2 experti geografi: absolv. de stud. univ. de profil(geografie/ecologie/protectia mediului), exp. specif. in dom. stud. geografice pt ariile nat. prot. - minim 3 stud. de cercet. real. individual sau in echipa in cadrul unor teme de de cercetare;, minim 1 expert socio-economic: absolv. de stud. univ. , atestari post-univ. care sa dov. posibil. intocmirii dpdv econ. a stud de manag, date statistice, harti, analiza activit. existente, import. econ. a zonelor, tend. de dezvoltare / descrestere, realizate pe baza sondajelor socio-economice , minim 1expert biolog: absolv. de stud. univ.de profil(biologie/ecologie/protectia mediului), exp. gen. in domeniul biodiv.? minim 5 ani, exp. specif. in dom. stud. biologice priv. impactul antropic in ariile naturale protejate -minim 3 stud. de cercetare real. individual sau in echipa in cadrul unor teme de cerc., minim 3 specialisti in biologie: studii univ./calificare pe profil biologie/ecologie/protectia mediului, experienta specifica in domeniul stud. biologice -minim 3 ani, Dintre acesti special. Se va nomin.- 1 Coord. de contract, care va indeplini urmatoarele cerinte minime: studii univ. absolv.cu diploma de licenta;Exp.prof. specifica: Cel putin 3 ani exp. Profes. in stud.de elab.a planurilor de management si/sau activitati de cercetare pe teren;Exp.in calitate de conducator de proiect/contract. In situatia in care specialistiinu sunt angaj
Sistemul de Management de Mediului Certificat SR EN ISO 14001:2005Sistemul de Management al CalitatiiCertificat SR EN ISO 9001:2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea ? Formularului 10 ?Experienta generala: original.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anualleu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte- Completarea Formularului nr.12: original.- Completarea Formularului nr.13, Formularul 14 Formularulnr.15, Formularul 9 original.-Completarea Formularului 16 si a Formularului 17- Se va completa Formularul 18.Dovada certificarii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
2. Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului
20%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara afectarea cerintelor caietului de sarcini
20%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2013 12:00
Locul: APM Tulcea, strstr.14 Noiembrie nr.5, localitatea Tulcea.Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Micu ElenaParpala Veronel
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Bestepe-Mahmudia si rezervatia naturala Dealurile BestepeTipul de finantare: Fonduri europeneXFEDRAlte fonduri.Xbugetul de stat
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Modalitatea de departajare va tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii financiare si/sau tehnice, si nu de cerinte de calificare/selectie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea
Adresa postala: Strada 14 Noiembrie nr.5, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820009, Romania, Tel. +40 240510620, Email: [email protected], Fax: +40 240510621, Adresa internet (URL): http: //apmtl.anpm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2013 15:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer