Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii pentru elaborarea Planului de management pentru Situl Natura 2000 ROSPA 0076 Marea Neagra aferent Proiectului ? Managementul capitalului natural in ROSPA 0076Marea Neagra?


Anunt de participare numarul 147647/02.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
EUROLEVEL S.R.L.
Adresa postala: Constanta, Aleea Garofitei, nr. 14, Bl L 75 A, sc. A, Ap. 9, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900117, Romania, Punct(e) de contact: ANDREIA-MARIA CERNAT, Tel. +0 4740038171, Email: [email protected], Fax: +4 0341446588, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ORGANIZATIE NONGUVERNAMENTALA
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii pentru elaborarea Planului de management pentruSitul Natura 2000 ROSPA 0076 Marea Neagra aferent Proiectului ? Managementul capitalului natural in ROSPA 0076Marea Neagra?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: judetul Constanta, Arealul ROSPA0076, Marea Neagra
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune : Servicii pentru elaborarea planului de management pentru Situl Natura 2000 ROSPA 0076 Marea Neagra aferent Proiectului ? Managementul capitalului natural in ROSPA 0076Marea Neagra?
Proiectul va fi implementat in:
Regiunea de Dezvoltare Sud ? Est
Judetele: Constanta ?i Tulcea
Suprafata sitului Natura 2000 ROSPA 0076 Marea Neagra vizata prin acest proiect este situata in extremitatea Sud -Estica a Romaniei ?i se intinde de la nord la sud ca o banda de la?ime variabila suprapusa in principal peste zona marina, urmand linia litoralului ?i pornind din zona Sulina pana in sudul litoraluluila Vama Veche.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
90713000-8-Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de servicii pentru elaborarea planului de management pentruSitul Natura 2000 ROSPA 0076 Marea Neagra aferent Proiectului ? Managementul capitalului natural in ROSPA 0076Marea Neagra?conform Caietului de Sarcini.
Serviciile vor fi prestate in termenele precizate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 293, 080RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 65.000 LEI.Garantia de participare se poate constitui, conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006: a)prin virament bancar in contul: RO51TREZ2315069XXX008731 in favoarea Autoritatii Contractante ? cod fiscal R 21699069, titular S.C. Eurolevel S.R.L., deschis la Trezoreria Municipiului Constanta;b)printr-un instrument de garantare emis in condi?iile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ?i prezentat in originalIn cazul in care garan?ia de participare se constituie prin Scrisoare de garan?ie bancara, se va utiliza Formularul 20 ? Scrisoare de garan?ie bancara.Dovada platii garantiei de participare se va depune in original, cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Echivalenta garantiei de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR valabil la data de 08.10.2013, 1 euro = 4.4366 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui: a)printr-un instrument de garantare emis in condi?ile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conformitate cu prevederile Art. 90, alin.(1) din H.G. Nr. 925/2006;b)prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1045/2011.In acest caz, ofertantul are obligatia de a deschide un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala care se depune de catre ofertant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 91 din H.G. nr. 925/2006.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 7 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia .Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.91-92 din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si Fondul Europen de Dezvoltare Regionala (FEDR) prin proiect finantat dinProgramul OperationalSectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritara 4.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular 1 - Declaratie privind eligibilitatea privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (va fi depusa in originalsemnata si stampilata de catreofertant si de catre tertul sustinator, daca este cazul).Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant (persoana fizica si persoana juridica, directori de companii, orice alta persoana cu putere de reprezentare) despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.2. Formular 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (va fi depusa in original, semnata si stampilata de catreofertant si de catre tertul sustinator, daca este cazul).Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant (persoana fizica si persoana juridica, directori de companii, orice alta persoana cu putere de reprezentare) care se afla in oricare din urmatoarele situatii:
a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;c) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.3. Certificat de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul consolidat emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (va fi depus de catre ofertant in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor).
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor aferente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din H.G. nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9, alin. 3 din Ordinul nr. 509/2011.4. Certificat de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul local emis de autoritatea publica locala (va fi depus de catre ofertant in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor).
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor aferente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din H.G. nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9, alin. 3 din Ordinul nr. 509/2011.5. Formular 3 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (va fi depus de catre ofertant in original?)6. Formular 3.1 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura (va fi depus de catre ofertant in original?)
Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontratanti.7. Formular 4 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (va fi depus atat de ofertant cat si de tertul sustinator, dupa caz, in original, semnat si stampilat).Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt : - Reprezentantul Legal: Andreia Cernat;
- comisia de evaluare a ofertelor compusa din: Sergiu Uzun, Mihaela Stefanica si Costina Fulga.Note:
(1) In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus, cu exceptia Formularului 4 prezentat doar de lider.
(2) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, anterior datei stabilite pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte: obiectul de activitate. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Ofertantul desemnat castigator va trebui sa prezinte in original/ copie legalizata Certificatul Constatator inainte de data semnarii contractului.
Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit.
Nota:
(1) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceriAceasta declaratie va cuprinde media cifrei de afaceri anuala, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii trei ani.Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 6.000.000 lei.Documente relevante:
Bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane fizice sau juridice romane, care depun oferta comuna,
beneficiaza de aceeasi reducere a cifrei de afaceri la fel ca in cazul garantiei de participare si de buna executie (art. 16 alin. 2 din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii).Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186
din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor
art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireFormularul 5 - Declaratie pe propria raspundere privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani (va fi depusa de catre ofertant in original, semnata si stampilata de reprezentantul legal).Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Determinarea valorii medii globale a cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati, se va calcula in functie de data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceputactivitatea.Formular nr. 21 - Angajament privind sustinerea financiare al ofertantului/canditatuluiCompletarea si prezentarea Formularelor conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art 69^1 din OUG 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiar, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clenti privati.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani (36 de luni contracte pentru servicii similare ca natura si complexitate cu cele prevazute in cadrul caietului de sarcini (inventariere, cartare, si/sau monitorizare specii de pasari, elaborare plan de management, realizare raport evaluare de mediu), in valoare de 3.293.080lei, exclusiv TVA.
Informatii privind personalul de specialitate
Cerinta A) Numar minim de experti implicati in realizarea contractului
1) Team leader - expert in coordonarea elaborarii de planuri de management pentru ariile naturale protejatea) Cerinte privind studiile si experien?a generala in domeniul studiilor:
- Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent, cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante;b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Implicarea ca manager/director de proiect cel putin intr-un contract/proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor care fac obiectul prezentei proceduri. Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica;
2)Coordonator echipa ornitologi - expert in coordonarea inventarierii, cartarii si evaluarii starii de conservare a speciilor de pasari de interes comunitar:
a) Cerinte privind studiile si experien?a generala in domeniul studiilor:
- Studii superioare in domeniul biologiei / ecologiei finalizate prin diploma de licenta sau echivalent, cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante.b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Implicarea ca manager/coordonator cel putin intr-un contract/proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati care au vizat inventarierea, cartarea ?i evaluarea starii de conservare a speciilor de pasari de interes comunitar. Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica.
3)Coordonator elaborare plan de monitorizare - expert in coordonarea elaborarii planului de monitorizare pentru speciile de pasari de interes comunitar :
a) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor:
- Studii superioare in domeniul biologiei / ecologiei finalizate prin diploma de licenta sau echivalent, cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante.b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Implicarea ca manager/coordonator cel putin intr-un contract/proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati care au vizat elaborarea de planuri de monitorizare pentru speciile de pasari de interes comunitar Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica.
4)Expert ornitolog ? 25 persoane
a) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor:
- Studii superioare in domeniul biologiei/ ecologiei, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent, cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante.
b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Participarea in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati de teren, similare, aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus.
Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica.
5)Experti mediul abiotic (experti care vor integra elementele legate de mediul abiotic in cadrul planului de management) ? 3 persoane
a) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor:
- Studii superioare in domeniul ecologiei/ geologiei/pedologiei/geografiei finalizate prin diploma de licenta sau echivalent, cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante.
b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Participarea in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati de teren, similare, aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus.
Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica.
6)Experti GIS ? 2 persoane
a) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor:
- Studii superioare in domeniile geografie/ biologie/ecologie/ protectia mediului/geodezie finalizate prin diploma de licenta sau echivalent, cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante.
- Detinerea de cunostinte de baza privind utilizarea aplicatiilor GIS (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu, emise de organisme abilitate).
b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Participarea la cel putin un proiect similar cu activitati de inventariere si/sau monitorizare a biodiversitatii.Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica
7) Experti evaluarea impactului antropic ? 3 persoane.
a) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor:
- Studii superioare in domeniul biologiei/ ecologiei/ protectia mediului/stiinte sociale, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent, cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante.
b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Implicarea in coordonarea cel putin a unui contract/proiect similar care a vizat evaluarea impactului antropic intr-o arie naturala protejata/ sit Natura 2000. Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica.
8) Experti in elaborarea masurilor de conservare si integrare a Planurilor de management ? 3 persoane.
a) Cerinte privind studiile si experien?a generala in domeniul studiilor:
- Studii superioare in domeniul biologiei / ecologiei/ protectia mediului, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent, cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante.
b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Participarea in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati de teren similare, aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus.
Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica.
9) Expert in evaluare de mediu (SEA)- 1 persoanaCerinte specifice:
- Certificat de atestare ca evaluator (evaluare de mediu) din partea autoritatii centrale de protectia mediului, conform OM nr. 1026/2009.
Cerinta B)
Declaratie privind dotarile/echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului insotit de documente care sa ateste ca operatorul economic dispune de ele (copie
dupa lista obiectelor de inventar si mijloace fixe din contabilitate sau contracte de inchiriere sau contracte de leasing, sau alte documente care sa probeze dispozitia ofertantului asupra acestora).
Ofertantul trebuie sa detina urmatoarea dotare tehnica minima: La cerinta legata de licente soft-ware-uri, sistem operare si aplicatii ca alternativa la prezentarea acestor licente, se poate depune o declaratie din care sa reiese ca ofetantul dispune de echipamentele necesare pt. elaborarea, editarea etc. studiilor care constituie obiectul contractului.Dotarea solicitata trebuie sa fie proprie sau inchiriata/comodat.Se va accepta si angajament de punere la dispozitie - art 188 OUG34/2006.
Ofertantul (operatorul economic sau grupul de operatori) poate subcontracta parte/parti din contractul ce face obiectul achizitie, conform prevederilor legale in vigoare.
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.
In cazul desemnarii ofertei comune castigatoare, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii.
ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 6 ? Lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani.Formular 7 ? Fisa de experienta similara, pentru fiecare contract prin care ofertantul intentioneaza sa-si demonstreze complianta.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Ofertantul va prezenta documente/ contracte/recomandari/procese-verbale de receptie partiale / finale, contrasemnate de beneficiar, care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarulcontractului, tipul activitatilor prestate/bunurilor livrate, valoarea contractului, perioada in care s-a realizat contractul.Documentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi, insotite de o traducere autorizata in limba romana.Formular 8 ? Declaratie privind personalul de specialitate responsabil pentru indeplinirea contractului, in original semnat si stampilatFormular 11 ? Angajamentul ofertantului privind resursele umaneFormular9 ? CVFormular 10 ? Declaratie de disponibilitate ? in original, semnat si stampilat pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului.Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare in conformitate cu Ordinul ANRMAP 509/2011.Formular9 ? CVFormular 10 ? Declaratie de disponibilitate ? in original, semnat si stampilat pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului.Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare in conformitate cu Ordinul ANRMAP 509/2011.Formular9 ? CVFormular 10 ? Declaratie de disponibilitate ? in original, semnat si stampilat pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului.Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare in conformitate cu Ordinul ANRMAP 509/2011.Formular9 ? CVFormular 10 ? Declaratie de disponibilitate ? in original, semnat si stampilat pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului.Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare in conformitate cu Ordinul ANRMAP 509/2011.Formular9 ? CVFormular 10 ? Declaratie de disponibilitate ? in original, semnat si stampilat pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului.Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare in conformitate cu Ordinul ANRMAP 509/2011.Formular9 ? CVFormular 10 ? Declaratie de disponibilitate ? in original, semnat si stampilat pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului.Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare in conformitate cu Ordinul ANRMAP 509/2011Formular9 ? CVFormular 10 ? Declaratie de disponibilitate ? in original, semnat si stampilat pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului.Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare in conformitate cu Ordinul ANRMAP 509/2011.Formular9 ? CVFormular 10 ? Declaratie de disponibilitate ? in original, semnat si stampilat pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului.Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare in conformitate cu Ordinul ANRMAP 509/2011Formular 10 ? Declaratie de disponibilitate ? in original, semnat si stampilat pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului.Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare in conformitate cu Ordinul ANRMAP 509/2011.Formular 12 ? Declaratie privind dotarile/echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Ofertantul trebuie sa detina urmatoarea dotare tehnica minima: - min 2 buc mijloc de transport ( 4x4sau autoturism);
- min 2 buc. GPS;
- min 1 buc. echipament specializat deServer baze de date GIS;
- min 1 buc echipament specializat pentru Server Aplicatii GIS;
- min 1 buc Statie grafica GIS;
- min 1 buc Statie desktop GIS;
- min 1 buc licenta soft desktop specializat aplicatii GIS;
- min. 1 buc licenta soft client-server aplicatii GIS;
- min.1 buc licenta sistem de operare Windows sau alt sistem deoperare compatibil, ce va servi ca platforma suport pentruaplicatii;
- min 1 buc licenta aplicatie GIS Geoportal;
- ambarcatiuni cu motor pentru lucru pe mare ? monitoring, harti GIS ? la distanta maxim 10-20 km de mal, in toate anotimpurile;
- aparatura pentru ?monitoring foto-video? a speciilor de pasari, inclusiv in perioada de migratie.Dotarea solicitata trebuie sa fie proprie sau inchiriata/comodat.Se va accepta si angajament de punere la dispozitie - art 188OUG34/2006.Se va prezenta dovada dispozitiei asupra echipamentelor solicitate.Actele privind dotarea cu echipamente se vor prezenta in copie conform cu originalul.Formular 13 ? Declaratie privind subcontractantii si specializarea acestoraFormular 14 ? Model acord de subcontractareFormular 15- Acord de Asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.Se solicita prezentarea Scrisorilor de imputernicire prin care membrii asocierii nominalizeaza Liderul asocierii.Se va prezenta Certificatul ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei (se vor accepta certificate emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene) in copie lizibila avand mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Numarul de riscuri generale identificate , descrise si argumentate care pot afecta executia proiectului
10%
Descriere: Componenta tehnica - Riscurile identificate care pot afecta executia contractului
3.
Numarul de planuri de contingenta a riscurilor generale identificate, fara a afecta cerintele caietului de sarcini
10%
Descriere: Componenta tehnica - Riscurile identificate care pot afecta executia contractului
4.
Numarul de riscuri specifice identificate , descrise si argumentate care pot afecta executia proiectului
10%
Descriere: Componenta tehnica - Riscurile identificate care pot afecta executia contractului
5.
Numarul de planuri de contingenta a riscurilor specifice identificate, fara a afecta cerintele caietului de sarcini
10%
Descriere: Componenta tehnica - Riscurile identificate care pot afecta executia contractului
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2013 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante- strada Pescarilor nr. 39, bloc FZ10B, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare a ofertelor si orice ofertant sau imputernicitul acestuia
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Managementul capitalului natural in ROSPA 0076Marea Neagra?, proiect finantat prin Programul Operational Sectorial ?Mediu? (POS Mediu), Axa prioritara 4, SMIS -CSNR42786, contract de finantare nr. 2695/RP/06.06.2013.Tipul de finantare: fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor care au obtinut acelasi punctaj si s-au clasat pe locul I se va efectua in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut. Daca si preturile ofertate sunt egale, ofertantilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretulcel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Euro LEVEL SRL
Adresa postala: Adresa: Constanta, Pescarilor nr. 39, bloc FZ10B, parter, Localitatea: constanta, Cod postal: 900559, Romania, Tel. +40 341171858, Email: [email protected], Fax: +40 341171859
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 16:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer