Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru elaborarea si implementarea unui sistem analitic pilot de dezvoltare a carierei in functia publica in cadrul proiectului "Cresterea capacitatii administratiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selectie si evaluare a functionari


Anunt de participare numarul 145032/18.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Adresa postala: Str. Eforie , nr.5 , Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050036, Romania, Punct(e) de contact: Elena Constantinescu, Tel. +40 374112780, Email: [email protected], Fax: +40 374112780, Adresa internet (URL): www.anfp.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Agentie Nationala ce gestioneaza managementul functiei publice si a functionarilor publici, inclusiv cu rol de reglementare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru elaborarea si implementarea unui sistem analitic pilot de dezvoltare a carierei in functia publica in cadrul proiectului "Cresterea capacitatii administratiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selectie si evaluare a functionarilor publici in contextul cresterii gradului de responsabilizare a administratiei publice privind gestionarea functiei publice?, cod SMIS 35032.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: BUCURESTI, STR. EFORIE NR.5, SECTOR 5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru elaborarea si implementarea unui sistem analitic pilot de dezvoltare a carierei in functia publica in cadrul proiectului "Cresterea capacitatii administratiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selectie si evaluare a functionarilor publici in contextul cresterii gradului de responsabilizare a administratiei publice privind gestionarea functiei publice?, cod SMIS 35032.Prestatorul va pune la dispozitia AC o echipa de experti pentru indeplinirea activitatilor prevazute prin caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212670-6 - Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare in timp real (Rev.2)
72212000-4-Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)
72212461-8-Servicii de dezvoltare de software analitic sau stiintific (Rev.2)
79419000-4-Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii pentru elaborarea si implementarea unui sistem analitic pilot de dezvoltare a carierei in functia publica in cadrul proiectului "Cresterea capacitatii administratiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selectie si evaluare a functionarilor publici in contextul cresterii gradului de responsabilizare a administratiei publice privind gestionarea functiei publice?, cod SMIS 35032.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 250, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuant.GP este de: 25.000 lei sau echiv.in euro la curs. of. BNR ant. datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calend.GP, se constituie conf.art.86 din HG nr.925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari sau prin viram.bancar in contul : ANFPCod fiscal 12979825 RO78TREZ7005005XXX004677 deschis la ATCPMB.GP trebuie sa fie irevocabila. Dovada in original a GP trebuie prezentata inainte de data deschiderii ofertelor cf.art.33 alin.3 lit.b din HG 925/2006, la ANFP in str. Eforiei nr.5, sector 5, Buc. Valabil.GP va fi cel putin egala cu perioada de valabil.a ofertelor.AC poate solicita extinderea per.de valabil.a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde per.de valabil.a ofertei, valabil.GP va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabil., acesta va fi exclus din procedura.Ofertantul/asocierea care solicita reducerea cuant. GP si a cifrei de afaceri la 50 %, va prezenta o decl.pe proprie raspundere, conf.Legii nr. 346/2004, din care rezulta ca se incadreaza in categ.I.M.M.-urilor. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categ.IMM se va analiza pt. fiecare membru. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, acestia pot beneficia de reducerea cu 50% a GP si a cifrei de afaceri.Neprezentarea pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a dovezii const. GP conduce la respingerea ofertei, conf.art.33 alin.(3) si art.36 alin.(1) dinHG nr. 925/2006.In cazul depunerii de contestatii, AC va retine contestatorului careia CNSC i-a respins contestatia ca nefondata sau in cazul in care contestatarul renunta la contest.in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre AC a masurilor de remediere necesare, din GP in raport cu val.estimata a contractului, suma prevazuta la art. 278(1) lit.b)din OUG nr.34/2006 . Cuantumul garantiei de buna executie in lei: 10 % din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie inse va constitui in conditiile art .89 , 90 din HG 925/2006 sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, si devine anexa la contract.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului este cel putin egala cu durata contractului.Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale in conformitate cu art. 90 alin 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondulsocial europeanProiect cofinantat prin Fondul Social European - Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completata de catre operatorul economic in conformitate cu Formularul nr.2 din Sectiunea III. Declaratia va fi completata de fiecare asociat sau tert sustinator (daca este cazul.)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul nr. 3 din Sectiunea III .
Declaratia va fi completata de fiecare asociat sau tert sustinator (daca este cazul.) (Tertul sustinator va completa declaratia cu punctele a, c1, d)
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180, 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Certificat de atestare fiscala pentru bugetul de stat si contributiile sociale, eliberat de catre unitatile teritoriale ale MFP, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente inluna de referinta(cf. Art.112 din Codul ProceduraFiscala) anterioara depunerii ofertelor, in original sau copie lizibila ?conform cu originalul?
Nota : Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 ale fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Certificatde atestare fiscala impozite si taxe locale emis la o data ulterioara ultimei scadente de plata, din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta, in original sau copie lizibila ?conform cu originalul
Pentru persoane juridice straine:
Operatorul economic nerezident va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor 2 certificate fiscale, acesta are obligatia sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in tara in care este stabilit. Daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, ofertantul va prezenta o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale, cu competente in acest sens.
Daca este cazul, declaratia va fi insotita de traducere realizata de un traducator autorizat a carui semnatura va fi legalizata de un notar public.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura completata in conformitate cu Formularul nr. 4 din Sectiunea III.
(Se va completa de fiecare asociat - daca este cazul).
Declaratia ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? intocmita conform modelului prevazut in Anexa la Ordinul nr.314/2010 al ANRMAP publicat in MO Partea I nr.701/20.10.2010 Formularul 5 Sectiunea III
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (cu privire la lipsa conflictului de interese) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia va fi completata de fiecare asociat, subcontractant sau tert sustinator (daca este cazul.) Formularul 6 Sectiunea III.Persoanele cu functii de decizie implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
? Eugen COIFAN ? Presedinte ? Secretar de Stat
? Mircea JORJ ? Vicepresedinte ? Subsecretar de stat
? Carmen Dragan ? Secretar General
? Dragos Dragulanescu ? Director D.E.R.U.A.A.P.Daniel Mihailescu ? Sef Serv.D.P.F.E.
? Elena Constantinescu ? Consiler Comp.Achizitii Publice
? Stefan Maria- Sef Serv. IT
? Gabriel Mihailov ? expert Serv. IT
? Bogdan Ianu ? expert D.P.F.E.
? Elena Gospodin ? Sef Serv. Financiar Contabilitate
? Silviu Pietris ? expert Serv. IT
? Corina Chitea ? expert -D.P.F.E.
? Marin Traistaru ? Sef S.A.P.P.A. Certificatul constatator-in original sau copie lizibila ?conform cu originalul? emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul teritorial in raza caruia ofertantul isi are sediul social, din care sa reiasa:
a)informatiile sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor
b ) faptul ca codul CAEN din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului are corespondenta cu obiectul contractului
Persoanele juridice straine vor prezenta-documente edificatoare, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.- Documene care atesta faptul ca poate pune la dispozitie consultanti vorbitori de limba romana si cu experienta in serviciile solicitate.
Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura va fi legalizata de un notar public.
Ofertantul trebuie sa fie inregistrat ca operator de date cu caracter personal conform legii nr. 677/2001 la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
In conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.509/ 2011 Anexa 2-documentele trebuiesc depuse de fiecare dintre membrii asocierii - pentru partea din contract pe care o realizeaza. (In cazul existentei subcontractantilor-doar daca acestia presteaza in totalitate serviciile privind evaluarea psihoaptitudinala si manageriala- activitatea B si C)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii generale
2. media anuala a cifrei de afaceriglobala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 2.200.000 lei .
In situatia in care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani cifra de afaceri globala va fi prezentata corespunzator perioadei efective
de activitate.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecareasociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat
in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv coordonatorul. (2010, 2011, 2012).
In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, acestia pot
beneficia de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a
garantiei de participare la 50 %, va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoriaI.M.M.-urilor.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament incheiat in forma autentica, al persoanei respective, in conformitate cu Formularul nr. 16. din Sectiunea III prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate
Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2010, 2011, 2012 sau balanta de verificare la 31.12.2012 inregistrata la organele competente
Daca, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare in cf.cu art.11 din HG.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Depunerea Formularului 7 care contine date privind cifra de afaceriglobala inregistrate in ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012)Valorile vor fi exprimate atat in moneda nationala a ofertantului cat si in euro, la cursul mediu comunicat de BNRpentru anul respectiv (2010, 2011, 2012).ANUL CURS RON/EURO2010 4.20992011 4.23792012 4.4560Valorile vor fi exprimate atat in moneda nationala a ofertantului cat si in euro, la cursul mediu comunicat de BNRpentru anul respectiv (2010, 2011, 2012).ANUL CURS RON/EURO2010 4.20992011 4.23792012 4.4560- Formularul nr. 16.- In functie de informatiile si documentele disponibile aleoperatorilor economici in copie certificata pentru conformitate cu originalul.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestatii de serviciisimilare din ultimii 3ani.Prezentarea: Declaratia privind Lista principalelor contracte prestate in ultimii 3 ani (calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor).
Experienta similara si recomandari din partea altor beneficiari
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa prezinte cel putin un certificat/ document sau cel mult 2 certificate/ documente care sa confirme prestarea de servicii de dezvoltare de software pentru platforme online de valoare cumulata de minim 550.000 RONOfertantul va face dovada ca a implementat un soft de evaluare personal (evaluare psihoaptitudinala si
manageriala) si au fost creeate etaloane de post (create stiintific), iar testele de evaluare sunt adaptate si validate pe populatia din Romania.Pentru a demonstra faptul ca testele de evaluare au fost adaptate si validate pe populatia din Romania se vor prezenta studii relevante/lucrari de doctorat/cercetari etc. in copie (certificate pentru conformitate cu originalul) sau certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand numarul de persoane evaluate prin sistemul implementat, perioada de prestare din care sa rezulte validarea testelor precum si nr. de persoane evaluate prin sistemul implementat care a condus la validarea acestora
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in conformitate cu Formularul nr. 17din Sectiunea III.
Declaratia privind numarul mediu al personalul angajat si al cadrelor de
conducere in ultimii 3 ani
Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal - Angajamentul ofertantului- Formularul 12privind personalul de specialitate responsabil cu realizarea contractului
Lista expertilor propusi pentru indeplinirea contractului
Pe perioada de derulare a contractului, in cazurile foarte bine
justificate, expertii cheie prevazuti de catre prestator in Formularul 13 pot fi inlocuiti, doar cu acordul beneficiarului, cu alte persoane care sa indeplineasca cerintele de calificare pentru expertii cheie prevazute in documentatia de atribuire. ? de completat Formularul 12 ?Angajamentul ofertantului
Expert in evaluari de personal (cel care va surpeviza echipei de proiect in vederea coordonarii activitatii de evaluare) ? 1 expert :
- Studii universitare absolvite cu diploma de licenta ;
- Sa fie psiholog membru al Colegiului Psihologilor din Romania in conformitate legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
- Atestat de Libera Practica emis de Colegiul Psihologilor din Romania in specialitatea ?Psihologia Muncii si Organizationala? valabil pe anul in curs;
- Sa fi participat la realizarea a cel putin un proiect de evaluare psihoaptitudinala de personal.
Pentru fiecare expert se va prezenta: CV, Declaratie de disponibilitate, Documente suport
Expert Psiholog ? 1 expert
trebuie sa aiba:
- Studii universitare absolvite cu diploma de licenta ;
- Sa fie psiholog membru al Colegiului Psihologilor din Romania in conformitate legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
- Atestat de Libera Practica emis de Colegiul Psihologilor din Romania in specialitatea ?Psihologia Muncii si Organizationala? valabil pe anul in curs;
- Sa fi participat la realizarea a cel putin un proiect de evaluare psihoaptitudinala de personal.Pentru fiecare expert se va prezenta: CV, Declaratie de disponibilitate, Documente suport
O lista cu minim 2 (doi) expertiipropusi pentru realizarea softului/softurilor- Diploma de absolvire a studiilor universitare cu diploma de licenta in domeniul Ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei;
- Minim 3 ani experienta in domeniul de realizare si programare de softwuri de dezvoltare personalizate, la comanda.
Pentru fiecare expert se va prezenta: CV, Declaratie de disponibilitate, Documente suport
Declaratie privind Lista asociatilor si subcontractantilor
( se completeaza si daca nu exista)
Informatii privind asociatii?daca este cazul
Acord sau o scrisoare preliminara de asociere
Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.
Informatii privind subcontractantii ?daca este cazul
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (lista subcontractanti, datele de recunoastere, activitati ce se subcontracteaza, procent din contract etc.).Ofertantul desemnat castigator are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. In cazul in care ofertantul nu are subcontractanti va fi prezentata o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte acest lucru.
Informatii referitoare la standardele de asigurare a calitatii
Documenteemise de organisme acreditate, care confirmacertificarea sistemului de management al calitatii respectiv, certificat ISO SR EN 9001 sau echivalent, in care sa fie specificat
domeniul serviciilor de evaluare personal si de implementare programe specializate pentru managementul resurselor umane. Toate certificarile vor fi prezentate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, toti membrii asocierii trebuie sa detina ISO SR EN 9001 sau echivalent pentru partea de activitati din contract pe care o realizeaza
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularului nr. 8 ? Declaratia privind Lista principalelor contracte de servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor).Formularul 9 se va completa pentru fiecare contract din lista(depe formularul 8). Valorile vor fi exprimate atat in moneda nationala a ofertantului cat si in euro, la cursul mediu comunicat de BNR, pentru anul respectivPentru dovedirea experientei similare, ofertantul va prezenta certificate/ documente care sa confirme prestarea serviciilor respective emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (ex.recomandari, acceptante, documente constatatoare, procese verbale de receptive, contracte etc.) in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici in copie certificata pentru conformitate cu originalul.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;Documentele trebuie sa cuprinda cel putin numele beneficiarului, obiectul contractului, valoarea, perioada de prestare a contractului etc. conf . art. 188 alin. (2) lit.a) din OUG34/2006.(pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat in procent de 100% se vor atasa documente de suport din care sa rezulte procentul(valoarea) indeplinit/a din acestea si faptul ca serviciile prestate de ofertant au fost in domeniul solicitat);? Certificatele/documentele vor fi prezentate in original sau copii lconform cu originalulObligatia adaptarii si validarii testelor de evaluare pe populatia din Romania rezida din Hotararea de Guvern nr. 788 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania.Formularul nr. 17din Sectiunea III.Formularul 10 din Sectiunea IIIFormularul 12 din Sectiunea III, Lista expertilor propusi pentru indeplinirea contractului- Formularul 13 din Sectiunea IIIPentru personalul de specialitate propus pentru proiect, se vor prezenta urmatoarele documente: - CV actual aferent fiecarei persoane propusa in cadrul echipei, semnat de catre fiecare titular in parte- Documente suport (diplome, atestate, certificari) din care sa rezulte pregatirea si competentele/calificarile profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect Diplomele, atestatele, certificarile trebuie prezentate copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul).Experienta generala sau specifica in domeniupoate fidemonstrata prin copie carte de munca/contracte de munca, contract de colaborare/prestari servicii, adeverinte , recomandari sau orice alte documente similarein conformitate legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, - Declaratie de disponibilitate, semnata de fiecare persoana nominalizata, in original, in conformitate cu formularul din Formularului nr. 11 din Sectiunea IIIPentru personalul de specialitate propus pentru proiect, se vor prezenta urmatoarele documente: - CV actual aferent fiecarei persoane propusa in cadrul echipei, semnat de catre fiecare titular in parte- Documente suport (diplome, atestate, certificari) din care sa rezulte pregatirea si competentele/calificarile profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect Diplomele, atestatele, certificarile trebuie prezentate copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul).Experienta generala sau specifica in domeniupoate fidemonstrata prin copie carte de munca/contracte de munca, contract de colaborare/prestari servicii, adeverinte , recomandari sau orice alte documente similarein conformitate legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, - Declaratie de disponibilitate, semnata de fiecare persoana nominalizata, in original, in conformitate cu formularul din Formularului nr. 11 din Sectiunea IIIPentru personalul de specialitate propus pentru proiect, se vor prezenta urmatoarele documente: - CV actual aferent fiecarei persoane propusa in cadrul echipei, semnat de catre fiecare titular in parte- Documente suport (diplome, atestate, certificari) din care sa rezulte pregatirea si competentele/calificarile profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect Diplomele, atestatele, certificarile trebuie prezentate copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul).Experienta generala sau specifica in domeniupoate fidemonstrata prin copie carte de munca/contracte de munca, contract de colaborare/prestari servicii, adeverinte , recomandari sau orice alte documente similare .- Declaratie de disponibilitate, semnata de fiecare persoana nominalizata, in original, in conformitate cu formularul din Formularului nr. 11 din Sectiunea IIIFormularul nr. 15 completata de operatorul economic/ liderul Asocierii.Acord sau o scrisoare preliminara de asociereDeclaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (lista subcontractanti, datele de recunoastere, activitati ce se subcontracteaza, procent din contract etc.). Ofertantul desemnat castigator are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. In cazul in care ofertantul nu are subcontractanti va fi prezentata o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte acest lucru.Certificat ISO SR EN 9001 sau echivalent in copie certificata pentru conformitate cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de executie alsistemului (solutiei software)
30%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2013 12:00
Locul: Agentia Nationala a Functionarilor Publici -str. Eforie nr. 5, sector 5, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor cu imputernicire de participare si copie CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje totale identice rezultate in urma insumarii puctajului financiar cu punctajul propunerii tehnice, se va realiza in urma reofertarilor facute de catre operatorii economici cu punctaje totale identice. Comisia de evaluare va solicita, ca si clarificari, depunerea Formularului de propunere financiara, cu noile propuneri financiare. Clasamentul final se va stabili avand in vedere noile oferte depuse.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Adresa postala: str. Eforie nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050036, Romania, Tel. +40 374112780, Email: [email protected], Fax: +40 374112780, Adresa internet (URL): www.anfp.gov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2013 16:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer