Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru elaborarea studiilor stiintifice, a inventarelor, hartilor (inclusiv in sistem GIS)


Anunt de participare numarul 133750/10.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.
Adresa postala: Sat Tulnici, Com. Tulnici, Jud. Vrancea, Localitatea: Tulnici, Cod postal: 627365, Romania, Punct(e) de contact: Ion Militaru, Tel. +40 0237265361, Email: [email protected], Fax: +40 0237265361, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
R.N.P. Romsilva - Administratia Parcului Natural Putna-Vrancea R.A.
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Tulnici, Cod postal: 627365, Romania
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
R.N.P. Romsilva - Administratia Parcului Natural Putna-Vrancea R.A.
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Tulnici, Cod postal: 627365, Romania
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
R.N.P. Romsilva - Administratia Parcului Natural Putna-Vrancea R.A.
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Tulnici, Cod postal: 627365, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru elaborarea studiilor stiintifice, a inventarelor, hartilor (inclusiv in sistem GIS)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Parcul Natural Putna-Vrancea, cu o suprafata de 38204 ha, suprapus cu limitele ROSCI0208 Putna-Vrancea si ROSPA0088 Muntii Vrancei.
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop realizarea urmatoarelor activitati in cadrul proiectului ?Parcul NaturalPutna Vrancea arie protejata cheie pentru conservarea naturii in zona Carpatilor de Curbura?:
-A1. Completarea si imbunatatirea informatiilor privind speciile de flora si fauna salbatica din P.N.P.V. si structurarea acestora in conformitate cu standardele impuse la nivel national;
-A2. Completarea si imbunatatirea informatiilor privind habitatele naturale de pe raza P.N.P.V.;
-A3. Crearea bazei cartografice privind habitatele si distributia speciilor de interes national si comunitar.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73110000-6 - Servicii de cercetare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire.
Valorimaxime estimate pentru fiecare din activitatile contractului fara TVA: A.1. Completarea si imbunatatirea informatiilor privind speciile de flora si fauna salbatica din PNPV si structurarea acesteia in conformitate cu standardele impuse la nivel national- 88.230, 00 lei.
A.2. Completarea si imbunatatirea informatiilor privind habitatele naturale de pe raza PNPV- 529.400, 00 lei.A.3. Crearea bazei cartografice privind habitatele si distributia speciilor deinteres national si comunitar - 106.000, 00lei
TOTAL - 723.630, 00 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 723, 630RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
17 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Cuantumul garantiei de participare= 4.600 lei-Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la teremenul limita de primire a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare: Sunt acceptate toate modalitatile de constituire a garantiei de participare conform art. 86 din HG 925/2006.In cazul scrisorii de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, (conform formularului disponibil la sectiunea IV -Formulare), eliberata, de regula, de o banca din Romania, sau, dupacaz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania. Scrisoarea de garantie bancara, eliberata de o banca din strainatate va fi prezentata insotita de traducere legalizata si autorizata in limba romana sau prin Ordin de plata in cont nr. RO06RZBR0000060011767646 deschis la Raiffeisen BANK FocSani, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la termenul limita de primire ofertelor.Nota: In S.E.A.P. vor fi transmise in format electronic documentele ce fac dovadaconstituirii garantiei de participare. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune(scanat) obligatoriu in SEAP.NOTA!Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse conform art.33 alin (3) lit.b) din HG 925/2006. 5% din valoarea contractului prin instrument de garantare, conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioaresau prin retineri succesive.In cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, se va deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti sau dupa caz in Trezorerie. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat din FEDR - POS Mediu, Axa Prioritara 4 .
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta obligatorie: Completare si prezentare formular nr.1 (Declaratie privind eligibilitatea).
Cerinta nr. 2
Neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta obligatorie: Completare si prezentare formular nr. 2 (Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).
Cerinta obligatorie: Prezentare CERTIFICAT FISCAL DE LA ANAF pentru a dovedi plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat.
Cerinta obligatorie: Prezentare CERTIFICAT FISCAL pentru a dovedi plata taxelor si impozitelor datoratebugetului local.
Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerinta nr. 3
Dovedirea participarii la licitatie cu oferta independenta. Cerinta obligatorie: Completare si prezentare formular nr. 3 (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta).
Cerinta nr. 4
Dovedirea calitatii de participant la procedura Cerinta obligatorie: Completare si prezentare formular nr.4(Declaratie privind calitatea de participant la procedura).
Cerinta nr. 5
Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Director RNP Romsilva Administratia Parcului Natural Putna- Vrancea RA: ing. Militaru Ion
Componenta Comisiei de evaluare:
Presedinte: Isofache Dorin Paul
Membru: Stavarache Paula Mihaela
Membru: Irimia Ionut
Cerinta obligatorie: Completare si prezentare formular nr.5 (Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). Cerinta nr. 1
Capacitatea de exercitare a activitatii ce face obiectul contractului (pentru persoanele juridice romane).Cerinta obligatorie: Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Pentru unitatile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute nationale sau ca institutii publice (de drept public) se vor prezenta documente edificatoare, conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002.
Certificatele si documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
Ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a prezenta pentru conformitate documentul/documentele in original/copie legalizata, inainte de transmitertea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire la solicitarea scrisa a autoritatii contractante.Cerinta nr. 2
Capacitatea de exercitare a activitatii ce face obiectul procedurii (pentru persoanele juridice straine .Cerinta obligatorie: Prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident ? traducere legalizata.Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii generale ofertant cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 2
Bilant contabil la 31 decembrie 2010.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta in derularea si/sau finalizarea a maxim 3 contracte similare, in valoare cumulativa de minim 150.000, 00 lei, fara TVA.
Cerinta nr. 2
Resurse tehnice, logistice, administrative, etc., utilizate in scopulindeplinirii in bune conditii a contractului.
Cerinta nr. 3
Informatii privind personalul tehnic de specialitate.
Cerinta nr. 4
COMPONENTA MINIMA A GRUPULUI DE EXPERTI necesari pentru indeplinirea contractului:
- Minim doi experti botanisti
- Minim un expert fitocenolog
- Minim doi experti cartare G.I.S. a habitatelor si speciilor- Minim un expert in studiul nevertebratelor
- Minim un expert in studiul mamiferelor
- Minim trei experti in studiul carnivorelor mari
- Minim doi experti ornitologi
Cerinta nr. 5
PREGATIRE PROFESIONALAFiecare expert nominalizat trebuie sa aiba studii superioare universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in specialitati relevante (biologie, ecologie, silvicultura, stiinta mediului, geografie).
Cerinta nr. 6
CALIFICAREA IN DOMENIU
Fiecare membru al grupului de experti trebuie sa dovedeasca calificarea in domeniul in care a fost nominalizat ca expert.
Calificarea in domeniu a fiecarui expert poate fi dovedita cu un nivel de pregatire superior-aprofundat (masterand, doctor, profesor universitar, academician, cercetator stiintific) in domeniul in care a fost nominalizat ca expert si/ sau minim un studiu similar realizat si/sau o lucrare publicata (articol intr-o publicatie de specialitate cu cotatie ISI, CNCSIS B+, sau B ca autor sau coautor) in domeniul in care a fost nominalizat ca expert.
Cerinta nr.7Fiecare membru al grupului de experti trebuie sa dovedeasca EXPERIENTA SIMILARA IN REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN.-Exp.botanisti si fitocenologi - experienta de teren in inventarierea si cartarea speciilor de flora salbatica si a habitatelor de interes comunitar/national.- Exp. cartare G.I.S. a habitatelor si speciilor - experienta de teren (dovedita) in cartarea speciilor si habitatelor de interes comunitar/national(inclusiv a habitatelor forestiere) precum si in realizarea hartilor si bazelor de date GIS.- Exp. in studiul nevertebratelor -experienta de teren in inventarierea si cartarea speciilor de nevertebrate.-Exp. in studiul mamiferelor ? experienta de teren in inventarierea si cartarea speciilor de mamifere (altele decat speciile de carnivore mari).-Exp. in studiul carnivorelor mari ? experienta de teren in inventarierea si cartarea si monitorizarea speciilor de carnivore mari (lup, urs, ras). Exp. ornitologi -experienta de teren in inventarierea si cartarea avifaune
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
40%
40
Descriere: Componenta financiara
2.
1. REZULTATEASUMATE DE CATRE OFERTANT
60%
60
Descriere: Se va contabiliza numarul rezultatelor asumate de ofertant, pentru realizarea activitatilor.
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
Pondere componenta tehnica: 60 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.04.2012 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.05.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.05.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: "Parcul Natural Putna-Vrancea arie protejata cheie pentru conservarea naturii in zona Carpatilor de Curbura" SMIS CSNR 17157
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu puntajul egal si pretul egal: Comisia de evaluare va solicita ca si clarificari prin intermediul facilitatilor tehnice din SEAP incarcarea de catre operatorii economici in cauza a unor documente ce vor contine noile propuneri financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 (zece) zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform articolului 256(2)alin. 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2012 11:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer