Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru implementarea proiectului Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman -Lot 5 Promovare


Anunt de participare numarul 90723/11.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR PIPEREA, Tel.0247/314415, Fax: 0247/314415, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, camera 69
Adresa postala: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, camera 69, Tel.0247/311201 int.341, In atentia: Neatu Gabriel, Email: [email protected], Fax: 0247/314787
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, camera 67
Adresa postala: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, camera 67, Tel.0247/311201 int.357, In atentia: Telegaru Catalin Marius, Fax: 0247/314787
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru implementarea proiectului Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman -Lot 5 Promovare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru implementarea proiectului Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman -Lot 5 Promovare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii pentru implementarea proiectului Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman -Lot 5 Promovare
Valoarea estimata fara TVA: 1, 264RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia pentru participare: 20 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Teleorman si PROGRAMUL PHARE CBC 2006 ROMINIA BULGARIA.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform prevederilor art.44 din O.U.G. nr.34/2006, modificata si completata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006.Se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat.Persoanele juridice romane-Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip, valabile la data deschiderii ofertelor.Persoanele juridice straine-Se vor accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG nr. 34/2006, orice document considerat edificator.Persoane juridice/fizice romane-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in valabilitate, la data deschiderii ofertelor, Certificatul de Inregistrare Fiscala sau autorizatie de functionare.Persoane juridice /fizice straine-documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu este cazul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta lista principalelor de prestari de servicii in ultimii 3 ani.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Se solicita completarea Formularului nr. 12G cu subcontractantii si specializarea acestora.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.11.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.11.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 26.02.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2009 11:00
Locul: Consiliul Judetean Teleorman, camera 8.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL PHARE CBC 2006 ROMINIA BULGARIA Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria. Proiectul , ,Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman Cod PERSEUS RO 2006/018 - 445.01.03.05
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contenciosadministrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Tel.0247/311201, int.334
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2009 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer