Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru implementarea sistemului informatic integrat ?Sistemului national DOSARUL ELECTRONIC DE SANATATE?


Anunt de participare numarul 131521/11.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 248 bloc S1 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030634, Romania, Punct(e) de contact: OCTAVIA IOSIF, Tel. 0372.309.254, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnas.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru implementarea sistemului informatic integrat ?Sistemului nationalDOSARUL ELECTRONIC DE SANATATE?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul CNAS si Data Center STS
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrarea produselor software, precum si implementarea serviciilor aferente implementarii sistemului informatic integrat ?Sistemului nationalDOSARUL ELECTRONIC DE SANATATE?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72230000-6 - Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)
48517000-5-Pachete software IT (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51300000-5-Servicii de instalare de echipament de comunicatii (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate totala: totalitatea produselor si serviciilor privind sistemul informatic integrat ?Sistemul national DOSARUL ELECTRONIC DE SANATATE?, conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 130, 905, 836RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
13 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garant particip = 2.618.116 lei Garant b exec= 5% din val fara TVA a contr
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE Programul: POSCCE 2007-2013 Axa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie priv. neincadrarea in prev art. 181 si 180/OUG 34/2006
Declaratie priv. calitatea de participant la procedura
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Declaratie pe propria rasp priv neincadrarea in prev art. 69/OUG 34/2006
Certificat constatator emis de ONRC
Certificat de atestare fiscala - datorii la bugetul consolidat general
Certificat de taxe si impozite locale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa Informatii generale
Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2008, 2009 , 2010
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie de minim egala cu valoarea bugetului alocat pentru contract, si anume: 130, 905, 836 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
b Lista expertilor propusi
c Diplome/certif/doc relevante/ CV
d Declaratie de disponibilitate
e Lista persoane propuse ptr implementare contract
f Declaratie ref la efectivele medii anuale ale pers angajat/persconducere in ultimii 3 ani,
g Declaratie priv echipamentele tehnice specifice ptr indeplinire contract
h Lista cu asociati si/sau subcontractanti
i Certificat ISO 9001 sau echiv
j Certificat ISO 14001 sau echiv
k Certificat ISO 27001 sau echiv
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a - document/contr/proc verb receptie/recomandare de confirmare prestare serv intr-un contract ref la un sist informatic complex, livrat unui beneficiar cu acoperire nationala- document/contr/proc verb receptie/recomandare de confirmare contr de livrare de echip hardware, licente software, serv instalare- document/contr/proc verb receptie/recomandare de confirmare livrare 1 contr ref la un sist informatic complex ref la istoricul med electronic/pacientVal cumulata a contr minim 63.750.000 Lei fara TVA.b Expert cheie 1 Lider de proiectExpert cheie 2 Manager de proiectExpert cheie 3 Arhitect de sistem Expert cheie 4 Specialist infrastructura IT Expert cheie 5 Specialist analiza de business Expert cheie 6 Specialist de retelistica si comunicatiiExpert cheie 7 Specialist infrastructura hardware Expert cheie 8 Expert HIS
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.12.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.01.2012 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.01.2012 10:00
Locul: Calea Calarasilor nr 248 bl S19 sector 3 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilot
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contedtatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleosnr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in 10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii Publice si Logistica
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 248 bl S19 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030074, Romania, Tel. 0372.309.254, Fax: 0372.309.163
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.11.2011 09:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer