Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru intocmire documentatie tehnica topo-cadastrala pentru atribuirea numarului cadastral si inscrierea corpului de proprietate in Cartea Funciara cu extras de Carte Funciara, pentru terenuri si constructii ale LEA 220-400kV


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
812.256 RON

Castigatorul Licitatiei: TOPO SERVICE S.A.
Anunt de atribuire numarul 145608/07.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143254
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Strada Fratii Golesti, nr. 25B, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110174, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 248607200, In atentia: Neacsu Gabriel, Email: [email protected], Fax: +40 248607209, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru intocmire documentatie tehnica topo-cadastrala pentru atribuirea numarului cadastral si inscrierea corpului de proprietate in Cartea Funciara cu extras de Carte Funciara, pentru terenuri si constructii ale LEA 220-400kV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului si locatiile beneficiarului conform cerintelor Caietului de sarcini
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru intocmire documentatie tehnica topo-cadastrala pentru atribuirea numarului cadastral si inscrierea corpului de proprietate in Cartea Funciara cu extras de Carte Funciara, pentru terenuri si constructii ale LEA 220-400kVAchizitia este structurata pe 5 loturi, astfel : Lotul9 - LEA 400kV Bradu - BrasovLotul 10 - LEA 220kV Bradu - TargovisteLotul 11 - LEA 400kV Tantareni - BraduLotul 12 - LEA 400kV Urechesti ? DomnestiLotul 14 - Terenuri si stalpi reamplasati ai LEA Porti de Fier ? Slatina si Bucuresti Sud ? Slatina, cadastrate de ST Craiova si ST Bucuresti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
812, 255.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2268
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 80/11986 Denumirea: Lotul 11 - LEA 400kV Tantareni - Bradu
V.1) Data atribuirii contractului 20.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOPO SERVICE S.A.
Adresa postala: Str. Dozsa Gyorgy, Nr.14, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530120, Romania, Tel. 0266/372144, Email: [email protected], Fax: 0266/372244
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 319370.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 239000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 82/11990 Denumirea: Lotul 10 - LEA 220kV Bradu - Targoviste
V.1) Data atribuirii contractului 20.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOPO SERVICE S.A.
Adresa postala: Str. Dozsa Gyorgy, Nr.14, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530120, Romania, Tel. 0266/372144, Email: [email protected], Fax: 0266/372244
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 115540.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45760.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 79/11979 Denumirea: Lotul 14 - Terenuri si stalpi reamplasati
V.1) Data atribuirii contractului 20.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOPO SERVICE S.A.
Adresa postala: Str. Dozsa Gyorgy, Nr.14, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530120, Romania, Tel. 0266/372144, Email: [email protected], Fax: 0266/372244
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8710.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8500.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 81/11989 Denumirea: Lotul9 - LEA 400kV Bradu - Brasov
V.1) Data atribuirii contractului 20.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOPO SERVICE S.A.
Adresa postala: Str. Dozsa Gyorgy, Nr.14, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530120, Romania, Tel. 0266/372144, Email: [email protected], Fax: 0266/372244
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 197835.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 149000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 105/13396 Denumirea: Lotul 12 - LEA 400kV Urechesti ? Domnesti
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.
Adresa postala: sect.2, Aleea Dobrina, nr.12, bl.49D1, sc.1, et.8, ap.106, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022252, Romania, Tel. +40 752128120, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212551546, Adresa internet (URL): www.iken.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 545545.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 369995.76 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- Orice operator economic interesat poate solicita clarificari si informatii. Aceste solicitari se adreseaza in scris, inainte de data, specificata in invitatia de participare, pentru depunerea ofertelor lasand posibilitatea autoritatii contractante de a raspunde in termenele prevazute la art.78 si art.79 din OUG 34/2006.- Ofertele vor fi evaluate prin calificativele: inacceptabila, neconforma sau admisibila conform HGR 925/2006 in vigoare la data prezenta, art.36, art. 361 si art. 37.Aplicarea criteriului de atribuire se face numai asupra ofertelor declarate ?ADMISIBILE?, iar oferta castigatoare va fi stabilita dintre ofertele admisibileLa momentul finalizarii etapei finale de licitatie electronica, sistemul electronic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final / fiecare lot. In cazul in care in cadrul uni lot, doua sau mai multe oferte admisibile, dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim al ofertei, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut pentru lotul respectiv. Dupa finalizarea etapei de licitatie electronica ofertantii au obligatia de a depune la sediul autoritatii contractante, in maxim 3 zile lucratoare, de la finalizarea etapei de licitatie electronica, in scris, in original, propunerea financiara, in conformitate cu pretul rezultat in urma procesului de licitare electronica.In cazul depunerii unei contestatii la CNSC, in masura in care acesta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine neconditionat contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata, conform art. 278^1 din OUG 76/30.06.2010 sumele/loturi, astfel: pt Lot. 9 = 1.978, 35 lei; pt Lot. 10 = 1.155, 40 lei; pt Lot. 11 = 3.193, 70 lei si pt Lot. 12 = 4.325, 54 lei
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. Transelectrica S.A. Bucuresti - Sucursala de Transport Pitesti - Consilier juridic
Adresa postala: Strada Fratii Golesti, nr 25B, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110174, Romania, Tel. +40 248607200, Fax: +40 248607209
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2014 08:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer