Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru Monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania


Anunt de participare numarul 133857/15.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei 296, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Teodor GOGONEA, Tel. +40 212239072, In atentia: Teodor GOGONEA, Email: [email protected], Fax: +40 212219071, Adresa internet (URL): www.ibiol.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica in subordinea Academiei Romane
Activitate (activitati)
Altele: cercetare - dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru Monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul - Institutul de Biologie Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 296, Sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune un studiu in urma caruia se va realiza analiza datelor existente privind distributia si starea actuala de conservare ahabitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania, selectarea setului de parametri ce trebuie monitorizati, stabilirea metodei, frecventei si zonelor unde se vor face observatiile, deplasari in teren pentru validarea, actualizarea si completarea datelor, stabilirea formatului in care vor fi livrate datele, prelucrarea si interpretarea datelor, introducerea acestora in sistemul informatic national (Sistemul Informatic pentru Monitorizarea Speciilor si Habitatelor de interes comunitar - SIMSHAB) si respectiv raportarea rezultatelor intermediare/finale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90711500-9 - Monitorizare de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de servicii pentru Monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania
Serviciile vor fi prestate in termenele precizate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 262, 016.81RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
34 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se constituie garantia de participare in valoare de 85.240 lei. Forma de constituire a garantiei de participare: Conform prevederilor din H.G. nr. 925/2006 garantia de participare se poate constitui prin: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;2. virament bancar in contul RO79TREZ7065005XXX000116, deschis la Trezorerie Sector 6, cod fiscal: 4183326 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea autoritatii contractante. In conformitate cu Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. In acest caz, garantia de participare va fi insotita de declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (90 zile)de la data limita de depunere a ofertelor, cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea aut contr. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in oricare din urmatoarele situatii: a)Isi retrage oferta, in perioada de valab a acesteia;b) Oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valab a ofertei;c) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valab a ofertei; d) Ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la CNSC iar Consiliul respinge contestatia (suma retinuta se va calcula conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) se va retine o suma de 7.986, 20. Aut contr va elibera/restitui garantia de participare conf prev art. 88 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie este de 10% din val. Contractului. Garantia de buna ex. se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la Trezorerie la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0, 5% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 7 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din HG nr. 925/2006. Ofertantul poate constitui garantia de buna executie in cuantum de 50% din val. solicitata de Beneficiar in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si FEDR prin proiect finantat prin ?Programul Operational Sectorial Mediu? (POS Mediu), Axa prioritara 4, SMIS-CSNR 17655
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - completare formular 1 din Sectiunea III.
Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completare formular 2 din Sectiunea III
- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile aferente lunii anterioare celei in care se depune oferta, in original/copie conforma cu originalul semnata si stampilata;
- Certificat de atestare fiscala emis in conditiile art 113 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile aferente lunii anterioare celei in care se depune oferta, in original/copie conforma cu originalul;
In cazul existentei punctelor de lucru, operatorii economici au obligatia de a prezenta certifcate eliberate de autoritatile publice locale pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea (sediul principal, sedii secundare, punctele de lucru), numai pentru sediile/punctele de lucru care vor fi implicate in derularea contractului.
Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie pe care se va mentiona, pe fiecare pagina, ?conform cu originalul?, semnata si stampilata, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
Nota: Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru a demonstra ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2011 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 3 Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? completare formular 5 din Sectiunea III.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante sunt:
- Dr. Madalin Iancu Enache, director, reprezentantul legal al Institutului de Biologie Bucuresti
- Membrii comisiei de evaluare, numiti prin decizie a directorului (Presedinte: Dr. Simona Mihailescu, Membrii: Dr. Iuliana-Florentina Gheorghe, Dr. Paul-Jozsef Szekely, Teodor Gogonea).
Cerinta nr. 4 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 completare formular 4 din Sectiunea III, conform Ordinului 314/2010.
Cerinta nr. 5 Declaratii privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3din Sectiunea III Cerinta nr. 1 Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economicCertificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.Nota: a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
Pentru persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul si in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Cerinta nr. 1 Prezentarea informatiilor privind situatia economico-financiaraOfertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifrade afaceri glogala, in ultimii 3 ani nu mai mica decat1.000.000 lei.
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii sumele mai sus mentionate se reduc cu 50%.
Cerinta nr. 2
Prezentarea bilanturilor contabile, pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (copie certificata de ofertant pe propria raspundere).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data depunerii ofertei) auprestat servicii similare (inventariere si/sau monitorizare a habitatelor de interes comunitar) celor solicitate prin documentatia de atribuire a caror valoare individual sau cumulat sa nu fie mai mica decat 700.000 lei, exclusiv TVA. Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta documente/contracte/recomandari/procese verbale de receptie prin care sa confirme prestarea de servicii similare celor solicitate prin documentatia de atribuire si care individual sau cumulat sa nu fie mai mica decat 700.000 lei, exclusiv TVA. Copiile respective vor fi certificate prin semnarea pe proprie raspundere a documentelor (numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal), cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic.
Continuare Cerinta 1
In sit in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activit econ de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prez informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente: -indeplinirea obligatiilor contractuale;
-daca pe parcursul derularii au fost inregistrate: neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre prestator (produse din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile prestatorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindepliniri sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate de catre prestator. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in lb rom.
Cerinta nr. 2
Declaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine pe toata perioada derularii contractului, personalul tehnic, astfel, : 1 lider de grup (studii de lunga durata finalizate cu diploma de licenta sau echiv, in dom silvicultura/biologie/ecologie;participarea pe un post echiv in cal de lider de echipa in cel putin un proiect similar cu activitati de inventariere si/sau monitorizare a starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce)); ?Min 66 exp secundari (min 66 pers cu studii de lunga dur finalizate cu dipl de lic, cu studii medii sau echiv, in dom silvicultura/biologie/ecologie).
Continuare Cerinta nr. 2
?Min 8 exp cheie (min 4 exp cu studii de lunga durata finalizate cu diploma de licenta sau echiv, in domeniul silvicultura, cu participarea la cel putin un proiect similar cu activitati de inventariere si/sau monitorizare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce); min 2 exp cu studii de lunga durata finalizate cu diploma de licenta sau echiv, in domeniul biologie/ecologie, cu participarea la cel putin un proiect similar cu activitati de inventariere, cartare, monit a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce); min 2 exp GIS cu specializare in domeniul respectiv si cu participarea la cel putin un proiect similar cu activitati de inventariere si/sau monitorizare a biodiversitatii);
Continuare Cerinta nr. 2
Expertii pot sa participe la una sau simultan mai multe din activitatile/actiunile proiectului, in functie de competente. Pentru cei de mai sus se vor prezenta: CV, copii conform cu originalul, ale diplomelor si certificatelor. CV-urile vor fi completate conform modelului comun european. Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata. Ofertantii vor prezenta Declaratii de disponibilitate (Formularul 9) pe perioada lucrarilor din partea personalului cheie propus pentru indeplinirea contractului.Orice modificare in componenta echipei, ulterioara contractarii, va fi supusa aprobarii
Asocierea. Op econ au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta min urm: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
-nominalizarea liderului asociatiei;
-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-platile se vor face catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. In cazul asocierii unui grup de op economici, indeplinirea cerintelor privind situatia eco-fin, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii
Subcontractantii. Prez Listei cuprinzand subcontractantii cu specializ acestora. Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.In cazul in care ofertantul este decl castigator, se vor incheia subcontractele respective, pana la semnarea contractului. Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract.Pe parcursul derularii contr, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontra nominaliz in oferta fara acceptul aut contr.
In cazul in care pentru indeplinirea contrac tului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
Res mat si umane ale subcontr declarati se vor lua in cons pentru partea lor de implicare in contr ce urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prez doc relev in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S80-131907 din 23.04.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2012 19:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.05.2012 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.05.2012 12:00
Locul: Splaiul Independentei, nr. 296, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060031
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Monitorizarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din Romania in baza articolului 17 din Directiva Habitate?, proiect finantat prin ?Programul Operational Sectorial Mediu? (POS Mediu), Axa prioritara 4, SMIS-CSNR 17655, contract de finantare nr. 130537/10.01.2011
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 296, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel. +40 212239071, Email: [email protected], Fax: +40 212219071, Adresa internet (URL): http: //www.ibiol.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2012 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer