Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru Monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania


Anunt de participare numarul 140954/07.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei 296, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Teodor GOGONEA, Tel. +40 0212239072, In atentia: Teodor GOGONEA, Email: [email protected], Fax: +40 0212219071, Adresa internet (URL): www.ibiol.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica in subordinea Academiei Romane
Activitate (activitati)
Altele: cercetare - dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru Monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul - Institutul de Biologie Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 296, Sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune un studiu in urma caruia se va realiza analiza datelor existente privind distributia si starea actuala de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania, selectarea setului de parametri ce trebuie monitorizati, stabilirea metodei, frecventei si zonelor unde se vor face observatiile, deplasari in teren pentru validarea, actualizarea si completarea datelor, stabilirea formatului in care vor fi livrate datele, prelucrarea si interpretarea datelor, introducerea acestora in sistemul informatic national (Sistemul Informatic pentru Monitorizarea Speciilor si Habitatelor de interes comunitar - SIMSHAB) si respectiv raportarea rezultatelor intermediare/finale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90711500-9 - Monitorizare de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de Servicii pentru Monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania
Serviciile vor fi prestate in termenele precizate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 262, 016.81RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 85.240 lei.Forma de constituire a garantiei de participare: Conform prevederilor din HG nr.925/2006 garantia de participare se poate constitui prin: 1.instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;2.virament bancar in contul RO79TREZ7065005XXX000116, deschis la Trezorerie Sector 6, cod fiscal: 4183326 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea autoritatii contractante.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (90 zile)de la data limita de depunere a ofertelor, cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autoritatii.Autoritatea are dreptul de a retine garantia pentru participare in oricare din urmatoarele situatii: a)Isi retrage oferta, in perioada de valab a acesteia;b)Oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valab a ofertei;c)Oferta sa fiind castigatoare, nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valab a ofertei;d)Ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la CNSC iar Consiliul respinge contestatia (suma retinuta se va calcula conform prevederilor art.278^1 alin.(1)OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).Garantia de participare se va completa si se va depune in in original la sediul autoritatii (la adresa de la punctul I.1 pana la data deschiderii ofertelor) Aut contr va elibera/restitui garantia de participare conf prev art.88 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul constituirii garantiei printr-un instrument de garantare se va completa Form 15 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest form.Echiv pt o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de dep a ofertelor cu 5 zile Garantia de buna executie in cuantum de 10% din val. ctr fara T.V.A..Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in cond. art.90 alin.(1), alin(2) din H.G. nr.925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in cond. prev. la art.90 alin.(3) din H.G nr.925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia aut. ctr. va fi de 0.5% din pretul ctr. Ofertantul declarat castig.are obligatia de a constitui garantia de buna executie a ctr. in cond. de mai sus cel mai tarziu in term. de 7 zile lucratoare de la data semnarii ctr., sub sanct. rezilierii acestuia.Aut. ctr. va elibera/restitui garantia de buna executie conform prev. art.91- 92 din H.G. nr. 925/2006. Ofert. poate constitui garantia de buna executie in cuantum de 50% din val. solicitata in conform. cu prev. Legii nr. 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si FEDR prin proiect finantat prin ?Programul Operational Sectorial Mediu? (POS Mediu), Axa prioritara 4, SMIS-CSNR 17655
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii -Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - completare formular 1 din Sectiunea III (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.).
Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii ? 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 - completare formular 2 din Sectiunea III. 2. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa reiasa situatia obligatiile exigibile aferente lunii anterioare celei in care se depun ofertele, in original/ copie legalizata/copie conforma cu originalul semnata si stampilata. 3. Certificat de atestare fiscala emis in conditiile art 113 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, din care sa reiasa situatia obligatiile exigibile lunii anterioare celei in care se depun ofertele, in original/copie legalizata/copie conforma cu originalul. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c)^1 si d) va fi prezentata si de catre tertul sustinator.) In cazul existentei punctelor de lucru, operatorii economici au obligatia de a prezenta certifcate eliberate de autoritatile publice locale pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea (sediul principal, sedii secundare, punctele de lucru), doar pentru sediile/punctele de lucru care vor fi implicate in derularea contractului. Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie pe care se va mentiona, pe fiecare pagina, ?conform cu originalul?, semnata si stampilata, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana. Nota: Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru a demonstra ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 3 Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii -Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? completare formular 5 din Sectiunea III. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.) Persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante cu care ofertantul nu trebuie sa aiba legaturi in intelesul art. 691 din OUG nr. 34/2006, sunt:
-Acad. Octavian Popescu, director, reprezentantul legal al Institutului de Biologie Bucuresti
-Contabil Sef Mihaela Petre
- Membrii comisiei de evaluare, numiti prin decizie a directorului (Presedinte: Dr. Simona Mihailescu, Membrii cu drept de vot: Dr. Iuliana-Florentina Gheorghe, Dr. Ion Cristea, Teodor Gogonea, membru rezerva: Carmen-Elena Calin),
-Persoane care aproba bugetul: Consiliul de Administratie: Acad. Octavian Popescu, Dr. Medana Zamfir, Ec. Mihaela-Maria Petre, Dr. Sorin Stefanut, Dr. Nicolae Mirancea.
Aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare din membrii asocierii, de subcontractanti si de tertul sustinator.
Incadrarea ofertantului in conditiile prevazute de catre art. 180 si art. 181 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta nr. 4Declaratii privind calitatea de participant. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea III. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.)
Cerinta nr. 5 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4 din Sectiunea III. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul mentionat mai sus.). Cerinta nr. 1 Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economicCertificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.
Nota: a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
Pentru persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul si in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea informatiilor privind situatia economico-financiaraOfertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra de afaceri medie globala, in ultimii 3 ani, nu mai mica decat 1.000.000 lei.
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii sumele mai sus mentionate se reduc cu 50%. Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani, completare formular 6
Cerinta nr. 2
- Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (copie certificata de ofertant pe propria raspundere).(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)
Continuare Cerinta 2
Nota: a. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati.b. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Tertul sustinator In conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate
Continuare cerinta de mai sus Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2). Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Continuare cerinta de mai sus
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere
Cerinta 1
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertei)auprestat servicii similare (inventariere si/sau monitorizare a habitatelor de interes comunitar) celor solicitate prin documentatia de atribuire a caror valoare individual sau cumulat sa nu fie mai mica decat 700.000 lei, exclusiv TVA.Declaratie si Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani.Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar prin care sa confirme prestarea de servicii similare celor solicitate prin documentatia de atribuire si care individual sau cumulat sa nu fie mai mica decat 700.000 lei, exclusiv TVA.
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate
Continuare cerinta 1.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)
Nota: In cazul asocierilor, cerinta minima mai sus mentionata se va considera indeplinita in mod cumulativ, prin luarea in considerare a tuturor membrilor asocierii.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele/certificatele insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Continuare cerinta 1.
Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente: - indeplinirea obligatiilor contractuale;
- daca pe parcursul derularii au fost inregistrate: neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre prestator (produse din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile prestatorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindepliniri sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate de catre prestator.
Cerinta nr. 2. Decl referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contract, Form 8.1. Lista pv pers propus: - 1 lider de grup: studii de lunga durata finalizate cu dipl de licenta/ master/ doctorat, in domeniul biologie/ecologie/agronomie/horticultura/silvicultura; participarea pe un post echivalent in calitate de lider de echipa in min 1 proiect similar cu activit de inventariere si/sau monitorizare cel putin unui tip de habitate de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce).- Cel putin 8 experti cheie: cel putin 6 experti cu studii de lunga durata finalizate cu dipl de licenta/ master/ doctorat, in urm domenii sau specializari: biologie/ ecologie/ agronomie/ horticultura/ silvicultura, cu participarea la min 1 proiect similar cu activit de inventariere si/sau monitorizare a cel putin unui tip de habitate de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce);
Continuare cerinta 2
cel putin 2 experti GIS cu specializare in domeniul respectiv si cu participarea la cel putin un proiect similar cu activitati de inventariere si/sau monitorizare a biodiversitatii.
Cel putin 66 experti secundari: minim 66 persoane cu studii medii, cu studii de lunga durata nefinalizate (studenti) sau finalizate (cu diploma de licenta/ master/ doctorat), in urmatoarele domenii sau specializari: biologie/ ecologie/ agronomie/ horticultura/ silvicultura.
Echipa de expertii va trebui sa demonstreze calificarea si experienta profesionala necesara pentru acoperirea cu succes a tuturor activitatilor (actiunilor) indicate in caietul de sarcini. Expertii cheie si expertii secundari trebuie sa detina experienta adecvata pentru monitorizare a cel putin unui tip de habitate de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce). Expertii pot participa la una sau simultan mai multe din activitatile/actiunile proiectului, in functie de competente.
Continuare cerinta 2
Pentru cei de mai sus se vor mai prezenta in copie: CV, copii dupa diplome, adeverintele de student si atestate.
CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae.Se vor atasa copii, conform cu originalul, ale diplomelor, adverintelor si certificatelor. Ofertantului clasat pe locul I ii vor fi solicitate recomandari din partea beneficiarilor/angajatorilor proiectelor la care au participat, din care sa reiasa activitatile desfasurate in proiect.
Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata.
Ofertantii vor prezenta Declaratii de disponibilitate (Formularul 9) pe perioada serviciilor din partea personalului cheie propus pentru indeplinirea contractului.
Orice modificare in componenta echipei, ulterioara contractarii, va fi supusa aprobarii de catre beneficiar.
Asocierea.Op econ au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta min urm: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
-nominalizarea liderului asociatiei;
- comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-platile se vor face catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.In cazul asocierii unui grup de op economici, indeplinirea cerintelor privind situatia eco-fin, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute la cap.III.2.1.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare
Tert sustinator
In conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S72-118071 din 13.04.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.01.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.01.2013 11:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.01.2013 12:00
Locul: Sediul autoritatii din Splaiul Independentei 296, Sector 6, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Monitorizarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din Romania in baza articolului 17 din Directiva Habitate?, proiect finantat prin ?Programul Operational Sectorial Mediu? (POS Mediu), Axa prioritara 4, SMIS-CSNR 17655, contract de finantare nr. 130537/10.01.2011.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care primul loc este ocupat de doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare care vor fi transmise comisiei de evaluare in plic inchis. Preturile vor fi calculate cu maxim 2 zecimale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 296, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel. +40 212239071, Email: [email protected], Fax: +40 212239071, Adresa internet (URL): www.ibiol.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2012 19:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer