Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania


Anunt de participare numarul 146977/04.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei 296, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Simona Mihailescu, Tel. +40 212239072, In atentia: Simona Mihailescu, Email: [email protected], Fax: +40 212219071, Adresa internet (URL): www.ibiol.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica in subordinea Academiei Romane
Activitate (activitati)
Altele: cercetare - dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare
Sediul - Institutul de Biologie Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 296, Sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune un studiu in urma caruia se va realiza analiza datelor existente privind distributia si starea actuala de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce , selectarea setului de parametri ce trebuie monitorizati, stabilirea metodei, frecventei si zonelor unde se vor face observatiile, deplasari in teren pentru validarea, actualizarea si completarea datelor, stabilirea formatului in care vor fi livrate datele, prelucrarea si interpretarea datelor, introducerea acestora in sistemul informatic national (Sistemul Informatic pentru Monitorizarea Speciilor si Habitatelor de interes comunitar - SIMSHAB) si respectiv raportarea rezultatelor intermediare/finale. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este zero cat si procentul acestora, raportat la valoarea contractului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90711500-9 - Monitorizare de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de Monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania
Serviciile vor fi prestate in termenele precizate in Caietul de sarcini.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este zero cat si procentul acestora, raportat la valoarea contractului.Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 4.262.016, 81 leiMoneda: RON
Valoarea estimata fara TVA: 4, 262, 016.81RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 85.240, 33 lei.Forma de constituire: instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau virament bancar in contul RO79TREZ7065005XXX000116, deschis la Trezorerie Sector 6, cod fiscal: 4183326 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea autoritatii.Perioada de valabiliate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (90 zile), cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autoritatii. Autoritatea are dreptul de a retine garantia, atunci cand ofertantul se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)Isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b)Oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c)Oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.d) Ofertantul a contestat un act al autoritatii la CNSC, Consiliul respinge contestatia sau acesta isi retrage contestatia, retinerea se va calcula conform art. 278^1 alin(1) si (2) OUG 34/2006. In conformitate cu Lg346/2004, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei.In acest caz, garantia va fi insotita de declaratia pe propria raspundere pv incadrarea in categoria IMM. Garantia de participare se va completa si se va depune in original la sediul autoritatii (la adresa de la punctul I.1 pana la data deschiderii ofertelor).Autoritatea va elibera/restitui garantia de participare conform art.88 din HG nr.925/2006.In cazul constituirii garantiei printr-un instrument de garantare se va complete Form 15 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Echivalenta pt o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform art.90 alin.(1), alin(2) din HG nr.925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, conform art.90 alin(3) din HG nr.925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii va fi de 0.5% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 7 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea va elibera/restitui garantia de buna executie conform art.91- 92 din HG nr. 925/2006.Ofertantii poate constitui garantia de buna executie in cuantum de 50% din valoarea solicitata in conform. cu Lg 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si?Programul Operational Sectorial Mediu? (POS Mediu), Axa prioritara 4, SMIS-CSNR 17655, contract de finantare nr. 130537/10.01.2011.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - completare formular 1 din Sectiunea III, in original..
Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 - completare formular 2 din Sectiunea III, in original. Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.). Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
2.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).
3.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Cerinta nr. 3 Declaratii privind calitatea de participant Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea III, in original (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.) Cerinta nr. 4 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4 din Sectiunea III , in original, conform Ordinului 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul mentionat mai sus.)
Cerinta nr. 5 Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 691 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ?completare formular 5 din Sectiunea III, in original. Evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: ?Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: - Acad. Octavian Popescu, director, reprezentantul legal al Institutului de Biologie Bucuresti
- Membrii comisiei de evaluare, numiti prin decizie a directorului (Presedinte: Dr. Simona Mihailescu, Membrii cu drept de vot: Dr. Daniela Strat, Mirella Popescu, Ruxandra Maria Chirca, membru de rezerva: Mihaela Maria Petre)
(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.Aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare din membrii asocierii si de subcontractanti si de tertul sustinator.)
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti.
Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.
Nota:
a. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.?;
b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator ONRC in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a condidatului/ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare ofertant in parte si fiecare trebuie sa prezinte documentele mai sus mentionate.
Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra de afaceri medie globala, in ultimii 3 ani, nu mai mica decat 1.000.000 lei.
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii sumele mai sus mentionatese reduc cu 50%.
Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani, completare formular 6 din Sectiunea III. - Pentru echivalenta leu alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual publicat de BNR pentru anii respectivi.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)
Cerinta nr. 2 Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organelle competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Tertul sustinator In conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate
Continuare cerinta de mai sus (tert). Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). Alin. (3). Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinirePrezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani, completare formular 6 din Sectiunea III, in original.Nota: a. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat ron se va folosi cursul mediu anual publicat de BNR pentru anii respectivi.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare documente din care sa reiasa cifra de afaceri globala. Pentru echivalenta leu alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual publicat de BNR pentru anii respectiviDaca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinerecontinuare cerinta de mai sus
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie si Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, completare formular 7 si anexa acestuia.Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) au prestat servicii similare (inventariere si/sau monitorizare a habitatelor de interes comunitar) celor solicitate prin documentatia de atribuire a caror valoare individual sau cumulat sa nu fie mai mica decat 700.000 lei, exclusiv TVA.
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.) - Pentru echivalenta leu alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual publicat de BNR pentru anii respectivi
Continuare cerinta 1 Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta documente/certificate prin care sa confirme prestarea de servicii similare celor solicitate prin documentatia de atribuire. In cazul in care documentele contin clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestora in integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile care contin referinte privind partile, obiectul, durata, pretul/valoarea, precum si semnatura/stampila partilor. Copiile respective vor fi certificate prin semnarea pe proprie raspundere a documentelor (numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal), cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 2 Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - Formular 8 si Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului: 1 lider de grup: studii superioare, participarea pe post de expert in cel putin un proiect similar cu activitati de inventariere si/sau monitorizare a cel putin unui tip de habitate de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania si in calitate de lider de grup la cel putin un proiect. Cel putin 8 experti cheie: cel putin 2 experti GIS cu specializare in domeniul tehnologia informatiei (IT) si cu participarea la cel putin un proiect similar cu activitati de inventariere si/sau monitorizare a biodiversitatii.
Continuare Cerinta nr. 2. - cel putin 6 experti cu studii superioare in domeniul biologie/ ecologie/ agronomie/ horticultura/ silvicultura, cu participarea la cel putin un proiect similar cu activitati de inventariere si/sau monitorizare a cel putin unui tip de habitate de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania. Cel putin 66 experti secundari: minim 66 persoane cu studii superioare sau studii medii, in domeniul biologie/ ecologie /agronomie/ horticultura/ silvicultura.
Echipa de expertii va trebui sa demonstreze calificarea si experienta profesionala necesara pentru acoperirea cu succes a tuturor activitatilor (actiunilor) indicate in caietul de sarcini. Expertii pot sa participe la una sau simultan mai multe din activitatile/actiunile proiectului, in functie de competente. Pentru cei de mai sus se vor mai prezenta in copie: Curriculum Vitae, copii dupa diplome si atestate.
Continuare Cerinta nr. 2 CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae (HG nr. 1021/ 2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, MO nr. 633/13.07.2004). Se vor atasa copii, conform cu originalul, ale diplomelor si certificatelor. Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata. Cerintele referitoare la calificarile si experienta liderului de grup si a fiecarui expert sunt minime si obligatorii. Verificarea indeplinirii cerintelor va fi efectuata la faza de calificare si selectie. In cazul in care calificarile si/sau abilitatile expertilor propusi nu corespund cerintelor minime, ofertantul va fi descalificat. Ofertantii care nu prezinta documentele de mai sus vor fi declarati respinsi.
Subcontractantii. Prez Listei cuprinzand subcontractantii cu specializ acestora. Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.In cazul in care ofertantul este decl castigator, se vor incheia subcontractele respective, pana la semnarea contractului. Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Pe parcursul derularii contr, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontra nominaliz in oferta fara acceptul aut contr.Res mat si umane ale subcontr declarati se vor lua in cons pentru partea lor de implicare in contr ce urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prez doc relev in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Asocierea. Op econ au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta min urm: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
- nominalizarea liderului asociatiei;
- comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-platile se vor face catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. In cazul asocierii unui grup de op economici, indeplinirea cerintelor privind situatia eco-fin, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a res tuturor membrilor grupului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor crit de calificare si selectie prevazute la sect. III.2.1). Aut contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare
Tert sustinator In conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Continuare cerinta de mai sus (tert) Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire 1). Declaratie si Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, completare formular 7 si anexa acestuia din Sectiunea III Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat lucrarii similare- Pentru echivalenta leu alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual publicat de BNR pentru anii respectivi.Continuare cerinta de mai susModalitatea de indeplinire: Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - Formular 8 si Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului.Continuare cerinta de mai susContinuare cerinta de mai susModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va prezenta Lista subcontractantilor, formular 11Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va prezenta acordul de asociere, formular 12. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocieriiDaca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinereContinuare cerinta de mai sus
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S80-131907 din 23.04.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2013 19:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2013 12:00
Locul: Sediul autoritatii din Splaiul Independentei 296, Sector 6, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Monitorizarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din Romania in baza articolului 17 din Directiva Habitate?, proiect finantat prin ?Programul Operational Sectorial Mediu? (POS Mediu), Axa prioritara 4, SMIS-CSNR 17655, contract de finantare nr. 130537/10.01.2011.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care primul loc este ocupat de doua sau mai multe oferte cu acelasi pre?, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare care vor fi transmise comisiei de evaluare in plic sigilat. Preturile vor fi calculate cu maxim 2 zecimale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 296, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel. +40 212239071, Email: [email protected], Fax: +40 212219071, Adresa internet (URL): www.ibiol.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2013 17:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer