Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru procesarea slamurilor existente in depozitele de reziduuri petroliere apartinand Petrom


Anunt de participare (utilitati) numarul 76921/08.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PETROM S.A
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr.239, Sector 1, Bucuresti, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010567, Romania, Punct(e) de contact: Ionica Fetecau, Tel.0725160247, Email: [email protected], Fax: 0040 21 4060470, Adresa internet (URL): www.petrom.com
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
PETROM SA, Divizia E&P
Adresa postala: Piata Eroilor 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii - Divizia Explorare si Productie, Tel.0040730055950, In atentia: Claudia Serbanescu, Email: [email protected], Fax: 0040372849692, Adresa internet (URL): www.petrom.com
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
PETROM SA, Divizia E&P
Adresa postala: Piata Eroilor 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii - Divizia Explorare si Productie, Tel.0040730055950, In atentia: Claudia Serbanescu, Email: [email protected], Fax: 0040372849692, Adresa internet (URL): www.petrom.com
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
PETROM SA, Divizia E&P
Adresa postala: Piata Eroilor 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii - Divizia Explorare si Productie, Tel.0040730055950, In atentia: Claudia Serbanescu, Email: [email protected], Fax: 0040372849692, Adresa internet (URL): www.petrom.com
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii pentru procesarea slamurilor existente in depozitele de reziduuri petroliere apartinand Petrom
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Lot 1 grupurile de zacaminte: Suplac si Arad;Lot 2 grupurile de zacaminte: Bradesti, Ticleni, Ileana-Cartojani-Bolintin, Videle-Vadu Lat, Preajba Nord-Sud, Mamu-Otesti si Valcele-Slatioare;Lot 3 grupurile de zacaminte: Moreni Gura Ocnitei - Razvad, Strambu-Cobia-Leordeni-Ludesti si Runcu-Tintea Boldesti-Paraul Sarari si Burcioaia-Barbuncesti;
Lot 4 grupurile de zacaminte: Independenta - Oprisenesti si Moinesti-Lucacesti-Dofteana
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 5 depozite de reziduuri petroliere/batale amplasate in partea de vest a Romaniei (apartinand de grupurile de zacaminte Suplac si Arad);Lot 2 13 depozite de reziduuri petroliere/batale amplasate in partea de centru si sud a Romaniei (apartinand de urmatoarele grupuri de zacaminte: Bradesti, Ticleni, Ileana-Cartojani-Bolintin, Videle-Vadu Lat, Preajba Nord-Sud, Mamu-Otesti si Valcele-Slatioare);Lot 3 20 depozite de reziduuri petroliere/batale amplasate in partea de centru si sud a Romaniei (apartinand de urmatoarele grupuri de zacaminte: Moreni Gura Ocnitei - Razvad, Strambu-Cobia-Leordeni-Ludesti si Runcu-Tintea Boldesti-Paraul Sarari si Burcioaia-Barbuncesti);
Lot 4 6 depozite de reziduuri petroliere/batale amplasate in partea de est si nord-est a Romaniei (apartinand de grupurile de zacaminte Independenta-Oprisenesti si Moinesti-Lucacesti-Dofteana).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90513600-2 - Servicii de inlaturare a namolului (Rev.2)
90513800-4-Servicii de tratare a namolului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - Volumul de slam depozitat in cele 5 depozite este de aproximativ 94.400 mc.
Lot 2 - Volumul de slam depozitat in cele 13 depozite este de aproximativ 73.000 mc.
Lot 3 - Volumul de slam depozitat in cele 20 depozite este de aproximativ 71.000 mc.
Lot 4 - Volumul de slam depozitat in cele 6 depozite este de aproximativ 61.000 mc.
Valoarea estimata fara TVA: 59, 800, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Da
achizitii ulterioare servicii similare.-cf OUG 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 30.07.2009 pana la 30.11.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie participare licitatie: Lot 1150.000EUR, Lot 2125.000EUR, Lot 3125.000EUR, Lot 4110.000EURgarantie de buna executie- 10% din pretul contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
din surse proprii, urmand ca, costul serviciilor sa fie rambursat Petrom, conform Legii 555/2004
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materie de achizitii publice
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lot 1, 2, 3, 4 Ofertantul nu se afla in situatia descrisa la art 180 din OUG 34/2006;Prezentarea Declaratiei privind eligibilitatea, Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 , Declaratiei privind calitatea de participant la procedura, Certificat constatator in copie legalizata sau in original, emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeascaforma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, Copie certificat de inregistare ca persoana fizica sau juridica, Copii ale documentelor originale ce definesc constitutia sau statutul legal, locul de inregistrare si locul principal de desfasurare a activitatii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008) LOT 1 de minim 10 milioane EUR, LOT 2 de minim 8 milioane EUR, LOT 3 de minim 8 milioane EUR, LOT 4 de minim 7 milioane EUR, media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008)rezultata din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului contractului LOT 1 de minim 5 milioane EUR, LOT 2 de minim 4 milioane EUR, LOT 3 de minim 4 milioane EUR, LOT 4 de minim 3, 5 milioane EUR; prezentare bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile pentru exercitiile financiare 2006, 2007, 2008 din care sa reiasa cifra de afaceri; declaratie privind cifra de afaceri globala si cea rezultata din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului contractului in ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LOT 1, 2, 3, 4: cel putin un contract simlar, amploare, complexitate (deseuri similare; volum fizic , valoric cel putin 50% din valoarea estimata a contractului )in ultimii 3 ani;demonstrare acces infrastructura necesara pentru contract inclusiv agremente, autorizatii;Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani ;Declaratie privind infrastructura de care dispune operatorul economic ;Declaratie privind partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite desubcontractanti si specializarea acestora, Certificate/documente emise de sau contrasemnate din partea beneficiarului/ clientului, pentru proiectele similare , dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, copie certificat sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 sau echivalent, dovada respectarii cerintelor aferente sistemului de management de mediu, conform cuSREN ISO 14 001 sau echivalent, dovada respectarii cerintelor aferente sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca, conform cu SR OHSAS 18001:2008 sau echivalent , Prezentareadeclaratieicu respectareaprevederilor legislative referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, la nivel national, Copie autorizatia de mediu sau orice alt document echivalent din care sa rezulte ca infrastructura respectiv activitatile legate direct sub aspect tehnic de metodoligia propusa pentru indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini sunt obiectul unei autorizatii de mediu integrate emisa de autoritatile competente in tara sa de origine; dovada conform caruia colectarea si prelucrarea reziduurilor petroliere se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Daca ofertantul nu detine autorizatie de antrepozit fiscal, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi confirma asigurarea respectarii legislatiei in vigoare cu privire la colectarea si prelucrarea reziduurilor petroliere.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.06.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.07.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.07.2009 11:30
Locul: Petrom SA Divizia E&P, str, Valeni nr.44, Ploiesti, jud. Prahova, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Conform art. 40 din OUG34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare, Autoritatea Contractanta pune la dispozitie operatorilor economici documentatia de atribuire gratuit pe suport electronic in urma unei solicitari scrise. Autoritatea Contractanta este in imposibilitatea prezentarii documentatiei de atribuire in SEAP din motive tehnice.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0040213104641, Email: [email protected], Fax: 0040213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bdul Unirii nr. 37 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 04567, Romania, Tel.0040214083600, Fax: 0040214083700, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Petrom SA - Corporate Affairs - Legal Division
Adresa postala: Calea Dorobantilor nr 239, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010567, Romania, Tel.0040214060485, Email: [email protected], Fax: 0040214060433, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2009 10:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer