Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru publicitate, evenimente si informare rezultate proiect


Anunt de participare numarul 117297/19.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Sanatatii Publice
Adresa postala:  str.Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010024, Romania, Punct(e) de contact:  CARMEN COMANDASU, Tel. 3072594, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  3072508, Adresa internet (URL):  www.ms.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru publicitate, evenimente si informare rezultate proiect
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: La locatia fiecarui partener de proiect
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru publicitate, evenimente si informare rezultate proiect
- Proiectul ID 20596 ?Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa?-
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
39294100-0-Produse informative si de promovare (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
79342200-5-Servicii de promovare (Rev.2)
79800000-2-Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform specificatiilor din cadrul Sectiunii a III-a - Caiet de sarcini (specificatii tehnice si alte informatii)
Valoarea estimata fara TVA: 2, 177, 419.35RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 30.05.2011 pana la 30.11.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie pentru participare constituita prin virament bancar sauinstrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantum de 30.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene POSDRU -Proiectul ID 20596 ?Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certific oferta independenta;Decl eligibil;Decl conflictulinterese;Decl neincadr art. 181 din OUG 34/2006; Certificat fiscalANAF;certificat taxe si impozit loc; Certificat ORC; Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale;Copii dupa situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierderi) pe anii 2009, 2008 si 2007.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani;Obligatii contractuale in derulare cu alti beneficiari-daca exista;Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice;Informatii generale privind angajatii; Certificat ISO 9001sau echivalent; certificat ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Concept activitati de informare si publicitate proiect
10%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Concept realizare campanie media
30%
Descriere: Componenta tehnica
4.
Concept realizare portal de informatii (website)
10%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.04.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.04.2011 11:00
Locul: Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, etajul 2, Sala sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare;reprezentantii autorizati sau imputerniciti ai ofertantilor;observatorii UCVAP;alte persoane autorizate de aut contrc.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri Europene - POSDRU, axaprioritara 3, ?Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderiilor?, domeniu major de interventie 3.2, ?Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe SEAP www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stavropoleus, nr.6, sect 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  10033, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cncs.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in 10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegala
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala:  str. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1 , Localitatea: , Cod postal: , Romania , Tel., Fax: 0213072597 , Adresa internet (URL): , Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  10032, Romania, Tel. 0213072594, Fax:  0213072508, Adresa internet (URL):  www.ms.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2011 13:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer