Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALA IN ANUL 2007 IN CADRUL AJOFM IASI


Anunt de participare numarul 99/15.01.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI
Adresa postala: Iasi, str. Cucu, nr. 1, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700082, Romania, Punct(e) de contact: CIPRIAN NECULA, Tel.0232/254578, In atentia: CIPRIAN NECULA, Email: [email protected], Fax: 0232/264682
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALA IN ANUL 2007 IN CADRUL AJOFM IASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: judetul IASI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII PRIVIND PROGRAMELE DE FORMARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80422100-9 - Servicii privind programele de formare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
vor fi prestate 17.940 ore, reprezentand necesarul estimativ de ore de pregatire teoretica si practica in vederea realizarii programului de formare profesionala pentru anul 2007
Valoarea estimata fara TVA: intre 290 si 310RON
II.2.2) Optiuni
Da
Achizitionarea, suplimentar, de servicii de formare similare, conform cerintelor pietei muncii.
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 3 luni incepand de la data atribuirii contractului
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 28.02.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare in cuantum de 3.000 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI PUBLICE - BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONTRACT AUTENTIFICAT SAU CONTRACT SUB SEMNATURA PRIVATA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 1813. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte domeniul de activitate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice- Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale- bilantul contabil sau extrase de bilant;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani
- declaratie pe propria raspundereprivind echipamentele tehnice- declaratie pe propria raspundere referitoare la pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pentru indeplinirea contractului
- declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
421/15.01.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.02.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.02.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.02.2007 10:00
Locul: sediul AJOFM Iasi - Iasi, str. Cucu, nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cate un reprezentant din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr. 25, Iasi, Localitatea: IASI, Cod postal: 700080, Romania, Tel.0232/260600, Fax: 0232/260600
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: b-dul Dinicu Dobrescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010813, Tel.021/3118090, Fax: 021/3118095
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: b-dul Dinicu Dobrescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010813, Romania, Tel.021/3118090, Fax: 021/3118095
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2007 16:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer