Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii privind administrarea Incubatorului de afaceri din judetul Mures


Anunt de participare numarul 46961/18.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Patran, Tel.0265-263211, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0265-268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii privind administrarea Incubatorului de afaceri din judetul Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare - dezvoltare
Locul principal de prestare: incinta Parcului Industrial Mures, localitatea Vidrasau, judetul Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de administrare a unui incubator de afaceri in Judetul Mures pe o perioada de 3 ani.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73000000-2 - Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta4 (Rev.1)
93411300-5-Servicii de administrare de imobile (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestare de servicii de administrare a Incubatorului de Afaceri constituit in judetul Mures, servicii descrise detaliat in caietul de sarcini din Documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 50, 000USD
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 200 USD calculat la cursul de schimb BNR din ziua depunerii garantiei si garantie de buna executie in cuantum de 2, 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri, de PNUD si Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si profesii liberale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere sau de subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si cele locale.
Pentru persoane juridice/fizice romane: persoane juridice societati comerciale: certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul teritorial unde isi are sediul societatea, certificatul de inregistrare in scopuri TVA.
ONG : sentinta judecatoreasca privind infiintarea si autorizarea functionarii, certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, actul constitutiv si statutul asociatiei sau fundatiei.
Pentru persoane juridice/fizice straine: persoane juridice societati comerciale: certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul teritorial unde isi are sediul societatea, certificatul de inregistrare in scopuri TVA.
ONG : sentinta judecatoreasca privind infiintarea si autorizarea functionarii, certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, actul constitutiv si statutul asociatiei sau fundatiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Obligatii contractuale in desfasurare, cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani (2005, 2006, 2007), bilantul contabil la 30.06.2007, lichiditate generala (circulante/datorii curente x100), indicele general de Solvabilitate(pasiv total/datorii totale x 100).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-lichiditate generala mai mare de 100%-indicele general de solvabilitate mai mare 150 %
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, Fisa/fise privind experienta similara, recomandari din partea altor beneficiari/clienti, declaratie privind expertiza pe care se angajeaza sa o utilizeze pentru indeplinirea contractului, declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimul an fiscal, al personalului angajat, insotit de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror altor colaboratori implicati in indeplinirea contractului, dovada ca dispune de infrastructura necesara, de cunostinte si informatii privind mediul de afaceri din aria geografica de amplasare a incubatorului de afaceri, precum si de capacitatea de a se implica in sustinerea Incubatorului de Afaceri in fata autoritatilor locale, a bancilor, institutelor de cercetare, institutelor de invatamant superior si unitatilor economice din zona-tinta, plan de afaceri pentru dezvoltarea Incubatorului de Afaceri pe termen mediu si lung, dovada unei forme de colaborare cu o institutie de invatamant superiorsau cu cadre universitare, cu experienta in managementul afacerilor si in domeniul IMM, capabile sa ofere consultanta si alte servicii de sustinere a afacerilor, personalul echipei manageriale cu sarcini in indeplinirea contractului de administrare a incubatorului va indeplini cerintele: educatie academica superioara tehnica, economica /management al afacerilor, cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationala, cunoasterea nevoilor intreprinderilor mici si mijlocii, cunostinte si informatii privind mediul de afaceri din aria geografica de amplasare a incubatorului de afaceri, cunostinte privind domeniile cuprinse in suportul de curs pentru instruirea potentialilor intreprinzatori.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-se solicita cel putin o recomandare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
experienta in domeniu
50%
Descriere:
2.
nivelul contributiei ofertantului (active puse la dispozitia Incubatorului de afaceri)
25%
Descriere:
3.
asigurarea fondurilor proprii necesare publicitatii Programului
25%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3857 din 18 martie 2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia se poate obtine de la sediul autoritatii contractante, etaj 1, cam 56, pers de contact Patran Carmen tel 0265263211 int. 1253.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.04.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.04.2008 11:00
Locul: Sediul autoritatii contractante, etaj 2, sala mica de sedinte.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii si imputernicitii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri, de PNUD si Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale.
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures
Adresa postala: str. Bolyai Farkas nr.30, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel.0265260323, Email: [email protected], Fax: 0265267856, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Mures
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel.0265263211, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2008 18:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer